Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení

Autor Iveta Matlovičová   02.10.19
Dňa 25.6.2019 bola schválená novela č. 225/2019 Z.z. zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019. V nadväznosti na zavedenie daňových a odvodových zvýhodnení mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. plat) a pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat) schválených v roku 2018, sa na obdobie pred začatím vykonávania ročného zúčtovania v sociálnom poistení, t.j. pred 1.1.2022, upravuje určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14.platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021.
Dňa 17.9.2019 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. V schválenej novele sa upresňuje postavenie športového odborníka na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, zosúlaďuje sa súčasná právna úprava určovania dôchodkového veku s Ústavou SR, upravuje sa najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od počtu vychovaných detí, zadefinovaný bol vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku a ustanovila sa Sociálnej poisťovne právomoc určovať dôchodkový vek poistenca.

ZMENY PLATNÉ OD 1.9.2019

Schválený stav bude platný počas prechodného obdobia, t.j. od 1.9.2019 do 31.12.2021 (do termínu zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia). Uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia § 293eia zákona, ktoré je účinné od 1. júla 2019: "Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľaosobitných predpisov128) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov129) najviac v sume 500 eur, ktorá plyniezamestnancovi v roku 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vovýške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2021 trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľaosobitných predpisov130) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov129) najviac v sume 500 eur, ktorá plyniezamestnancovi v rokoch 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,131) pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušnéhokalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 48 mesiacov a v príslušnom kalendárnom roku plyniezamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov128) vyplatené v termíne podľa osobitnýchpredpisov,129) suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny(štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho rokatrvá nepretržite najmenej 24 mesiacov; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom zamestnancovi plynie peňažné plnenie.
Uplatnením odsekov 1 a 2 sa na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nepoužije príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu.132)“.

Pravidlá pre letný plat v roku 2021: V roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť poistné na sociálne poistenie z LP poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 € napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane z LP sa na zamestnanca vzťahuje do 500 € spolu od všetkých zamestnávateľov. Uvedený LP bude v roku 2021 vylúčený z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie ak budú splnené nasledovné podmienky:
· letný plat bude poskytnutý v júni 2021
· letný plat bude poskytnutý najmenej vo výške 500 €
· k 30. aprílu 2021 je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Pravidlá pre vianočný plat v rokoch 2019 až 2021: Zamestnanec a ani zamestnávateľ nebudú v roku 2019 až 2021 platiť poistné na sociálne poistenie z VP poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 € napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane VP sa na zamestnanca vzťahuje do 500 € spolu od všetkých zamestnávateľov. Za účelom vylúčenia uvedeného VP z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie v rokoch 2019 až 2021 platí súbežné splnenie nasledovných podmienok:
Uvedený VP bude v rokoch 2019 až 2021 vylúčený z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie, ak budú splnené nasledovné podmienky:
· vianočný plat bude poskytnutý v decembri príslušného kalendárneho roka
· vianočný plat bude poskytnutý najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca
· k 31. októbru príslušného kalendárneho roka je zamestnanec u zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu nepretržite najmenej 48 mesiacov,
· zamestnancovi bol u zamestnávateľa poskytnutý aj letný plat.

Ide o odlišný postup ako je to v daniach a poistnom na verejné zdravotné poistenie, v ktorých sa aplikuje systém ročného zúčtovania. Zamestnávatelia síce priebežne počas roka, keď sa letný plat, resp. vianočný plat vyplatí, nezrazia daň, resp. nevykonajú odvod poistného na verejné zdravotné poistenie zo sumy do 500 € od každého zamestnávateľa, ale vysporiadanie sa vykoná v nasledujúcom kalendárnom roku v rámci ročného zúčtovania zo sumy do 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Novela č. 225/2019 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júla 2019, to znamená, že uvedené zmeny sa prvýkrát prejavia už pri posudzovaní výplaty vianočného platu, ktorý môže byť vyplatený v decembri 2019.


ZMENY PLATNÉ OD 1.1.2020


Inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka” bol zavedený zákonom č. 335/2017 Z. z. v ust. § 49a zákonač. 440/2015 Z. z. o športe. V športovej oblasti je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, a to napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov,trénerov, najmä mládeže, príp. pri ďalších osobách vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Z dôvodu nejasností bola upravená definícia zamestnanca a zárobkovej činnosti v zákona o sociálnom a zdravotnom poistení nasledovne:
V súlade s novým ustanovením § 4a zákona o sociálnom poistení sa na účely zákona o sociálnom poistení považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe:
a) dohody o brigádnickej práci študentov aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnostišportového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formyvysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku,
b) dohody o pracovnej činnosti aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.
V súlade s upraveným ustanovením § 10b ods. 1 písmeno a) zákona o zdravotnom poistení účinnom od 1.1.2020 sa ustanovuje, že: "Zzárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti okrem príjmov:
1. z dohody o brigádnickej práci študentov,
2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy aleboštatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtova vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidnéhovýsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobnéhodôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
4. z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtova vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidnéhovýsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobnéhodôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
5. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhovéhozabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľovinvalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobnéhodôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
6. z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu."
V súlade s § 6 ods. 3 zákona o športe športový odborník môže vykonávať činnosť športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ale aj na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo bez zmluvy. V súčasnosti sa na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka uzatvárajú tri rôzne typy dohôd/zmlúv a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov (20 hodín týždenne) a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti (10 hodín týždenne). Iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona ošporte (najviac 30 hodín týždenne). V súlade s prechodným ustanovením § 293el zákona o sociálnom poistení sa ustanovenie § 4a vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1.1.2020. V súlade s prechodným ustanovením§ 38et zákona sa ustanovenie § 10b ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1.1.2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1.1.2020. To znamená, že právny režim dohody o brigádnickej práci študenta, resp. dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia, sa vzťahuje výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1.1.2020.

"Tabuľkový" dôchodkový vek poistenca. Určovanie dôchodkového veku na základe automatu je v dôsledku ústavného zastropovania dôchodkového veku na 64 rokov zrušený. Každý poistenec sa dozvie svoj dôchodkový vek za výchovu dieťaťa z tabuľky, ktorá je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení. Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci, napr. manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa však bude zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.
V súlade s § 65 ods. 2 zákona o sociálnom poistení: "Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.“ Z uvedeného vyplýva, že dôchodkový vek sa stanovuje pevne pre všetky skupiny poistencov v členení:
· na ročníky
· na pohlavie a
· na počet vychovaných detí
priamo v prílohách 3a a 3b zákona o sociálnom poistení. Príloha č. 3b ustanovuje dôchodkový vek mužov, ktorí vychovali deti, v prípadoch kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene (napr. v prípadoch, kedy žena zomrela pred dovŕšením dôchodkového veku). V súlade s ust. § 179 ods. 1 písmeno i) zákona do pôsobnosti Ústredia Sociálnej poisťovne patrí s účinnosťou od 1.1.2020 "určovať na žiadosť dôchodkový vek poistenca." Z uvedeného vyplýva, že povinnosť Sociálnej poisťovne určovať dôchodkový vek poistenca je podmienená podaním žiadosti o jeho určenie. Určovaniedôchodkového veku (aj na účely osobitných predpisov) každého poistenca ex offo (teda z úradnej povinnosti pridosiahnutí dôchodkového veku), by spôsobilo významné zvýšenie administratívnej záťaže Sociálnej poisťovne

Nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku. Účinky dovŕšenia dôchodkového veku na účely posudzovania vzniku, trvania alebo zániku poistenia a na účely posudzovania povinnosti platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie budú pôsobiť okamihom faktického dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, t.j. dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, avšak najskôr odo dňa určenia dovŕšenia dôchodkového veku poistenca (tieto účinky nenastanú spätne). Uvedené vyplýva z ust. § 65a zods. 1 ákona: "Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky:
a) dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
b) priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
Uvedený postup bude platiť aj pri spätnom priznaní dôchodku, kde účinky spätného priznania dôchodku na posudzovanie vzniku, trvania alebo zániku poistenia a na účely posudzovania povinnosti platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie nenastanú odo dňa, od ktorého je dôchodok priznaný,ale nastanú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Čo znamená, že rovnako nedôjde k reparácii za obdobie odo dňa od ktorého je starobný dôchodok priznaný, do dňa vydania rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku.

Príklad: Poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o pracovnej činnosti,ktorá mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, si uplatní výchovu detí na účely určenia jehodôchodkového veku, keďže jeho manželka zomrela pred dovŕšením jej dôchodkového veku, a nemohla siteda uplatniť právo na zníženie dôchodkového veku z dôvodu výchovy detí. Dôchodkový vek bez zohľadneniavýchovy detí mal dovŕšiť vo veku 63 rokov.
Sociálna poisťovňa, po zohľadnení výchovy troch detí, určila poistencovi dôchodkový vek na 62 rokov a 6 mesiacov. Keďže podmienkou na vylúčenie právneho postavenia zamestnanca na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti ako poberateľa výsluhového dôchodku vykonávajúceho prácu na základe dohody o pracovnej činnosti je dovŕšenie dôchodkového veku, účinky spätného určenia dôchodkového veku na 62 rokov a 6 mesiacov uvedeného poistenca nenastanú spätne ku dňu dovŕšenia 62 roku a 6 mesiacov, ale nastanú až dňom, ktorým Sociálna poisťovňa tento dôchodkový vek určila, t.j. neskôr. To znamená, že za obdobie od dovŕšenia faktického dôchodkového veku (62 rokov a 6 mesiacov) do dňa, ktorým Sociálna poisťovňa tento dôchodkový vek určila, nedôjde k reparácii vzniku a zániku jeho poistenia ako zamestnanca, ani k reparácii poistenia jeho zamestnávateľa, a tým ani k reparácii poistného plateného za toto obdobie.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení

Riešenie témy "Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení

Riešenie témy "Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení

Riešenie témy "Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení

Riešenie témy "Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu