Zavrieť

Porady

Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva

Bytové spoločenstvo domu na svojom zhromaždení po odstúpení predsedkyne v máji 2016 zvolilo novú predsedkyňu aj 1 člena rady, ktorý však už v tom čase nebol vlastníkom bytu/ túto informácie sme zistili neskôr/ Nová predsedkyňa na túto skutočnosť bola upozornená no však nekonala. V decembri 2016 odstúpil z rady ďaľší člen o tomto sme sa dozvedeli až na vlastníkmi " vynútenom" zhromaždení /máj 2018/, nakoľko predsedkyňa ani zvyšok rady zhromaždenia nezvolali ani v r.2016 ani v r.2017.
Na zhromaždení v máji 2018 - sme sa dozvedeli aj to, že
súčasná predsedkyňa v r. 2017 bola 5 mesiacov PN, § 7c ods 3. (zákona 182/1993 Z.z.) hovorí, že ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou. Sama priznala, že viac ako tri mesiace nevykonávala svoju funkciu, no však mzdu jej firma s ktorou má spoločenstvo mandátnu zmluvu na účtovné služby vyplatila cez tretiu osobu.
Chceme obnoviť funkcie schopnosť Bytového spoločenstva domu, pretože za posledné dva roky sa toto spoločenstvo dostalo do stavu, ktorý nezodpovedá ustanoveniam zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov. Predsedkyňa však tvrdí, že je všetko v poriadku a voľba nového predsedu spoločenstva nie je potrebná. Poprosím o názor príp.radu !!!
Naposledy upravil Tamo : 24.06.18 at 08:10
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mackoivan je offline (nepripojený) mackoivan

  mackoivan
  Ak sa ti predsedníčka alebo rada SVB nepáči daj návrh na zhromaždení na voľbu iných osôb. Ak ti to neodsúhlasia a nezvolila nových, ostáva predsedom ten, ktorý je zapísaný v registri SVB ako štatutárny zástupca SVB

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  A toto ti nestačí?

  "(9) Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada predseda alebo najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie

  a) schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia,

  b) schvaľuje rozpočet,

  c) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a vyúčtovanie úhrad za plnenia,

  d) schvaľuje výšku mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu a príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,

  e) rozhoduje o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,

  f) volí a odvoláva členov rady,

  g) volí a odvoláva predsedu,

  h) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva,

  i) rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,

  j) rozhoduje o správe alebo o zmene spôsobu výkonu správy,

  k) určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady,

  l) rozhoduje o ďalších skutočnostiach, o ktorých podľa tohto zákona nerozhoduje iný orgán."

  Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.