Zavrieť

Porady

Likvidácia spoločnosti a záverečná súvaha

Likvidácia spoločnosti bude ukončená 30.9.2017. K tomuto dátumu spoločnosť vykazuje v účtovníctve len stavy na nasledovných účtoch : základné imanie (účet 411) - 5000,- Eur, vklad spoločníka (účet 413) - 25133,- Eur a neuhradená strata minulých období (účet 429) - 30133,- Eur. Spoločník sa rozhodol, že neuhradená strata minulých období bude hradená zo základného imania a z vkladu spoločníka. Mám tento pohyb zúčtovať ešte do 30.9.2017 t.j. ku dňu skončenia likvidácie? Potom by som v záverečnej súvahe ku dňu ukončenia likvidácie vykázala nulové stavy ako na strane aktív, tak aj na strane pasív. Alebo na strane pasív ku dňu skončenia likvidácie (t.j. k 30.9.2017) vykážem na účtoch 411, 413 a 429 príslušné hodnoty? Myslím si totiž, že základné imanie spoločnosti je zapísané v obchodnom registri a počas trvania spoločnosti s ním nemôžem "hýbať".
Naposledy upravil EKO-HAUS : 27.09.17 at 06:45
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  JankaO je offline (nepripojený) JankaO

  JankaO
  Nie je potrebné hradiť neuhradenú stratu, lebo v každom prípade všetky zložky majetku budú súčasťou likvidačného zostatku. Záverečná súvaha môže ostať so zostatkami na 411, 413 a 429

  promont maja je offline (nepripojený) promont maja

  promont maja
  .. ku dňu skončenia likvidácie s. r. o. zostaví podľa § 28 ods. 1 PU mimoriadnu účtovnú závierku .. = táto mimoriadna účtovná závierka ba nemala byť „nulová“, pretože má obsahovať položky:
  - aktív tvoriace likvidačný zostatok, ktorý sa rozdeľuje medzi spoločníkov až v období po ukončení likvidácie do dňa zániku s. r. o.,
  - pasív, napr. záväzok z dôvodu splatnej dane z príjmov, záväzok voči likvidátorovi z dôvodu jeho nároku na odmenu, záväzok voči spoločníkom z dôvodu vyplatenia likvidačného zostatku a pod. ....

  ... nakoľko uvedené vyplýva aj z § 75 Obchodného zákonníka a aj z § 28 ods. 1 druhá veta postupov účtovania, v zmysle ktorého s. r. o. po ukončení likvidácie otvára účty majetku a záväzkov na účely zabezpečenia vedenia účtovníctva do dňa zániku s. r. o. a účtuje o vysporiadaní daňovej povinnosti a o vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku.

  ... hm .. pojmom likvidácia obchodnej spoločnosti treba rozumieť likvidáciu jej obchodného imania, ktorým sa podľa § 6 ods. 2 Obchodného zákonníka označuje súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Cieľom likvidácie spoločnosti je vysporiadanie majetku spoločnosti, a to v prvom rade uspokojenie nárokov všetkých veriteľov spoločnosti a následne rozdelenie čistého obchodného imania (likvidačného zostatku) medzi spoločníkov.
  Ak z likvidácie s. r. o. vyplynie majetkový zostatok, spoločník s. r. o. má nárok na podiel z tohto majetkového zostatku (= likvidačného zostatku). V s. r. o. sa podiel na likvidačnom zostatku jednotlivého spoločníka určí podľa § 153 Obchodného zákonníka. Likvidačný zostatok s. r. o. môže byť tvorený nielen finančnými prostriedkami (majetkom peňažnej povahy), ale aj iným majetkom, napr. nehnuteľnosťou. Tento iný majetok môže pri nedostatku finančných prostriedkov slúžiť ako „platobný prostriedok“, ktorým sa splatí spoločníkom likvidačný zostatok.

  Vytvorený rezervný fond s. r. o. v prvom rade použije v súlade s § 67 Obchodného zákonníka na krytie strát spoločnosti. Tento účtovný prípad s. r. o. zaúčtuje na ťarchu účtu 421 – Zákonný rezervný fond a v prospech účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

  .. zostatky účtu 411 – Základné imanie, resp. účtov účtovej skupiny 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, medzi ktoré patrí aj účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov (zisk za roky 2012 – 2014), s. r. o. zúčtuje so záväzkami voči jednotlivým spoločníkom vzniknutými z dôvodu nárokov spoločníkov na podiel na likvidačnom zostatku s. r. o., t. j. na ťarchu účtu napr. 411 – Základné imanie a v prospech účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku.

  ... sumasumárum: k vyčísleniu likvidačného zostatku preklopíš i zostatky účtov účtovnej sk. 4 ... a áno tvoja mimoriadna účtovná závierka môže, či skôr by mohla byť aj nulová ... .. LEN ... likvidátorovi patrí odmena v zmysle vyhlášky v minimálnej výške 33,19 eur ... hm? ... http://www.epi.sk/zz/2004-526/vsetky-znenia ...
  Naposledy upravil promont maja : 28.09.17 at 05:50

  Likvidácia spoločnosti a záverečná súvaha

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.