Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Autor Júlia Pšenková   17.01.18
Každý , kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky ak ich výška presiahla viac ako je výška polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (1901,67 €) musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane (RZD) , alebo podať daňové priznanie (DP) na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska.


Nezdaniteľné časti základu dane

Na daňovníka
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2017 je 3 803,33 € , v RZD si ju môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou rezidenciou .
Výška nezdaniteľnej časti sa alikvotne nekráti za odpracované mesiace , rovnaký nárok majú daňovníci bez ohľadu na skutočnosť za akú dobu v zdaňovacom období dosiahli príjem. Nárok majú aj nezaopatrené deti, študenti, ženy na materskej a rodičovskej dovolenke, dobrovoľne nezamestnaní atď .
Nárok nemá poberateľ starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku, ak bol jeho poberateľom k 1.1.2017 a skôr .

Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa odvíja v nadväznosti na výšku základu dane nasledovne:
Daňovník, ktorý mal základ dane rovný, alebo nižší ako 100 – násobok sumy životného minima, platného k 1.1.2017, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima

ak základ dane <= 19809,00 € nezdaniteľná časť daňovníka je 3803,33 €

Daňovník, ktorý mal základ dane vyšší ako 100 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2 násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane
ak základ dane > 19809,00 € nezdaniteľná časť daňovníka je 8755,578 - ( základ dane : 4 )

ak základ dane > 35 022,31 € nezdaniteľná časť daňovníka je nula


Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)


1.údaje o manželke
vyplňuje sa len v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželského partnera.
Môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou rezidenciou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov.
Týka sa výhradne zosobášených partnerov , žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak bol sobáš v priebehu roka –nárok je v alikvotnej výške počtu mesiacov. Do počtu mesiacov nároku sa rátajú len tie, kde bola splnená podmienka , že sú manželia k 1. dňu v mesiaci.
Nárok je možné uplatniť len na manželského partnera, ktorý :
· sa stará o vyživované maloleté dieťa , najviac do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa ( paragraf 3/2 zákona 571/2009 o rodičovskom príspevku dieťa je do 3 rokov , do 6 rokov , ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
· poberá peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia ( paragraf 40 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP , sú to osoby od 6 rokov, ktoré sú podľa komplexného posudku odkázané na opatrovanie )
· je zaradená do evidencie uchádzača o zamestnanie
· je osoba so zdravotným postihnutím, alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím – občan uznaný za invalidného alebo má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %

Aj v tomto prípade musí byť vyššie uvedený status dosiahnutý k 1. dňu v mesiaci v rámci tých mesiacov , čo boli manželia.


Výška v nadväznosti na vlastný príjem manžela/ky = suma nezdaniteľnej časti základu dane mínus vlastný príjem. Ak mal teda v roku 2017 manželský partner príjem 3803,33 € a viac nárok zaniká.

Nárok a výška sa odvíja aj od príjmu daňovníka nasledovne :
Daňovník, ktorý mal základ dane rovný, alebo nižší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manžela/ku je suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima po zohľadnení jeho/jej vlastného príjmu
ak základ dane daňovníka <= 35 022,31 € nezdaniteľná časť na manžela/ku je 3803,33 € - vlastný príjem manžela/ky

Daňovník, ktorý mal základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manžela/ku je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4 násobku sumy platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane po zohľadnení jeho/jej vlastného príjmu
ak základ dane daňovníka > 35 022,31 € nezdaniteľná časť daňovníka je 12558,906 € - ( základ dane : 4 ) – vlastný príjem manžela/ky

ak základ dane daňovníka>= 50 235,63 € nezdaniteľná časť manžela/ky je nula


Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcov


Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho
obdobia ( 1.1.2017) poberateľom starobného, predčasného starobného , výsluhového dôchodku a
to aj zo zahraničia , alebo starobného dôchodkového sporenia .
Nárok nemá ani osoba, ktorej bol niektorý z vyššie uvedených dôchodkov priznaný spätne k 1.1.2017
alebo skôr . A takáto osoba poberá dôchodky v sume nižšej v rámci zdaňovacieho obdobia ako je
nezdaniteľná časť základu ,môže si časť uplatniť.
Maximálne vo výške kladného rozdielu medzi sumou ročnej nezdaniteľnej časti základu dane a úhrnom dôchodkov vyplatených v roku 2017.


Na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie


Preukázateľne zaplatené príspevky, maximálne do výšky 180,00 €.


Daň


Sadzba dane je 19% zo základu dane do 35022,31 € vrátane.
Sadzba dane je 25% zo základu dane viac ako 35022,31 €.


Zamestnanecká prémiaNa zamestnaneckú prémiu za rok 2017 by nemal mať nárok žiaden zamestnanec.


Nárok na daňový bonus


Prehodnocuje sa ročná suma nároku na daňový bonus v závislosti od počtu detí a mesiacov nároku.
Suma daňového bonusu je 21,41 € mesačne ,ročne je to hodnota 256,92 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná