Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Autor Jana Motyčková   03.11.21
Pod číslom 390/2021 Z.z. vyšla novela nariadenia vlády 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pro výkone rozhodnutia. Novela je účinná o 1.1.2022 a prináša úpravy základnej sumy (tzv. nepostihnuteľných súm) na povinného a vyživované osoby, úpravu sumy nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža bez obmedzenia a úpravu v započítaní vyživovaných osôb pri neprednostných pohľadávkach.

Základné sumy určené nariadením vlády a suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Základná suma pri výživnom na maloleté dieťa je podľa Exekučného poriadku stanovená na 70% základnej sumy určenej nariadením vlády, táto suma v Exekučnom poriadku nemá určený spôsob zaokrúhlenia.


Základné (tzv. nepostihnuteľné) sumy od roku 2022
Od 1.1.2022 sa určuje základná suma odlišne pre neprednostné a odlišne pre prednostné pohľadávky.

Základná suma pre neprednostné pohľadávky sa skladá zo súm vo výške :
1. Ak povinný (zamestnanec) nie je poberateľom dôchodku


 • na povinného 140 % platného životného minima plnoletej fyz. osoby (ž.m.)
 • na vyživovanú osobu 25% zo sumy na povinného.

2. Ak povinný je poberateľom dôchodku


 • na povinného 140% platného životného minima plnoletej fyz. osoby
 • na vyživovanú osobu 50% zo sumy na povinného

Zmena - od 1.1.2022 sa pri neprednostných pohľadávkach suma na vyživovanú osobu započítava aj na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Základná suma pre prednostné pohľadávky okrem výživného na maloleté dieťa sa skladá zo súm vo výške :
1. Ak povinný (zamestnanec) nie je poberateľom dôchodku


 • na povinného 100 % platného životného minima plnoletej fyz. osoby
 • na vyživovanú osobu 25% zo sumy na povinného

2. Ak povinný je poberateľom dôchodku


 • na povinného 100 % platného ž.m. plnoletej fyz. osoby
 • na vyživovanú osobu 50% zo sumy na povinného

Suma na vyživovanú osobu sa nezapočítava na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Pri pohľadávkach výživného pre maloleté dieťa je základná suma :


 • na povinného 70% zo 60% platného životného minima plnoletej fyz. osoby
 • na vyživovanú osobu 70% z 25 % zo 100 % platného ž.m..
 • na vyživovanú osobu 70% z 50 % zo 100 % platného ž.m., ak povinný je poberateľom dôchodku

Suma na vyživovanú osobu sa nezapočítava na osobu, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Zvyšok čistej mzdy nad ktorý zrazí bez obmedzenia je trojnásobok zo 140 % životného minima.

Výška životného minima pre plnoletý fyzickú osobu od 1.7.2021 do 30.6.2022 je 218,06 €


Výšky základnej (nepostihnuteľnej) sumy od 1.1.2022 :

Pre neprednostné pohľadávky
- na povinného 305,28 €
- na vyživovanú osobu ak povinný nie je poberateľom dôchodku 76,32 €
- na vyživovanú osobu ak povinný je poberateľom dôchodku 152,64 €
Do počtu vyživovaných osôb sa započítava aj osoba, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Pre prednostné pohľadávky okrem výživného na maloleté dieťa
- na povinného 218,06 €
- na vyživovanú osobu ak povinný nie je poberateľom dôchodku 54,51 €
- na vyživovanú osobu ak povinný je poberateľom dôchodku 109,03 €
Do počtu vyživovaných osôb sa nezapočítava osoba, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Pre pohľadávku výživného na maloleté dieťa
- na povinného 91,58 €
- na vyživovanú osobu ak povinný nie je poberateľom dôchodku 38,16 €
- na vyživovanú osobu ak povinný je poberateľom dôchodku 76,32 €
Do počtu vyživovaných osôb sa nezapočítava osoba, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného.

Pre pokuty za priestupky, pri ktorých je možné vykonať zrážku aj z dávok (v hmotnej núdzi) - ide o prednostnú pohľadávku
- na povinného 109,03 €
- na vyživovanú osobu 54,51 €
Do počtu vyživovaných osôb sa nezapočítava osoba, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia o vymožení pohľadávky výživného. Ide o priestupky spáchané po r. 2013, podľa §29 (priestupok na úseku zdravotníctva),§30 ods.1 písm. e) (úmyselné umožnenie požívania alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobe mladšej ako 18 rokov), §47 (priestupok proti verejnému poriadku), §49 (priestupok proti občianskemu spolunažívaniu) a §50(priestupok proti majetku) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku (§37 zákona 596/2003 Z.z.).

Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia je od 1.1.2022 (do 30.6.2022) 915,84 €


Poberateľom dôchodku na účely uplatnenia vyššej základnej sumy na vyživovanú osobu je poberateľ niektorej z nasledujúcich dávok :

Dôchodky z dôchodkového poistenia (zákon o sociálnom poistení 461/2003 Z.z.) : • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok,
 • vdovský a vdovecký
 • sirotský,
 • invalidný (s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40%)

Dôchodky starobného dôchodkového sporenia - § 29 zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení: • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský a vdovecký
 • sirotský

Doplnkový výsluhový dôchodok - § 15 písm. b) zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (pre osoby v kategórii 3 a 4, tanečný umelec a pod.)
Dávky výsluhového zabezpečenia -§ 30 písm. d) až h) zákona 328/2002 Z.z.


 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok
 • vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok
 • sirotský výsluhový dôchodok


Ak má zamestnanec viacero pohľadávok, na ktoré sa vykonávajú zrážky, pre každý typ pohľadávky sa budú počítať iné výšky tretín.

Príklad

Zamestnanec má čistú mzdu 640,56 €. Má manželku a tri deti, na jedno z nich trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.
Výpočet tretín/zrážky :
Zvyšok čistej mzdy sa zaokrúhľuje na sumu deliteľnú tromi v eurocentoch nadol, resp. tretina sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Pre neprednostnú pohľadávku :
- zvyšok čistej mzdy = 650,56 - 305,28 (na zamestnanca) - 4 (vyživované osoby) x 76,32 = 30.
- Prvá tretina = 10 €.
- Výška zrážky 10 €
Pre prednostnú pohľadávku :

- zvyšok čistej mzdy = 650,56 - 218,06 (na zamestnanca) - 3 (vyživované osoby) x 54,51 = 258,97.
- Prvá tretina = 86,32 €
- Druhá tretina = 86,32 €

- Výška zrážky 2 x 86,32 = 172,64 €
Pre výživné na maloleté dieťa :
-
zvyšok čistej mzdy = 650,56 - 91,58 (na zamestnanca) - 3 (vyživované osoby) x 38,16 = 434,50.
- Prvá tretina = 144,83 €
- Druhá tretina = 144,83 €

- Výška zrážky 2 x 144,83 = 289,66 €

AK zamestnancovi prišli exekúcie na pohľadávky v poradí :
1. neprednostná pohľadávka (1000 €)
2. prednostná pohľadávka (2000 €)
3. výživné na maloleté dieťa (100 € bežné výživné, 500 € dlžné výživné)


Prvá tretina sa použije na prvú pohľadávku v poradí. Z druhej tretiny sa najskôr uspokojuje bežné výživné a dlžné výživné, potom ostatné prednostné pohľadávky.

Zo mzdy sa zrazí:
- 10 € (prvá tretina) na neprednostnú pohľadávku
- 86,32 - 10 = 76,32 € na prednostnú pohľadávku (prvá tretina pre prednostnú pohľadávku ponížená o už zrazenú sumu z prvej tretiny)
- 289,66 - 10 - 76,32 = 203,34 € na výživné pre maloleté dieťa (druhá tretina pre maloletého a zvyšok prvej tretiny maloletého, ktorý ešte nebol použitý na predtým došlé pohľadávky

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Riešenie témy "Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná