Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Autor Jana Motyčková   29.11.17
Zákon 266/2017 Z.z. prijatý 19.10.2017 novelizuje Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Niektoré ustanovenia sú účinné od 1.1.2018, zmeny týkajúce sa dohôd dôchodcov sú účinné od 1.7.2018.

Väčšina zmien je spracovaná v samostatných témach
Zmeny od 1.1.2018 :
http://www.porada.sk/t302307-zmeny-t...-1-2018-a.html
http://www.porada.sk/t302302-podmien...-1-2018-a.html
http://www.porada.sk/t302294-dochodk...-1-2018-a.html

Zmeny od 1.7.2018 :
http://www.porada.sk/t303072-dohody-...-7-2018-a.html

Ďalšie zmeny v Zákone o sociálnom poistení, účinné od 1.1.2018 :

Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie počas prvých 10 dní PN, nárok na nemocenské vzniká odo dňa nasledujúceho po zániku nemocenského poistenia. (aj ak nevznikol nárok na náhradu príjmu pri PN).

Výška percenta na úrazové poistenie bola stanovená na 0,8 % - výška poistného sa nemení, doteraz ale bola stanovená len v prechodných obdobiach a zákon počítal so zaradením zamestnávateľov do nebezpečnostných tried, čo sa doteraz nezrealizovalo a s čim sa už v budúcnosti ani nepočíta.

Upravuje sa suma dlžného poistného, ktorú SP predpíše z najmenej 3,32 € na najmenej 5 €.

SP môže na základe písomnej žiadosti povoliť splátky dlžných súm poistného pre platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by vznikla platobná neschopnosť, ak možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude dlžník schopný zaplatiť poistné a ak v čase rozhodovania o povolení splátok je dlžník schopný riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom poistného.

Upravuje sa zvyšovanie dôchodkov. Dôchodky vyplácané k 1.1. kalendárneho roka alebo priznané od 1.1. do 31.12. kalendárneho roka sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov zistené za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Zároveň v období od 1.1.2018 do 31.12.2021 (prechodné ustanovenia) sa dôchodky zvyšujú vyššie uvedeným spôsobom, ale najmenej o pevnú sumu vo výške 2 % priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej SP k 30.6.predchádzajúceho roku, bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

Od 1.1.2018 sa dôchodky zvyšujú o 0,8 %, najmenej však o sumy :
- 8,40 €, ak ide o starobný dôchodok,
- 2,60 €, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
- 8,20 €, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
- 3 €, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
- 7,20 €, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
- 2,70 €, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
- 4,10 €, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
- 1,70 €, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
- 5,40 €, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
- 2,40 €, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
- 2,60 €, ak ide o sirotský dôchodok,
- 1,30 €, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

Percento zvýšenia úrazovej renty v rokoch 2018-2021 je najmenej 2 %.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

10
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Riešenie témy "Novela Zákona o sociálnom poistení 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu