Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Autor Iveta Matlovičová   15.12.19
Zamestnanec má možnosť (nie je povinný) uplatniť si u zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkoch na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto nároky sa uplatňujú u zamestnávateľa na základe písomného vyhlásenia na tlačive predpísanom FR SR s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" ďalej len Vyhlásenie na zdanenie príjmov.

Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 21/DZPaU/2019/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2020 určuje nový vzor tlačiva „Vyhlásenie na zdanenie príjmov [VYH36v20]". Zamestnávateľom sa odporúča, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vyplnili a podpísali vyhlásenie, ktoré FR SR určilo na zdaňovacie obdobie roku 2020. FR SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj vyhlásenie [VYH36v18], ktoré na základe oznámenia zo dňa 12.12.2017 určilo pre zdaňovacie obdobie roku 2018 - ak tento vzor zamestnanec vyplnil a podpísal na zdaňovacie obdobie 2019, a chce pokračovať v uplatňovaní nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na dieťa aj v zdaňovacom období roku 2020

Forma doručenia vyhlásenia

Od roku 2020 sa podmienky podávania vyhlásenia upravujú. V súlade s ust. 36 ods. 6 a 7 zákona: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)] a na daňový bonus, ak zamestnanec podá vyhlásenie, ktoré doručí zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jeho doručení elektronickými prostriedkami. To znamená, žezamestnávateľ pri výpočte preddavkov na daň prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec zamestnávateľovi podá vyhlásenie v listinnej forme, príp. ho doručí zamestnávateľovi v elektronickej forme (napr. e-mailom). Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa vyhlásenie doručovalo zamestnávateľovi výhradne v listinnej forme. Od roku 2020 sa doručuje v listinnej forme vtedy, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodli na doručovaní elektronickými prostriedkami. Nový spôsob doručovania sa použije pri doručovaní vyhlásenia po 31.12.2019.
Rovnako sa bude od 1.1.2020 postupovať aj v prípade, ak dôjde k zmene podmienok na výpočet daňovej povinnosti zamestnanca, t.j. podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, kedy je zamestnanec povinný oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi v listinnej podobe, napríklad zmenou vo vyhlásení, ak sa so zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala (§ 36 ods. 7 zákona)
Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.

Každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie sa ruší

Od 1.1.2020 sa ruší každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie zdanenie príjmov do konca januára. Táto zmena sa prvýkrát uplatní tak, že zamestnanci, ktorí si uplatňovali pri výpočte mesačných preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na dieťa za rok 2019 a budú si chcieť svoje nároky uplatňovať aj pre nasledujúce zdaňovacie obdobie, t.j. pre rok 2020, nebudú mať povinnosť do konca januára 2020 podať u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov pre nasledujúce zdaňovacie obdobie. Uvedené vyplýva z ust. 36 ods. 6 a 7 zákona. Od 1.1.2020 platí, že ak má zamestnávateľ u zamestnanca v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2020 prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, zamestnanec je povinný podať vyhlásenie na zdanenie príjmov:
- do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania alebo
- kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak sa u zamestnanca zmenia podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Od 1.1.2020 zároveň platí, že zamestnanec, ktorý je začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku, príp. obdobného dôchodku zo zahraničia, nebude musieť každoročne deklarovať vo vyhlásení na zdanenie príjmov platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Oznamovacia povinnosť mu vzniká len raz, napr. pri nástupe do zamestnania, príp. v tom prípade, ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu na dieťa a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Vo vyhlásení zamestnanec svojím podpisom vyhlasuje, že:


  • si súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na daňovú úľavu na daňovníka a nárok na daňový bonus na tie isté deti u iného zamestnávateľa, resp. že si nárok na daňový bonus na tie isté deti neuplatňuje iná osoba (napr. matka detí)
  • na účely uplatnenia daňovej úľavy na daňovníka, nie je poberateľom dôchodkovej dávky ustanovenej v § 11 ods. 6 zákona,
  • si uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, príp. kedy a ako sa tieto podmienky zmenili.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu