Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Autor Iveta Matlovičová   02.03.20
Od 1.4.2020 nadobúda účinnosť novela č. 393/2019 Z.z. zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii (ďalej len "zákon"), ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza novú dávku osobitného sociálneho poistenia pre príslušníkov obecnej polície. Nárok na príspevok budú mať od 1.1.2024 tí obecní policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov. Jeho výška bude predstavovať 60% priemernej mzdy oprávnenej osoby. Systém je založený na báze samofinancovania, preto príslušníci obecnej polície budú od 1.4.2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať do Sociálnej poisťovne poistné na tento príspevok, a to vo výške 3% z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). Nárok na príspevok podľa novej legislatívy môže zaniknúť v štyroch prípadoch:
· smrťou príslušníka obecnej polície
· vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii
· dovŕšením dôchodkového veku
· priznaním predčasného starobného dôchodku.
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti vytvorila nový osobitný fond, ktorý je určený na výplatu príspevkov pre obecných policajtov. O samotnom príspevku bude rozhodovať zamestnávateľ (obec), ktorý zriadil obecnú políciu a v ktorej bol žiadateľ naposledy príslušníkom. V odvolacom konaní bude potom rozhodovať Sociálna poisťovňa.

Nový fond sociálnej poisťovne

V súlade s § 158 zákona o sociálnom poistení sa fondy Sociálnej poisťovne od 1.4.2020 rozširujú o osobitný fond, do ktorého sa budú odvádzať príjmy vo forme poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície. Fondy sociálne poisťovne budú nasledovné:
a) základný fond nemocenského poistenia,
b) základný fond starobného poistenia,
c) základný fond invalidného poistenia,
d) základný fond úrazového poistenia,
e) základný fond garančného poistenia,
f) základný fond poistenia v nezamestnanosti,
g) rezervný fond solidarity,
h) správny fond,
i) osobitný fond - bude určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia. t.j. príspevkov za prácu v obecnej polícii. Osobitný fond sa bude tvoriť nielen z povinného poistného, ktoré bude platiť príslušník obecnej polície počas trvania pracovného pomeru v obecnej polícii, ale aj z úrokov, z darov a z ostatných príjmov.

Povinné poistné na príspevok pre príslušníka obecnej polície

Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá. Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície je 3 % z vymeriavacieho základu určeného podľa § 138 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Zamestnávateľ platí poistné za príslušníka obecnej polície na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
V súlade s § 138 ods. 6 písm. b) zákona o sociálnom poistení je na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Nakoľko sa v súlade s § 26g ods. 4 zákona o obecnej polícii na poistné na príspevok primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie, maximálny mesačný vymeriavací základe pre platenie poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície od 1.4.2020 vo výške 7 091 € (7 x 1 013 €)

Bude zamestnávateľ prihlasovať zamestnanca - príslušníka obecnej polície do registra SP novým typom zamestnanca?
Podľa § 231 ods. 1 písm. b) a § 26g ods. 4 je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca, ktorý je príslušníkom obecnej polície v pracovnom pomere do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. V RLFO nebude pre príslušníkov obecnej polície osobitný typ. V RLFO bude doplnená nová kolónka „príslušník obecnej polície v pracovnom pomere“

Príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer trvá v obecnej polícii, bude platiť poistné na príspevok za prácu v obecnej polícii. Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície je 3 % z vymeriavacieho základu. Pôjde o povinné poistné? Sadzba 3% je sadza poistného za zamestnanca? Sadzba poistného za zamestnávateľa je 0% Odvod poistného bude platiť za zamestnanca zamestnávateľ?
Príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, bude povinný platiť poistné na príspevok za prácu v obecnej polícii vo výške 3 % z vymeriavacieho základu určeného zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Za zamestnanca poistné na príspevok odvedie zamestnávateľ. Zamestnávateľ poistné na príspevok platiť nebude.

Bude sa upravovať mesačný výkaz poistného, výkaz poistného a príspevkov, príp. evidenčný list dôchodkového poistenia?
V súvislosti so zavedením nového typu poistného - poistné na príspevok za prácu v obecnej polícii sa budú upravovať aj nasledovné tlačivá: Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha, Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov - príloha, kde budú doplnené nové kolónky pre osobitné sociálne poistenie.

Kedy nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii zaniká?

Nárok na príspevok podľa novej legislatívy môže zaniknúť dovŕšením dôchodkového veku. Zákon sa v tomto prípade odvoláva na ust. § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, kde je ustanovené, že dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a zákona, kde sa pri dovŕšení dôchodkového veku zohľadňuje výchova dieťaťa. Ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy š. 3b. Nárok na príspevok podľa novej legislatívy môže zaniknúť aj v týchto prípadoch:
· dňom smrti oprávnenej osoby
· vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii
· priznaním predčasného starobného dôchodku.

Výška príspevku za prácu v obecnej polícii

Oprávnená osoba, ktorá si chce uplatniť nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii, musí podať u zamestnávateľa písomnú žiadosť. O príspevku rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zriadil obecnú políciu, a ktorej príslušníkom bolžiadateľ naposledy. Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Po vydaní rozhodnutia zamestnávateľa bude príspevok vyplácať Sociálna poisťovňa. Proti rozhodnutiu, ktoré vydá zamestnávateľ, bude možné podať odvolanie. Odvolanie sa podáva u zamestnávateľa, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak zamestnávateľ podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne Sociálna poisťovňa. Výška príspevku je v súlade s § 26f zákona 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby, pričom za priemernú mzduoprávnenej osoby sa považuje priemerná mzda oprávnenej osoby v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnomroku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov odpracovaných v obecnej polícii preddňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii. Príspevok sa v prípade súbehu s príjmom zozárobkovej činnosti alebo iným príjmom krátiť nebude.
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona bude príspevok za prácu v obecnej polícii od dane oslobodený a nebude podliehať ani odvodom na zdravotné a sociálne poistenie.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)

Riešenie témy "Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu