Zavrieť

Porady

Komu patria merače v bytoch?

prďous, táraj, gágaj
Pokuty od 16,50 eura až do 3 300 eur hrozia od Slovenskej obchodnej inšpekcie tým majiteľom bytov a prevádzok, ktorí majú nefunkčné merače na teplú vodu. Podliehajú pravidelnej kontrole. Aké platia pravidlá, informuje Danuša Krkošová, hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Usporiadat
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Kto vlastní merače v bytoch, podľa ktorých sa rozúčtuje spotreba teplej a studenej vody?
Za funkčnosť podružných meračov, ktoré sú súčasťou bytov a nebytových priestorov, zodpovedajú vlastníci. Sú teda ich vlastníkmi a z toho im vyplýva aj povinnosť udržiavať ich technický stav a sledovať platnosť overenia meradiel. Touto povinnosťou môžu poveriť aj správcu s tým, že mu budú poskytovať súčinnosť.

Ako často sa majú overovať?
Podružné vodomery sú všetky tie, ktoré sú namontované za odberným miestom, teda za fakturačným meračom dodávateľa. Neslúžia na priamu fakturáciu dodávateľom, ak nie je dohodnuté inak. Slúžia len na pomerové rozdelenie fakturovaného množstva vody na konečných spotrebiteľov. Ide o určené meradlá – schválený typ. A tie podľa zákona o metrológii podliehajú pravidelnému overovaniu presnosti merania, a to pre studenú vodu každých šesť rokov, pre teplú každé štyri roky.

Kto je zodpovedný za to, ak bytové merače na teplú a studenú vodu v bytoch neprešli povinnou metrologickou kontrolou?
Po skončení platnosti overenia sa na daný účel používať nemôžu. A keďže za ich funkčnosť zodpovedajú vlastníci, výmenu nefunkčného vodomeru môže vlastník zabezpečiť aj sám za podmienky, že výmenu vykoná odborná firma za vodomer zhodnej značky a typu s platným overením. Výmenu je potrebné ohlásiť zástupcom vlastníkov a správcovi a doložiť montážny list a overovací protokol.

Aké sankcie hrozia zodpovednej osobe?
Pri studenej vode neexistujú priame sankcie, pretože nie je žiadny všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by upravoval povinnosti namontovať podružné merače studenej vody alebo spôsob, akým má správca rozpočítavať jej spotrebu jednotlivým vlastníkom. Pri teplej vode je však situácia iná. V zmysle zákona o tepelnej energetike je Slovenská obchodná inšpekcia oprávnená uložiť pokutu. Teda ak koncový odberateľ nezabezpečí obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom (zákon o metrológii), Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 16,50 eura do 3 300 eur.

Keďže v prípade meračov na studenú vodu povinnosť namontovať podružné merače nie je určená, aký platí režim pri rozúčtovaní spotreby?
Ten závisí od dohody vlastníkov, či si ich namontujú a budú používať pri rozúčtovaní nákladov. Ak sa dohodnú a dajú si ich nainštalovať a budú ich používať pre pomerové rozdeľovanie nákladov (vodné a stočné), musia dodržiavať požiadavky na pravidelné overovanie presnosti merania – každých šesť rokov.

Zoberme si situáciu, keď v paneláku majú vlastníci založené spoločenstvo a zároveň zverené rozúčtovanie spotreby vody správcovskej firme. Tá rozúčtovala časť spotreby podľa funkčných meračov v bytoch, v ktorých však už uplynula lehota na overenie a v bytoch, kde neboli funkčné merače, rozúčtovala spotrebu podľa osobomesiacov. Bol postup správny? Ako majú v takomto prípade vlastníci postupovať?
Meradlá nemali platné overenie, a preto ich správca nemal použiť pri rozpočítavaní, a mal zvoliť náhradný spôsob. Teda buď v zmysle dohody, ktorú vlastníci mali, alebo rozpočítať studenú vodu podľa osobomesiacov – teda počtu osôb bývajúcich v byte v jednotlivých mesiacoch, a to v celom bytovom dome.

Ako je to, ak majiteľ byt na odpočet vody nesprístupní?
Metodika na určenie spotreby v takomto prípade nie je upravená žiadnym všeobecne záväzným predpisom. Je na vlastníkoch, aby sa dohodli na spôsobe náhradného určenia spotreby. A to pre prípady nesprístupnenia merača k odpočtu, poruchy, uplynutia platnosti overenia merača, pre prípad, že nie je namontovaný. O tejto dohode majú informovať správcu.

A čo ak osobitná dohoda vlastníkov neexistuje a spôsob rozpočítavania studenej vody nie je riešený ani v zmluve o výkone správy?
Každý spôsob použitý správcom možno považovať za oprávnený

https://hnonline.sk/expert/1004400-t...zia-vam-pokuty
Naposledy upravil nunenko : 01.01.19 at 15:07 Dôvod: doplnenie
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
kopretinka kopretinka

kopretinka je offline (nepripojený) kopretinka

Ako môže byť byť súčasne v spoločenstve aj v správcovskej spoločnosti?
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
No je to hnoj tá SOI?
"Teda ak koncový odberateľ nezabezpečí obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom (zákon o metrológii), Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 16,50 eura do 3 300 eur"
Veď tá trubla nevie kto je koncový a kto konečný ....
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Voda na kredit je teda super vec.
Som sa pobúril nad tým článkom,
"A keďže za ich funkčnosť zodpovedajú vlastníci, výmenu nefunkčného vodomeru môže vlastník zabezpečiť aj sám za podmienky, že výmenu vykoná odborná firma za vodomer zhodnej značky a typu s platným overením."
Pri teplej vode je jednoznačme dané kto za čo nesie zodpovednosť,
"Máte nefunkčné merače v bytoch? Hrozia vám pokuty"
"Pokuty od 16,50 eura až do 3 300 eur hrozia od Slovenskej obchodnej inšpekcie tým majiteľom bytov a prevádzok, ktorí majú nefunkčné merače na teplú vodu"
To naozaj? Dostane pokutu vlastník od SOI? Kto a kde vkastníkovi predpísal túto povinnosť?
Asi sa treba obrátiť na pokuratúru, veď SOI si vymýšľa a zavádza a zastrašuje vlastníkov bytov a NP,

"(7) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov určených meradiel na meranie teplej úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3."

No nikde som nevidel, že mu SOI uloží pokutu...
Naposledy upravil nunenko : 03.01.19 at 14:55 Dôvod: preklepy
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Serem ber, Máš schopnosti inovátora, vynálezcu. Ale, teplú vodu nevymyslel človek, príroda! Človek a vek uvážil, že ju, je mu príjemnejšia, ak ju nemá z prirodzených zdrojoch. No, Slovensko nie je Island, príroda je stredoeurópska. no sa ..... ....
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

nunenko
No je to hnoj tá SOI?
"Teda ak koncový odberateľ nezabezpečí obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom (zákon o metrológii), Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 16,50 eura do 3 300 eur"
Veď tá trubla nevie kto je koncový a kto konečný ....
Skôr by to chcelo otázku, čo sú to vodomery. Ešte jednu, na čo slúžia, aký účel?
Čítať vie, aj chápať po svojom, možno aj vo svoj prospech.

Kde začať? Začnem 182.

§ 2, ods. 5) "Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky."

ods. 8) "Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)"

Čo sa skrýva za 5a) "Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,"

Ktoré technické výrobky musia vyhovovať uvedenému zákonu?

Tieto: 142/2000, § 8, ods. 1) "Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody.3)"

Čo sa skrýva za trojkou? Toto. " § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

ods. 2) "O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie, písm. a) pri meraniach súvisiacich s platbami,

ods. 4) "Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody3) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh."

§15, ods. 8) "Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad."

Predpis sa volá vyhláška č. 210/2000. A je v nej uvedená doba overenia meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody ( 4 a 6 rokov ).

Ešte raz. "Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)

Zo zákona 182/1993 sú Vodomery prevádzkou domu. Prevádzkou sú činnosti a prostriedky na pravidelné udržiavanie spoločných zariadení domu v stave spôsobilom na ich riadne udržiavanie. Kontrolujú sa pravidelne každého pol roka a na konci roka pre rozpočítanie spoločných nákladov domu za teplo v teplej vode a za studenú vodu. A samozrejme povinné overenie.

Treba si uvedomiť, že za socializmu bol vyriešený problém nájomných bytov. Človek sa prihlásil za člena OSBD a čakal na pridelenie bytu. Byt bol v štandarde vybavený na okamžité bývanie, linka, sporák, podlahy, tapety, niekde aj vstavané skrine, WC misa umývadlo vaňa, Samozrejme , že aj spoločné zariadenia domu, vykurovací systém, rozvody vody, plynu, elektriny. A v bytoch neboli vodomery, nebolo ich treba. Nájomca, člen BD mal povinnosť uhrádzať drobné opravy vo výške 186 Kčs. Niekedy to vyšlo aj na batériu. No sedlá, zabrúsenie si musel zaplatiť. Teda rozvod vody bol až po batériu.

§ 5, ods. 1) "Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí9) musí obsahovať"

Čo sa skrýva za 9)? Toto: OZ, § 43) "Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov."

písm. a) "popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu,5) vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,"

Keď sa byty začali prevádzať do osobného vlastníctva vybavenie bytu sa stalo vlastníkov majetok, ktorý mohol, môže vlastník bytu kedykoľvek vymeniť, vyhodiť a vybaviť si byt svojím vybavením a nábytkom.

písm.b) "vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),"

písm, c) "určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,"

Nie každý dom bol vybavený meraním tepla na vykurovanie v bytoch domu. No vodomery na teplú vodu už boli v bytoch domu. Na studenú vodu, ak sa spoluvlastníci dohodli, rozhodli, boli aj na studenú vodu. Boli súčasťou spoločného zariadenia domu, rozvodov vody. A vodu treba dostať za rovnakých podmienok do každého bytu. Vodomery boli zaplombované, aby vlastníci bytov s nimi neoprávnené nemanipulovali , ovplyvňovali ich skutočnú nameranú spotrebu na vodomeroch. V súčastnosti je to tak, je odbočka do každého bytu na ktorej je uzavierací ventil spoločného zariadenia domu, rozvodu vody. Za ním je namontovaný vodomer, ktorý je zo strany od ventilu zaplombovaný Druhá strana od bytu nie je zaplombovaná, To je prípojka bytu na spoločný rozvod vody. Ak nemá vlastník financie na svoj rozvod vody po byte, môže používať ventil a vodu si nosiť po byte v kýbli. Ak má na hadicu a pištoľ na jej konci, môže si vodu zabezpečiť hadicou. A ak má toľko peňazí, že si môže kúpiť, dať spraviť zlatý rozvod vody, nemôže? Môže! No nemôže si na spoločné zariadenie dať namontovať vodomer, svoj vodomer podľa , aby si podľa neho sám určil koľko, aký podiel uhradí on zo spoločných nákladov domu.

§ 8, ods. 3) "Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „majetok vlastníkov“) musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov12aaa). Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

Ak vodomery na teplú a studenú vodu bezprostredne nesúvisia so správou domu, správca nesmie na ich úhradu použiť FPÚaO. Ak súvisia, bezprostredne so správou domu tak ich môže správca z vlastnej vôle uhradiť na svoje náklady, nemusí z FPÚaO.

§ 8b, ods. 2) "Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,5a) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu."

Nebudem sa opakovať , čo je 5a)

§ 9, ods. 2) "Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zaväzujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca a spoločenstvo zodpovedajú za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Ak tieto záväzky nie sú kryté zaplatenými úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, vlastník bytu a nebytového priestoru v dome zodpovedá za záväzky nad rámec zaplatených úhrad za plnenia alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu podľa § 5 ods. 1 písm. b)."

§ 10, ods. 3) "Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov, lodžií a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv."

ods. 6) "Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd."

§ 11, ods. 1)" Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv."

Keby p. zo SOI dokázala pochopiť, čo napísali, schválili zákonodarcovia. Tak by jej došlo, že ak by mali byť vodomery, merače súčasťou bytu, tak by ich uviedli v ods. 1). Ale oni ich uviedli v ods. 3)

ods. 3) "Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním."

Dôjde jej to? Vlastníkovi bytu ktorý neumožní namontovať vodomery, merače, áno!

ods. 7) "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody."

Tu je napísané množné číslo. a jedná sa o 5a)

§ 13, ods. 1) a 2)

1) S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku.

2) Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka; tým nie je dotknuté právo prevodu priľahlého pozemku a príslušenstva alebo ich častí podľa § 14b ods. 3.

§ 14, ods.1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

Ak sa merače tepla a vodomery na teplú a studenú vodu netýkajú správy domu, rozpočítania spoločných nákladov domu na jednotlivé byty v dome pre spoluvlastníkov domu je spolurozhodovanie bezpredmetné, či nie?
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Nunenko a vie ona kedy vlastne začala pre vlastníkov bytov povinnosť v byte umožniť namontovať meracie zariadenia na meranie spotreby tepla a vody v byte? Od 1.7.2004. Vie odkedy sa určené meradlá, merače pretečeného množstva považujú za prevádzku domu? Od 1.10.2014. Vie odkedy je povinnosť pre správu domu, jednej i druhej formy starať sa o zabezpečenie prevádzky odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,5a) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu? Od 1.11.2018. V linku je uvedené, že je hovorkyňa. Preto zákony možno nečíta, len o ni hovorí, kŕka, tára. A čítala 657/2004, (koncový a konečný odberateľ ) 630/2005, ( spôsob rozpočítania tepla ) 442/2002 ( dohoda medzi odberateľom a konečnými spotrebiteľmi ).
0 0
nunenko nunenko

nunenko je offline (nepripojený) nunenko

prďous, táraj, gágaj
Vieš to pekne vysvetliť, mne lebo ja čítam a dokonca aj porozumiem. No čo s takými SOIkami, čo šííria blody? Naštastie ten blud čítalo len pár ľudí,
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať