Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - zmeny v BOZP prijaté 2.4.2020

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - zmeny v BOZP prijaté 2.4.2020

Autor Jana Motyčková   02.04.20
Zmena zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prijatý v rámci novely Zákonníka práce 2.4.2020.

Ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť, zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť


  • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
  • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
  • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
  • preukázateľne so zoznamom prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, ktoré sú spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom.

Nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V tomto prípade zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Pri pravidelnom oboznamovaní o týchto skutočnostiach ak koniec lehoty na oboznámenie pripadne


  • na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva.
  • na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

Lehoty pre absolvovanie rekondičného pobytu, lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, aktualizačnej odbornej prípravy, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Ak koniec lehoty pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, lehota sa považuje za zachovanú, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

To isté platí pre lehoty kontroly bezpečnosti technických zariadení, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, okrem lehôt na vykonanie údržby. Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení; nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež