Zavrieť

Porady

Nadobudnutie tovaru- DP- Stanovisko DR

Bolo dodané stanovisko DR na stanovenie dňa DP vri nadobudnutí tovaru podľa § 20, ak Fa je vystavená skôr ako dôjde k dodaniu tovaru.
(Dala som to do osobitnej témy aby sa to nestratilo v príspevkoch (príspevok od 4326) .Dufam, že to niektorým pomôže v zorientovaní sa v tejto problematike.)


Otázka na DR SR, Banská Bystrica:

V účtovníctve sa vyskytol nasledujúci prípad:
- zahraničný dodávateľ vystavil faktúru dňa 26.01.2006
- slovenský odberateľ si tovar prepravil vlastným dopravným prostriedkom – nakládla tovaru bola v zahraničí dňa 27.01.2006 a tento dátum je aj na CMR
Je možné zdaniť tento tovar v mesiaci január, alebo je potrebné čakať do 15.02.2006 – nakoľko bola faktúra vystavená pred nadobudnutím tovaru.
Prosím o presné vysvetlenie § 20 – ako postupovať v tých prípadoch pri daňovej povinnosti a daňovom odpočte.



Odpoveď Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici:

Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov uvádza nasledovné:

Na účely citovaného zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom, ktorý
bol odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. V ktorých prípadoch ide o nadobudnutie tovaru, ktoré je predmetom dane v tuzemsku upravuje § 11 citovaného zákona.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 20 ods. 1. vzniká:

a/ 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b/ dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.
Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 6 citovaného zákona osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11 citovaného zákona.
Napríklad slovenský podnikateľ ( platiteľ dane ) si objednal tovar od českého podnikateľa identifikovaného pre daň v Česku. Platiteľ dane si zabezpečuje prepravu tovaru z iného členského štátu vlastným dopravným prostriedkom. Tento tovar slovenský odberateľ sám prevzal v Česku u dodávateľa dňa 10.02.2006, prepravil ho na Slovensko a deň 10.02.2006 sa považuje za deň nadobudnutia tovaru. V prípade, ak český podnikateľ vyhotoví faktúru napr. dňa 01.02.2006, potom daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane pri nadobudnutí tovaru v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, t.j. 15.03.2006 ( § 20 ods. 1 písm. a ).
Za predpokladu, že český podnikateľ vyhotoví faktúru napr. dňa 17.02.2006, potom daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane pri nadobudnutí tovaru v deň vyhotovenia faktúry, t.j. 17.02.2006 ( § 20 ods. 1 písm. b )

Daňové riaditeľstvo Slovenskej Republiky
Banská Bystrica
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Metodik je offline (nepripojený) Metodik

prispievateľ do odborných časopisov, večný odporca nelogických výkladov zákona ...viac Metodik
Nedá mi,ale musím sa k danej problematike vyjadriť.
Mám taký dojem, že v našom štáte pravá ruka nevie čo robí ľavá. Názor MF SR je iný. Jeho názor (prezentovaný Ing.Jablonkovou) je nasledovný:
- ak je faktúra vystavená pred dňom dodania tovaru a viaže sa na dodávku tovaru, nie platbu, dňom daňovej povinnosti je deň vystavenia faktúry. Ak si pozrieme šiestu smernicu EU, tam daňová povinnosť vzniká vyslovene len na základe vystavenia faktúry. Žiadne posuny. Pokiaľ viem, tak šiesta smernica je nadradená národným zákonom.

My sami sme sťahovali príklad tohoto typu zo škúšok daňového poradcu, nakoľko problematika je sporná. Ja osobne s výkladom DR nesúhlasím a podľa môjho názoru to ani zo znenia predmetného paragrafu nevyplýva.

Pokiaľ je faktúra vystavená pred dodaním tovaru a len z dôvodu prijatia platby ( čiže najprv zaplať a potom dodám) a až následne je dodaný tovar, potom naozaj by som išla tým 15 dňom. Ale v prípade, že faktúra je vystavená 5.2.2006, tovar dovezený odberateľom 7.2.2006 a až následne zaplatený nevidím najmenší dôvod ísť na 15 deň.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Keby bolo všetko jednoznačné, nemusela by existovať ani Porada.

Z článku 10 smernice (trošku voľnejšia interpretácia):
Daňová povinnosť vzniká, ak sú splnené právne podmienky na inkaso dane, pričom daňová povinnosť vznikne, keď sa dodá tovar, alebo poskytnú služby.

Z uvedeného vyplýva, že daňová povinnosť by mala vzniknúť, keď sa tovar dodá.

Z článku 22:
Každá zdaniteľná osoba vystaví faktúru za tovar, ktoré dodal inej zdaniteľnej osobe.

Opäť sa v texte nehovorí o inej možnosti, ako o vystavení faktúry po dodávke.

Čiže ak by sme viedli diskusiu smerom k nadradenosti šiestej smernice, tak sa mi javí, že faktúra za dodávku tovaru by mala byť vystavená až po nej a nie pred ňou. Takže aplikujú 6. smernicu správne v iných krajinách EÚ? Ťažko potom exaktná aplikácia.

A variantné výklady? Samozrejme, že existujú, nakoľko nebolo možné predvídať obchodnú prax v rámci EÚ.
A čo sa týka uplatňovania slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty, tak predmetom kontroly bude práve dodržiavanie jeho ustanovení a nie ustanovení 6. smernice, nakoľko jednotlivé členské štáty majú v zmysle smernice "iba" povinnosť zosúladiť s ňou svoj národný predpis.

A ostatné je ... na Európskom súdnom dvore.

P.S.:
Uvádzam len stručný výňatok zo smernice na ilustráciu, nakoľko problematika je určite komplexnejšia.

A pre prípad faktúry na dodávku tovaru vystavenej vopred sa stotožňujem s názorom DÚ. Vedie ma k tomu exaktný postup podľa § 20. Jediné, čo mi na podanom stanovisku vadí je, že neodpovedajú na konkrétny dotaz zadávateľa otázky, ale ilustrujú aplikáciu § 20 na vlastnom príklade, kde posunuli vystavenie faktúry a dodávky do dlhšieho obdobia, akoby z opatrnosti nechceli odpovedať na otázku, keď vystavenie faktúry bezprostredne nadväzuje na dodávku.

Metodik je offline (nepripojený) Metodik

prispievateľ do odborných časopisov, večný odporca nelogických výkladov zákona ...viac Metodik
Mne osobne to až tak exaktne z §20 nevyplýva.
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká :
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15 dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo dodanie tovaru.

Do písmena b som doplnila už odvolávku.
Ak zoberieme konkrétny príklad uvedený v riešení DR, tovar bol reálne dodaný v druhom mesiaci, faktúra bola vystavená pred 15.3.2006.Podľa môjho názoru v tomto prípade bola splnená podmienka podľa bodu b, faktúra sa viaže k dodanému tovaru.

Odstavec 2 je podľa nášho názoru doplnenie bodu 1a).
Súhlasím, že DR SR bude vykonávať kontroly podľa nášho zákona, nemôžem však schvaľovať dvojaký výklad orgánov, ktoré by mali byť jednotné.
Okrem toho toto je ďaľšia vec, ktorá rozdeľuje odbornú verejnosť na dva tábory. V podstate aj nás dve

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Metodik
Okrem toho toto je ďaľšia vec, ktorá rozdeľuje odbornú verejnosť na dva tábory. V podstate aj nás dve
To je život. Veď je predsa zrejmé, že sa nestotožňujú ani názory medzi DR SR a MF SR, takže čo potom ostatná odborná obec?
A toto nie je jediný prípad. Typickým príkladom je aj to, či je pridelenie zamestnancov (striktne podľa Zákonníka práce) v tuzemsku služba pre účely DPH. Aj keď sa priznám, že v tomto prípade to chápem skôr v súvislostiach s lobingom, ako výklad, či stanovisko.

A mne to nepripadá ako rozdeľovanie na dva tábory, ale zaujímavú diskusiu, nakoľko každé stanovisko sa musí zargumentovať.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Metodik
Mne osobne to až tak exaktne z §20 nevyplýva.
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká :
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15 dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo dodanie tovaru.
Ja to chápem takto:
Daňová povinnosť vznikne dňom vyhotovenia faktúry (20/1/b) ak je faktúra vyhotovená po dodávke tovaru.
Vystavenie faktúry pred dodávkou podľa môjho názoru pod toto ustanovenie nepatrí.

V praxi máme prípady, keď vystavujú faktúry pri objednávke tovaru. Ale po tovar sa môže ísť o mesiac. Keby sme aplikovali § 20/1/b tak sme permanentne v DDP, čo je nezmysel, nakoľko tovar nadobudnutý reálne nebol a nemôžeme ho považovať za dodaný jednoduchým vystavením faktúry. A opäť by sme sa dostali možno do diskusie, že tu by sme neaplikovali § 20/1/b, lebo to je dlhá doba (alebo by sme sa začali prieť, že faktúra je vystavená z dôvodu požadovanej platby vopred a pritom nie je). Čiže nie je podľa môjho názoru rozhodujúca dĺžka obdobia, vzťahujúca sa k vystaveniu faktúry a dodávke tovaru, rozhodujúci by mal byť princíp.

Metodik je offline (nepripojený) Metodik

prispievateľ do odborných časopisov, večný odporca nelogických výkladov zákona ...viac Metodik
Lenže každá zaujímavá diskusia by mala po 2 rokoch skončiť ( od 1.5.2004) a mať nejaký výsledok. Výsledkom je fakt, že sme nie múdrejší ale ešte viac dopletení, pretože samotní predstavitelia našej štátnej finančnej sféry sa nedokážu za dva roky dohodnúť a podať jednotný výklad zákona alebo znenie paragrafu doplniť a spresniť.
Inak som celkom rada, že sa stretávame v takýchto nazvem to "malých odborných bojoch." ako napr. i pri stanovení základu v cudzej mene. Tam pokiaľ si pamätám sme sa tiež názorovo stretli. Inak tento problém nie je stále doriešený

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

ALBO
Podľa mňa, to čo odpovedali zo zákona vyplýva a aj z § 19/8 vyplýva, že tovar má byť najskôr dodaný.

Ale čo mi určite zo zákona nevyplýva, tak to to, že sa mám pozerať na to, či faktúra je vystavená skor kôli platbe. Ja ked som bola na školení u Ja... tak povedala, že jeden deň vystavenia skor nevadí , to preto že sa v praxi také niečo stava najmä v súvislosti s prepravou. Na školení Kov....bolo povedané jednoznažne dodanie je dôležité.
Osobne si myslím, že ked Ja... povedala, že jeden deň sa bude akceptovať, tým potvrdila to čo hovorí jedna skupina na porade a to, že ak je FA pred dodaním, potom platí 15. deň zo zákona.
O jednom dni zákon tiež nehovorí.

4326 je offline (nepripojený) 4326

4326
Zaujímava diskusia sa tu rozbehla. Pridám k tomu len toľko, že tiež mi jedna audítorka povedala, že jeden deň nevadí a druhá, že daňový úrad netoleruje ani jeden deň a striktne kontroluje dodržanie zákona.
Asi je to všetko na konkrétnych daňových kontrolóroch a ich zhovievavosti.
Ja osobne sa budem držať vyjadrenia DR SR.
Ďakujem za zaujímavú diskusiu k tejto problematike.

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

JanaSys
Jana Acsová
Z uvedeného vyplýva, že daňová povinnosť by mala vzniknúť, keď sa tovar dodá.
Z článku 22:
Každá zdaniteľná osoba vystaví faktúru za tovar, ktoré dodal inej zdaniteľnej osobe.
Opäť sa v texte nehovorí o inej možnosti, ako o vystavení faktúry po dodávke.
Čiže ak by sme viedli diskusiu smerom k nadradenosti šiestej smernice, tak sa mi javí, že faktúra za dodávku tovaru by mala byť vystavená až po nej a nie pred ňou. Takže aplikujú 6. smernicu správne v iných krajinách EÚ? Ťažko potom exaktná aplikácia.
Musím sa opätovne zapojiť do témy na túto otázku. Už som si myslela, že je v tom jasno. Môj názor:
Celý problém je v tom, kedy FA považovať za vystavenú po dodávke tovaru. V dotaze na DR bolo, že nakládka tovaru bola 27.1, t.j. dodanie bolo 27.1. (má právo s ním nakladať ako vlastník) . Ak Fa vystavili 26.1. urobili to pred dodávkou a platí to, čo tvrdí DR SR. Ale niekedy je nejasné ak napr. tovar príde do SR až 30.1. a FA je vystavená 27.1 (vtedy bola nakládka) - závisí od dodacích podmienok, kedu došlo k dodaniu a teda či je FA vystavená pred alebo v deň dodania. Ak to do SR viezol dodávateľ a odberateľ sa stal vlastníkom až pri prevzatí v SR, tak je zase vystavená vopred, ale ak je tam EXW, tak je vystavená správne v deň dodania.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
JanaSys
Celý problém je v tom, kedy FA považovať za vystavenú po dodávke tovaru.
Zásah .

evina je offline (nepripojený) evina

evina
Metodik
Mne osobne to až tak exaktne z §20 nevyplýva.
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká :
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15 dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo dodanie tovaru.


Do písmena b som doplnila už odvolávku.
Ak zoberieme konkrétny príklad uvedený v riešení DR, tovar bol reálne dodaný v druhom mesiaci, faktúra bola vystavená pred 15.3.2006.Podľa môjho názoru v tomto prípade bola splnená podmienka podľa bodu b, faktúra sa viaže k dodanému tovaru.

Odstavec 2 je podľa nášho názoru doplnenie bodu 1a).
Súhlasím, že DR SR bude vykonávať kontroly podľa nášho zákona, nemôžem však schvaľovať dvojaký výklad orgánov, ktoré by mali byť jednotné.
Okrem toho toto je ďaľšia vec, ktorá rozdeľuje odbornú verejnosť na dva tábory. V podstate aj nás dve
Neviem, či nám to má byť smiešne alebo do plaču, ale Tí čo píšu zákony sú skutočne "bravúrni" jazykovedci.

To čo som vyznačila hrubo v Tvojom príspevku aj mne cca pred rokom /som si myslela a zatiať myslím/ pomohlo pochopiť predmetný paragraf, ale čuduj sa svete úplne ináč ako Tebe. Mne toto doplnenie pomohlo pochopiť paragraf tak, že ide o vystavenie faktúry od dátumu nadobudnutia tovaru do 15. dňa nasledujúceho mesiaca....teda až od dátumu dodávky tovaru tak, ako je to uvedené v príspevku 7, dovolím si citovať :
" Ja to chápem takto:
Daňová povinnosť vznikne dňom vyhotovenia faktúry (20/1/b) ak je faktúra vyhotovená po dodávke tovaru.
Vystavenie faktúry pred dodávkou podľa môjho názoru pod toto ustanovenie nepatrí."

Stotožňujem sa s názorom, že pri nadobudnutí tovaru z EÚ je podľa zákona rozhodujúci dátum nadobudnutia tovaru poľa §11 zákona o DPH.

Stotožňujem sa s názorom, že ak je takáto dikcia zákona nemá sa tolerovať ani jeden deň, bez ohľadu na život a prax napr. v súvislosti s prepravou- v tom prípade už zákonodarca mal urobiť novelu daného paragrafu a napísať presne koľko dní budú tolerovať. O akej právnej istote tu mám hovoriť, ak jedna kontrola mi bude tolerovať jeden deň, druhá štyri dni a tretia žiadny. Na čo sa odvolám pri kontrole , ktorá mi nebude tolerovať ani jeden deň-nemám na čo, lebo ako ALBO píše zákon nehovorí ani o jednom dni...

Podľa môjho názoru teda konkrétny príklad:
1.vystavenie faktúry 17.7.
nadobudnutie tovaru 18.7.
daňová povinnosť 15.8.

2.vystavenie faktúry 19.7.
nadobudnutie tovaru 18.7.
daňová povinnosť 19.7.
Naposledy upravil evina : 18.07.06 at 07:05

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Téma bola presunutá do vypracovaných otázok, nakoľko rozoberá prístup k zaujímavej problematike. Berte to ako diskusiu z praxe.

Príspevky sú ponechané v nezmenenom stave, vymazané boli iba príspevky mimo odbornej časti otázky.

Tému uzatváram.

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.