Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Autor Iveta Matlovičová   30.11.20
Dňa 24.11.2021 bola schválená novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021 a časť ustanovení dňa 1.10.2021. Novela ešte nebola vydaná v ZZ.
Na vykazovanie a odvod poistného (najmä v súvislosti s navrhovaným zrušením oslobodenia od dane týkajúceho sa príjmu, ktorý môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov) bude mať vplyv aj novela zákona o dani z príjmov, ktorá je momentálne v schvaľovacom procese.

Vykazovanie poistného (§ 20 ods. 1)

Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné a za zamestnávateľa (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, výšku príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, sumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu, vymeriavací základ podľa a preddavok na poistné.

Tretia veta § 20 ods. 1 v znení: "Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky" sa nahradila novou vetou v znení: "Zamestnávateľ je povinný zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni elektronicky" (t.j. bez ohľadu na počet zamestnancov).

Povinnosti poistenca [§ 22 ods. 2 písm. i) bod 5 a bod 6]

Poistenec je povinný preukazovať sa zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje, za predpokladu, že nevlastní doklad totožnosti s čipom, alebo uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa ako platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je povinný s účinnosťou od 1.1.2021 komunikovať so zdravotnou poisťovňu už len elektronicky (do 31.12.2020 bolo/je možné aj písomne); týka sa to nasledovných povinností:


  • podľa § 24 písm. c) novely zákona oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov.


Upozornenie: Ak mal zamestnávateľ menej ako troch zamestnancov, mohol si splniť tieto oznamovacie povinnosti voči príslušnej zdravotnej poisťovni aj inou ako elektronickou formou. To už po 1.1.2021 neplatí. Každý zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného (neplatené voľno, absencie, PN, OČR apod.) už len elektronicky.


  • podľa § 24 písm. k) novely už len elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 5 (registrácia zamestnávateľa ako platiteľa poistného) do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zmeny platiteľa poistného spôsobom určeným úradom; oznámenie obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
  • podľa § 24 písm. l) novely už len elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru splnenie podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy (t.j. že zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia zamestnanca s odvodovou úľavou (oznamovacia povinnosť prostredníctvom kódu 1W),
  • podľa § 24 písm. m) novely už len elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tohto zamestnanca, spôsobom určeným úradom (oznamovacia povinnosť prostredníctvom kódu 2P),
  • podľa § 24 písm. o) novely už len elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom (oznamovacia povinnosť prostredníctvom kódu 2S).
  • podľa § 24 písm. n) novely už len v elektronickej podobe zaslať opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na základe chybového protokolu zaslaného zdravotnou poisťovňou do 30 dní odo dňa jeho doručenia, ak ide o zamestnávateľa; chybovým protokolom sa rozumie výstup zo spracovania mesačného výkazu alebo oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného, v ktorom sú zosumarizované chyby medzi vykázanými alebo oznámenými údajmi a údajmi evidovanými zdravotnou poisťovňou v informačnom systéme.


Zmena v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa od 1.10.2021

Od 1.10.2021 zamestnávateľovi nevzniká povinnosť predkladať zdravotnej poisťovni údaje o zmenách platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s), konkrétne v súlade s novým ust. § 24 ods. 2: "Ak zdravotnej poisťovni poskytuje údaj o zmene platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m)a s) úrad podľa § 29b ods. 6, povinnosť platiteľa poistného oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká.“ Ide o oznamovanie zmeny platiteľa poistného:

  • za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená [§ 11 ods. 7 písm. c)],
  • za fyzickú osobu [§ 11 ods. 7 písm. m)]:

1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské,
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť (ďalej len "DPN"),
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti (ďalej len "OČR") a ktorej potreba OČR trvá aj po tomto dni alebo
4. ktorej trvá DPN, potreba OČR, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom s odvodovou úľavou,
5. ktorej trvá DPN, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie.


  • za fyzickú osobu fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské [§ 11 ods. 7 písm. s)].

V súlade s ust. § 29b ods. 12 a 22 novely zákona budú poskytovať údaje o fyzickej osobe, u ktorej došlo k zmene platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) alebo s) zákona príslušné orgány verejnej moci (napr. Sociálna poisťovňa, príslušný úrad práce) a to najmenej raz za 14 dní.​ To znamená, že ak iný orgán verejnej moci (napr. Sociálna poisťovňa) poskytne zdravotnej poisťovni údaj o tom, že zamestnanec poberá nemocenské, zamestnávateľ už povinnosť oznamovať túto skutočnosť nebude mať; zostane mu však naďalej povinnosť oznamovať skutočnosť, či zamestnanec poberá náhradu príjmu pri DPN.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

7
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021

Riešenie témy "Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu