Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Autor Iveta Matlovičová   10.07.20
Dňa 10.6.2020 Vláda SR Uznesením č. 366/2020 schválila ukončenie núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený na území SR od 16.3.2020 uplynutím 13.6.2020. Mimoriadna situácia (v oblasti sociálneho poistenia sa používa pojem "krízová situácia"), ktorá bola území SR vyhlásená od 12.3.2020, však naďalej trvá aj po 13.6.2020. Súčasná právna úprava zachovania nároku na ošetrovné počas krízovej situácie sa vzťahuje iba na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať (prebiehal) výchovno-vzdelávací proces, čo znamená, že za obdobie, kedy dieťa nenavštevuje školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné nepatrí.Školský rok pre žiakov základnej školy začína 1. septembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Po tomto období nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré začínajú 1.7.2020 a končia 31.8.2020. Rodičovi, ktorý si uplatnil nárok na OČR-ku na dieťa navštevujúce základnú školu, končí nárok na toto ošetrovné najneskôr posledným dňom školského vyučovania. Uvedené znamená, že rodičovi žiaka základnej školy, na ktorého si uplatnil nárok na ošetrovné, tento nárok končí dňom 30.6.2020 (vrátane).Príklad: Zamestnanec poberal na školopovinné dieťa pandemické ošetrovné. Dňom 30.6.2020 nárok na ošetrovné nemá, nakoľko cez prázdniny sú školy uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu. Dieťa však dňom 7.7.2020 ochorelo. Vznikne zamestnancovi nárok na ošetrovné aj v čase, kedy sú letné prázdniny?
V prípade školopovinného dieťa môže rodičovi vzniknúť počas školských prázdnin nárok na ošetrovné len vtedy, ak dieťa ochorie a dieťa vyžaduje potrebu celodenného a osobného ošetrovania. Túto skutočnosť potvrdí pediater na príslušnom tlačive. Rodič školopovinného dieťaťa preukáže potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra. Na základe formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré predloží sociálnej poisťovni na konci mesiaca, preukáže dni, kedy trvala potreba celodenného a osobného ošetrovania.

Deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, t. j. materskú školu alebo jasle, nemajú tak ako žiaci základnej školy, školské prázdniny, nakoľko o prevádzke materskej školy alebo jaslí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ. Uvedené vyplýva z ust. § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z.: "V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred."
Z uvedeného vyplýva, že v prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia oproti žiakom základných škôl mierne odlišná. Ide o to, že v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu), a preto v nadväznosti na ust. § 39 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o sociálnom poistení zostáva rodičom detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú počas krízovej situácie detské jasle alebo materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné zachovaný. Dôvod, prečo toto zariadenie nenavštevujú, napr. uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušného orgánu , choroba, strach z ohrozenia COVID-19, nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemické ošetrovné podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. 3.2020) ešte pandemické ošetrovné vôbec nepoberal.

Úprava čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné

V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa od 1.6.2020 tlačivo "Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné ". Uplatní sa v prípade uplatnenia nároku na ošetrovné počas krízovej situácie. To znamená, že za mesiac jún je potrebné pri uplatnení nároku na ošetrovné použiť už len toto nové tlačivo. Určené je všetkým poberateľom dávky (teda nielen novým žiadateľom, ale aj tým, ktorí poberajú dávku už dlhšie obdobie). Rodičia, ktorí už zaslali príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne staré tlačivo čestného vyhlásenia, musia vypísať nové tlačivo a zaslať ho vo vlastnom záujme opätovne. V opačnom prípade im nebude dávka ošetrovné vyplatená.

Nárok na ošetrovné školopovinných detí

Rodič školopovinného dieťaťa bude mať počas letných prázdnin nárok na pandemické ošetrovné iba za predpokladu, ak pediater potvrdí na obdobie prázdnin nevyhnutnú potrebu ošetrovania tohto dieťaťa. Nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa mu zo zákona zaniká 30.6.2020, nakoľko od 1.7.2020 do 31.8.2020 sú školy uzatvorené na základe školského zákona, a nie na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Nakoľko mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku trvá aj počas školských prázdnin, stále môžu vzniknúť situácie, kedy vznikne poistencom nárok na ošetrovné. Ide o nasledovné situácie:A. V prípade školopovinných zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní), ktoré doteraz poberali „pandemické OČR“ z dôvodu starostlivosti o tieto deti pre uzavretie školy, budú nároky v období školských prázdnin ukončené zo zákona. Ide o zákonných zástupcov detí do 11 rokov veku, ktoré v školskom roku 2019/2020 navštevovali školu. V prípade, ak zákonný zástupca chce pokračovať v poberaní „pandemickej OČR“ aj počas školských prázdnin a dieťa nejaví známky choroby, musí telefonicky požiadať svojho primárneho pediatra o potvrdenie potreby ošetrovania na tlačive "Žiadosť o pandemické ošetrovné". Ak pediater zhodnotí, že je prítomná potreba ošetrovania, túto žiadosť vystaví. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí teda automatická, ale indikuje ju pediater na základe zdravotného stavu dieťaťa, o čom musí byť záznam v zdravotnej dokumentácii vrátane zdôvodnenia. Pediater vystaví tlačivo a doručí ho do Sociálnej poisťovne v dvojtýždňových intervaloch (2x do mesiaca, 1x za dva týždne). V odôvodnených prípadoch môže použiť indikačnú diagnózu v spojení s diagnózu U07.2.B. V prípade školopovinných detí od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov+ 364 dní), ktoré vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie. Pediater v takýchto prípadoch môže naďalej potvrdiť potrebu ošetrovania na tlačive "Žiadosť o pandemické ošetrovné". Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická, ale indikuje ju pediater na základe zdravotného stavu dieťaťa, o čom musí byť záznam v zdravotnej dokumentácii vrátane zdôvodnenia. Pediater vystaví tlačivo a doručí ho do Sociálnej poisťovne v dvojtýždňových intervaloch (2x do mesiaca, 1x za dva týždne). V odôvodnených prípadoch môže použiť indikačnú diagnózu a diagnózu U07.2.

- Tí rodičia, ktorí poberali pandemické ošetrovné na základe potvrdenia príslušného pediatra pred 1.7.2020, lekár im počas letných prázdnin nepotvrdzuje ďalšiu potrebu ošetrovania. Pobočka v letných mesiacoch sa vyplatí ošetrovné po predložení čestného vyhlásenia, v ktorom rodič uvedie, v ktorých dňoch dieťa skutočne ošetroval.

- Tí rodičia, ktorí nepoberali pred 1.7.2020 pandemické ošetrovné a lekár im počas letných prázdnin potvrdí potrebu ošetrovania, nárok na ošetrovné počas letných p prázdnin budú mať odo dňa, ktorý lekár potvrdil v žiadosti o pandemické ošetrovné. Pobočka v letných mesiacoch vyplatí ošetrovné odo dňa potvrdeného lekárom do dňa potvrdeného lekárom po predložení čestného vyhlásenia, v ktorom rodič uvedie, v ktorých dňoch dieťa skutočne ošetroval.

C. V prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od dovŕšeného 16. roku do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní), ktoré sú v školskom roku 2019/2020 žiakmi školy a ktoré vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie, môže pediater potvrdiť potrebu ošetrovania na tlačive "Žiadosť o pandemické ošetrovné". Zákonní zástupcovia týchto detí v období školských prázdnin nemajú nárok na pandemické ošetrovné automaticky. Potrebu osobného a celodenného ošetrovania indikuje jpediater na základe zdravotného stavu dieťaťa, o čom musí byť záznam v zdravotnej dokumentácii vrátane zdôvodnenia. Pediater vystaví tlačivo "Žiadosť o ošetrovné" a doručí ho do Sociálnej poisťovne v dvojtýždňových intervaloch (2x do mesiaca, 1x za dva týždne). V odôvodnených prípadoch môže použiť indikačnú diagnózu a diagnózu U07.2.

V prípadoch, kedy pediater zasiela "Žiadosť o pandemické ošetrovné“ Sociálnej poisťovni (body A, B, C) pediater vypíše Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) - časť A nasledovne:
1. na II. diel uvedie dátum, dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie, pričom tento dátum nesmie byť vyšší ako 31. august 2020
2. oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni
3. každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné
4. ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie striedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné

Nárok na ošetrovné, ak dieťa navštevovalo predškolské zariadenie

Ak došlo v súvislosti s COVID-19 k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov, orgánov RUVZ a rodič je/bol nútený zabezpečiť osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa doma bez nariadenia karantény resp. domácej izolácie, rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie. V čase trvania mimoriadnej (krízovej) situácie túto skutočnosť nepotvrdzujú lekári, a o ošetrovné žiada Sociálnu poisťovňu priamo zákonný zástupca.
Nárok na pandemické ošetrovné na zdravé deti, ktoré v školskom roku 2019/2020 navštevovali predškolské zariadenie,vrátane detí, ktoré 1.9.2020 nastupujú do prvého ročníka základnej školy, ostáva naďalej v platnosti (aj po skončení núdzového stavu ku dňu 13.6.2020 a aj ku dňu začatia "školských prázdnin"). Predškoláci na rozdiel od školákov nemajú prázdniny a zariadenia, ktoré navštevujú zostávajú naďalej uzavreté, resp. čiastočne uzavreté.
V prípade, ak zákonný zástupca doteraz nežiadal a teda nepoberal „pandemické ošetrovné“, a chce požiadať o nové „pandemické ošetrovné“ na zdravé dieťa, pediater nepotvrdzuje "Žiadosť o pandemické ošetrovné" a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné. Zákonný zástupca žiada o ošetrovné z dôvodu potreby starostlivosti o zdravé dieťa pre uzavretie predškolského zariadenia priamo elektronicky Sociálnu poisťovňu.

Príklad: Má uzatvorenie materskej školy počas školských prázdnin nárok na ošetrovné? Ako sa postupuje počas mimoriadnej situácie?
Pri posudzovaní nároku na ošetrovné v čase, keď je uzatvorená materská škola, nie je rozhodujúca skutočnosť, či sú školské prázdniny alebo nie. Vždy závisí od rozhodnutia riaditeľa materskej školy, prípadne príslušného nadriadeného orgánu. V materských školách totiž nie sú prázdniny podľa školského zákona, čas prevádzky určuje riaditeľ podľa vyhlášky č. 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole.
Ak je materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia jej riaditeľa (hoci aj v čase školských prázdnin) napríklad z dôvodu dezinfekcie prostredia a hračiek alebo z prevádzkových dôvodov, podmienka uzavretia školy rozhodnutím príslušného orgánu je splnená. Rodičovi dieťaťa navštevujúceho takúto materskú školu nárok na ošetrovné vzniká (za predpokladu splnenia ostatných podmienok). K Žiadosti o ošetrovné, ktorú vystaví pediater, je potrebné priložiť aj potvrdenie riaditeľa materskej školy o jej uzavretí.

Nárok na ošetrovné, ak je dieťa choré

Pediatri potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu, pričom postup pri potvrdení žiadosti o ošetrovné je nasledovný:
1. pediater vypíše Žiadosť o ošetrovné - časť A (fialové tlačivo)
2. na II. diel potvrdenia uvedie dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie
3. oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020

Riešenie témy "Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu