Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  alaya1 je offline (nepripojený) alaya1

  alaya1
  Kurz uz nestaci
  Preukazom odbornej spôsobilosti je:

  doklad preukazujúci absolvovanie strednej zdravotníckej školy, alebo
  doklad preukazujúci absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity, alebo
  doklad preukazujúci absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru.

  https://www.minv.sk/?maserske-sluzby-1

  faro1 je offline (nepripojený) faro1

  faro1
  Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019
  2.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”).

  Hovoríme pritom o právnom predpise, ktorý ustanovuje komplexný legislatívny rámec pre živnosti, ich vznik, fungovanie a zánik. Od prijatia živnostenského zákona prešlo jeho znenie veľkým množstvom menších či väčších noviel. V nasledujúcom texte sa zameriame na rôzne zákony, ktoré sa živnostenského zákona dotýkajú, a ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2019.

  1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Predmetný zákon č. 276/2017 Z.z. v Čl. II priniesol veľké zmeny živnostenského zákona a jeho viacerých ustanovení, pričom časť z nich začala platiť už od januára 2018. Čo sa týka zmien, ktoré nadobudnú účinnosť až v januári 2019, ide konkrétne o Prílohu č. 2 živnostenského zákona. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 - Ostatné por. č. 53 (Masérske služby) sa v stĺpci Preukaz spôsobilosti vypúšťajú slová „– absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo”. Masérske služby tak bude od januára možné prevádzkovať iba na základe absolvovania strednej zdravotníckej školy, absolvovania lekárskej fakulty, zdravotníckej univerzity alebo absolvovania vysokej školy telovýchovného smeru.

  Na základe tejto zmeny vzniká nová viazaná živnosť č. 53a s názvom „Wellness masérske služby”, ktoré bude možné vykonávať na základe osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii podľa ustanovenia § 19 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  https://www.bozponline.sk/33/zmeny-v...8h2U9cmGRKD8A/
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-568

  -------------------------------------------------

  Zájdi na kontaktné miesto živnostenského úradu, či ti uznajú čiastočnú kvalifikáciu na vykonávanieWellness masérske služby.

  Mám masérsky kurz urobený v ČR. Môžem s ním podnikať aj SR?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.