Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Autor Iveta Matlovičová   17.06.21
Od 1.7.2021 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené viaceré veličiny ako napr. daňový bonus, daňové úľavy, nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Nakoľko podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2021 v porovnaní s aprílom 2020) 1,015, životné minimum sa upraví týmto koeficientom. Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu sa tak zvýši (po zaokrúhlení na eurocent nahor s účinnosťou od 1.7.2021 nasledovne: • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.


Parametre pri výpočte zrážok na základe núteného výkonu rozhodnutia platné od 1.7.2021

Zmena parametrov sa prejaví pri výpočte zrážky zo mzdy v júlovej výplate vykonanej v mesiaci august 2021. Pri určovaní zvyšku čistej mzdy sa uplatňujú tieto parametre:

 • výška sumy 150% životného minima, pri ktorej končí tretinový systém: 327,09 €
 • výška jednej tretiny: 109,03 €
 • nepostihnuteľná suma na povinného, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 218,06 € (uvedené neplatí v prípade, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa a o vymáhanie pokuty za priestupok
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, je 25 % životného minimaplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 54,51 €. V tejto sume sa uplatní nielen na deti povinného, ale aj na manžela/ku povinného, ktorá má/nemá samostatný príjem (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa).
 • nepostihnuteľná suma na povinného, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je vo výške 70 % zo sumy 60% životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 91,58 € [70 % z hodnoty 130,83; kde hodnota 130,83 (po zaokrúhlení na eurocent nadol) predstavuje 60 % životného minima]
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa, je výške 70 % zo sumy 25 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 38,15 € [70 % z hodnoty 54,51; kde hodnota 54,51 (po zaokrúhlení na eurocent nadol) predstavuje 25% životného minima].
 • nepostihnuteľná suma na povinného (poberateľa dôchodkovej dávky), ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy a z iných príjmov, je 100 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 218,06 € (uvedené neplatí v prípade, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté na maloleté dieťa a o vymáhanie pokuty za priestupok)
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný (poberateľ dôchodkovej dávky) poskytuje výživné, je 50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 109,03 € (uvedené neplatí v prípade, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa a o vymáhanie pokuty za priestupok)
 • nepostihnuteľná suma na povinného (páchateľa priestupku), ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy a z iných príjmov, je 50 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 109,03 €
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný (páchateľ priestupku) poskytuje výživné, je 25 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2021 sa uplatní vo výške 54,51 €


Daňové parametre platné od 1.1.2022


 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 21- násobku platného životného minima, t.j. 21 x 218,06 = 4 579,26
 • mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške jednej dvanástiny z jej ročného nároku, t.j. 4 579,26 : 12 = 381,61 €
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželského partnera na rok 2022 vo výške 19,2- násobku platného životného minima, t.j. 19,2 x 218,06 = 4 186,75 €
 • parameter 44,2 násobok životného minima pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka je vo výške 44,2 x 218,06 = 9 638,25 €
 • parameter 63,4-násobok životného minima pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželského partnera je vo výške 63,4 x 218,06 = 13 825,00 €
 • parameter 92,8-násobok životného minima je pri uplatnení progresívneho zdaňovania vo výške 92,8 x 218,06 = 20 235,97 €
 • parameter 176,8-násobok životného minima je pri uplatnení progresívneho zdaňovania vo výške 176,8 x 218,06 = 38 553,01 €


Výška príjmu pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie musí daňovník splniť zákonné podmienky a jednou z nich je, že ku dňu uzavretia zmluvy o úvere dosiahol priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov uvádzaných v daňovom priznaní najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.
Nakoľko priemerná mesačná mzda za rok 2020 je určená vo výške 1 133 €, zdaniteľný príjem na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky v RZD za rok 2021 môže byť za rok 2020 najviac vo výške 1 472,90 € - týka sa to úverových zmlúv uzatvorených v roku 2021. Ide zdaniteľný príjem podľa § 5, § 6 a § 8 a osobitný základ dane podľa § 7 a § 51e ZDP.

Táto podmienka sa vyhodnocuje u tých daňovníkov, ktorí uzatvorili úverovú zmluvu v roku 2021 a za rok 2021 si budú chcieť uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. To znamená, že ak bola úverová zmluva uzavretá v niektorom z mesiacov roku 2021 (napr. v januári 2021), pre posúdenie splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu sa vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2020, ktorá bola vyhlásená ŠÚ SR v marci 2021.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2022

Daňový bonus sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (zaokrúhlenie na €c matematicky). Od 1.7.2021 rozlišujeme tri vekové pásma pri uplatnení daňového bonusu. Od 1.1.2022 je daňový bonus na dieťa od 15 do 25 rokov vo výške zodpovedajúcej základnej sume daňového bonusu, na dieťa od 6 do 15 rokov vo výške 1,85-násobku základnej sumy daňového bonusu a na dieťa do 6 rokov vo výške 2-násobku základnej sumy daňového bonusu.
Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť daňový bonus vo výške 1,85-násobku základného daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.

· základná suma daňového bonusu: 23,22 x 1,015 = 23,5683 po zaokrúhlení na 23,57 €
· suma daňového bonusu vo výške 1,85-násobku základného daňového bonusu: 43,60 €
· suma daňového bonusu vo výške 2-násobku základného daňového bonusu: 47,14 €

Výška príjmu uchádzača o zamestnanie od 1.7.2021

Uchádzači o zamestnanie (nezamestnané osoby evidované na úrade práce) si môžu „privyrobiť“ v zamestnaní v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (účinnej od 1.5.2017) môže byť uchádzač o zamestnanie v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak:


 • trvanie tejto dohody nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak
 • mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (osobitným predpisom je zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, t.j výška odmeny, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie – dohodár, za počnúc mesiacom júl 2021 zvyšuje na sumu 218,06 €.

Naďalej zostáva povinnosťou uchádzača o zamestnanie príslušnému úradu práce najneskôr do ôsmich kalendárnych dní oznámiť, že začal vykonávať zárobkovú činnosť a predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila, príp. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak už je v tom čase dohoda uzatvorená. Povinnosťou je aj preukázať skutočnosti o výške odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, t.j. predložiť doklad o výške príjmu, napr. výplatnú pásku do 8 kalendárnych dní odo dňa odkedy ju obdržal, príp. odkedy sa dozvedel o výške príjmu.
Ak uchádzač o zamestnanie vykonávanie zárobkovej činnosti a výšku odmeny neoznámi príslušnému úradu práce do ôsmich kalendárnych dní, príslušný úrad práce začne voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Predčasný starobný dôchodok a zvýšenie životného minima
doplnenie (zdroj www.socpoist.sk)

Zvýšenie životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na tento druh dôchodkovej dávky je to, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, musí presiahnuť 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že si poistenec sporil v II. pilieri, tak vyšší ako 1,2-násobok životného minima musí byť súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Od 1. júla 2021 tak bude platiť, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 261,70 eur mesačne (do 30. júna 2021 je to 257,80 eur). Ak bude vypočítaná výška predčasného starobného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodok poistencovi nevznikne.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu