Zavrieť

Porady

Výdavky pri prenájme bytu nezaradeného

FO prenajíma byt, ktorý nemá zaradený v majetku. Do nákladov si okrem energii a ostatných služieb môže dať aj výdavky na hnuteľný majetok, ktorý prenajíma spolu z bytom a musí ho mať zaradený v majetku. Za hnuteľný majetok sa považuje napr. zariadenie ako nábytok, spotrebiče... . Čo však kuchynská linka ? Je to nábytok ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

  nika.sum
  Je to sice otazka z minulého roku, ale myslim, ze odpoved z FS zo dna 8.2.2017 niekomu pomoze. Skopirovala som svoju zadanu otazku a odpoved z FS...
  AdrianaA oceňujem. Hodí sa .
  nika.sum Som rada ked pomoze

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  https://www.financnasprava.sk/sk/obc...lnosti-situaci
  Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku:
  Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby. Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti a daň z nehnuteľnosti.
  Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku:
  Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník zaradí do obchodného majetku, to znamená, že o tejto nehnuteľnosti bude účtovať ako o obchodnom majetku alebo bude viesť evidenciu, môže si uplatniť v preukázateľných výdavkoch výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr.:
  - výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
  - výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
  - výdavky na jej opravy a udržiavanie,
  -iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti (najmä výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie), ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv, úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti.

  alebo si pozri https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-...-pri-prenajme/
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  AdrianaA žabinka to mám naštudované. Jedná sa mi o ten hnuteľný majetok. Teda konkrétne kuchyňu. Či sa to považuje za tech.zhodnotenie ?
  Žabinka áno.. to sa nedá dať do výdavkov pri nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku..
  AdrianaA Napr. televízor, pračka, sporák, sedačka, skrine a pod sa môže dať, pokiaľ je zaradíš do majetku a linka nie ? Prečo je to vyňaté ?
  Žabinka no ale teraz ani ja neviem.. našla som toto:
  Odpoved z Danoveho uradu na otazku

  Dobrý deň
  Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže za zdaňovacie obdobie 2013 uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo na základe evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 eur. Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o dani z príjmov, sa sama rozhoduje či prenajímanú nehnuteľnosť zaradí alebo nezaradí do obchodného majetku.
  1.Nehnuteľnosť nezaradená do obchodného majetku

  Ak daňovník NEMÁ prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku môže si do daňových výdavkov uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, t.j. výdavky na energie a výdavky za ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti. Výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti sú nasledovné : výdavky za energie, ktorými sa rozumejú dodávka elektrickej energie, dodávka tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť a dodávka plynu, výdavky za ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ktorými sú najmä odvádzanie odpadovej vody z domácností, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, koncesionárske poplatky, poplatky za pripojenie na internet.

  Čo sa týka výdavkov vynaložených na obstaranie hnuteľných vecí je potrebné mať na zreteli vecnú a časovú súvislosť s dosahovanými príjmami. Príjmami z prenájmu sú v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov aj príjmy z prenájmu hnuteľným vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

  Podľa ustanovenia § 121 odst. 1 Občianskeho zákonníka, príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. Vec, ktorá tvorí príslušenstvo hlavnej veci, je v právnom zmysle vecou samostatnou, ale platí na ňu právny režim vzťahujúci sa na vec hlavnú. Ak má byť určitá vec príslušenstvom hlavnej veci, musí byť vlastníkom určená k trvalému užívaniu s hlavnou vecou a obidve musia byť trvale spojené spoločným účelom. Len v prípade daňovníkom preukázanej skutočnosti, že hnuteľná vec je prenajímaná ako príslušenstvo nehnuteľnosti, je možné výdavky na obstaranie danej hnuteľnej veci, zaúčtované v účtovníctve resp. zaevidované v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, považovať za daňový výdavok a to buď jednorazovo alebo formou odpisov (ak je hnuteľná vec hmotným majetkom podľa § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

  V súvislosti s vynaložením výdavkov pred začatím prenájmu je potrebné vychádzať z ust. § 4 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o dani z príjmov/, podľa ktorého výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať.

  2.Nehnuteľnosti zaradená do obchodného majetku prenajímateľa

  Ak prenajímateľ prenajímanú nehnuteľnosť ZARADÍ do svojho obchodného majetku (§ 2 písm. m) zákona o dani z príjmov), je povinný o nej účtovať alebo ju bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odseku 3 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o
  a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,
  b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať,
  c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.
  Ak má daňovník prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku, potom si v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o dani z príjmov môže do daňových výdavkov uplatniť:

  • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
  • výdavky na jej technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
  • výdavky na jej opravy a udržiavanie,
  • výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov, napr. daň z nehnuteľností, výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ale aj napr. poistenie prenajímanej nehnuteľnosti a úroky z úverov a pôžičiek, poskytnutých daňovníkovi na nákup prenajímanej nehnuteľnosti,
  • výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, a to:
  o výdavky za energie, ktorými sa rozumejú dodávka elektrickej energie, dodávka tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť a dodávka plynu, o výdavky za ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ktorými sú najmä odvádzanie odpadovej vody z domácností, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, koncesionárske poplatky, poplatky za pripojenie na internet.

  Pri preradení hmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku sa v zmysle § 24 ods. 5 zákona o dani z príjmov tento majetok odpisuje ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
  Podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov vstupnou cenou hmotného majetku je cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú. Daňovník si môže vybrať rovnomerný (§ 27 zákona o dani z príjmov) alebo zrýchlený (§ 28 zákona o dani z príjmov) spôsob odpisovania.

  ---
  S pozdravom,
  M**** K****

  ale aj toto:
  Dobrý deň,

  Pokiaľ určitá vec splňuje znaky príslušenstva veci hlavnej, má rovnaký právny osud ako vec hlavná, to znamená, že v prípade prenájmu nehnuteľnosti sa prenajíma aj jej príslušenstvo a príjem z prenájmu príslušenstva sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Ide napr. o kôlne, stodoly, oplotenia, ploty, studne a pod.. Musia však spĺňať podmienku príslušenstva veci, t.j. spoločného vlastníka s vecou hlavnou, trvalú príslušnosť k veci hlavnej. V prípade bytového zariadenia a vybavenia sa nejedná o príslušenstvo bytu, ale o bežné vybavenie bytu.
  V prípade, ak by daňovník o nehnuteľnosti neúčtoval ako o majetku využívanom na podnikanie ale v súvislosti s podnikaním si nehnuteľnosť vybavil zariadením (sedačka, počítač, regále na spisy a pod.) a o týchto by účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie, tieto sú rovnako obchodným majetkom a ich obstaranie je daňovým výdavkom v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Podmienkou uplatnenia takýchto daňových výdavkov je teda evidovanie hnuteľných vecí v obchodnom majetku.

  S pozdravom,
  Jozef Ďuriš
  AdrianaA No a ja toto a preto som to chcela dať do výdavkov, ale potom som zneistela :
  Uplatňovanie výdavkov


  Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov si daňovník môže za zdaňovacie obdobie 2015 (rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roka 2014) uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo na základe evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

  Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 eur.

  K problematike dosahovania príjmov z prenájmu je vypracovaný Metodický pokyn k § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov: https://www.financnasprava.sk/_img/p...k_595_2003.pdf.

  Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov a ktorá v súvislosti s týmito príjmami uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, sa sama rozhoduje či prenajímanú nehnuteľnosť:
  •zaradí do svojho obchodného majetku, t. j. bude o nej účtovať alebo ju bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, alebo
  •nezaradí do svojho obchodného majetku, t. j. nebude o nej účtovať alebo nebude ju viesť v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

  Postup, pre ktorý sa daňovník rozhodne, má vplyv na uplatnenie:
  •výdavkov vynaložených na príjmy z prenájmu nehnuteľností, a tiež
  •oslobodenia od dane v prípade príjmu z predaja pôvodne prenajímanej nehnuteľnosti (§ 9 zákona o dani z príjmov).  FAQ


  Otázka č. 1 – Uplatnenie výdavkov
  Daňovník dosiahol v roku 2015 príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov vo výške 6 000 eur. Preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov sú vo výške 3 850 eur. V akej výške si daňovník môže uplatniť výdavky?
  Odpoveď
  Sumu zdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľností si daňovník vyčísli vo výške 5 500 eur (6 000 – 500) ako rozdiel medzi celkovými príjmami z prenájmu nehnuteľností a sumou 500 eur, ktorá je od dane oslobodená. Výdavky vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže po prepočítaní uplatniť len vo výške 3 529,17 eura [(5 500 : 6 000) x 3 850].


  Otázka č. 2 - Výdavky na nákup zariadenia bytu
  Je možné pri prenájme nehnuteľnosti uplatniť výdavky na nákup zariadenia bytu (nábytok, elektrospotrebiče a pod.), ak nehnuteľnosť prenajíma fyzická osoba - nepodnikateľ a nezaradí ju do obchodného majetku?
  Odpoveď
  Posúdenie príjmov a výdavkov a ich vplyv na základ dane daňovníka závisí od zmluvne dohodnutých podmienok. Pre uplatnenie daňových výdavkov vynaložených na obstaranie hnuteľných vecí prenajímaných spolu s nehnuteľnosťou ako jej príslušenstvo je nevyhnutné splniť dve kritériá:
  •zmluvne určené príslušenstvo, t. j. v zmluve o prenájme presne vyšpecifikovať hnuteľné veci, ktoré sa prenajímajú spolu s nehnuteľnosťou;
  •hnuteľný majetok je zaradený do obchodného majetku, tzn. že daňovník o ňom účtuje alebo ho vedie v daňovej evidencii.  Otázka č. 3 - Výdavky na nákup vysávača, čistiacich prostriedkov, posteľnú bielizeň a pod.
  Daňovník prenajíma nehnuteľnosť a nakúpil aj vysávač, vrecká do vysávača, čistiace prostriedky, posteľnú bielizeň, pracie prostriedky a podobne. Je tieto možné zahrnúť do daňových výdavkov?
  Odpoveď
  Uvedené resp. podobné výdavky je možné zahrnúť do daňových výdavkov len za predpokladu že vecne súvisia s dosahovanými zdaniteľnými príjmami, to znamená, len v prípade ak prenajímateľ poskytuje nájomcovi okrem prenájmu nehnuteľnosti aj iné služby - upratovanie, prezliekanie a pranie a podobne. V tomto prípade však už nejde z hľadiska posúdenia činnosti daňovníka o prenájom, ktorého príjmy sa zaraďujú medzi príjmy v § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ale o živnosť a daňovník by mal mať živnostenské oprávnenie.


  Otázka č. 4 - Výdavky na prenájom nehnuteľnosti vynaložené v predchádzajúcom roku
  Daňovníčka plánuje prenajímať byt. V roku 2014 byt pomaly pripravovala na prenájom, tak aby bol v stave spôsobilom na riadne užívanie (stierkovanie, maľovanie, výmena WC). V roku 2015 si našla nájomcu a uzavrela zmluvu o prenájme bytu. Sú daňovým výdavkom daňovníčky aj výdavky, ktoré vynaložila na vymaľovanie a zariadenie bytu v predchádzajúcom roku?

  Odpoveď

  V súlade s § 4 ods. 4 zákona o dani z príjmov je možné zahrnúť do základu dane aj výdavky daňovníka, ktoré vynaložil v roku, ktorý predchádzal roku, kedy začal vykonávať činnosť a to na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky.
  Žabinka mne z toho vyplýva, že sa nemôžu tieto výdavky použiť pri nehnuteľnosti nezaradenej do OM.. lebo sú dve možnosti:
  1. nehnuteľnosť zaradí do OM, a potom o takýchto výdavkoch buď účtuje alebo vedie daňovú evidenciu, čiže môže ich uplatniť..
  2. nehnuteľnosť nezaradí do OM, a potom sú to výdavky osobnej potreby, a nemôže ich uplatniť..
  AdrianaA príklad č.2 hovorí o nehnutľnosti nezaradenej do majetku a o uplatnení si zariadenia do daňových výdavkov po splnení dvoch podmienok:
  zmluvne určené príslušenstvo, t. j. v zmluve o prenájme presne vyšpecifikovať hnuteľné veci, ktoré sa prenajímajú spolu s nehnuteľnosťou;
  •hnuteľný majetok je zaradený do obchodného majetku, tzn. že daňovník o ňom účtuje alebo ho vedie v daňovej evidencii. Takže ak hnuteľný majetok zaradím do majetku, tak áno.
  Žabinka otázka sa síce týka nezaradenej nehnuteľnosti, teda sa o nej neúčtuje ani nevedie daňová evidencia, ale v odpovedi je napísané •hnuteľný majetok je zaradený do obchodného majetku, tzn. že daňovník o ňom účtuje alebo ho vedie v daňovej evidencii. z toho jasne vyplýva, že odpoveď nie je správne spojená s otázkou.. nemôžem predsa neúčtovať o nehnuteľnosti a účtovať o kresle..
  AdrianaA Ja som si to tiež najprv myslela, ale :

  Ak nehnuteľnosť nie je v obchodnom majetku
  Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku môže si do daňových výdavkov uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, a to:

  výdavky vky za energie, ktorými sa rozumejú dodávka elektrickej energie, dodávka tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť a dodávka plynu, - výdavky za ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ktorými sú najmä odvádzanie odpadovej vody z domácností, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, koncesionárske poplatky, poplatky za pripojenie na internet.
  - Pri výdavkoch vynaložených na obstaranie hnuteľných vecí je potrebné mať na zreteli vecnú a časovú súvislosť s dosahovanými príjmami. Príjmami z prenájmu sú aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo (zariadenie) nehnuteľnosti. Len v prípade daňovníkom preukázanej skutočnosti, že hnuteľná vec je prenajímaná ako príslušenstvo nehnuteľnosti, je možné výdavky na obstaranie danej hnuteľnej veci považovať za daňový výdavok, a to buď jednorazovo, alebo formou odpisov, ak hnuteľná vec spĺňa podmienky hmotného majetku. Uplatňovanie výdavkov na obstaranie hnuteľných vecí ako príslušenstva nehnuteľnosti nemá vplyv na zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku.
    zbaliť

  Výdavky pri prenájme bytu nezaradeného

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.