Zavrieť

Porady

211 analytika ERP

Ahojte,

prosím, poradíte mi...
Zastávam názor, že v zmysle opatrenie PU nie je nutná analyticka evidencia 211 z dôvodu ERP v Eur, v maličkých firmých mam jednu analytiku na pokladňu. Analyticky člením účet 211 len na meny...účtujem mesačne tržbu

na uvedené som dostala aj odpoveď z FS... prikladám nižšie
aktuálne môj a aj kamarátkin (iný kontrolor) vyžadoval a napadol na kontrole
1. mesačné účtovanie tržby
2. a nevedenie analytickej evidencie k ERP

čím sa mojich 12 účtovných zápisov ma zmeniť na 365*3 zápisy
vyžaduje 211AE ERP/604,343
261 /211 E ERP
211 AE hlavna pokladňa /261

odpoveď z FS mám nasledovnú... prosím aké máte skúsenosti vy a členíte ERP na analytiku a viete mi niekto objasniť na príklade ako to FS myslela v svojej poznámke o analytickom členení ERP ?

Ďakujem.
Prikladám odpoveď

Účtovná jednotka, podnikateľ - právnická osoba, je povinná pri vedení účtovníctva aplikovať ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) a účtovné prípady, skutočnosti ktoré sú predmetom jej účtovníctva, účtovať podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“).

V zmysle citovaných účtovných právnych predpisov k otázkam predloženým v dopyte – v súvislosti s účtovaním tržieb v účtovnej jednotke evidovaných prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“), zasielame nasledovnú odpoveď:


K otázke 1
Účtovná jednotka nemá povinnosť viesť v účtovníctve analytickú evidenciu k účtu 211 – Pokladnica podľa jednotlivých ERP, ktorými eviduje účtovná jednotka prijaté tržby v hotovosti (evidencia prijatých tržieb v súlade s ustanoveniami zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

K otázke 2
Účtovná jednotka môže účtovať tržby evidované a prijaté prostredníctvom ERP mesačne (súhrnný účtovný doklad) a to na základe intervalovej uzávierky z ERP vyhotovenej podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.Legislatívna úprava k uvedenému:

1. K vytváraniu analytických účtov k syntetickým účtom
Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom upravuje § 4 postupov účtovania. Podľa § 4 ods. 1 postupov účtovania sa zohľadňujú hľadiská uvedené v písm. a) až písm. m) postupov účtovania.

Pri vytváraní analytickej evidencie k účtu 211 – pozrite v postupoch účtovania konkrétne § 4 ods. 1 písm. a) postupov účtovania, písm. b), písm. f) – v nadväznosti aj § 47 ods. 1 postupov účtovania, pričom podľa § 4 ods. 1 písm. m) postupov účtovania, účtovná jednotka si môže zvoliť aj iné hľadisko – podľa potrieb účtovnej jednotky.
Poznámka: o ERP sa vyžaduje účtovať na samostatnom analytickom účte k účtu 211 – Pokladnica v tom prípade, ak by táto slúžila aj ako pokladnica účtovnej jednotky (analytická evidencia pre jednotlivú ERP), čiže sú z nej vykonávané aj výdaje, napr. drobné nákupy tovaru, spotrebného materiálu a pod. Ak ERP slúži iba na evidenciu prijatých tržieb nevyžaduje sa účtovanie na samostatnom analytickom účte k účtu 211.


2. K účtovanie tržieb z ERP
V zmysle § 6 ods. 1 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10), podľa ods. 2 - účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov.
ZoÚv § 6 upravuje zásadu dokladovosti, taxatívne stanovuje účtovnej jednotke preukazovať všetky účtovné prípady a všetky účtovné zápisy účtovnými dokladmi. Účtovný doklad má v účtovníctve účtovnej jednotky
a) dokladovať účtovný prípad: dokumentuje skutočnosť, ktorá nastala v účtovnej jednotke, preukazuje jej vznik, obsah, súvislosti,
b) dokladuje zápis v účtovných knihách v účtovnej jednotke.
Účtovný doklad musí preukazovať pravdivo a verne skutočnosť, ktorá nastala.


Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) až písm. g) ZoÚ.
V súlade s § 10 ods. 2 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5 (jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na formy účtovných záznamov.
Skutočnosť musí byť dokladovaná spôsobom, aby účtovný prípad bol z dokladu identifikovateľný a zrozumiteľný a aby sa dal správne zaúčtovať. Zodpovednosť za preukázateľnosť účtovného dokladu je v kompetencií účtovnej jednotky.


V zmysle § 4 ods. 6 ZoÚ, účtovné doklady sú účtovnými záznamami. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (ďalej len „súhrnné účtovné záznamy“). Účtovná jednotka je povinná účtovné záznamy viesť v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
Súhrnným účtovným dokladom vyhotoveným v súlade s § 10 ZoÚ, účtovná jednotka má možnosť zaúčtovať v účtovných knihách účtovné prípady zoskupené za účtovnou jednotkou zvolený časový interval, maximálne za kalendárny mesiac (§ 12 ods. 2 písm. b) ZoÚ, hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä údaje: súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac).
Súhrnným účtovným záznamom ide o zoskupenie jednotlivých účtovných záznamov s cieľom poskytnúť používateľom súhrnnú informáciu, ktorá je spoľahlivo a zrozumiteľne zdokumentovaná. Poskytnutím súhrnnej informácie nesmie byť dotknutá správnosť, úplnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť vedenia účtovníctva - § 8 ZoÚ.

Preukázateľnosť účtovného záznamu:
Podľa § 32 ods. 1 ZoÚ, na účely tohto zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam,
a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť,
b) ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných záznamov,
c) prenesený spôsobom podľa § 33, ak spĺňa požiadavky podľa písm. a) alebo podľa písm. b).


Intervalová uzávierka vyhotovená a vytlačená v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ako preukázateľný účtovný záznam pre účely účtovníctva, môže byť pre zaúčtovanie v účtovných knihách maximálne za časový interval - kalendárny mesiac (nie za dlhšie časové obdobie).
Účtovná jednotka, ak účtuje tržby z ERP mesačne, napr. na základe intervalovej uzávierky vytlačenej z ERP, za účelom verného a pravdivého účtovania dosiahnutých tržieb za bežný mesiac, má povinnosť zaúčtovať tržby na príslušné účty výnosov (604 a 602), a to podľa skutočnosti, ktorá nastala v účtovnej jednotke – zaúčtovanie tržieb tak ako vznikli, a to na základe vyhotoveného interného účtovného dokladu, ktorý bude preukázateľným účtovným dokladom/záznamom v súlade s § 10 ZoÚ a § 32 ZoÚ.

To znamená, účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bezodkladne po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. Skutočnosť musí byť dokladovaná ( preukázaná) spôsobom, aby účtovný prípad bol z dokladu identifikovateľný a zrozumiteľný a aby sa dal správne zaúčtovať. ZoÚ pri vyhotovovaní účtovných dokladov kladie dôraz na obsah, preukázateľnosť.

Na základe uvedeného, pre účtovnú jednotku vyplýva povinnosť pre účely účtovníctva doložiť účtovný prípad účtovným dokladom, ktorý zodpovedá požiadavkám § 10 ZoÚ – preukázateľnosť, preukázateľné obsahové náležitosti (napr. preukázateľnosť na základe faktúry, dokladov z ERP - pri nákupoch zásob pre účtovnú jednotku: teda preukázateľnosť zabezpečená potrebnými podkladmi, ktorými účtovná jednotka preukazuje, dokumentuje konkrétne skutočnosti, ktoré nastali, napr. tržby na základe dennej, resp. intervalovej uzávierky z ERP s preukázateľnosťou tržieb podľa vecnej príslušnosti prijatých výnosov – 602 a 604, najviac za kalendárny mesiac).
Zodpovednosť za preukázateľnosť účtovného dokladu je v kompetencií účtovnej jednotky. Preukázateľnosť účtovných dokladov si musí zabezpečiť účtovná jednotka tak, aby nedošlo k pochybnosti pri účtovaní a preverovaní účtovného prípadu žiadnou z osôb, ktoré s účtovným záznam pracujú. Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať účtovný prípad na základe vyhotoveného účtovného dokladu, ktorým pravdivo a verne prezentuje skutočnosť, ktorá v účtovnej jednotke nastala.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  konateľ spoločnosti GLOBERG-Accounting, spol. s.r.o. ...viac leskovskysami
  toto je otázka ťažko zodpovedateľná, existuje paragraf ktorým si kontrolór obháji konanie a udelenie správneho deliktu za analytický účet avšak aj vy ako daňový subjekt ste schopný obhájiť že to nieje povinnosť. bohužiaľ neviem nájsť ten paragraf ale tiež som sa podobnou otázkou zaberal a odpoveď je áno aj nie. je to už len na Vás. My v účtovníctve vedieme analytiku aj tak ako vy hovoríte v menách ale i v pokladniach (VRP/hlavná pokladňa).
  Naposledy upravil leskovskysami : 05.01.18 at 13:08

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.