Zavrieť

Porady

Nová povinnosť pre podnikateľov-tabakové výrobky a firma DataCentrum, Bratislava

Viete niečo o nasledovnej povinnosti?
Každý hospodársky subjekt, zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami, musí mať Vydavateľom pridelený jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu. Okrem výrobcov, dovozcov a distribútorov sa to týka aj všetkých prvých maloobchodných predajcov.
Chcem sa opýtať, či je to fakt nová povinnosť pre podnikateľov, alebo je to niečo podobné, ako to bolo s registrom, do ktorého bol povinný sa zapísať každý nový podnikateľ, ktorý si založil živnosť /za nemalý poplatok/ a tiež to prevádzal subjekt pod hlavičkou Ministerstva SR, čo Ministerstvo SR túto povinnosť dementovalo
veronikasad Máš nejaké nové informácie k tejto novej povinnosti ? Termín 20.5.2019 sa blíži, distribútori cigariet maloobchodných predajcov registrovať nechcú ...
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Pozri par.12a) zakona 89/2016.

  Nevedela som o tejto povinnosti, musím sa zajtra spytat klienta aké info ma od dodávateľov. Ale informacia typu JPP (jedna pani povedala) toto nebude...

  Parlament schválil novelu zákona č. 89/2016. Par. 12a) odst.2-16 nadobúda účinnosť od 20.5.2019

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=...irDfXJevEQ1_3y
  Naposledy upravil veronikasad : 29.04.19 at 19:20
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  deanka Veronikasad, áno máš pravdu presne si uviedla §§ aj zákon,kt. sa to týka:
  § 12a
  Jedinečný identifikátor

  (5) Vydavateľom je rozpočtová organizácia Ministerstva financií Slovenskej republiky DataCentrum. Vydavateľ vydáva kód identifikátora hospodárskeho subjektu, kód identifikátora zariadenia a kód identifikátora stroja podľa osobitného predpisu5d) a môže vydať jedinečný identifikátor na úrovni súhrnného obalu.5e) Ministerstvo financií Slovenskej republiky uzatvorí s DataCentrom zmluvu o vydávaní jedinečného identifikátora.


  (14) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o vydanie kódu stroja a žiadosť o vydanie jedinečného identifikátora obsahujú údaje uvedené v osobitnom predpise.5g) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu zasiela vydavateľovi výrobca alebo dovozca v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe zaslaním formulára zverejneného na webovom sídle vydavateľa s úradne osvedčeným podpisom. Ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prílohou k žiadosti o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia. Ak o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu za maloobchodnú predajňu požiada iný hospodársky subjekt, je povinný na požiadanie predložiť vydavateľovi úradne osvedčené splnomocnenie na zastupovanie alebo iný obdobný doklad. Jednou žiadosťou o vydanie jedinečného identifikátora možno požiadať o vydanie najviac desiatich miliónov jedinečných identifikátorov. Žiadosť o zmenu kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o zmenu kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o zmenu kódu stroja a žiadosť o zmenu jedinečného identifikátora a žiadosť o zrušenie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o zrušenie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o zrušenie kódu stroja a žiadosť o zrušenie jedinečného identifikátora obsahujú údaje podľa osobitného predpisu.5g) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o vydanie kódu stroja a žiadosť o vydanie jedinečného identifikátora zverejňuje vydavateľ na svojom webovom sídle. Výrobca alebo dovozca, ktorý žiada vydavateľa o vydanie jedinečného identifikátora, je povinný vykonať úhradu za vydanie jedinečného identifikátora.

  (15) Spôsob vyhotovenia jedinečného identifikátora a výšku úhrady za jedinečný identifikátor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
  veronikasad Parlament schválil novelu zákona č. 89/2016. Par. 12a) odst.2-16 nadobúda účinnosť od 20.5.2019

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=...irDfXJevEQ1_3y
  deanka Veronikasad, vďaka tvojmu usmerneniu som našla nasledovne:


  DataCentrum:
  V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov bude DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov hospodárskym subjektom. Jednotlivé jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnom európskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami.



  Link: https://tttsk.sk/

  Čo musím spraviť keď som:

  Maloobchodný predajca Distribútor Výrobca alebo dovozca

  Úvod

  Označovanie tabakových výrobkov v spojení so systémom vysledovateľnosti zabezpečuje:

  • garanciu pôvodu a kvality výrobkov pre domácich aj zahraničných odberateľov a výraznú ochranu spotrebiteľov a verejného zdravia,

  • zvýšenie ochrany výrobkov, sťaženie podmienok pre falšovanie,

  • kontrolu pohybu jednotlivých výrobkov na území Európskej únie,

  • obmedzenie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami.

  Cieľom je najmä ochrana spotrebiteľa a verejného zdravia, identifikácia pravosti a pôvodu výrobku a obmedzenie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami.

  Každý hospodársky subjekt, zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami, musí mať Vydavateľom pridelený jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu. Okrem výrobcov, dovozcov a distribútorov sa to týka aj všetkých prvých maloobchodných predajcov.




  Čo je jedinečný identifikátor?
  Jedinečný identifikátor je alfanumerický kód umožňujúci identifikáciu jednotkového balenia alebo súhrnného obalu tabakových výrobkov. Musí byť na spotrebiteľskom balení tabakového výrobku neodstrániteľne vytlačený alebo upevnený, nezmazateľný a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý alebo prerušený

  Kto je Vydavateľom jedinečných identifikátorov?
  Vydavateľom jedinečných identifikátorov je DataCentrum ako subjekt zodpovedný za generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov


  Aký je účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov?
  V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov hospodárskym subjektom. Jednotlivé jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnom európskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami.

  Kto je hospodársky subjekt?
  Hospodársky subjekt je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapojená do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane vývozu, počnúc výrobcom po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni

  Kto je výrobca?

  Hospodársky subjekt, podnikateľ, ktorý vyrába tabakové výrobky. Výrobca je osoba, ktorá tabakový výrobok vyrába alebo ktorá má tabakový výrobok navrhnutý alebo vyrobený a ktorá takýto tabakový výrobok uvádza na trh pod svojím menom alebo pod svojou obchodnou značkou,

  Kto je dovozca?
  Hospodársky subjekt, podnikateľ, ktorý dováža tabakové výrobky z krajín mimo Európskej únie,

  Kto je prvá maloobchodná predajňa?
  Prvá maloobchodná predajňa je zariadenie (prevádzka), kde sa tabakové výrobky po prvýkrát uvádzajú na trh vrátane predajných automatov používaných na predaj tabakových výrobkov

  Kto je iný hospodársky subjekt?
  Akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý pri výkone svojej podnikateľskej činnosti akokoľvek manipuluje s tabakovými výrobkami (preprava, balenie, distribúcia, čiastková výroba a podobne)

  Čo je to ID hospodárskeho subjektu?
  ID hospodárskeho subjektu je jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu vydaný Vydavateľom pre účely systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov. Hospodársky subjekt je oprávnený manipulovať s tabakovými výrobkami len v prípade, že mu bolo registrované ID hospodárskeho subjektu.


  Kto má povinnosť požiadať o ID hospodárskeho subjektu?
  Každý hospodársky subjekt, podnikateľ, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami

  Kde môžem požiadať o ID hospodárskeho subjektu?
  Prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk .

  Ako môžem požiadať o ID hospodárskeho subjektu?
  Elektronicky, prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk .

  Som povinný požiadať o ID hospodárskeho subjektu?
  V prípade, že ste podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba), ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane vývozu, počnúc výrobcom po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni, vrátane prvej maloobchodnej predajni ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu .

  Som výrobca tabakových výrobkov, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba), ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane výroby ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som predajca tabakových výrobkov, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba), ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane predaja ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som distribútor tabakových výrobkov, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba), ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane distribúcie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som živnostník, predávam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich predaja ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som živnostník, vyrábam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich výroby ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som živnostník, distribuujem tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich distribúcie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som živnostník, dodávam tabakové výrobky, musím sa registrovať
  V prípade, že ste podnikateľ, fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich predaja a manipulácie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som právnická osoba (firma), predávam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich predaja ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som právnická osoba (firma), vyrábam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich výroby ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu

  Som právnická osoba (firma), distribuujem tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich distribúcie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som právnická osoba (firma), dodávam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich predaja a manipulácie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som podnikateľ, predávam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich predaja ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som podnikateľ, vyrábam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich výroby ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som podnikateľ, distribuujem tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich distribúcie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som podnikateľ, dodávam tabakové výrobky, musím sa registrovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich predaja a manipulácie ste povinný v zmysle zákona číslo 89/2016 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov požiadať o registráciu ID hospodárskeho subjektu.

  Som podnikateľ a mám viacero zariadení (prevádzok), ako mám postupovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami ste povinný okrem žiadosti o registráciu ID hospodárskeho subjektu podať aj žiadosť o registráciu ID zariadení (prevádzok), t.j. ste povinný podať žiadosť o registráciu každého zariadenia (prevádzky).

  Moja firma vlastní viacero prevádzok, ako mám postupovať?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami ste povinný okrem žiadosti o registráciu ID hospodárskeho subjektu podať aj žiadosť o registráciu ID zariadení (prevádzok), t.j. ste povinný podať žiadosť o registráciu každého zariadenia (prevádzky).

  Vykonávam ako podnikateľ viacero činností (predaj, distribúcia, výroba), musím registrovať každú samostatne?
  V prípade, že ste podnikateľ, právnická alebo fyzická osoba, ktorý je zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami ste povinný podať žiadosť o registráciu ID hospodárskeho subjektu a tiež aj žiadosť o registráciu ID zariadení (prevádzok), v ktorých vykonávate predmetné činnosti, t.j. ste povinný podať žiadosť o registráciu každého zariadenia (prevádzky).

  Cigarety si kupujem v obchode ako fyzická osoba, musím sa registrovať?
  Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je určený výlučne pre podnikateľov, ktorí sú zapojení do obchodu s tabakovými výrobkami. Ako fyzická osoba, spotrebiteľ, sa neregistrujete.

  Tabakové výrobky si kupujem v obchode ako fyzická osoba, musím sa registrovať?
  Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je určený výlučne pre podnikateľov, ktorí sú zapojení do obchodu s tabakovými výrobkami. Ako fyzická osoba, spotrebiteľ, sa neregistrujete.

  Ako podám žiadosť o registráciu ID hospodárskeho subjektu?
  Žiadosť o registráciu ID hospodárskeho subjektu sa podáva prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk . Detailný popis postupu ako aj užívateľské príručky sú dostupné tu.

  Ako podám žiadosť o registráciu ID zariadenia (prevádzky)?
  Žiadosť o registráciu ID zariadenia (prevádzky) sa podáva prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk . Detailný popis postupu ako aj užívateľské príručky sú dostupné tu.

  Koľko zariadení (prevádzok) si môžem registrovať?
  Hospodársky subjekt je povinný registrovať všetky zariadenia (prevádzky), ktoré sú zapojené do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane prvých maloobchodných predajní. Počet registrácií zariadení (prevádzok) nie je obmedzený.

  Kto môže žiadať o vydanie jedinečného identifikátora jednotkového balenia tabakových výrobkov?
  O vydanie jedinečného identifikátora jednotkového balenia tabakových výrobkov môže požiadať elektronicky výlučne výrobca alebo dovozca tabakových výrobkov.

  Som podnikateľ, ako mám postupovať?
  Všetky žiadosti o registráciu ID hospodárskeho subjektu, zariadenia (prevádzky) a strojov sa podávajú elektronicky prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk . Detailný popis postupu ako aj užívateľské príručky sú dostupné tu.

  Nie som podnikateľ, ako mám postupovať?
  Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je určený výlučne pre podnikateľov, ktorí sú zapojení do obchodu s tabakovými výrobkami. Ako fyzická osoba, spotrebiteľ, sa neregistrujete.

  Ako doručím žiadosť o registráciu ID hospodárskeho subjektu vydavateľovi?
  Všetky žiadosti o registráciu ID hospodárskeho subjektu, zariadenia (prevádzky) a strojov sa podávajú elektronicky prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk . Detailný popis postupu ako aj užívateľské príručky sú dostupné tu.

  Ako prebieha podanie žiadosti o registráciu ID hospodárskeho subjektu?
  Všetky žiadosti o registráciu ID hospodárskeho subjektu, zariadenia (prevádzky) a strojov sa podávajú elektronicky prostredníctvom webového sídla vydavateľa – www.datacentrum.sk alebo na portáli systému vysledovateľnosti - www.tttsk.sk . Detailný popis postupu ako aj užívateľské príručky sú dostupné tu. Žiadosti sa podávajú elektronicky vyplnením webového formulára žiadosti o registráciu a následnými krokmi tak ako sú popísané v užívateľských príručkách.


  Predávam elektronické cigarety, som povinný sa registrovať?
  Povinnosti registrácie a označovania tabakových výrobkov sa od 20. mája 2019 vzťahujú len na fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na obchode s tabakovými výrobkami ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

  Vyrábam elektronické cigarety, som povinný sa registrovať?
  Povinnosti registrácie a označovania tabakových výrobkov sa od 20. mája 2019 vzťahujú len na fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na obchode s tabakovými výrobkami ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

  Distribuujem elektronické cigarety, som povinný sa registrovať?
  Povinnosti registrácie a označovania tabakových výrobkov sa od 20. mája 2019 vzťahujú len na fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na obchode s tabakovými výrobkami ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.


  Pri predaji, distribúcii a výrobe ktorých tabakových výrobkov som povinný sa registrovať?
  Povinnosti registrácie a označovania tabakových výrobkov sa od 20. mája 2019 vzťahujú len na fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na obchode s tabakovými výrobkami ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

  Aké údaje sa zadávajú pri registrácii?
  Pri registrácii sa zadávajú údaje ako obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, číslo platcu spotrebnej dane, emailový kontakt a podobne.

  Môžem dopredávať skladové zásoby, ktoré nie sú označené jedinečným identifikátorom aj po 20.5.2019?
  Dopredaj skladových zásob neoznačených tabakových výrobkov – cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie, ktoré boli vyrobené pred 20. májom 2019 a ktoré nie sú označené jedinečným identifikátorom, je možný do 19. mája 2020. Po tomto termíne je povinnosťou každého hospodárskeho subjektu oznámiť colnému úradu množstvo takých tabakových výrobkov a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.
  veronikasad Ja som dnes robila registráciu klienta (novinový stánok). Dopredávať môžeš, ale on tvrdil, že po 20.5. sa môže stať, že mu nedodajú nové cigarety, (zásoby až tak vysoké nemá), preto sa zaregistroval.
  Registrácia prebehla v poriadku, OP s čipom nemá, tak išiel s registračným formulárom k notárovi a poslal to poštou do DatacCentra
  veronikasad Registráciu môže urobiť aj distribútor, aj slubovali že to urobia, na poslednú chvílu odskočili, že sa má zaregistrovať sám.
    zbaliť

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  tu v linku su aj zodpovedane otazky https://tttsk.sk/
  je tam postup, navody

  deanka je offline (nepripojený) deanka

  deanka
  veronikasad, nič nové nemám, iba to, čo som už zverejnila na základe tvojej pomoci. A na základe toho uvádzam, ako som to ja pochopila, že: áno je to nová povinnosť pre podnikateľov.
  13 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  vpauldurova Má už niekto pridelené registračné číslo?
  veronikasad Ano, vybavovala som pre klienta
  vpauldurova Prosím a za akú dobu vám pridelili číslo? My sme sa registrovali 19 a do dnešného dňa nič. Prišlo vám nejaké upozornenie do emailu?
  vpauldurova Neexistuje nejaká databáza pridelených čísel?
  CHIC priamo na stranke
  https://tttsk.sk/aureus_cms
  je verejny register
  vpauldurova Ďakujem veľmi pekne za info.
  veronikasad Asi za 3 pracovne dni. Registrovala som ho minuly tyzden
  vpauldurova Cez register sme sa našli ale nemáme ešte pridelené čísla, tie nám zatiaľ nedošli. To by ešte malo prísť, lebo toto číslo bude treba pri kúpe tabakových výrobkov.
  veronikasad Mne prislo potvrdenie registracie s pristupovymi heslami na mail
  vpauldurova No a nám zatiaľ nič, ale v schránke máme že to bolo doručené. Budeme čakať, uvidíme koľko im to bude trvať.
  veronikasad V akej schránke? Mate OP s cipom?
  vpauldurova Ano, a keď sa prihlásite na portál Slovensko, a dáte OP, tam máte svoju schránku, tam si môžete pozrieť čo ste odosielali, je tam klasika prijatá pošta, rozpracovaná, odoslaná.
  deanka klientovi taktiež prišlo mailom prístupové heslo
    zbaliť

  Nová povinnosť pre podnikateľov-tabakové výrobky a firma DataCentrum, Bratislava

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.