Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?

Autor Jana Motyčková   09.12.20
Základné informácie o výpočte dôchodku a používané skratky

Vzorec pre výpočet starobného dôchodku (SD) :
SD = ODP x POMB x ADH
ODP je obdobie dôchodkového poistenia v rokoch
POMB je priemer osobných mzdových bodov (OMB). Napr. POMB 1 má poistenec, ktorý mal vymeriavací základ vo výške priemernej mzdy za celé posudzované obdobie, zjednodušene od r. 1984.
ADH je číslo 13,6361 v r. 2020 a 14,2107 v r. 2021

Takto vypočítaná suma SD sa potom zvyšuje o percento, resp. sumu zvýšenia dôchodkov k 1.1. roka, od ktorého sa SD priznáva (viď ďalej bod 1).
SD sa zvyšuje aj za obdobie poistenia, kedy poistenec SD nepoberal :
 • o sumu určenú ako ADH x (súčet OMB za obdobia poistenia po dovŕšení dôchodkového veku)
 • o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia po dovŕšení dôchodkového veku.


V tomto roku vstupuje do rozhodnutia, či žiadať o dôchodok od r. 2020 alebo od r. 2021 výnimočne veľa premenných, a to (body 3 a 4 v iných rokoch nevstupujú do úvahy): 1. Dôchodky priznané v r. 2020 sa zvyšujú v roku 2020 o 2,9 %, starobné dôchodky najmenej však o 9 €, predčasné starobné dôchodky najmenej o 8,70 €. Dôchodky priznané pred r. 2021 aj dôchodky priznané od roku 2021 sa zvyšujú o 2,6 %, starobné dôchodky najmenej však o 9,40 €, predčasné starobné dôchodky najmenej o 9,10 €.
 2. Pri dôchodkoch vyplácaných od r. 2020 sa používa ADH 13,6361. Pri dôchodkoch vyplácaných od r. 2021 sa používa ADH 14,2107 (zvýšenie oproti r. 2020 o 4,21 %
 3. Výška minimálneho dôchodku sa medzi rokom 2020 a 2021 nemení, ale ak poistenec bude žiadať o starobný dôchodok v r. 2020, pre výšku minimálneho dôchodku sa započítajú všetky doby poistenia. Ak poistenec bude žiadať o starobný dôchodok až od r.2021, započítajú sa mu iba tzv. doby kvalifikovaného poistenia, t.j. z niektorých období iba roky, kde získal OMB aspoň vo výške 0,241 (=vymeriavací základ za rok aspoň vo výške 0,241 násobku priemernej ročnej mzdy v tom roku).
 4. Pri poistencoch, ktorých sa týka zníženie dôchodkového veku (poistenci, ktorým sa zohľadňujú deti), treba brať do úvahy aj možnosť jednorazového doplatku v porovnaní so zvýšením dôchodku.
 5. Pri dôchodcoch, ktorí pracujú, treba zobrať do úvahy, že ak budú k 1.1.2021 poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, nemôžu si uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane, resp. na ročnej báze sa ich nezdaniteľná časť zníži o sumu starobných a predčasných starobných dôchodkov.


Najskôr, pre tých, ktorým sa nechce čítať príklady, uvediem závery. Podotýkam, že každý poistenec má rôzne špecifiká, takže závery treba brať orientačne. Ku konkrétnemu prípadu sa dá vyjadriť, len ak sú známe kompletné údaje toho prípadu.

Ženy a muži, ktorým sa po 1.1.2021 znižuje dôchodkový vek kvôli započítaniu starostlivosti o deti a ktorých dôchodok by bol taký nízky, že by mali nárok na minimálny dôchodok (majú aspoň 30 rokov poistenia) :

a) Ak už dovŕšili dôchodkový vek pred 31.12.2020 jednoznačne (najjasnejšia skupina) treba, aby žiadali o starobný dôchodok od dátumu dovŕšenia dôchodkového veku, resp. najneskôr od 31.12.2020. Sú na to tri dôvody :


 • minimálny dôchodok sa medzi rokmi 2020/2021 nemení, naopak, ak by žiadali o dôchodok od r. 2021, niektoré roky by sa im do minimálneho dôchodku nemuseli započítať, čim by dosiahli ešte nižší minimálny dôchodok.
 • ak žiadajú o SD od r. 2020, majú nárok na 13. dôchodok
 • majú nárok na jednorazový doplatok (vyplatia ho do konca roku 2022) približne vo výške počet mesiacov, o koľko sa im znížil dôchodkový vek x priznaný starobný dôchodok, o tento jednorazový doplatok by prišli, keby žiadali o SD od 2.1.2021 a neskôr.b). Ak nedovŕšili dôchodkový vek pred 31.12.2020, ale po novele od 1.1.2021 mali dovŕšiť dôchodkový vek pred 1.1.2020, podľa zákona nadobudnú dôchodkový vek 1.1.2021. Týmto poistencom je vhodné, aby žiadali o starobný dôchodok od 1.1.2021. Ale na rozdiel od prípadu a) sa pre účely minimálneho dôchodku za počítajú len tzv. doby kvalifikovaného poistenia, čo bude veľmi pravdepodobne menej ako v prípade a). Nedostanú ani 13. dôchodok za rok 2020, ale dostanú aspoň jednorazový doplatok - vyplatia ho do konca roku 2022 približne vo výške počet mesiacov, o koľko sa im znížil dôchodkový vek x priznaný starobný dôchodok, o tento jednorazový doplatok by prišli, keby žiadali o SD od 2.1.2021 a neskôr. Nevýhodou je, že si v r. 2021 nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, resp. môžu si uplatniť NČ za rok v sume rozdielu medzi 4511,43 a sumou vyplatených starobných dôchodkov. Do sumy vyplatených dôchodkov sa nezapočítava jednorazový doplatok. Čiže v tejto skupine výnimočne zvážiť žiadosť o dôchodok až od 2.1.2021 alebo neskôr môžu ešte tí, ktorí predpokladajú vyššie zdaniteľné príjmy v r. 2021 a počet mesiacov (dní) od nového dôchodkového veku (fiktívny dôchodkový vek) do 31.12.2020 je malý - napr. žena narodená 16.10.1958 dovŕši po novom fiktívny dôchodkový vek 16.12.2020 (pôvodne 16.4.2021). Môže žiadať o dôchodok od 1.1.2021, ale dostane jednorazový doplatok v sume cca polovice priznaného dôchodku. Ak ale pracuje, oplatí sa jej žiadať o SD až od 2.1.2021, príde o jendorazový doplatok – dôchodok za pol mesiaca, ale pri uplatnení celej NČ môže ušetriť na dani viac ako je suma jednorazového doplatku.

Poistenci, ktorým sa medzi rokmi 2020/2021 dôchodkový vek nemení, a ktorých dôchodok by bol taký nízky, že by mali nárok na minimálny dôchodok (majú aspoň 30 rokov poistenia) :
a) Ak už dovŕšili dôchodkový vek pred 31.12.2020, je vhodné, aby žiadali o starobný dôchodok od dátumu dovŕšenia dôchodkového veku, resp. najneskôr od 31.12.2020. Dva dôvody (príklad 4):


 • minimálny dôchodok sa medzi rokmi 2020/2021 nemení, naopak, ak by žiadali o dôchodok od r. 2021, niektoré roky by sa im do minimálneho dôchodku nemuseli započítať, čim by dosiahli ešte nižší minimálny dôchodok.
 • ak žiadajú o SD od r. 2020, majú nárok na 13. dôchodok

Nevýhodou je, že ak by v r. 2021 pracovali, nemajú nárok na plnú nezdaniteľnú časť, čo by zvyčajne ale mala kompenzovať výška minimálneho dôchodku a 13. dôchodok.

b) Ak nedovŕšili dôchodkový vek do 31.12.2020, ale môžu žiadať o predčasný starobný dôchodok (PSD), ak požiadajú u PSD najneskôr od 31.12.2020, majú nárok na 13. dôchodok, ale predčasný starobný dôchodok sa nenavyšuje na minimálny dôchodok. Na sumu minimálneho dôchodku sa navýši až od dovŕšenia dôchodkového veku, a teda pre minimálny dôchodok sa v každom prípade budú posudzovať len doby kvalifikovaného poistenia. V tomto prípade sa dá odporúčať žiadosť o PSD od r. 2020, od 2.1.2021 len v prípade, ak predčasný dôchodca ešte chce pracovať v r 2021, napr. po dovŕšení dôchodkového veku.

Ženy a muži, ktorým sa po 1.1.2021 znižuje dôchodkový vek kvôli započítaniu starostlivosti o deti a ktorých dôchodok by bol vyšší ako minimálny dôchodok.
U tejto skupiny je je vecou ich preferencií – či preferujú radšej teraz (do konca r. 2022) vyplatiť nejakú jednorazovú vyššiu sumu a priebežne nižší dôchodok, alebo radšej vyšší dôchodok a nevyplatiť jednorazovú sumu (príklad 3).

Poistenci, ktorí dovŕšili dôchodkový vek do 31.12.2020, pričom medzi rokmi 2020/2021 sa ich dôchodkový vek nezmenil : • Ak poistenec v r. 2021 pracuje (môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane), je pre neho vhodnejšie žiadať o dôchodok najskôr až od 2.1.2021 (príklad 1b, 2a). To platí pre poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek v priebehu decembra 2020, prípadne novembra, možno októbra (v závislosti od výšky príjmu, výšky dôchodku a pod.)
 • Ak poistenec nebude v r.2021 pracovať a nebude si mať z čoho uplatniť nezdaniteľnú časť, v prospech dôchodku od r 2020 hovorí nárok na 13. dôchodok a dlhšie vyplácanie dôchodku, v prospech dôchodku od r. 2021 vyššia suma dôchodku. Pričom čím vyšší by ten dôchodok mal byť, tým skôr žiadať o dôchodok až od 2.1.2021 a neskôr. (príklady 1a, 1b)OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?

Riešenie témy "Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?

Riešenie témy "Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?

Riešenie témy "Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?

Riešenie témy "Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu