Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Autor Iveta Matlovičová   07.02.21
Zamestnanec, ktorého zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zmluvne dohodnutom stravovacom zariadení, má s účinnosťou od 1.3.2021 možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou (gastrolístkom) alebo finančným príspevkom na stravovanie.
To znamená, že ak zamestnávateľ prevádzkuje vlastnú jedáleň, príp. zabezpečuje stravu pre zamestnancov formou donáškovej služby, či cateringu, zamestnanec možnosť výberu nemá. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zabezpečovať stravovanie môže zamestnávateľ upraviť vo vnútornom predpise, kde určí napr.

 • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca,
 • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční,
 • ďalšie podrobnosti, napr. že zamestnávateľ do momentu výberu zamestnanca zabezpečuje stravovanie podľa svojho rozhodnutia.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže (napr. od 15.3.2021 do 14.3.2022); tento strop je určený Zákonníkom práce. Počas tejto doby zamestnanec nemôže svoj výber meniť.

Poznámka: Nakoľko sa zmluvy o sprostredkovaní stravovania uzatvárajú na dlhšie časové obdobie a nemožno ich vždy, bez výpovednej doby, resp. bez ďalších nákladov, vypovedať, v prechodnom ustanovení sa ponecháva primeraný časový priestor na možnosť ich skončenia v prípade, ak u zamestnávateľa dôjde k zmene v spôsobe prispievania na stravovania. V súlade s prechodným ust. § 252p novely zákona: "Zamestnávateľ, ktorý pred 1.3.2021 alebo v období 1.3.2021 do 31.12.2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa novej právnej úpravy až do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31.12.2021." To znamená, že zamestnávateľ, ktorý je viazaný zmluvou o zabezpečení stravovacích poukážok a poskytuje zamestnancom gastrolístky, poskytne výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom najneskôr od 1.1.2022.
Od 1.3.2021 dochádza aj k zníženiu poplatku (provízie) pri nákupe stravovacích poukážok (za sprostredkované stravovacie služby) z 3% na 2% z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Kedy zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi možnosť voľby?

Zamestnávatelia, ktorí už pred novelou Zákonníka práce poskytovali zamestnancom finančný príspevok na stravovanie a to z dôvodov ustanovených v § 152 ods. 6 ZP (napr. povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku), nie sú povinní po 1.3.2021 poskytnúť zamestnancovi možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie. Dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemohol (nemal možnosť) zabezpečiť stravovanie "klasickou formou", sa po 1.3.2021 nezmenili a sú ustanovené v § 152 ods. 6 ZP: • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, napr. práce v lesníctve
 • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie § 152 ods. 2 Zákonníka práce,
 • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodovnemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
 • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečístravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľaalebo, ak by stravovanie podľa § 152 ods. 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce, napr. ide o domáckeho zamestnanca, ktorý nemôže opustiť pracovisko zo zdravotných problémov.


Finančný príspevok z pohľadu daní, odvodov, miezd

Od 1.3.2021 platí, že podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. je od dane oslobodená nielen nepeňažná hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie pre zamestnanca, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, ale aj finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa § 152 ZP. Finančný príspevok na stravovanie:


 • nebude podliehať ani odvodom na zdravotné a sociálne poistenie
 • v súlade s novelizáciou ust. § 118 ods. 2 Zákonníka práce sa nebude považovať za mzdové plnenie, a preto nebude ani vstupovať do úhrnu zúčtovanej mzdy na účely výpočtu priemerného hodinového zárobku na pracovnoprávne účely
 • nebude postihnuteľný exekúciou zrážakami zo mzdy a z iných príjmov.


Výška finančného príspevku na stravovanie

Výška finančného príspevku na stravovanie je stanovená v závislosti od toho, či zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, t.j. či má aj zamestnancov, ktorí dostávajú od zamestnávateľa gastrolístky, príp. sa stravujú vo vlastnom stravovacom zariadení alebo sa stravujú prostredníctvom dodávateľa z iného stravovacieho zariadenia.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku je určená podľa § 152 ods. 3 ZP prvej vety, t.j. je:

 • v sume, ktorou prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom, čomu zodpovedá suma vo výške 55 % ceny jedla, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čomu zodpovedá suma 2,11 €
 • najviac na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. 2,81 €
 • zamestnávateľ je povinný poskytovať aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.


Príklad: Aká je suma finančného príspevku z nákladov zamestnávateľa, ktorou zamestnávateľ môže prispievať na stravovanie tým zamestnancom, ktorí pracujú v lesníctve (v blízkosti nenachádza žiadne stravovacie zariadenie)?
Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom (napr. vo vlastnom stravovacom zariadení, formou gastrolístkov), tak suma finančného príspevku by mala byť v sume, ktorou prispieva na stravovanie aj iným (napr. administratívnym) zamestnancom. Táto suma však musí byť najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čomu zodpovedá suma 2,11 €. Uvedieme si tri kombinácie:

a) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie aj iným zamestnancom a to vo vlastnej jedálni, kde je cena jedla 2,90 €. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie týmto zamestnancom je 55% z ceny jedla, t.j. 1,60 €.
Nakoľko príspevok na stravovanie zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení je 1,60 €, a suma finančného príspevku musí byť najmenej 2,11 €, tak suma finančného príspevku, ktorou zamestnávateľ prispeje na stravovanie zamestnancom vykonávajúcich prácu vlastníctve, bude 2,11 € (+ príspevok zo SF).

b) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom gastrolístkov, ktorých nominálna hodnota je 3,83 €. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie týmto zamestnancom je 55% z ceny jedla, t.j. 2,11 €. V prípade stravovania formou gastrolístkov sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.
Nakoľko príspevok na stravovanie zamestnancom (formou gastrolístkov) je 2,11 €, t.j. je v rovnakej sume, aká má byť minimálna suma finančného príspevku, tak suma finančného príspevku, ktorou zamestnávateľ prispeje na stravovanie zamestnancom vykonávajúcich prácu vlastníctve, bude 2,11 € (+ príspevok zo SF).

c) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom gastrolístkov, ktorých nominálna hodnota je 3,83 €. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie týmto zamestnancom je 55% zo sumy 5,10 € [55 % z o sumy stravného pre 1. časové pásmo].
Nakoľko príspevok na stravovanie zamestnancom (formou gastrolístkov) je 2,81 € a suma finančného príspevku musí byť najmenej 2,11 €, tak suma finančného príspevku, ktorou zamestnávateľ prispeje na stravovanie zamestnancom vykonávajúcich prácu vlastníctve, bude 2,81 € (+ príspevok zo SF).

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie aj iným zamestnancom

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 ZP, suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 ZP, t. j. 2,11 € [55% z 3,83 €]
 • najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. 2,81 €
 • zamestnávateľ je povinný poskytovať aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.


Príklad: Aká môže byť suma finančného príspevku z nákladov zamestnávateľa, ktorou zamestnávateľ môže prispievať na stravovanie zamestnancom, ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom napr. formou gastrolístkov?
Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom napr. formou gastrolístkov, suma finančného príspevku na stravovanie musí byť najmenej 2,11 € a najviac 2,81 €. Okrem sumy finančného príspevku z prevádzkových nákladov, je zamestnávateľ povinný poskytovať príspevok na stravovanie aj zo sociálneho fondu.

Stravovanie formou elektronickej stravovacej poukážky (platí od 1.1.2023)

S účinnosťou od 1.1.2023 sa ustanovenie § 152 ods. 4 novely dopĺňa o novú vetu, v zmysle ktorej: „Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné." To znamená, ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečiť stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok, mal by poukážky poskytovať prednostne v elektronickej forme (tzv. gastrokarta). Podmienkou však je, aby zamestnanec mohol použiť túto "gastrokartu" pracovisku alebo v iných stravovacích zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pracoviska.

***
​V nadväznosti na schválené zmeny v Zákonníku práce sa možnosť výberu medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok a finančnom príspevku na stravovanie sa vzťahuje napr. aj na príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov SIS, príslušníkov NBÚ, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, príslušníkov finančnej správy, na profesionálnych vojakov, na hasičov. Právo výberu sa bude uplatňovať len vtedy, keď služobný úrad nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie

Riešenie témy "Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu