Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  alaya1 je offline (nepripojený) alaya1

  alaya1
  MZ a PK na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoje poradné orgány. Vedením poveruje
  riaditeľ školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi MZ sú pedagogickí
  zamestnanci - učitelia a vychovávatelia, ktorí pôsobia na I. stupni základnej školy a
  pedagogickí zamestnanci – učiteľky MŠ- predprimárnej výchovy. Členmi PK sú pedagogickí
  zamestnanci - učitelia, ktorí pôsobia na II. stupni a vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú
  PK. MZ a PK sa schádza najmenej 4-krát za školský rok. Ich činnosť sa riadi plánom práce,
  ktorý na návrh MZ a PK schvaľuje riaditeľ školy na školský rok. Činnosť sa uskutočňuje v
  čase mimo vyučovania a mimo prevádzky MŠ. Hodnotenie činnosti MZ a PK sa uskutočňuje
  jedenkrát za školský rok riaditeľom školy.
  https://cloud5.edupage.org/cloud/sta...w4K%2BOU9Jwijf

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  nie, nemôže

  Vyhláška č. 320/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole
  § 4

  Poradné orgány


  (1) Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenia a predmetové komisie.

  (2) Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

  (3) Riaditeľ zriaďuje pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa metodické združenie a pre učiteľov druhého stupňa predmetové komisie ako svoje poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami. Môže zriadiť aj metodické združenie triednych učiteľov.

  (4) Členmi metodických združení prvého stupňa školy sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci nultého ročníka a prvého ročníka až štvrtého ročníka.

  (5) Členmi predmetových komisií sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu alebo príbuzných predmetov druhého stupňa školy.

  (6) Ak v škole pôsobí asistent učiteľa, je členom poradného orgánu podľa odseku 4.

  (7) Vedením metodických združení a vedením predmetových komisií poverí riaditeľ pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (ďalej len „kvalifikačné predpoklady“) podľa osobitného predpisu.1)
  57olinka Ďakujem

  Môže riaditeľka na ZŠ prevziať funkciu vedúcej MZ ?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.