Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Autor Iveta Matlovičová   23.11.21
Od 15.11.2021 (dňom vyhlásenia v Zbierke Zákonov) nadobúda účinnosť zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Mení sa pandemická práceneschopnosť, a spresňujú sa niektoré ustanovenia zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.Pandemická DPN podľa ustanovenia § 293er ZSP

Pandemická práceneschopnosť (ďalej len "pandemická DPN") bola zavedená novelou č. 63/2020 Z. z. zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 27.3.2020; ide o práceneschopnosť zamestnanca, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Zamestnancovi počas pandemickej DPN vznikal nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Uvedený postup vyplýval z ust. § 293er novely č. 63/2020 Z. z. zákona o sociálnom poistení: "Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ("krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Na zamestnanca podľa prvej vety sa ustanovenie § 37 ods. 2 nepoužije." Pre úplnosť uvádzam, že v prípade zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za DPN z dôvodu choroby alebo úrazu zostal/zostáva zachovaný "klasický" režim, t.j. za prvých desať dní patrí zamestnancovi náhrada príjmu podľa zákona o náhrade príjmu a nárok na nemocenské vznikne až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona o sociálnom poistení.

Od 1.12.2021 sa pandemická DPN ruší a zamestnanec, ktorý bude od 1.12.2021 (vrátane) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, už nebude mať nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Pandemická DPN sa dostáva na úroveň štandardnej DPN, kedy zamestnancovi uznaného za práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie vzniká za prvých 10 dní nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ a až od 11-dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské. Tento nový postup vyplýva z ust. § 293fel zákona o sociálnom poistení (zákon o sociálnom poistení bol novelizovaný v čl. VI zákona č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia Covid-19): "Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021, ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú."
Príklad: Zamestnanec bol uznaný za práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie od 29.11.2021. Ide pandemickú alebo štandardnú DPN?
Nakoľko dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie vznikla pred 1.12.2021, ide o pandemickú DPN. Zamestnancovi tak vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, t.j. od 29.11.2021 a bude trvať dovtedy, až kým pandemická DPN neskončí.

Príklad: Zamestnanec bol uznaný za práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie od 2.12.2021. Ide pandemickú alebo štandardnú DPN?
Nakoľko dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie vznikla po 30.11.2021, nejde už o pandemickú DPN, ale o štandardnú DPN. Zamestnancovi za prvých 10 dní trvania DPN vzniká nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ a ak DPN bude trvať viac ako 10 dní, od 11-dňa jej trvania vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Zároveň sa do zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca doplnilo prechodné ustanovenie § 13ba, ktoré platí počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: "V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.“

Keďže sa od 1.12.2021 pandemická DPN dostáva na úroveň štandardnej DPN bude to mať dopad aj na zápis údajov na ELDP do rubriky „Kal. dni vylúč. dôb“ u zamestnancov nar. pred 1.1.1985:

Zamestnanec uznaný v období od 27.3.2020 do 30.11.2021 z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie (tzv. pandemická DPN)

  • nárok na nemocenské má zamestnanec od prvého dňa DPN, ak táto vznikla po 26.3.2020, t.j. najskôr 27.3.2020
  • nárok na nemocenské má zamestnanec od druhého až desiateho dňa DPN, najskôr od 27.3.2020, ak táto vznikla v období od 18.3.2020 do 26.3.2020 a trvala aj 27.3.2020
  • celá doba, kedy zamestnanec poberal nemocenské (t.j. najskôr od 27.3.2020) sa bude uvádzať do ELDP do rubriky „Kal. dni vylúč. dôb“, t.j. vrátane doby prvých desať dní trvania DPN


Zamestnanec uznaný za DPN dôvodu choroby a úrazu (tzv. štandardná DPN)

  • za prvých desať dní DPN má zamestnanec nárok na náhradu príjmu podľa zákona o náhrade príjmu a až od 11. dňa trvania DPN vznikne nárok na nemocenské podľa zákona o sociálnom poistení
  • do rubriky „Kal. dni vylúč. dôb“ sa doba prvých 10 dní DPN neuvedie
  • do rubriky „Kal. dni vylúč. dôb“ sa uvedie DPN až od 11. dňa jej trvania a má poistenec nárok na nemocenské

Úrazový príplatok podľa § 293fel písm. b) zákona

Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, napr. napr. vojak v zálohe, dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža, dobrovoľník DPO, uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde z povahy tejto činnosti vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia. Z dôvodu zrušenia pandemického nemocenského sa pre túto skupinu osôb upravuje výška úrazového príplatku. Podľa § 293fel písm. b) novely je od 1.12.2021 suma úrazového príplatku:
1.) 55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od 1. dňa do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2.) 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“

Ak DPN z dôvodu ochorenia COVID-19 vznikne v decembri 2021 denná výška úrazového príplatku bude za prvé 3 dni DPN 19,7458 € [55% z (13 104 : 365)] a od 4. dňa DPN vo výške 8,9754 € [25% z (13 104 : 365)].
Ak DPN z dôvodu ochorenia COVID-19 vznikne v decembri 2022 denná výška úrazového príplatku bude za prvé 3 dni DPN 20,4872 € [55% z (13 596 : 365)] a od 4. dňa DPN vo výške 9,3124 € [25% z (13 596 : 365)].

Je ochorenie COVID-19, ktoré vzniklo zamestnancovi pri práci pracovný úraz?

Podľa usmernenia Národného inšpektorátu práce ochorenie zamestnanca na COVID-19 nie je pracovným úrazom, nakoľko poškodenie zdravia spôsobené expozíciou zamestnancov koronavírusu (vírus SARS-CoV-2) nespĺňa podmienky definície pracovného úrazu uvedené v § 195 ods. 2 ZP. V zmysle ustanovení Zákonníka práce sa za pracovný úraz považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.
V prípade, že ide o zamestnancov, ktorý prichádzajú do kontaktu s osobami s ochorením na COVID-19 pri vykonávaní svojej práce (tzv. pracovníci v prvej línii), kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia, po ich ochorení na COVID-19, môže byť im priznaná choroba z povolania. Títo zamestnanci sú vystavení pôsobeniu biologického faktora pri vykonávaní svojej práce. V zmysle vyjadrenia prof. MUDr. Ľubomír Legátha PhD prednostu kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Košiciach diagnostikovaný COVID-19 je považovaný za chorobu z povolania na základe pracovnej anamnézy a po zhodnotení epidemiologickej situácie (t. j. vylúčení mimopracovnej expozície). Podmienky výplaty úrazového príplatku sú pre zamestnancov upravené v § 85 až § 87 zákona o sociálnom poistení.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021

Riešenie témy "Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu