Zavrieť

Porady

Výkony rozhodnutia - zrážky zo mzdy

Posledná úprava tejto problematiky vyšla v Zbierke zákonov pod č. 291/2007 dňa 22. júna 2007 a upravuje rozsah zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
Pri výkone rozhodnutia postupujeme v zmysle § 276 až 298 Občianskeho súdneho poriadku (v prílohe)
a pri exekúciách podľa § 66 až 88 Zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
http://www.justice.gov.sk/kop/scp/obex/EP_233_95.htm

Posledná úprava životného minima bola Opatrením MPSVaR č. 225/2008 Z.z.

Prehľad legislatívy od roku 2003 ohľ. životného minima:
Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenie MPSVaR č. 372/2004 Z.z. o ustanovení súm životného minima
Opatrenie MPSVaR č. 262/2005 Z.z. o ustanovení súm životného minima
Opatrenie MPSVaR č. 415/2006 Z.z. o ustanovení súm životného minima
Opatrenie MPSVaR č. 291/2007 Z.z. o ustanovení súm životného minima
Opatrenie MPSVaR č. 415/2008 Z.z. o ustanovení súm životného minima


Postup výpočtu je nasledovný:
Vychádzame z čistej mzdy zamestnanca
- odpočítame nepostihnuteľné sumy:
na povinného 60 % životného minima
na vyživované osoby (manželka, deti) po 25 % životného minima
Ak suma čistej mzdy po odpočítaní nepostihnuteľných súm prevyšuje 150 % sumy životného minima, nad túto čiastku sa zrazí celá časť mzdy bez obmedzenia.
čistá mzda - nepostihnuteľné sumy = suma na výpočet zrážok
Ak nám vyjde vyššia čiastka, ako je 150 % ŽM, nad túto sumu zrazíme všetko bez obmedzenia (nedelíme ju na tretiny).
Sumu, ktorú dostameme výpočtom (do 150 % životného minima) zaokrúhlime dole na číslo deliteľné tromi.

Túto sumu delíme na tretiny.
I. tretina slúži predovšetkým na uspokojenie bežných pohľadávok.
Z II. tretiny sa uspokojujú iba prednostné pohľadávky.
III. tretina sa vždy pripočíta k základnej nepostihnuteľnej sume a vyplatí sa povinnému.
Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, uspokoja sa jednotlivé pohľadávky z prvej tretiny zvyšku čistej mzdy podľa svojho poradia bez ohľadu na to, či ide o prednostné pohľadávky alebo o ostatné pohľadávky.
Z dvoch pohľadávok má prednosť tá, ktorá prišla prvá.
V prípade, že boli doručené dva výkony rozhodnutia v jeden deň a ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne.
Ak ide o exekúciu, môže sa zraziť väčšia časť mzdy ako je uvedené exekučnom poriadku v prípade, ak s tým zamestnanec súhlasí.
Ak sa vykonáva zrážka zo mzdy v zmysle občianskeho súdneho poriadku, vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je neprípustné, a to i keď s tým povinný súhlasí.
Ak ide o výživné, táto prednostná pohľadávka má prednosť pred všetkými ostatnými pohľadávkami.
V prípade zrážania výživného povinnému zostáva 70 % nepostihnuteľných súm, ako je to v druhej excelovskej tabuľke vypočítané.
Ak povinný 3 mesiace nepoberá mzdu a má exekúciu na mzdu, platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky, pretože povinný nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.

V prílohe prikladám aktuálny výpočet zrážky na výkon rozhodnutia, kde stačí dopísať čistú mzdu pracovníka a počet vyživovaných osôb. Pre zrážanie výživného sa použije tabuľka "výpočty výkon rozhodnutia výživné". V prípade zmeny sumy životného minima treba zmeniť aj toto číslo.
Naposledy upravil Chobot : 14.01.09 at 23:21 Dôvod: zmena životného minima od 1.7.2008
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Zita4
Po zmene životného minima od 1. júla 2009 zo 178,92 € na novú sumu 185,19 € prikladám nové tabuľky platné od júla 2009.

Hlasovalo 3 pouzivatelov

Užitočné (29)
Ivana K, janka67, Johanka, Andyke, bezradná, suelin, Ančika, Laguna13, Daisyke, cloe, alušik, Dav, drobeceva, airin.nice, PARKET WOOD družstvo, mzdarka renca, Elena Navrátilová, Paula, Aňuška, lenkak, Peterika, terezamaria, michelle84, wbi, gabuš, Sabadka, Anja111, gabizu, Dana1
3

marcela76 je offline (nepripojený) marcela76

marcela76
kedže som si odtiaľ "ukradla" niekoľko vzorov, tabuliek a iných pomôcok, pridávam aj ja tabuľku na výpočet exekučných zrážok zo mzdy - je robená v exceli, dávajte pozor aby ste neprepísali vzorce. kedže sa mi však nepodarilo prilepiť to sem, dala som to do tlačív,oddiel personalistika

Zmenila som formát tabuľky na excel - možno sa to teraz podarí
Naposledy upravil marcela76 : 19.01.07 at 12:05 Dôvod: pokus priložiť tabuľku

Hlasovalo 1 pouzivatelov

Užitočné (22)
Barbara, jacekova, Anja111, jarkra, Hela š, Airamz, lubaf, mzdarka renca, hanelie, Dana1, Daska, Andyke, JankaO, Marína, mgm, mandula, Katija, Timcsi, broki, alazan, Katka22, Antonia Jendrišáková
1

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Zita4
Prikladám tabuľky upravené na eurá.

Hlasovalo 1 pouzivatelov

Užitočné (19)
Janiča, Katka888, Airamz, Eva-ucto, drobeceva, Inečka, andreeejka, Dana1, Deniska 531, Denda, bezradná, zamako, Aňuška, Muška, Paula, Anja111, jacekova, konvalinka123, Marína
1

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Jana Motyčková
Chcem upozorniť na niekoľko vecí.

1. Vyhláška 268/2006 Z.z. nadobúda účinnosť k 1.7.2006. Do tohoto dátumu pre výpočet zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa používajú nepostihnuteľné sumy 1600 Sk, 600 Sk a suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia je 3000 Sk.

2. Ak ide o pohľadávku výživného alebo dlžného výživného pre maloleté dieťa, sú nepostihnuteľné sumy nižšie, a to 70% z bežnej nepostihnuteľnej sumy na povinného a na vyživované osoby (čiže 70% zo 60% zo životného minima, resp. 70% z 25% zo životného minima).

T.j. v súčasnosti do 30.6.2006 sú nepostihnuteľné sumy :
- na povinného 1600 Sk, alebo 1120 Sk ak ide o zrážku výživného a dlžného výživného na maloleté dieťa
- na vyživovanú osobu 600 Sk na osobu, alebo 420 Sk na osobu ak ide o zrážku výživného a dlžného výživného na maloleté dieťa
Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia je 3000 Sk.

Po 1.7. za predpokladu, že bude schválené navrhované životné minimum 4980 Sk, budú nepostihnuteľné sumy :
- na povinného 2988 Sk, alebo 2091 Sk ak ide o zrážku výživného a dlžného výživného na maloleté dieťa
- na vyživovanú osobu 1245 Sk na osobu, alebo 871 Sk na osobu ak ide o zrážku výživného a dlžného výživného na maloleté dieťa


3. Ak ide o exekúciu, môže sa zraziť väčšia časť mzdy ako je uvedené exekučnom poriadku v prípade, ak s tým zamestnanec súhlasí, ale nesmie sa siahnuť na nepostihnuteľné sumy na povinného a vyživované osoby. (§73 a §70)

4. Poradie zráźok je stanovené poradím doručenia zamestnávateľovi, pričom pri prechode od iného zamestnávateľa sa berie do úvahy poradie doručenia predchádzajúcemu zamestnávateľovi. Ďalšie pravidá pre poradie zrážok :
- z 1.tretiny sa zrážky zrážajú podľa poradia doručenia bez ohľadu na prednostné pohľadávky
- z 2.tretiny sa zrážajú prednostné pohľadávky v poradí : výživné, dlžné výživné, ostatné prednostné pohľadávky. Ak druhá tretina nestačí na zrážku prednostnej pohľadávky, zvyšok pohľadávky sa zráža v poradí podľa doručenia spolu so všetkými ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.
- ak je potrebné zrážať výživné viacerým oprávneným osobám a čistá mzda (s výnimkou nepostihnuteľnej časti) na toto výživné nestačí, zrážka sa rozdelí v pomere podľa výšky výživného všetkým oprávneným osobám. Ak je potrebné zrážať dlžné výživné viacerým oprávneným osobám a čistá mzda (s výnimkou nepostihnuteľnej časti) na toto dlžné výživné nestačí, zrážka sa rozdelí v pomerne podľa výšky riadneho výživného všetkým oprávneným osobám.

5. Aby to nebolo také jednoduché, ešte treba povedať, že čistá mzda sa pre zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku (OSP) počíta inak ako pre zrážky podľa Exekučného poriadku (EP). Pre zrážky podľa OSP sa z hrubého príjmu odpočítava iba daň z príjmu. Pre zráźky podľa EP sa z hrubého príjmu odpočitava poistné, preddavky na daň a daň.

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Jana Motyčková
Ešte k rozdeleniu na tretiny. Excelovská tabuľka je v poriadku, ale v texte :
"Ak nám vyjde vyššia čiastka, ako je 150 % ŽM, nad túto sumu zrazíme všetko.
Dostaneme sumu, ktorú zaokrúhlime dole na číslo deliteľné tromi.

Túto sumu delíme na tretiny."

- to vyzerá tak, akoby aj tá suma nad 150% sa delila na tretiny - na tretiny sa delí iba suma do výšky 150% ŽM. Suma nad 150% ŽM zráža bez obmedzenia a podľa výkladu, ktorý je uvedený v SEPI sa suma, ktorá sa zráža nad túto hranicu bez obmedzenia pripočítava k 1. tretine.

Damián je offline (nepripojený) Damián

Damián
Nerozumiem tejto vete:čo sa pod tým myslí?
Ak suma čistej mzdy po odpočítaní nepostihnuteľných súm prevyšuje 150 % sumy životného minima, nad túto čiastku sa zrazí celá časť mzdy bez obmedzenia.

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Zita4
Damián
Nerozumiem tejto vete:čo sa pod tým myslí?
Ak suma čistej mzdy po odpočítaní nepostihnuteľných súm prevyšuje 150 % sumy životného minima, nad túto čiastku sa zrazí celá časť mzdy bez obmedzenia.
Asi som ťa nechtiac poplietla. Teraz ešte platí, že nad 3000 Sk sa zrazí všetko. To, čo som písala hore, bude platiť až od 1. 7. 2006.
Na povinného si daj v tabuľke 1600 Sk, počet vyživovaných osôb 0.
Namiesto 150 % sumy ŽM treba dať 3000 Sk.
Prikladám tabuľku pre teba v rýchlosti upravenú. Dúfam, že je to dobre.
Naposledy upravil Zita4 : 07.06.06 at 11:28

jas01 je offline (nepripojený) jas01

jas01
A vedeli by ste popisat, ako vykonavat zrazky ak su napr. 2, jedna
je vyzivne a druha nejaka ina zrazka? Ta zakladna suma ktora sa povinnemu nesmie zrazit sa vypocitava len jedna (a kedze jedna zo zrazok je vyzivne znizuje sa na 70%, a obe zrazky sa vypocitaju z takto urcenych tretin) alebo je nutne nejakym sposobom tu zakladnu sumu vypocitat inu pre zrazku vyzivneho a inu pre dalsiu zrazku?
napr.
cisty prijem: 5650
zakladna suma 1600+600+1800=4000Sk (povinny, manzelka, 3 deti)
1. zrazka vyzivne 1200Sk
2. zrazka (nie vyzivne) 20000Sk
teda 1/3 je (5650-(4000*0.7)) /3 = 950 Sk
z 2 tretiny uspokojime 950 vyzivne a zvysok 250 z prvej tretiny.
Otazka znie, aku cast uspokojime z 2. zrazky?


Dalsi level zlozitosti nasich zakonov je otazka, ako uspokojit 2 zrazky, ked jedna je podla exekucneho a ina podla obcianskosudneho poriadku, pretoze vypocet cistej mzdy, z ktorej sa pre zrazky vychadza je podla oboch zakonov iny. Alebo sa ticho toleruje, ze sa odpocitava dan, preddavky dane, socialne poistenie, dochodkove starobne sporenie, preddavky na zdravotne poistenie, zdravotne poistenie a teda cista mzda je rovnaka pre oba zakony, iba to je napisane niekde medzi riadkami alebo v metodickom pokyne na uplatnovanie zakona???

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Jana Motyčková
Ja postupujem zhruba takto :
1. vypočítam si celkové sumy, ktoré môžem zraziť pri prednostných a neprednostných zrážkach podľa OSP a EP a podľa toho či ide o výživné alebo nie - spolu môže byť najviac 8 súm - hraníc (vypočítam len tie, ktoré potrebuem v danom prípade).
2. Postupujem podľa poradia zrážok :
- zrazím podľa druhu zrážky do príslušnej hranice, všetky hranice (8) ponížim o zrazené
- pokračujem s ďalšou zrážkou ak hranica pre ňu je ešte väčšia od nuly.

Ak ide o dve výživné podľa jedného zákona, tam to najskôr počítam akoby šlo o jedno výživné a potom podelím dvomi.
Ak ale ide o dve výživné podľa rôznych zákonov, tam neviem, čo s tým.

Tento postup som si iba ja vydedukovala, nemám ho nikým schválený, ale neviem to inak poriešiť.

Snáď som to napísala zrozumiteľne.
Naposledy upravil Jana Motyčková : 07.06.06 at 12:14

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Jana Motyčková
Príklad :
hrubá mzda 6900, poistné 925, daň 0.
1. zrážka - exekúcia neprednostná (1/3) - prišla prvá
2. zrážka - výživné podľa Obč.súdneho poriadku - prednostné - prišlo druhé

Spočítam si koľko môžem zraziť pre oba typy :
1. odočítam poistné, čistá mzda 5975, nepostihnuteľná časť 1600, rozdiel 4375. 1375 zrážam celé + 1/3 z 3000, t.j. 2375 je hranica, koľko najviac môžem zraziť, keďže je to 1.zrážka, aj keď neprednostná, ale z prvej tretiny zrazím podľa poradia doručenia, tak zrazím 2375 Sk.
2. OSP - neodpočítavam poistné, iba daň, t.j. čistá mzda 6900, nepostihnuteľná časť 1120, rozdiel 5780 Sk, 2780 zrážam celé + dve tretiny z 3000 = môžem zraziť najviac 4780 Sk. Ale 2375 som už zrazila na prvú zrážku, takže zrazím iba 4780-2375 = 2405 Sk.

Ešte raz upozorňujem, je to len moja dedukcia, nejaký oficiálny výklad, ako postupovať som nikde nenašla, ak niekto o niečom takom vie, privítam to.

jas01 je offline (nepripojený) jas01

jas01
Krkolomne, ale nie som si isty, ci by to fungovalo vzdy. Najma v pripadoch, ked tie tretiny nie su 1000Sk alebo nie je dost penazi na uspokojenie vsetkych poziadaviek. (vyzivne musim uspokojit prednostne z 2 tretiny...)

Ale mna viac zaujima ten moj priklad. Ako by to malo byt, ak poradie zrazok je take, ako je tam (1. vyzivne, 2. ina zrazka). Dajme tomu, ze obe zrazky su podla OSP, teda nevznika tu problem s rozdielnym vypoctom cistej mzdy?

sophie je offline (nepripojený) sophie

sophie
Ako rozumieť tomuto pojmu? Všade sa uvádza, manželka a deti. Je to teda každá osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti? A čo ak žije zamestnanec v domácnosti s dvoma deťmi, ale tie nie sú jeho, ale z predchádzajúceho manželstva manželky. Môžem aj vtedy počítať deti ako vyživovaná osoba?

sophie je offline (nepripojený) sophie

sophie
nejak som nepochopila, tak upresním. mám zamestnanca, ktorému v septembri prišla exekúcia zrážkou zo mzdy. Zamestnanec sa v septembri oženil a zobral si manželku aj s jej dvomi deťmi. Ide o to, či teraz do tej tabuľky na výpočet zrážky môžem uviesť do kolónky "vyživované osoby" manželku aj jej dve deti a z toho počítať tú 1/3?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.