Zavrieť

Porady

Ochrana neplatica-podnajomnika

wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

wegamizi
Nastal by problem pre najomcu, ked ma najomnika neplatica s maloletym dietatom? Zmluva je urobena dobre, ale neviem, ci dieta nie je prekazkou pri vykonani vypratania neplatica, dakujem.
misoft Je.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať

  Hlasovalo 7 pouzivatelov

  Užitočné (7)
  Tweety, sito, Anik, Kabaka123, Terezia13, afrikánka, Žabinka
  7
  Advokát JUDr. Vöröšváry, advokát
  logo
  JUDr. Pavel Vöröšváry
  Dobrý deň,
  Pokiaľ sa nájomca stará o maloleté dieťa, tak má za splnenia zákonných predpokladov namiesto práva na náhradné ubytovanie právo na náhradný byt. Súvisiacu zákonnú úpravu pripájam nižšie:

  Občiansky zákonník :

  Zánik nájmu bytu § 710

  3)Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu
  4)Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov,5b) výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.


  § 711
  1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

  d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa


  §712a (bytové náhrady)

  3)Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.
  4)Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v odseku 3 nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však umožniť dennú dochádzku do práce.

  § 712c

  1)Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.
  2)Ustanovenia osobitného zákona o zabezpečení bytovej náhrady a prístrešia platia primerane.
  3)Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

  Zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

  §5

  4)Zabezpečením bytovej náhrady je pre účely tohto zákona predloženie písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne náhradný byt alebo náhradné ubytovanie, o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme bytu s osobou, ktorá má vypratať byt.  Žaloba na vypratanie bytu na súd

  súd v rozhodnutí uvedie lehotu, ktorá sa počíta od okamihu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, počas ktorej je nájomca povinný vypratať nehnuteľnosť, čím sa rozumie odstrániť všetky hnuteľné věci nachádzajúce sa v pirestoroch nehnuteľnosti a zabezpečiť opustenie priestorov osobami tam sa nachádzajúcimi.
  Ak odporca povinnosť uloženú súdom v určenej lehote nesplní, nadobudne rozhodnutie vykonateľnosť, navrhovateľ sa môže obrátiť na exekútora a podať návrh na výkon exekúcie v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z.

  Zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

  §184 Vypratanie bytu

  1)Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal byt, exekúcia sa vykoná vysťahovaním povinného a všetkých, ktorí s ním bývajú na základe jeho práva, z bytu a vyprataním bytu. Exekútor k tomuto úkonu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce.
  2)Exekútor poverený vykonaním exekúcie :

  a) upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním bytu,
  b) po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie vyprataním bytu) a určí termín vypratania.
  3)Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.
  4)Ustanovenia § 182 a 183 sa použijú obdobne.

  §185

  1)Ak exekučný titul, ktoré je podkladom na exekúciu, ukladá, aby povinný vypratal byt, za ktorý treba zabezpečiť či už náhradný byt, alebo náhradné ubytovanie, exekútor vykoná exekúciu až vtedy, keď oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená taká bytová náhrada, aká je určená v rozhodnutí, ktoré je podkladom na exekúciu.
  2)Oprávnený a povinný môžu vzniesť u exekútora námietky proti bytovej náhrade podľa odseku 1 do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.
  3)O námietkach rozhoduje súd.
  4)Ustanovenia o rozhodovaní súdu o návrhu na zastavenie exekúcie sa použijú primerane.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  buchač Zákony o trte...........................
  sito Ale, nie. Či áno? V demokracii schvaľujú zákony poslanci, či posranci? Momentálne si riadne serú do krku, že, či nie?

  Za normálnych okolností slúžia zákony na riešenie medziľudských vzťahov. No sú takí ľudia, ktorí si povedia, zákony sú na to aby sa porušovali, prekročila sa ich hranica. Potom vraj trestný zákon, poriadok má presadiť.

  Ako z uvedeného vidieť, možnosť si to prečítať pri prenájme bytu je byť treba,aby bol vlastník bytu obozretný komu svoj byt prenájme a za akých podmienok.

  Dá sa aj svojpomocne, ale to je v rozpore so zákonom, či nie ?
  dmc prave preto treba vyuzit najom bytu podla zakona o kratkodobom najme. Ten je pre prenajimatela vyhodnejsi...resp. vyvazenejsi aj ked samozrejme za dokonalostou ma este daleko.
  sito Nooo, je možné porovnať.

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-98
    zbaliť

  Ochrana neplatica-podnajomnika

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.