Zavrieť

Porady

Plynárne mi pod celým pozemkom umiestnili plynovod

Zdravím, dá sa niečo robiť s tým keď mi bez môjho vedomia plynárne umiestnili pod celým mojím pozemkom plynovod? Urobili mi z pozemku ochranné pásmo. Jedná sa o pozemky v Ždiari.

Ďakujem za odpovede.
marjankaj Že by ti mali platiť tranzitné poplatky?
misoft Klídek! Zemiaky, repu, zeleninu tam pestovať môžeš....
Hádam nechceš napísať, že aj pod domom ti postavili plynovod.
Alebo žeby ten plynovod tam bol už predtým?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  keď mi bez môjho vedomia plynárne umiestnili pod celým mojím pozemkom plynovod?
  ===============
  Čuduj sa svete, ale nejak neverím tvojmu tvrdeniu.
  Že prečo ? Lebo je to tvoje tvrdenie.
  By bolo zaujímavé vedieť aj pohľad druhej strany.
  --------------------------

  ODPOVEĎ na otázku znie ... už len dúfať, že nájdeš tú správnu vetu/vety.

  Podľa zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z.z.) platí, že podnik, ktorý podniká v elektro-energetike alebo plynárenstve (ďalej len podnik) je oprávnený zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníky a pod.

  Aký je postup pri zriaďovaní rozvodu :
  Ak sa energetický podnik rozhodne, že cez váš pozemok povedie rozvod zašle vám najmenej 15 dní pred plánovaným začatím výstavby rozvodu oznámenie (doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu vlastníkov alebo ak pobyt vlastníka nie je známy). Je dôležité poznamenať, že váš súhlas na zriadenie rozvodu sa nevyžaduje. Podnik teda môže legálne zriadiť rozvod aj bez vášho stanoviska. Môže sa stať, že o zrealizovaní a uložení rozvodu alebo výstavbe stožiaru elektrického vedenia sa dozviete náhodou s odstupom času. Občas sa stáva, že podniky Vám “zabudnú” zaslať oznámenie o začatí výstavby rozvodu.

  Jednorazová peňažná náhrada za obmedzenie vlastníctva :
  Ak ste, ako vlastník nehnuteľnosti, obmedzený pri jej obvyklom užívaní, máte nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Nárok však treba uplatniť u držiteľa povolenia (energetický podnik) do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom dozvedeli, najneskôr do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak si nárok neuplatníte včas, zanikne vám (ide o prekluzívnu lehotu).
  O výške primeranej jednorazovej náhrady môžete s podnikom aj vyjednávať. Ak sa nedohodnete, každý z vás môže podať návrh, aby o výške náhrady rozhodol súd. Výška náhrady závisí od rozsahu obmedzenia a zásahu do vášho vlastníckeho práva. Rozsah obmedzenia a výška náhrady taktiež závisí od ochranných a bezpečnostných pásiem, ktoré s rozvodmi súvisia.

  Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností :
  Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti sú vecnými bremenami, ktoré sa viažu na nehnuteľnosť. Návrh na vykonanie zápisu (záznamom) do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia (podnik). Váš súhlas sa pri zápise do katastra nevyžaduje.

  Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia. Povinnosť strpieť umiestnenie rozvodu plynu, či elektriny prechádza s prevodom (či prechodom) vlastníctva k nehnuteľnosti aj na nového nadobúdateľa.

  Obdobný režim platí pri rozvodoch telekomunikačných káblov. Práva a povinnosti zriaďovateľa a vlastníka pozemku upravuje § 66 zákona č. 351/2011 Z.z., ktorý vychádza z veľmi podobnej právnej logiky ako pri zriaďovaní energetických rozvodov.

  Ochranné pásma a bezpečnostné pásmo :
  Po uložení rozvodu na vašom pozemku musíte akceptovať tzv. ochranné alebo bezpečnostné pásmo, ktoré sa zriaďuje za účelom ochrany rozvodu.

  Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
  Otázka je , kedy Ti umiestnili plynári na pozemku plynovod?

  Plynárne mi pod celým pozemkom umiestnili plynovod

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.