Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Autor Iveta Matlovičová   09.12.18
Na zdaňovacie obdobie roku 2018 (od 1.6.2018) určilo Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti zo dňa 23.5.2018 nový vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti [POT39_5v18]", kde boli úpravy na tlačive z dôvodu zavedenia nových druhov peňažných plnení: plnenie vyplácané pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej aj „letný plat") a plnenie vyplácané pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej aj „vianočný plat").V oznámení FR SR zo dňa 23.5.2018 bolo zároveň uvedené, že použitie tlačiva "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti [POT39_5v17]", ktorého vzor FR SR určilona zdaňovacie obdobie roku 2017 a 2018, sa akceptuje aj po 23.5.2018, ak bolo zamestnávateľom vystavené do 31.5.2018.Po1. 6. 2018 zamestnávateľ potvrdenie o zdaniteľných príjmoch už pri skončení pracovného pomeru nevystavuje, a vystaví ho zamestnancovi až po skončení kalendárneho roka - v lehotách, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov. Pre vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch po 1.6.2018 použije zamestnávateľ už nový vzor potvrdenia [POT39_5v18].
****
Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a doručiťv zákonnej lehote zamestnancovi doklado súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Ide o tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“). Dávame do pozornosti, že predmetné tlačivo sa po novele Zákonníka práce č. 63/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2018 vystavuje až po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. po uplynutí príslušného kalendárneho roka, a nie po skončení pracovného pomeru (s výnimkou zamestnancov, ktorým zanikol pracovný pomer z dôvodu úmrtia) a to v nasledovných lehotách:

- do 10. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa podáva daňové priznanie (zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie bez žiadosti zamestnanca),
- do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti, a to zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie zúčtovania iného zamestnávateľa, ak o vystavenie dokladu požiadal do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.
Na kontrolné účely si zamestnávatelia dávajú potvrdiť osobné prevzatie od zamestnanca na tlačive Vyhlásenie na zdanenie príjmov(príp.na kópii potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak ide o zamestnanca, ktorá nemá u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov podpísané).V prípade, že Potvrdenie o zdaniteľných príjmochbolo doručené poštou, zamestnávateľ priloží doručenku o prevzatí, príp. iný doklad z pošty k Vyhláseniu na zdanenie príjmov.Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec zistil, že potvrdenie obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ vystaví opravné potvrdenie do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že potvrdenie obsahuje nesprávne údaje alebo do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa na túto chybu zamestnanec upozornil. O tom, že ide o opravné potvrdenie, vyznačí zamestnávateľ krížikom na položke v pravnom hornom rohu potvrdenia.
Ak zamestnávateľ potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi v zákonom ustanovenej lehote nevystaví a nedoručí, správca dane uloží zamestnávateľovi pokutu (uvedený postup platí od 1.1.2014). Pokuta je vo výške 15 € za každého takéhoto zamestnanca. Obdobný sankčný postih sa uplatní aj v prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevystaví a nedoručí doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, príp. jeho 2. stranu, ktorá sa vystavuje len na žiadosť zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorým neboli vyššie uvedené potvrdenia vystavené.


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa skladá z troch oddielov: údaje o daňovníkovi, údaje o zamestnávateľovi a údaje o zdaniteľných príjmoch a ďalšie údaje.

Údaje o daňovníkovi – v prvom oddiele sa uvedie priezvisko a meno zamestnanca, rodné číslo (ak ho daňovník nemá, uvedie sa dátum narodenia), titul (pred menom), titul (za menom), adresa trvalého pobytu. Od 1.1.2016 sa vyplňuje aj položka "Zamestnanec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia". Ak sa zamestnanec považuje za daňového rezidenta SR, táto položka sa v potvrdení krížikom nevyznačuje!

Údaje o zamestnávateľovi – v treťom oddiele je zamestnávateľ povinný uviesť identifikačné údaje o spoločnosti - názov spoločnosti, DIČ a sídlo spoločnosti, ďalej uvedie meno osoby, ktorá vypracovala potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (vrátane telefónneho kontaktu).

Údaje o zdaniteľných príjmoch a ďalšie údaje - v druhom oddiele je zamestnávateľ povinný uviesť údaje, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu (na dieťa a na zaplatené úroky z úverov na bývanie) a príslušné zdaňovacie obdobie. Údaje zamestnávateľ zapisuje podľa predtlače do riadkov 01 až 13 nasledovne:

Riadok 01 - Uvedie sa úhrn zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov (v peňažnej i nepeňažnej forme)zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok, ktoré boli v priebehu príslušného kalendárneho roka zdaňované preddavkami na daň. Ide o zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli skutočne vyplatené najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t.j. do 31.1.2019, ak sa týkali predchádzajúceho kalendárneho roka 2018, alebo ide o doplatky zdaniteľných príjmov za predchádzajúe kalendárne roky. Do tejto položky sa započítavajú:
- zdaniteľné príjmy, ktoré mal zamestnanec vyplatené v pracovnoprávnom vzťahu, t.j. príjmy na základe pracovnej zmluvy vrátane nepeňažných príjmov, napr. príjem v súvislosti s používaním služobného vozidla na súkromné účely, príjmy vyplatené v právnom vzťahu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohoda podľa ZP“), ale aj rôzne druhy príspevkov a plnení vyplatených v súvislosti s výkonom závislej činnosti, napr. príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na účelové sporenie a životné poistenie, ktorý poskytoval zamestnávateľ zamestnancom, časť letného a vianočného platu podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce, ktorá sa považuje za zdaniteľný príjem, podiely na zisku vyplatené z účtovného obdobia roku 2017 a neskôr
- zdaniteľné odmeny za prácu konateľa, spoločníka, člena družstva, ak ide o príjem zo závislej činnosti
- zdaniteľné odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva, dozornej rady, správnej rady, ak ide o príjem zo závislej činnosti
- príjmy plynúce na základe zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka (napr. nepomenované zmluvy, príkazné zmluvy, zmluvy o dielo), ak ide o príjem zo závislej činnosti
- zdaniteľné príjmy, z ktorých z dôvodu uplatnenia daňovej úľavy na daňovníka vo výške jednej dvanástiny ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo uplatnenia nároku na daňový bonus, nezrazil žiaden preddavok na daň

- nepeňažný príjem, ktorý bol zamestnancovi vyplatený v priebehu roka a ktorý mal byť zdanený preddavkovým spôsobom, avšak zdanený nebol, nakoľko zamestnanec nemal vyplatený peňažný príjem [resp. peňažný príjem vyplatený bol, ale nie v takej (dostatočnej) výške, aby mohol byť vybraný preddavok na daň].


Príjmy zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok, ktoré boli do 31.1.2019 len zúčtované, a neboli vyplatené, sa do riadku 01 neuvádzajú. Uvedú sa do potvrdenia za ten rok, v ktorom budú skutočne vyplatené. Do riadku 01 sa ďalej neuvádzajú:
- príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, napr. hodnota stravy, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancom (nepeňažný príjem), náhrada príjmu pri DPN zamestnanca, podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základonom imaní (ak sú od dane oslobodené, ide napr. o podiely na zisku z účtovného obdobia rokov 2011 až 2016)
- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napr. cestovné náhrady v zákonnej výške, podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom členom štatutárnym a dozorných orgánov týchto právnickych osôb (ak sú nie sú premetom dane, ide napr. o podiely na zisku z účtovného obdobia rokov 2011 až 2016), hodnota pracovných prostriedkov, úvery a pôžičky
- príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, napr. preplatok na poistnom vrátený zdravotnou poisťovňou priamo daňovníkovi [podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona] a náhrada za stratu na zárobku [tzv. svedočné podľa [podľa § 43 ods. 3 písm. k) zákona], ktorá bola vyplatená zamestnancovi, ak sa na účely jej výpočtu vychádzalo z hrubého priemerného mesačného zárobku zamestnanca, podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom členom štatutárnym a dozorných orgánov týchto právnických osôb z účtovného obdobia do roku 2003, príp. z účtovného obdobia od 1.1.2017 a neskôr [podľa § 43 ods. 3 písm. r) zákona
- príjmy vybraných ústavných činiteľov, z ktorých bola osobitnou sadzbou dane (5%) vybraná zrážková daň.

Riadok 01a - Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi plynuli na základe dohôdo prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (príjmy plynúce zamestnancovi na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce), pričom tietopríjmy sú zahrnuté aj v úhrne príjmov na riadku 01. Uvedie sa aj ten úhrn príjmov plynúci z dohody o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru, na ktorú si zamestnanec (dohodár) uplatňoval odvodové zvýhodnenie (najviac do výšky 200 €) a z odmeny neplatil odvody na povinné dôchodkové poistenie.

Riadok 01b - Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 zákona o dani z príjmov, a zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Riadok sa vypĺňa len u daňového rezidenta SR, nakoľko zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45 zákona o dani z príjmov) sa vzťahuje len na rezidenta SR (osoba s trvalým pobytom, resp. bydliskom na území SR). Riadok 01b sa u nerezidenta SR (daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou)nevyplňuje.
Tieto príjmy sú zahrnuté aj v úhrne príjmov na riadku 01. V praxi ide príjmy, ktoré vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi za prácu vykonanú v zahraničí. Vysporiadanie daňovej povinnosti z týchto príjmov bude zamestnanec vykonávať formou podania daňového priznania (použije metódu vyňatia alebo metódu zápočtu). Údaje na tomto riadku vyplňuje len zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnancov na práce v zahraničí, kde sú im aj príjmy zdaňované.

Riadok 01c - Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov poskytnutých formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba. Tieto príjmy sú zahrnuté aj v úhrne príjmov na riadku 01. Na tomto riadku sa neuvádzajú príjmy, ktoré sú v súlade s § 5 ods. 7 písm. k) zákona o dani z príjmovod dane oslobodené (najviac vo výške 200 €), nakoľko sa uvádzajú na samostatnom riadku 05.

Riadok 01d - Uvedie sa suma zdaniteľného peňažného plnenia poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniekpodľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (letný plat), ktorá bola vyplatená v mesiaci jún, pričom tieto príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01. Na r. 01d sa neuvádza tá časť letného platu, ktorá sa považuje za sumu oslobodenú od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov (najviac vo výške 500 €), ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 07 tohto potvrdenia. Peňažné plnenie poskytnuté pri príležitosti obdobia letných dovoleniek možno prvýkrát oslobodiť od dane až v mesiaci jún 2019, preto sa r. 07 za zdaňovacie obdobie 2018 nevypĺňa.
Letný plat (13. plat) vo výške najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov je oslobodený od dane, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:
o zamestnanec bude mať k 30. aprílu príslušného roka u zamestnávateľa odpracovaných nepretržite aspoň 24 mesiacov,
o letný plat bude vyplatený v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka (zúčtovanie výplat za mesiac máj)
o letný plat bude vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Prvýkrát bol letný plat oslobodený od zdravotných odvodov v roku 2018, prvýkrát bude letný plat oslobodený od dane až v júni 2019 a od sociálnych odvodov až v roku 2021. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov suma oslobodenia tejto mzdy nesmie prekročiť 500 € od všetkých zamestnávateľov.

Na riadku 01e - Uvedie sasuma zdaniteľného peňažného plnenia poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (vianočný plat), ktorá bola vyplatená v mesiaci december, pričom tieto príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01. Na r. 01e sa neuvádza tá časť vianočného platu, ktorá sa považuje za sumu oslobodenú od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (najviac vo výške 500 €), ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 08 (oslobodenie možno prvýkrát uplatniť v mesiaci december 2018).
Vianočný plat (14. plat)vo výške najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov je oslobodený od dane, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:
o zamestnanec bude mať k 31. októbru príslušného roka u zamestnávateľa odpracovaných nepretržite aspoň 48 mesiacov,
o vianočný plat bude vyplatený v mesiaci december príslušného kalendárneho roka (zúčtovanie výplat za mesiac november)
o vianočný plat bude vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
o zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj letný plat, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane – pozor, ak by chcel zamestnávateľ vyplatiť nezdanený vianočný plat v roku 2018, musel by v lete vyplatiť zamestnancovi aj letný plat, na ktorý sa však oslobodenie od dane ešte v roku 2018 nevzťahuje!
Prvýkrát bude vianočný plat oslobodený od dane v decembri 2018 a prvýkrát bude oslobodený od zdravotných odvodov v roku 2018 a od sociálnych odvodov v roku 2019. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov suma oslobodenia tejto mzdy nesmie prekročiť 500 € od všetkých zamestnávateľov.

Riadok 02 (úhrn súm z r. 02a, 02b, 02c) - Uvedie sa úhrn preddavkov na verejné zdravotné poistenie, úhrn poistnéhona sociálne poistenie, príp. poistného na sociálne zabezpečenie (policajtov a vojakov) a na starobné dôchodkové sporenie, ktoré bolo zrazenéz príjmov uvedených na riadku 01. Uvedie sa aj nedoplatok poistného, ktorý vyplynul z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie, ktorý zúčtoval zamestnancovi zamestnávateľ. Z úhrnnej sumy poistného sa osobitne uvedie na podriadku:
02a - úhrn poistného na sociálne poistenie (sociálne zabezpečenie),
02b - úhrn preddavkov na poistné na zdravotné poistenie
02c - úhrn poistného na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom uvedených na r. 01b. Na riadku 02c sa uvedie zákonné poistné zrazené z príjmu zo závislej činnosti zdaneného v zahraničí bez ohľadu na skutočnosť, či bolo zákonné poistné odvedené v zahraničí alebo na Slovensku.

Riadok 03 - Uvedie sa čiastkový základ z príjmov zo závislej činnosti, t. j. rozdiel súm uvedených na riadkoch 01 (úhrn zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov) a 02 (poistné a príspevky celkom).

Riadok 04 - Uvedie sa úhrn preddavkov na daň, ktoré boli vypočítané zo zdaniteľných príjmov zamestnanca uvedených v riadku 01. Ide o úhrn preddavkov na daň pred zníženímo daňový bonus. Ak si zamestnanec nárok na daňový bonus neuplatňoval, zrazené preddavky na daň sa uvedú v skutočnej výške. Suma zrazených preddavkov na daň sa uvedie bez ohľadu na to, či ich zamestnávateľ odviedol na účet príslušného správcu dane.

Riadok 05 - Uvedie sa úhrn nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancovi zamestnávateľom, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba a to najviac vo výške 200€. Ide o nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba(zvýhodnený predaj vlastných produktov, resp. poskytnutie vlastných produktov zadarmo), ktoré je v súlade s ust. § 5 ods. 7 písm. k) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 € ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. V praxi ide o poskytnutie nepeňažného plnenia vo forme produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe, napr. zemiaky, obilie, mlieko, príp. výrobky z nich). Uplatní sa u zamestnávateľa, ktorým je družstvo, SHR alebo spoločnosť s predmetom činnosti poľnohospodárska výroba. Oslobodenie od dane sa uplatňuje už pri mesačnom preddavkovom zdanení príjmu u každého zamestnávateľa osobitne, pričom toto nepeňažné plnenie môže byť oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov.

Riadok 06 - Uvedie sa výška príjmov vo forme sociálnej výpomoci vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom zo sociálneho fonduv úhrnnej výške najviac 2 000€ a toz dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí, dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia. Tento druh príjmu je v súlade s ust. § 5 ods. 7 písm. l.) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane, ak je poskytnutý najviac v úhrnnej výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie a lenod jedného zamestnávateľa a len zo zákonom určených dôvodov.

Riadok 07 - Uvedie sa suma peňažného plnenia poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (letný plat), ktorý vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi v mesiaci jún a na ktorú sa vzťahuje oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov, najviac v úhrne 500 € od všetkých zamestnávateľov. Na uplatnenie oslobodenia od dane je potrebné, aby zamestnanec súčasne spĺňal dve podmienky a to peňažné plnenie mu bolo vyplatené najmenej v ustanovenej výške a k 30. aprílu príslušného roka mal u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Riadok 08 - Uvedie sasuma peňažného plnenia poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce (vianočný plat), ktorú vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi v mesiaci december a na ktorú sa vzťahuje oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov v nadväznosti na § 52zr ods. 2 tohto zákona, najviac v úhrnnej výške 500 € od všetkých zamestnávateľov. Na uplatnenie oslobodenia od dane je potrebné, okrem iného, aby mal zamestnanec u rovnakého zamestnávateľa k 31. októbru príslušného roka odpracovaných nepretržite aspoň 48 mesiacov.

Príklad: Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere od 1.7.2014 a jeho mesačná mzda bola dohodnutá vo výške 954 €. Počas zdaňovacieho obdobia 2018 si uplatňoval nárok na mesačnú daňovú úľavu na daňovníka vo výške 319,17 € a nárok na daňový bonus na jedno dieťa vo výške 21,56 € (Samuel Malík). Dňa 15.6.2018 mu zamestnávateľ vyplatil odmenu za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek vo výške 954 €, a dňa 15.12.2018 odmenu pri príležitosti vianočných sviatkov, a to v rovnakej výške ako letný plat. Obe odmeny boli vyplatené vo výške priemerného mesačného zárobku. Môže zamestnávateľ uplatniť oslobodenie do výšky 500 € na letný a aj na vianočný plat? Ako bude vyzerať zápis na potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2018?
Aj napriek tomu, že podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane do výšky 500 € boli pri výplate letného platu splnené, t.j. pracovnoprávny vzťah trval u zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov a letný plat bol vyplatený vo výške priemerného mesačného zárobku, letný plat sa v celej výške zdaní, nakoľko oslobodenie od dane sa podľa zákona môže uplatniť prvýkrát až pri výplate letného platu v roku 2019. Cela suma letného platu 954 € sa preto uvedie na riadku 01 do úhrnu vyplatených zdaniteľných príjmov, a riadok 07 sa vyplňovať nebude. Pri výplate vianočného platu boli podmienky pre oslobodenie od dane splnené, a preto sa časť vianočného platu vo výške 454 € zdaní (táto suma sa uvedie na riadku 01), a časť vianočného platu vo výške 500 € sa nezdaní (táto suma sa uvedie na riadku 08 ako suma oslobodená od dane).


Riadok 09 - Na tomto riadku sa uvedie suma uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na ktorú zamestnávateľ v príslušnom zdaňovacom období prihliadol. Suma sa určí ako súčin mesačnej daňovej úľavy na daňovníka (pre rok 2018 vo výške 319,17 €) a počtu mesiacov jej skutočného uplatnenia [Poznámka: Na tomto riadku sa neuvádza počet mesiacov podpísania vyhlásenia na zdanenie príjmov, ale počet mesiacov, kedy bola mesačná daňová úľava skutočne uplatnená]. Ak zamestnanec z určitého dôvodu (napr. celý mesiac čerpal neplatené voľno alebo bol práceneschopný) nemal vyplatený zdaniteľný príjem, tak čiastkový základ dane sa v skutočnosti o mesačnú sumu daňovej úľavy na daňovníka neznížil, napriek tomu, že vyhlásenie na zdanenie príjmov mal podpísané.
V prípade uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovník počas celého roka, to znamená za všetky mesiace roka 2018, sa do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch uvedie suma 3 830,04 € a ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 830,02 € sa uvedie až v ročnom zúčtovaní za rok 2018!)

Príklad: Zamestnanec nastúpil do zamestnania dňa 1.1.2018, a súčasne do konca januára 2018 podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov, na základe ktorého si uplatnil nárok na mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Počas mesiaca apríl bol práceneschopný a nemal vyplatený žiaden príjem. V potvrdení za rok 2018 zamestnávateľ uvedie sumu „uplatnenej“ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 510,87 € (11 mesiacov x 319,17 €).

Riadok 10 - Ak zamestnávateľ odvádzal počas kalendárneho roka za zamestnanca dobrovoľný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uvedie sa na tomto riadku úhrnná suma príspevkov zrazených a odvedených zamestnávateľom do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Pri výpočte úhrnu príspevkov platených zamestnávateľom sa postupuje v súlade s § 4 ods. 3zákona o dani z príjmov, t.j. do úhrnu príspevkov sa za zdaniteľné obdobie, za ktoré sa potvrdenie o zdaniteľných príjmov vystavuje, započíta aj príspevok zrazený zamestnancovi v spracovaní výplat za mesiac december 2018 odvedený do konca januára 2019.Zamestnávateľ na riadku 10 uvedie sumu príspevkov nadoplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnancovi skutočne zrazil, t. j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá podmienky uvedené v zákone na uplatnenie daňovej úľavy na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie nespĺňa [§ 39 ods. 2 písm. f) bod 8 zákona o dani z príjmov].
Poznámka: Zamestnávateľ na potvrdení o zdaniteľných príjmoch uvedie aj sumu príspevkov vyššiu ako je 180 €, pričom pri zápise údajov na potvrdení vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.

Riadok 11 - Uvedie sa číselné označenie mesiacov roka, za ktoré boli zamestnancovi zúčtované a vyplatené príjmyuvedené v riadku 01. Napríklad "1 - 12" (zamestnanec mal vyplatené príjmy počas celého roka každý mesiac) alebo "6-7" (zamestnanec mal vyplatené príjmy len za mesiac jún a júl) alebo "1-4,6" (zamestnanec mal vyplatené príjmy za mesiac január, február, marec, apríl, jún). V prípade, že za príslušný mesiac boli príjmy len zúčtované, a nie vyplatené (napr. v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa), tento mesiac sa v tomto riadku neuvedie.

Riadok 12 - Tento riadok sa vypĺňa len vtedy, ak je vyplnený r. 07 alebo r. 08. Na r. 12 sa uvádzajú sumy priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca (§ 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.), ktoré sú rozhodujúcim ukazovateľom pri aplikácii § 5 ods. 7 písm. n) alebo o) zákona o dani z príjmov a uvádza sa aj doba zamestnania k 30. aprílu a 31. októbru príslušného kalendárneho roka, t. j. počet kalendárnych mesiacov nepretržitého trvania pracovnoprávneho (štátnozamestnaneckého) vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa.
Uvedený riadok sa za zdaňovacie obdobie 2018 vypĺňa tak, že napriek tomu, že letný plat možno prvýkrát oslobodiť od dane v mesiaci jún 2019 (t.j. r. 07 bude vyplnený prvýkrát až za rok 2019), do riadku 12 je pre účely letného platu potrebné uviesť priemerný mesačný zárobok a rovnako aj dobu trvania zamestnania k 30. aprílu 2018. Uvedené údaje je potrebné uviesť preto, aby bolo možné posúdiť, či boli splnené podmienky na oslobodenie od dane pri výplate vianočného platu za rok 2018 (jednou z podmienok je aj výplata letného platu v roku 2018).

Riadok 13 - V tabuľke sa uvedú údaje za každé vyživované dieťa, na ktoré si zamestnanec u zamestnávateľa uplatňoval nárok na daňový bonus. Uvádza sa meno a priezvisko dieťaťa, jeho rodné číslo, číselné označenie mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatildaňový bonusa úhrnná suma vyplateného daňového bonusu.V súčtovom podriadku sa uvedie súčet súm vyplateného bonusu za všetky deti. Ak v niektorom mesiaci zamestnanec nemal daňový bonus vyplatený (napriek tomu, že si ho uplatňoval), nebude na potvrdení uvedený. Ak si zamestnanec uplatňoval nárok na daňový bonus na viac ako 4 deti, údaje o daňovom bonuse na ďalšie deti sa uvedú v členení podľa tabuľky na druhej strane tlačiva.
Suma daňového bonusu je 21,56 €mesačne krát počet mesiacov jeho uplatňovania. Ak zamestnanec splní podmienky na uplatnenie daňového bonusu počas celého roka, nárok na daňový bonus bude na jedno dieťa vo výške 258,72 €.

Na zdaňovacie obdobie roku 2019 určuje Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti zo dňa 6.12.2018nový vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti [POT39_5v19]" a to z dôvodu zavedenia nového typu plnenia, ktoré predstavujepríspevok poskytnutý zamestnancovi na rekreáciu, ktorý je v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov oslobodený od dane, najviac vo výške 275 € (ide o nový riadok 09). Nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch sa použije až za zdaňovacie obdobie roku 2019.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)

Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu