Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Autor Iveta Matlovičová   07.02.21
Zamestnanec trvalo sa starajúci sa o dieťa (§ 40 ods. 11)

S účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon 380/2019 Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. V Zákonníku práce sa od 1.3.2021 definuje, kto je zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa a to nasledovne: "Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutiasúdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety.“ To znamená, že zamestnanec nadobúda postavenie zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, ak túto skutočnosť:


  • písomne oznámil zamestnávateľovi a ide
  • o osobnú starostlivosť o neplnoleté dieťa (do dovŕšenia 18 rokov veku).


Poznámka: Podľa usmernenia NIP ide primárne o dieťa rodiča alebo náhradného rodiča (podľa zákona o rodine), t. j. o právny (rodinný) vzťah. Zároveň ide o dieťa aj z hľadiska veku – do 18 rokov alebo do nižšieho veku, ak osoba nadobudne plnoletosť uzatvorením manželstva. Zákonník práce nerozlišuje z hľadiska práv zamestnanca, či v prípade § 103 ods. 2 ZP ide o trvalú starostlivosť o dieťa do 3,5 roka alebo 15 rokov, preto je na mieste použitie rozširujúceho výkladu a za dieťa považovať osobu do dovŕšenia plnoletosti.

Odkedy má zamestnanec nárok na dovolenku z dôvodu starostlivosti o dieťa

V praxi vznikali nejasnosti, odkedy má zamestnanec nárok na viac dní dovolenky, ak sa stará o dieťa. V zmysle § 40 ods. 11 novely postavenie zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa vzniká zamestnancovi dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa a uvedené oznámil zamestnávateľovi. V zmysle novely zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu. Som toho názoru, že nárok na zvýšenie dovolenky má zamestnanec odo dňa, kedy zamestnávateľovi oznámil, že sa začal trvalo starať o dieťa.

Príklad: Zamestnanec má 25 rokov, pracuje vo firme dva roky a prináleží mu dovolenka za kalendárny rok 4 týždne. Zamestnancovi sa dňa 7.7.2022 narodilo dieťa. Túto skutočnosť oznámil a preukázal zamestnávateľovi dňa 14.9.2022. Odkedy má nárok na zvýšenie dovolenky nad rámec základnej výmery dovolenky?
Zamestnanec má nárok na zvýšenie dovolenky nad rámec základnej výmery dovolenky od 14.9.2022, nakoľko zamestnanec nadobúda postavenie zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, dňom, keď to písomne oznámil zamestnávateľovi.

Za účelom uplatnenia vyššieho nároku na dovolenku musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať, že sa trvalo stará o dieťa. Akou formou (aké doklady) bude zamestnanec uvedený status preukazovať, je vhodné upraviť v internom predpise zamestnávateľa, nakoľko súčasne znenie Zákonníka práce tento postup neupravuje. Doklady potrebné na preukázanie trvalej starostlivosti o dieťa sa budú líšiť v závislosti od rodinnej situácie zamestnancov. Medzi doklady na preukázanie trvalej starostlivosti o dieťa by mohol zamestnávateľ požadovať:


  • rodný list dieťaťa – aj keď nepreukazuje, že rodič sa o dieťa trvale stará, avšak dokladuje, že zamestnanec je rodičom dieťaťa,
  • rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti o dieťa,
  • rozhodnutie príslušných orgánov na neskoršie osvojenie dieťaťa alebo jeho zobratie do pestúnskej starostlivosti,
  • čestné vyhlásenie zamestnanca, v ktorom čestne prehlási, že sa trvalo stará o dieťa (najmä v prípade zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti len jedného rodiča, príp. do zverenia striedavej starostlivosti oboch rodičov).

Na získanie týchto a obdobných dokumentov musí zamestnávateľ vyzvať zamestnancov, a teda im aj oznámiť, že ho majú upovedomiť o ich nároku na 5 týždňovú dovolenku spojenú s trvalou starostlivosťou o dieťa.

Výpočet pomernej časti dovolenky v súvislosti so starostlivosťou o dieťa (účinné od 1.1.2022)

S účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon č. 380/2019 Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, konkrétne dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. ​Zákonník práce však neupravoval, ako riešiť situáciu, ak sa zamestnanec začal alebo prestal trvalo starať o dieťa počas príslušného kalendárneho roka.
S účinnosťou od 1.1.2022 sa v ust. § 103 ods. 2 novely na konci pripája táto veta: „Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok (poznámka: v rozsahu najviac 5 dní) podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odseku 1 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.“ To znamená, že novela Zákonníka práce spresňuje, kedy vzniká zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku nedovŕši 33 rokov, týždeň dovolenky navyše z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa. Ak sa zamestnanec začne/prestane starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, patrí mu 5 dní navyše v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

Príklad: Zamestnanec má 25 rokov, pracuje vo firme dva roky a prináleží mu dovolenka za kalendárny rok 4 týždne. Zamestnancovi sa dňa 7.7.2022 narodilo dieťa. Túto skutočnosť oznámil a preukázal zamestnávateľovi dňa 14.7.2022. Na aký rozsah dovolenky má nárok?
Zamestnanec má nárok na 4 týždne dovolenky (20 dní) a nárok na pomernú časť z 1 týždňa (5 dní), nakoľko zamestnanec sa začal trvalo starať o dieťa až v priebehu kalendárneho roka. Nárok na zvýšenie dovolenky vzniká zamestnancovi od 14.7.2022.
Zamestnancovi tak prináleží nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok + 2,5 dňa (po zaokrúhlení 2,325 = 2,5) pomernej časti dovolenky dôvodu trvalej starostlivosti od dieťa, t.j. spolu 22,5 dňa dovolenky. Zvýšenie dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa sa vypočíta nasledovne: 171/365 x 5 dní = 2,342 dňa, po zaokrúhlení je nárok na dovolenku z dôvodu trvalej starostlivosti 2,5 dňa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Riešenie témy "Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná