Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

Autor Iveta Matlovičová   20.12.18
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na písomnú žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný Finančným riaditeľstvom SR s názvom: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018“ (viď príloha). Zamestnávateľ môze vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) zamestnancovi, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov (ďalej len "zákon") a ktorý mal v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona (príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou, sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň). Ak zamestnanec nepožiada alebo nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinnýpodať daňové priznanie len ak:

 • dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. sumu 1 915,01 €
 • vykazuje daňovú stratu, napr. ak ide o daňovníka, ktorý má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu)

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorú je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2019. Zamestnávateľ vykoná v ročnom zúčtovaní výpočet dane a súčasne prihliadne na:


 • zrazené preddavky na daň
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, príp. na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), najviac vo výške 3 830,02 €
 • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier - DDS) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac vo výške 180 €
 • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť, najviac vo výške 50 € na daňovníka,
 • zamestnaneckú prémiu
 • daňový bonus na vyživované dieťa, najviac vo výške 258,72 € na jedno dieťa
 • daňový bonus na zaplatené úroky z úverov na bývanie, najviac vo výške 400 €.


​Príklad:
Ako majú postupovať zamestnanci, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov (súčasne alebo postupne po sebe), ktorého z nich majú (môžu) požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?
Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2018 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov). Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu počas roka 2018 vyplácal zdaniteľné príjmy.

Príklad: Kto vykoná ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí v súčasnosti nepracujú? Môže napríklad nezamestnaný alebo dôchodca požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2018 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Povinnosti zamestnanca

Za účelom vykonania ročného zúčtovania zamestnanec predloží zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie výpočtu dane a prílohy žiadosti – tie sú nevyhnutnou súčasťou žiadosti len pri dodatočnom uplatnení nárokov zamestnanca v ročnom zúčtovaní. Bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné ročné zúčtovanie vykonať. Ak si zamestnanec na základe žiadosti v ročnom zúčtovaní uplatňuje:


 • nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), musí čestne vyhlásiť, že manželka žila v roku 2018 s daňovníkom v spoločnej domácnosti a ak počas roka 2018 mala aj vlastné príjmy, ich výšku je daňovník povinný uviesť v žiadosti (neuvádzajú sa len tie príjmy, ktoré ustanovuje zákon v § 11 ods. 4 písm. b): štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok), zamestnanecká prémia, daňový bonus na dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štipendium, ktoré sa poskytuje študentovi, ktorý sa sústavne pripavuje na budúce povolanie (okrem doktorandského, to sa započíta). Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje príjem znížený o zaplatené povinné poistné, ktoré bola manželka (manžel) povinná (ý) z tohto príjmu v roku 2018 zaplatiť;na preukázanie nároku je zamestnanec povinný priložiť k žiadosti príslušné doklady – kópia sobášneho listu (stačí predložiť iba raz, až kým nedôjde k zmene), potvrdenie o výške vlastného príjmu manželky (nie je povinnou prílohou žiadosti, ale odporúča sa preukázať), a zároveň povinnosť predkložiť doklady, že manžel(ka) spĺňa aspoň jednu zo zákonných podmienok [napr. rodný list dieťaťa (ak sa manželka stará o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa), posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa (ak sa manželka stará o dieťa do 6 rokov veku dieťaťa), rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku, potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, posudok, že ide o občana s (ťažkým) zdravotným postihnutím)]
 • nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka z dôvodu, že na začiatku zdaňovacieho obdobia, t.j. od 1.1.2018, príp. skôr, bol (a stále je) poberateľom dôchodku, je povinný uviesť v žiadosti úhrnnú sumu dôchodku za zdaňovacie obdobie a na preukázanie nároku priložiť príslušný doklad – doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku alebo posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku
 • nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na DDS preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období (od 1.1.2018 - 31.12.2018), je povinný v žiadosti uviesť úhrn preukázateľne zaplatených príspevkov a na preukázanie nároku priložiť príslušný doklad o zaplatení príspevkov na DDS - na tento účel je určený výpis z osobného účtu, ktorý je zasielaný sporiteľom do konca januára 2019. Poznámka: Ak bude tento príspevok odvádzať počas zdaňovacieho obdobia za zamestnanca zamestnávateľ, zamestnanec pri podaní žiadosti o vykonanie výpočtu dane doklad o zaplatení príspevkov nepredkladá. Zároveň platí, že ak boli príspevky za zdaňovacie obdobie roku 2018 zaplatené (na základe dohody o zrážkach zo mzdy) zamestnávateľom a to najneskôr do 31.1.2019, uplatnia sa aj príspevky zrazené v decembrových výplatách uhradené v januárových výplatných termínoch.
 • nárok nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, je povinný predložiť zamestnávateľovi doklad preukazujúci oprávnenosť nároku (napr. potvrdenie od poskytovateľa služieb, že služby spotreboval uvedený daňovník) a doklad o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou vynaloženej v kúpeľnom zariadení (napr. faktúra, doklad o zaplatení v hotovosti), príp. aj doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na uplatnenie tejto daňovej úľavy aj na vyživované osoby, ak si daňovník túto daňovú úľavu na tieto osoby uplatňuje (napr. kópia sobášneho listu, kópia rodného listu u detí). Nezdaniteľnú časť základu dane vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou bude možné uplatniť prvýkrát pri vysporiadaní daňovej povinnosti za rok 2018, a to najviac vo výške 50 € za rok na daňovníka a najviac do výšky 50 € za rok za každú vyživovanú osobu. Daňovú úľavu si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Zoznam kúpeľných zariadení nájdete v prílohe tohto článku.
 • dodatočne nárok na daňový bonus, nakoľko si ho napr. neuplatňoval počas roka 2018 u žiadneho zamestnávateľa, na preukázanie nároku prikladá príslušné doklady [napr. rodný list dieťaťa (ak ide o vlastné dieťa), doklad o osvojení, a po skončení povinnej školskej dochádzky aj potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie z úradu práce o poberaní prídavku na toto vyživované dieťa)
 • nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z výšky poskytného úveru na bývanie, na preukázanie nároku je povinný predložiť potvrdenie vystaveného veriteľom (banka, ktorá poskytla daňovníkovi úver na bývanie, potvrdenie vystaví len na žiadosť daňovníka a to najneskôr do 30 dní ) a v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania čestne vyhlásiť, že podmienky na uplatnenie bonusu spĺňa (napr. ku dňu podania žiadosti o úver má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov) a že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. Daňový bonus na zaplatené úroky bude možné uplatniť prvýkrát pri vysporiadaní daňovej povinnosti za rok 2018 a to najviac vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Výšku daňového bonusu na zaplatené úroky (nie výšku úrokov!) je zamestnanec povinný uviesť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.
 • dodatočne nárok na zaplatené poistné a príspevky, je zamestnanec povinný o zaplatení povinného poistného a príspevkov priložiť príslušný doklad, napr. doklad o ich zaplatení vo forme výpisu z účtu (Poznámka: Pod poistným a príspevkami sa rozumie poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie (s výnimkou dobrovoľného príspevku na SDS, ktoré je v § 11 ods. 8 zákona ustanovené ako nezdaniteľná časť základu dane) alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti)
 • nárok na zamestnaneckú prémiu, ak ide o zamestnanca, ktorému na ňu za príslušné zdaňovacie obdobie vznikol nárok, na tento účel je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa o jej priznanie a vyplatenie priamo pri podaní žiadosti o vykonanie výpočtu dane.

V žiadosti o vykonanie výpočtu dane môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane (viď tlačivo v prílohe). Potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15. apríla 2019. Na záver žiadosti zamestnanec uvádza počet zamestnávateľov, od ktorých poberal príjmy zo závislej činnosti okrem zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania. Súčasne vyhlasuje, že k žiadosti predkladá všetky potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse a že nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona.

Povinnosti zamestnávateľa

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2018 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 1. apríla 2019 (nakoľko 31. marec 2019 pripadol na nedeľu). Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň len tým zamestnancom, ktorí oň požiadali v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 15. februára 2019 a k žiadosti predložili všetky potrebné doklady. Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý ho o vykonanie ročného zúčtovania požiadal a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky podmienky, uloží mu pokutu najmenej 15 € za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, splnili na jeho vykonanie všetky podmienky, ale zamestnávateľ týmto zamestnancom ročné zúčtovanie nevykonal. Na účely vysporiadania daňovej povinnosti je zamestnávateľ povinný: • vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a ktorému zamestnávateľ v roku 2018 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, doklad o vyplatenom príjme na predpísanom tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018“ (viď tlačivo v prílohe). Túto povinnosť je zamestnávateľ povinný splniť v termíne do 30. apríla 2019,
 • vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a ktorému zamestnávateľ v roku 2018 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, doklad o vyplatenom príjme na predpísanom tlačive „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2018“ (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“).Túto povinnosť je zamestnávateľ povinný splniť v termíne najneskôr do 11. marca 2019 (nakoľko 10. marec 2019 pripadol na nedeľu). Poznámka: V prípade, že zamestnanec žiada o ročné zúčtovanie za rok 2018 iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch bývalého zamestnávateľa najneskôr do 5. februára 2019, bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť toto potvrdenie bývalému zamestnancovi najneskôr do 11. februára 2019 (nakoľko 10. február 2019 pripadol na nedeľu).


Príklad: Je povinnosťou zamestnávateľa archivovať za zamestnancov, ktorým tento zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie okrem tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“ aj tlačivo „Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch“?Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, je zamestnávateľ povinný (v súlade s § 39 zákona) vystaviť doklad, ktorým je v tomto prípade tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní. Vydanie (prevzatie) príslušného tlačiva podpíše zamestnanec na zadnej strane tlačiva „Vyhlásenie na zdanenie príjmov“, príp. zamestnávateľ uvedie dátum jeho zaslania zamestnancovi. Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, zamestnávateľ vystavuje len jeden príslušný doklad - a v tomto prípade ide o tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ktoré je zamestnávateľ zároveň povinný archivovať.

Z
amestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, na základe jeho žiadosti v termíne do 10 dní od jej doručenia vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2018, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Ide o vyplnenie 2. strany tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“. Tento doplnený doklad je prílohou dodatočného daňového priznania v prípade, že zamestnanec uplatňuje spätne napr. v ročnom zúčtovaní neuplatnený nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ nevystavil a nedoručil zamestnancovi v ustanovenej lehote tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ alebo tlačivo “Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“ alebo „Doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní“, uloží zamestnávateľovi pokutu vo výške 15 € za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorým neboli vyššie uvedené potvrdenia vystavené.

Zrazenie nedoplatku a vrátenie preplatku z vykonaného ročného zúčtovania

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2018, ktorý presahuje sumu 5 €, je zamestnávateľ povinný zraziť zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2019. Súčasná právna úprava ustanovuje dve výnimky, kedy je potrebné zraziť daňový nedoplatok aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 €, ide o tieto prípady:


 • Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) na osobitné účely, zamestnávateľ má povinnosť zraziť zamestnancovi nedoplatok aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 € (t.j. aj 0,05 €) a to najneskôr do 30. apríla 2019 (nedoplatok je potrebné vysporiadať najneskôr v zúčtovaní mzdy za marec 2019).
 • Ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dodatočne uplatňoval nárok na daňový bonus, príp. daňový bonus na zaplatené úroky zamestnávateľ je povinný zraziť daňový nedoplatok aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 € a to najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2019.


Ak zamestnávateľ nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu alebo nemožno zamestnancovi zrážku vykonať, vyberie nedoplatok dane alebo sumu rozdielu daňového bonusu správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ a správca dane tento postup nepoužijú, ak sa nedoplatok alebo suma rozdielu daňového bonusu rovná 5 € alebo je nižšia ako 5 €, t.j. za podmienky, že sa daňovník nerozhodol poukázať podiel zaplatenej dane alebo si nedouplatňuje v ročnom zúčtovaní nárok na daňový bonus.
Daňový preplatok vráti zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva. Ide o rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a prípadne vyplatí zamestnaneckú prémiu a daňový bonus alebo jeho časť. Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup, podľa ktorého, ak je úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov, zamestnávateľ, pri výplate, pripísaní alebo poukázaní mzdy zamestnancovi k dobru vyplatí zamestnancom tento preplatok zo svojich prostriedkov a požiada správcu dane o takto vyplatený preplatok na vrátenie (v súlade s § 35 ods. 7, resp. § 40 ods. 8 zákona).

Príklad: Pri ročnom zúčtovaní za rok 2018 vznikol zamestnancovi nedoplatok na dani vyše 342,20 eur. Ako má zamestnávateľ postupovať pri vysporiadaní nedoplatku na dani, ak je zamestnanec od marca 2019 práceneschopný. Má v tomto prípade vzniknutú situáciu riešiť zamestnávateľ alebo zamestnanec?V uvedenom prípade je zamestnávateľ povinný zraziť a odviesť nedoplatok na dani do konca roka, v ktorom bolo ročné zúčtovanie vykonané. Ak to nie je možné (pre dlhodobú PN), zamestnávateľ postupuje v súlade s § 40 ods. 5 zákona, t.j. ak nemôže zamestnávateľ zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane, ktorý vyplýva z ročného zúčtovania z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, vyberie nedoplatok dane správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ zašle správcovi dane všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju tento zamestnávateľ zistil.

Ak zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zrazí zamestnancovi vyššiu daň, ako bol povinný, vráti tomuto zamestnancovi preplatok dane do troch rokov od konca roka, v ktorom preplatok vznikol (t.j. bolo vykonané ročné zúčtovanie). O vrátený preplatok dane zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane. Naopak, ak zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania zamestnancovi nezrazil daň, ktorú mal zraziť, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď sa daň nesprávne zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf Žiadosť o vykonanie výpočtu dane.pdf (124.8 KB, 229 videní)
 • File Type: pdf Zoznam kúpeľných zariadení.pdf (43.1 KB, 146 videní)
 • File Type: pdf RZD 2018.pdf (172.4 KB, 180 videní)
 • File Type: pdf Potvrdenie o zaplateni dane.pdf (36.0 KB, 122 videní)

 • 11
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu