Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov- koľko členov a bytov musí byť v SVB?

Dobrý deň, rozumiem že musí mať budova min tri byty, ale môže tieto byty vlastniť jeden majiteľ? prípadne manželia v spoluvlastníckom podiele 1/2? alebo musia byť minimálne štyria vlastníci.
Pre Vysvetlenie: Manželia chcú rozpredať 20 bytov /celý bytový dom) - bytový dom si doteraz spravovali sami. Chceli by sme pred predajom prvého bytu vytvoriť spoločenstvo - nakoľko predpokladám, že kataster bude požadovať už pri prepise prvého bytu správcu. Ďakujem.
Usporiadat
Chobot Chobot

Chobot je teraz online Chobot

Je to trochu komplikovaná situácia, pretože podľa zákona o vlastníctve bytov ide o bytový dom - odľa § 2 ods. 2:

"Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov."

ale zároveň nemáte dostatočný počet nezávislých ľudí na to, aby ste vytvorili spoločenstvo. Lebo predsedom spoločenstva, aj členom rady musí byť vlastník bytu a zároveň člen rady nesmie byť predsedom spoločenstva. Predseda je jedna osoba a rada musí mať 3 členov. Teda musia byť najmenej 4 vlastníci bytov. Preto aj definícia bytového domu je taká, že bytový dom má najmenej 4 bytové jednotky - viď hore citované ustanovenie.

Pri predaji bytu v bytovom dome kataster požaduje potvrdenie od správcu alebo predsedu SVB, že vlastník nemá nedoplatok na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu.

Takže jedinou možnosťou, ako to urobiť je, že súčasný vlastník všetkých bytov uzatvorí zmluvu s nejakým správcom o správe bytového domu a potom ten správca môže vystaviť to potvrdenie. Po predaji môžu noví vlastníci založiť SVB.

Takáto situácia nastáva v prípade, ak dom stavia developer, ktorý následne predáva byty do vlastníctva. Vtedy developer zvyčajne založí správcovskú spoločnosť, s ktorou podpíše zmluvu o správe domu a po predaji pokračuje daný správca v správe domu, alebo už noví vlastníci si nájdu nového správcu alebo založia spoločenstvo.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať