Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Autor Iveta Matlovičová   10.06.20
Dňa 9.6.2020 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení a v rámci článku II aj novela Zákonníka práce. Účinnosť je dňom vyhlásenia, t.j. od 17.6.2020.

Pandemické nemocenké

V súlade s ust. 293 fb novely zákona: "Poistenec, ktorému vznikol nárok na nemocenské podľa § 293er ods. 1alebo ods. 2 a tento nárok trvá ku dňu skončenia krízovej situácie, má nárok na nemocenské aj po skončení krízovej situácie, ak spĺňa podmienky podľa § 293er ods. 1 alebo ods. 2."
Nemocenské, na ktoré vznikol nárok z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie predskončením krízovej situácie a ak nárok trvá aj ku dňu jej skončenia, sa bude poskytovať za podmienokuvedených v § 293er ods. 1 a 2 (pandemické nemocenské) aj po skončení krízovej situácie. To znamená, že zamestnancovi, ktorému vznikne dočasná pracovná neschopnosť (ďalej len „DPN“) z dôvodu nariadeniakaranténneho opatrenia alebo izolácie napr. deň pred skončením krízovej situácie, bude trvať nárok nanemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu vyplácané Sociálnou poisťovňou (štandardne zaprvých 10 dní DPN patrí zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú poskytujezamestnávateľ).

Pandemické ošetrovné

Zo schválených zmien v ust. § 293fb ods. 2 novely zákona vyplýva, že vo vzťahu k dieťaťu do dovŕšenia 11.roku veku, alebo do dovŕšenia 18. roku veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje a ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzavreté,sa považuje aj po ich otvorení 1. júna 2020 naďalej za uzavreté, ak

- rodičia neprejavia záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese z dôvoduobavy o jeho zdravi

- sa dieťa výchovno-vzdelávacieho procesu nemôže zúčastňovať z kapacitných dôvodov.
Rovnako sa bude postupovať vo vzťahu k dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté a ktoré sa s účinnosťou od 1.júna 2020, resp. neskôr otvára. Od 1. júna 2020 sa na základe opatrenia otvárajú zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle).
Z uvedeného vyplýva, že aj za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať predškolské zariadenie, školu alebo zariadenie sociálnych služieb aj po ich otvorení, bude patriť rodičovi dieťaťa nárok na ošetrovné, za predpokladu splnenia podmienok nároku, aj po ich otvorení. Dávame do pozornosti, že právna úprava zachovania nároku na ošetrovné sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces. To znamená, že za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné nepatrí.
Pracovný pomer na dobu určitú

Do Zákonníka práce sa dopĺňa prechodné ustanovenie § 252o ods. 1 novely zákona:"Pracovný pomer na určitú dobu,ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnéhostavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie súsplnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebovýnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, uktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v časemimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok."
Súčasná právna úprava ustanovuje, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Vzhľadom na ekonomiky náročné obdobie, nemožno u mnohých zamestnávateľov zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú zamestnať ako zamestnancov na dobu neurčitú (potom, čo limit "dvakrát" už bol vyčerpaný). Aby nedošlo k prepúšťaniu týchto zamestnancov, sa ustanovilo, že počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa umožní takýto pracovný pomer na dobu určitú opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.

Doplnené 11.6.2020:

Účasť zástupcov zamestnancov

V súlade s ust. § 252o ods. 2 novely zákona: Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.“ Podľa dôvodovej správy k zákonu môže tretíkrát predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú zamestnávateľ len vtedy, ak je to vopred prerokované so zástupcami zamestnancov. Ak nie je s kým rokovať, lebo zamestnávateľ zástupcov zamestnancov nemá, rozhodne zamestnávateľ v súlade s § 12 ods. 2 § ZP samostatne).

Opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú

V súlade s § 48 ods. 3 ZP opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. V dôvodovej správe k novele zákona schválenej dňa 9.6.2020 sa uvádza:

1. V prípade opätovného uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú sa nová právna úprava týka tých pracovných pomerov na dobu určitú, ktoré skončili v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie (čo je od 12.3.2020 a teda pred účinnosťou tohto zákona) do dvoch mesiacoch od jej odvolania za podmienky, že opätovné dojednanie nastane v čase medzi nadobudnutím účinnosti tohto zákona (t.j. od 17.6.2020) a do dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie.

Príklad: Pracovný pomer vznikol 1.7.2018 s trvaním do 31.12.2018. Prvýkrát bol predĺžený do 30.6.2019, druhýkrát bol predĺžený do 31.3.2020. PP skončil v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie (po 12.3.2020). Podľa novely zákona môžem tento pracovný pomer opäť uzatvoriť na dobu určitú (tretíkrát) najviac na 1 rok, s tou podmienkou, že opätovné dojednanie nastane v čase medzi nadobudnutím účinnosti tohto zákona, t.j. od 17.6.2020 do dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie.

2. V prípade predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú sa to týka pracovných pomerov, ktoré sa skončia od účinnosti tejto novely do dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.


Príklad: Pracovný pomer vznikol 1.7.2018 s trvaním do 31.12.2018. Prvýkrát bol predĺžený do 30.6.2019, druhýkrát bol predĺžený do 30.6.2020. Možno tento pracovný pomer opäť predĺžiť na dobu určitú (aj tretíkrát)?
Nakoľko PP má skončiť v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie (ktorá bola vyhlásená od 12.3.2020), a súčasne po účinnosti novely 157/2020 Z.z., t.j. po 17.6.2020, tento pracovný pomer možno predĺžiť aj tretíkrát, ale najviac na jeden rok.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)

Riešenie témy "Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu