Zavrieť

Porady

Platnosť-účinnosť časti VZN u ktorej prokurátor zistil nesúlad so zákonom

jaksli

jaksli je offline (nepripojený) jaksli

jaksli
Na základe môjho podnetu okresný prokurátor zistil, že časť VZN obce týkajúca sa zníženia a odpustenia poplatku za komunálny odpad nie je v súlade s ustanovením § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., a navrhol obci uviesť príslušné ustanovenia VZN do súladu so zákonom až pre zdaňovacie obdobie 2020. Napadnuté ustanovenie však v rozpore so zákonom znižuje poplatok na 0,032€/osoba/kalendárny deň (teda nie poplatok ale sadzbu poplatku) za obdobie za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce. Z uvedeného vyplýva, že napr. poplatník, ktorý sa nezdržiaval na území obce 180 dní zaplatí takýto poplatok:
(0,044x365)-(0,032x180)=10,30€, pretože najprv musí zaplatiť ročný paušálny poplatok, a potom požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku. Fakticky teda zaplatí aj za obdobie kedy sa na území obce nezdržiaval.
Prosil by som poradiť ako je to s platnosťou alebo účinnosťou ustanovenia VZN u ktorého prokurátor zistil nesúlad so zákonom?
Veď obec by podľa takéhoto nezákonného ustanovenia mohla postupovať až do jeho uvedenia do súladu so zákonom, inými slovami nikdy?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  zákon o obecnom zriadení
  § 6a
  (1)
  Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
  (2)
  Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
  (3)
  Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona8c) zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6.
  § 6b
  Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia obce alebo samosprávneho kraja, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona,8d) obec zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu zverejní obec aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...0/369/20190201

  Platnosť-účinnosť časti VZN u ktorej prokurátor zistil nesúlad so zákonom

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.