Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zákon č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zákon č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Autor Iveta Matlovičová   25.08.20
Dňa 9. 7. 2020 bol schválený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 ("prvé podnikateľské kilečko"). Schválených bolo 114 opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, ktorými sa znižuje najmä byrokracia a redukujú sa povinnosti zamestnávateľov. Niektoré ustanovenia platia už odo dňa vyhlásenia zákona v Zbierke Zákonov, t.j. od 21.7.2020, časť ustanovení začne platiť od 1.9.2020 a účinnosť niektorých je odložená až na 1.1.2021, 1.7.2021, 1.1.2022 a 1.1.2023. Legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na spracovanie a vedenie agendy mzdového účtovníctva a personalistiky, boli schválené v nasledovných právnych predpisoch:


 • novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej novelizované ustanovenia v čl. X nadobúdajú účinnosť dňa 21.7.2020, dňa 1.1.2021 a dňa 1.1.2023
 • novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorej novelizované ustanovenia v čl. XIII nadobudli účinnosť dňa 21.7.2020,
 • novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorej novelizované ustanovenia v čl. XXII nadobudli účinnosť dňa 21.7.2020.


Lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia.
V zákone o sociálnom poistení upravila lehota zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi na účely na účely dôchodkového poistenia. V súlade s § 231 ods. 1 písm. j) novely zákona je zamestnávateľ naďalej povinný viesť o svojich zamestnancochevidenciu na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 21.7.2020 predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do:
1.) konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi (do 20.7.2020 bola povinnosť predložiť túto evidenciu "v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi")
2.) ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca,
3.) ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.
Z uvedeného vyplýva, že od 21.7.2020 sa lehota na predloženie evidencie o zamestnancovi na účely dôchodkového poistenia predlžuje, a zamestnávateľ si tak môže náročnú administratívu, spojenú so skončením pracovného pomere, z časového hľadiska viac rozložiť. Ak pracovný pomer zamestnanec ukončí napr. ku dňu 31.7.2020, zamestnávateľ je povinný predložiť sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia (ďalej aj "ELDP") najneskôr do 31.8.2020. Do schválenia tejto novej právnej úpravy bol zamestnávateľ povinný predložiť ELDP najneskôr v deň splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi.

Príklad (právny stav platný do 20.7.2020): Zamestnanec skončil pracovný pomer ku dňu 31.5.2020. Výplatný termín u zamestnávateľa je k 14. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Dokedy bol zamestnávateľ povinný zaslať príslušnej pobočke sociálnej poisťovne ELDP za tohto zamestnanca?
Zamestnávateľ bol povinný zaslať ELDP v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného za ten kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi. Nakoľko pracovný pomer zamestnanca skončil v máji 2020 a poistné, ktoré odvádza zamestnávateľ za mesiac máj 2020 je splatné ku dňu 14.6.2020 (deň určený na výplatu príjmov), zamestnávateľ mal povinnosť zaslať ELDP najneskôr do 14.6.2020 [nakoľko tento deň pripadol na nedeľu, termín sa presunul na najbližší pracovný deň, t.j. na 15.6.2020].

Príklad (právny stav platný od 21.7.2020): Zamestnanec končí pracovný pomer ku dňu 31.7.2020. Výplatný termín u zamestnávateľa je k 14. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Dokedy je zamestnávateľ povinný zaslať príslušnej pobočke sociálnej poisťovne ELDP za tohto zamestnanca?
Zamestnávateľ je povinný zaslať ELDP do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, vktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Nakoľko pracovný pomer zamestnanca skončil v mesiaci júl 2020, zamestnávateľ je povinný zaslať ELDP najneskôr do 31.8.2020.

Pre úplnosť uvádzame, že lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa nemení, ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní.

Ruší sa povinnosť odhlasovať sa z registra zamestnávateľov. V súlade s ust. § 231 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, ktoré je platné do 31.12.2020: "Zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca." V sociálnom poistení sa účinnosťou od 1.1.2021 vo vzťahu k zamestnávateľom ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v tomto registri automaticky, potom, čo zamestnávateľ odhlási z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia posledného zamestnanca. Uvedené vyplýva z nového ust. § 226 ods. 6 novely zákona o sociálnom poistení: "Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením poslednéhozamestnanca tohto zamestnávateľa z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia."

Zrušenie vybraných oznamovacích povinnosti o zamestnancovi. S účinnosťou od 1.1.2021 zaniká povinnosť zamestnávateľa oznamovať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch jeho zamestnanca podľa § 232 ods. 2 písm. a) až c) a podľa § 231 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení. Ide o zmenu osobných a iných údajov zamestnanca, ktoré má v súčasnosti (s platnosťou len do konca roka 2020) zamestnávateľ povinnosť oznamovať na základe Registračného listu fyzickej osoby (RLFO - zmena). To znamená, že od 1.1.2021 zamestnávateľ nie je povinný oznamovať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:


 • zmenu osobných údajov, konkrétne zmenu mena a priezviska zamestnanca vrátane jeho všetkých predošlých priezvisk, dátumu a miesta narodenia, stavu, ďalej aj zmenu miesta trvalého pobytu, zmenu údaju o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa; Zmenu týchto údajov bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb. Upozornenie: Zamestnávateľ bude mať povinnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena a priezviska len toho zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. V súlade s § 231 ods. 1 písm. m) novely zákona o sociálnom poistení oznamovaciu povinnosť bude zamestnávateľ povinný splniť do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o zmene mena a priezviska tohto zamestnanca dozvedel.


 • začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom;
 • zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľov, a aj zmenu identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby; Tieto údaje bude Sociálna poisťovňa zisťovať v súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do/z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.


Ukladanie pokút a tzv. druhá šanca. V súlade s ust. § 239 prvej vety zákona o sociálnom poistení môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 €, a to v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba načas nesplní svoje povinnosti, ktoré sú určené jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1.1.2021 Sociálna poisťovňa nebude ukladať pokutu za nedodržanie niektorých lehôt podľa zákona o sociálnom poistení do 7 dní po skončení tejto "zákonnej" lehoty. Novela zákona o sociálnom poistení zavádza tzv. „druhú šancu“. Uvedené vyplýva u ust. § 239 tretej vety zákona o sociálnom poistení: "Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za:
a) porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu; za osobitný predpis sa považuje napr. zákon o inšpekcii práce, zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávatní,
b) porušenie povinností ustanovených v § 142 ods. 7, § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 227a, § 228 až 234, § 238, § 244, § 279, § 225i ods. 10 a § 225j ods. 12 zákona o sociálnom poistení, ak povinná osoba splní túto povinnosťdo siedmich dní od uplynutia lehoty ustanovenej týmto zákonom."
Princíp "druhej šance" sa uplatní nielen u zamestnávateľov, ale aj u zamestnancov, ak si nesplnia včas povinnosti, ktoré sú určené jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ide napríklad o dodržanie povinností zamestnávateľa podľa § 231 a § 232 zákona o sociálnom poistení, napr. prihlásenie sa do registra zamestnávateľov najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávateľ zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, prihlásenie zamestnanca do registra poistencov najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, predkladanie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, predkladanie evidencie dôchodkového poistenia za zamestnanca, ale aj o dodržanie povinností zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonanie práce alebo dohody o pracovnej činnosti a uplatňuje si tzv. odvodovú výnimku podľa § 227a zákona o sociálnom poistení, príp. ak zamestnanec neoznámi Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní podľa § 227 zákona o sociálnom poistení.
Ak si fyzická a právnická osoba včas nesplní svoje zákonné povinnosti, ale splní si ich dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehote po skončení pôvodnej zákonnej lehoty, Sociálna poisťovňa jej pokutu v súlade s § 239 tretej vety písm. b) zákona o sociálnom poistení neuloží.

Zrušenie povinnosti predkladať správu o splnení opatrení. V súlade s ust. § 244 ods. 4 zákona o sociálnom poistení mal kontrolovaný subjekt do 20.7.2020 povinnosť na základe výsledku kontroly:

 • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi kontroly,
 • predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých za odstránenie zistených nedostatkov a vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

S účinnosťou od 21.7.2020 platí, že zamestnávateľ ako kontrolovaný subjekt nemá povinnosť predkladať Sociálnej poisťovni písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, a zrušená je aj povinnosť zamestnávateľa informovať Sociálnu poisťovňu o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedných za zistené nedostatky. Pre zamestnávateľa zostala len povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi kontroly.

Zmeny v povinnostiach zamestnanca ako poistenca. Vo vzťahu k poistencom sa ruší povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, pretože údaje o týchto skutočnostiach bude poisťovňa získavať iba z registra fyzických osôb. Povinnosti oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu, ide napríklad o osobu starajúcu sa o dieťa, poberateľa opatrovateľského príspevku a osobného asistenta, na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) sa ruší povinnosť oznámiť poisťovni do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, pretože údaje o týchto skutočnostiach bude tiež SP získavať iba z registra fyzických osôb. Tieto povinnosti však zostávajú zachované pre tzv. zahraničné SZČO.

Zmeny v povinnosti oznámiť voľné pracovné miesto. Počnúc rokom 2019 bola v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov zavedená pre zamestnávateľa nová povinnosť, ktorá spočívala v tom, že zamestnávateľ je povinný zverejňovať voľné pracovné pozície na úradných alebo komerčných pracovných portáloch. Táto povinnosť je ustanovená v § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti v nasledovnom znení: "Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na to voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe). Lehotu, v akej je zamestnávateľ povinný voľné pracovné miesto nahlásiť, zákon neurčuje. V súlade s § 68a ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti úrad práce za nesplnenie tejto povinnosti uloží zamestnávateľovi pokutou do výšky 300 €.
S účinnosťou od 21.7.2020 sa ust. § 68a ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti mení a znie nasledovne: "Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 €, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6 zákona".
Z uvedeného vyplýva, že zákon o zlepšení podnikateľského prostredia povinnosť zamestnávateľa zverejňovať voľné pracovné miesto (VPM) nezrušil a platí pre zamestnávateľa naďalej. V praxi to znamená, že ak sa zamestnávateľovi uvoľní pracovné miesto, musí túto skutočnosť aj naďalej ohlásiť a to zákonom predpísaným spôsobom:


 • na príslušnom úrade práce a to osobne u agenta pre voľné pracovné miesta,
 • nahlásením VPM na portáli www.istp.sk, prevádzkovanom samotným ústredím práce,
 • vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest" na portáli www.upsvr.gov.sk,
 • zamestnávateľ nahlási a zverejní VPM na komerčných portáloch, napr. na www.profesia.sk. Po zverejnení na týchto portáloch bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú.

Ak zamestnávateľ voľné pracovné miesto neoznámi/nezverejní, kontrolný orgán mu už po 21.7.2020 uložiť pokutu nemôže, nakoľko po novom už porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované.

Zmeny v nahlasovaní údajov o zamestnancoch. Dňa 1.7.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len "zákon o ochrane zdravia"), ktorá ustanovila povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát si zamestnávateľ túto oznamovaciu povinnosť plnil v januári 2019, avšak v posunutom termíne, nakoľko dňa 15.1.2019 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR informáciu v tomto znení: "Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019." Zamestnávateľ oznamoval zákonom predpísané údaje v elektronickom formulári, ktorý bol dostupný na stránke úradu verejného zdravotníctva. S účinnosťou od 21.7.2020 bola táto oznamovacia povinnosť zamestnávateľa zákonom o zlepšení podnikateľského prostredia zrušená. To znamená, že zamestnávateľ už nemá povinnosť oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež