Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

Autor Iveta Matlovičová   05.08.21
Pri sume daňového bonusu rozlišujeme od 1.7.2021 tri vekové pásma. Suma mesačného daňového bonusu je pre prvé vekové pásmo (dieťa do 6 rokov vrátane) 46,44 €, pre druhé vekové pásmo (nad 6 do 15 rokov vrátane) 39,47 € a pre tretie vekové pásmo (nad 15 do 25 rokov vrátane) 23,22 €.


POZOR, počnúc 1.8.2021 prichádza ďalšia zmena, ktorá sa prvýkrát prejaví pri spracovaní augustových výplat vykonaných v mesiaci september. Legislatívna novinka spočíva v tom, že rodičia, ktorí vyživujú dieťa vo veku od 6 do 15 rokov (druhé vekové pásmo), sa môžu rozhodnúť, či si uplatnia daňový bonus vo výške 39,47 € alebo si uplatnia tzv. dotáciu na stravu (obed zadarmo), kedy ide o dotáciu na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (dotácia na 1 deň vo výške cca. 1,30 €, na mesiac s 20 pracovnými dňami cca. 26 €). Obe zvýhodnenie si uplatniť nemožno.
Uvedené vyplýva z novely č. 257/2021 Z. z. zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, na základe ktorej dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole (tzv. obed zadarmo) podľa § 4 ods. 3 novely od 1.8.2021 nasledovne:

a) na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

b) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

c) na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; za osobitný predpis sa považuje § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP [od 1.1.2022 ust. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP]táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Daňový bonus od 1.8.2021 (v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. c) novely o dotáciách), o ktorú sa znižuje daň, je v súlade s ust. § 33 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov 1,7-násobok (od 1.1.2022 je 1,85-násobok) sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku; od 1.8.2021 to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (za osobitný predpis sa považuje § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce). INFORMÁCIU finančnej správy prikladáme v prílohe.


Daňový bonus na dieťa nad 6 do 15 rokov vrátane
(na 15-ročné dieťa len za mesiac, v ktorom dovŕši 15 rokov veku)

od 1.8.2021 do 31.12.2021 1,7-násobok základnej sumy DB 39,47 €; podmienkou je, že si neuplatňuje dotáciu na stravu
od 1.1.2022 do 31.12.2022 1,85-násobok základnej sumy DB 43,60 €; podmienkou je, že si neuplatňuje dotáciu na stravu


Suma daňového bonusu za august 2021 (výnimka)

V súlade s prechodným ustanovením § 16e dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa za august 2021 určí pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021. To znamená, že fyzická osoba (rodič) si môže uplatniť nárok na daňový bonus a aj dotáciu na obed súčasne, pričom zamestnávateľ neskúma, či si rodič na toto dieťa ne/uplatnil obed zadarmo - nemá to na daňový bonus vplyv.

Preukazovanie splnenia podmienky nároku na daňový bonus u zamestnávateľa

Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť u zamestnávateľa nárok na priznanie daňového bonusu na dieťa, je povinný svoj nárok preukázať príslušnými dokladmi [uvedené vyplýva z ust. § 37 ods. 2 ZDP]. Ak v súvislosti s poberaním daňového bonusu nastanú zmeny, ktoré majú dopad na zánik nároku na daňový bonus, v zmysle platnej legislatívy je zamestnanec povinný tieto skutočnosti povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala [uvedené vyplýva z ust. § 36 ods. 7 ZDP]; z uvedeného vyplýva, že v prípade vzniku skutočnosti, ktorá spôsobuje zánik nároku na daňový bonus, zákon o dani z príjmov neukladá povinnosť túto skutočnosť preukazovať príslušnými dokladmi, ustanovuje len, že zamestnanec je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi - napríklad zmenou vo vyhlásení.
Ak má zamestnávateľ pochybnosti o správnosti údajov, môže požadovať okrem zápisu zmeny vo vyhlásení, aj o predloženie dokladu, na základe ktorého zamestnanec preukáže, že mu nárok na daňový bonus zanikol [tento postup si zamestnávateľ môže upraviť v internom predpise, napr. v pracovnom poriadku (v praxi ide napr. o sporné nároky pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa, ktoré je zverené v striedavej starostlivosti rodičov, príp. ak pôjde o tzv. dotácie na stravu).
Uvedený spôsob preukazovania a uplatňovania nároku na daňový bonus sa vzťahuje na každého daňovníka. Preto aj v prípade poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., je zamestnanec povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi vyššie ustanoveným spôsobom, napr. zmenou vo vyhlásení.

Doklady k priznaniu daňového bonusu

V súlade s § 37 ods. 2 zákona o dani z príjmov nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, nasledovnými dokladmi:
1. predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, napr. rodný list, rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že dieťa osvojil alebo prevzal do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
2. potvrdením školy, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (netýka sa to verejnej a štátnej správy); pri štúdiu v zahraničí sa dokladá u každého zamestnávateľa, alebo potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo pre úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Zmeny (zánik nároku) pri uplatňovaní daňového bonusu

V súlade s § 36 ods. 7 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, všetky skutočnosti ovplyvňujúce vznik nároku na daňový bonus v listinnej podobe, napr. zmenou vo vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 ZDP [2. strana vyhlásenia v sekcii "Zmeny"], ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zamestnávateľ poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca a zohľadní zmenu pri najbližšom spracovaní výplaty zamestnanca. Uvedený spôsob uplatňovania nároku na daňový bonus sa vzťahuje na každého daňovníka, t.j. aj na daňovníka, ktorý je zamestnancom uplatňujúcim si daňový bonus. V prípade poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., je povinný túto skutočnosť oznámiť ustanoveným spôsobom svojmu zamestnávateľovi, napr. zmenou vo vyhlásení.

Upozornenie: Zriaďovateľovi (napr. základnej škole) je fyzická osoba (rodič) povinná preukázať neuplatnenie si nároku na daňový bonus na základe čestného vyhlásenia (tlačivo predpísané ústredím práce), že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP [od 1.1.2022 podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZDP]. Zriaďovateľ by mal upozorniť zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP [od 1.1.2022 podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZDP], je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia [trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu].

Príklad: Ak 5-ročné dieťa je v poslednom ročníku materskej školy a rodič poberá dvojnásobný daňový bonus (46,44 €), môže byť na toto dieťa uplatnená dotáciu na stravu? Zostane zachovaný aj nárok na daňový bonus (46,44 €)?
Mesačný daňový bonus vo výške 39,47 € (1,7-násobok základnej sumy daňového bonusu) sa uplatní, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (poslednýkrát sa v tejto sume uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku); podľa novej legislatívy platnej od 1.8.2021 toto neplatí, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu (tzv. dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu - za osobitný predpis sa považuje § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce).
Takže, na deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (napr. 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ) dotáciu na stravu možno poskytnúť, nakoľko na tieto deti nemožno uplatniť z dôvodu ich veku nárok na daňový bonus vo výške 39,47 €; rodič má totiž na dieťa vo veku 5 rokov nárok na daňový bonus vo výške 46,44 €.

Príklad: Ak je dieťa je v poslednom ročníku materskej školy a dňa 1.5.2022 dovŕši 6 rokov, nárok na dvojnásobný daňový bonus má poslednýkrát za mesiac máj 2022. Počnúc mesiacom jún 2022 si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus vo výške 1,85-násobku základnej sumy daňového bonusu. Má rodič za mesiac máj 2022 súčasne nárok na daňový bonus a aj nárok na dotáciu na stravu?
Keďže za mesiac máj 2022 má rodič nárok ešte na dvojnásobný daňový bonus, za tento mesiac si rodič môže súčasne uplatniť nárok na daňový bonus a aj nárok na dotáciu na stravu. Počnúc mesiacom jún 2022 sa musí rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZDP alebo či si bude uplatňovať dotáciu na stravu. Ak sa rozhodne pre dotáciu na stravu, o tejto skutočnosti je zamestnanec povinný informovať svojho zamestnávateľa a to v lehote najneskôr do 30.6.2022.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf 2021.08.05_30_DZPaU_2021_I_DB_dotacia_na_stravu.pdf (83.1 KB, 183 videní)

 • 6
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

  Riešenie témy "Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu