Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Autor Iveta Matlovičová   03.02.21
Daňový bonus na zaplatené úroky je forma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky bolo možné prvýkrát použiť na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2017. Je upravený v § 33a ZDP.

Kto si môže uplatniť

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňový nerezident SR). V prípade daňového nerezidenta SR je podmienkou, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Uvedenú skutočnosť potvrdí zamestanec v žiadosti o vykonanie zúčtovania, ktorú podá u zamestnávateľa.​
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže zamestnanec uplatniť buď:
• u zamestnávateľa prostredníctvom podania žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, kedy zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky predložením:
o potvrdenia vystaveného veriteľom (bankou poskytujúcou úver na bývanie) a
o čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých alebo
• sám podaním daňového priznania k dani z príjmov v fyzickej osoby, kedy je povinnou prílohou daňového priznania taktiež doklad vystaveného veriteľom (rovnako ako v prípade, ak si daňovník uplatňuje tento nárok u zamestnávateľa).

Podmienky na uplatnenie

1. ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má zamestnanec najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov (podmienka sa posudzuje len raz)
2. priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, bol najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, napr. ak zamestnanec uzavrel zmluvu o úvere na bývanie v roku 2020, tak priemerný hrubý zdaniteľný príjem dlžníka za rok 2019 môže byť najviac 1 419,60 € (podmienka sa posudzuje len raz)
3. jedna zmluva o úvere na bývanie; ide len o úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ (banka okrem stavebnej sporiteľne)
4. nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká len jednému žiadateľovi (dlžníkovi) a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. Tomuto spoludlžníkovi nárok na túto úľavu na dani nevzniká, ale podmienky veku a dosiahnutia maximálneho príjmu musí rovnako spĺňať rovnako ako dlžník, ktorý si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky uplatňuje.
5. nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa (iným dlžníkom) uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Príklad: Manželia sú spoludlžníkmi zmluvy o úvere na bývanie. Ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má manželka rokov a manžel má 40 rokov.
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká, pretože jeden so spoludlžníkov nesplňuje podmienku veku (má viac ako 35 rokov).

Príklad: Manželia v roku 2018 uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie. Manžel je podľa zmluvy dlžníkom a manželka spoludlžníkom, pričom manžel nemal v roku 2020 žiadne zdaniteľné príjmy, z ktorých by si mohol daňový bonus na zaplatené úroky uplatniť (podmienky splnené boli).
Manželke ako spoludlžníkovi nevznikne nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie 2020. Ak manžel (dlžník), ktorý v roku 2020 nepoberal žiadne zdaniteľné príjmy, si môže nárok na daňový bonus na zaplatené úroky uplatniť prostredníctvom daňového priznania typ A alebo typ B (podá daňové priznanie len z dôvodu uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky).

Príklad: Manželia v roku 12. 3. 2020 uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie. Manžel je podľa zmluvy dlžníkom a manželka spoludlžníkom z tejto zmluvy. Dňa 31. 3. 2020 Jozefov synovec uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, pričom on je dlžníkom z tejto zmluvy a Jozef je spoludlžníkom.
Ak si synovec ako dlžník uplatní za rok 2020 daňový bonus na zaplatené úroky, potom Jozefovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky zo zmluvy, z ktorej je dlžníkom (manželka je spoludlžník) za rok ku 2020 nevznikne.

Príklad: Zamestnanec v marci 2020 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, ale zároveň platil aj úroky z hypotekárneho úveru spred 1.1.2018, na ktorý si uplatňuje štátny príspevok pre mladých. Poslednýkrát vznikne zamestnancovi nárok na štátny príspevok pre mladých za mesiac november 2020. Odkedy mu vznikne nárok na daňový bonus na zaplatené úroky zo zmluvy uzatvorenej v mesiaci marec 2020?
Zamestnancovi vznikne nárok na bonus zo zmluvy o úvere bývanie uzatvorenej v marci 2020 len za jeden kalendárny mesiac, a to za mesiac december 2020. Daňový bonus si bude môcť uplatňovať až do uplynutia päťročnej lehoty, ktorá sa počíta od mesiaca, ktorom sa začal úročiť úver. To znamená, že nárok na bonus vznikne naposledy za mesiac február 2025. Zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uvedie kalendárny mesiac, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok štátny príspevok pre mladých.

Výška daňového bonusu

Nárok na daňový bonus je počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Daňový bonus je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok.
· ide o úroky zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, ktoré boli vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom (uvedené potvrdí banka)
· v roku začatia/skončenia úročenia úveru je nárok na pomernú časť z maximálnej sumy 400 € pripadajúcu na počet mesiacov v zdaňovacom období, a to od/do mesiaca, v ktorom začalo/skončilo úročenie úveru
Daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na €c matematicky.

Príklad: Zamestnancovi vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2020. Banka mu poslala na jeho žiadosť potvrdenie, v ktorom okrem iného uviedla, že zamestnanec v roku 2020 zaplatil úroky vo výške 151 € a úver na bývanie sa začal úročiť od 25.11.2020. Aké doklady musí zamestnanec k žiadosti o RZ priložiť, aby mu zamestnávateľ prihliadol na daňový bonus na zaplatené úroky?
Zamestnanec v prvom rade musí v žiadosti o RZ vyplniť časť "Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky", kde si tento nárok uplatní a vyhlási, že spĺňa všetky zákonom ustanovené podmienky. Povinnou prílohou žiadosti je aj potvrdenie z banky, t. j. bez tohto potvrdenia zamestnávateľ daňový bonus na zaplatené úroky zamestnancovi neprizná. Výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky je nasledovný:
· 50 % zo sumy zaplatených úrokov 151 € = 75,50 €
· najvyššia suma daňového bonusu na zaplatené úroky ročne je 400 €, pomerná časť za jeden mesiac zo 400 € je 33,3333 €, t. j. 400 / 12 a nakoľko úročenie začalo v novembri 2020, možno uplatniť daňový bonus najviac vo výške 66,67 € [(400 / 12) x 2 = 66,666 ~ 66,67 € za rok].
Aj napriek tomu, že 50 % zo zaplatených úrokov je suma 75,50 € (50 % z 151 €), zamestnanec si môže ako daňový bonus na zaplatené úroky uplatniť len sumu 66,67 €.

Ak daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, zomrie, nárok na daňový bonus si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli záväzky z úveru na bývanie. V takom prípade sa podmienky týkajúce sa veku a maximálneho príjmu daňovníka neuplatnia. Nárok na bonus je však maximálne do piatich rokov od začatia počítania doby pôvodným daňovníkom, ktorý zomrel a po ktorom prebral záväzky z úveru na bývanie. Daňovník, ktorý prevzal úver po zomrelom daňovníkovi, si môže uplatniť nárok na daňový bonus za príslušné zdaňovacie obdobie len na jednu zmluvu o úvere na bývanie. Ak je zároveň dlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú spĺňa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu, tak sa musí rozhodnúť, na ktorú z týchto zmlúv si nárok na daňový bonus, ktorý je ohraničený dobou piatich rokov, douplatňuje. Ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus z prevzatej zmluvy si môže uplatniť najskôr za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa prestal uplatňovať nárok zo zmluvy, z ktorej je spoludlžníkom.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky

Riešenie témy "RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu