Zavrieť

Porady

Lehota pri odvolaní.

Dobrý deň, potrebujem poradiť o plynutí lehoty pri odvolaní voči rozhodnutiu správneho orgánu, konkrétne ÚPSVaR.
Dňa 25.1.2021 som prevzal Rozhodnutie z ÚPSVaR o nepriznaní opatrovateľského príspevku na svojho syna. Viem, že mi plynie 15 dňová lehota na odvolanie. Keď sa v zákonom stanovenej lehote odvolám ( teda do tých 15 dní od doručenia), akú má zo zákona ÚPSVaR lehotu na preskúmanie odvolania a vydania nového rozhodnutia. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Prikladám Správny poriadok, ktorý by mal platiť aj v tomto prípade (ak nie sú v konkrétnom zákone iné lehoty v konkrétnej veci).

  Najskôr bude rozhodovať prvostupňový orgán.

  § 57
  (1) Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.
  (2) Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.

  Na odvolacom orgáne:

  § 60 Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
  § 60a Ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane vzťahujú aj na konanie o odvolaní.

  čiže lehoty

  § 49 Lehota pre rozhodnutie
  (1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
  (2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...67/71/20180901
  Banská Štiavnica Ďakujem, veľmi pekne, takže ak tomu dobre rozumiem, maximálne majú na odpoveď 90dní a to nehovorím, že 90 dní som čakala na negatívne rozhodnutie. Fakt, také Slovenské.

  Lehota pri odvolaní.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.