Zavrieť

Porady

Podnet na podozrenie zo znečisťovania vodných zdrojov a životného prostredia

Odoslané starostke obce:

Vec: Podnet na podozrenie zo znečisťovania vodných zdrojov a životného prostredia

Vážená pani starostka,

žiadam Vás o pomoc pri prešetrení neoprávneného zásahu do môjho vlastníckeho práva susedom.

1. Vypúšťanie odpadovej vody z rodinného domu

Z rodinného domu č.108 stojaceho na pozemku č.7/1 cez pozemok 10/2 susediaci s mojim pozemkom č. 10/3 dochádza k podmývaniu môjho domu č.283, chodníka, terasy a pozemku odpadovou vodou a tým dochádza k znečisťovaniu životného prostredia.

Majiteľ domu pán XY tým porušuje povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami v súlade so zákonom o vodách č. 364/2004 Z. z., ktorý stanovuje že obsah žúmp nesmie byť vypúšťaný do povrchových vôd, ani do podzemných vôd (t. j. napr. aplikáciou na pôdu) (viď § 36 ods. 15 zákona č. 364/2004 Z. z.), ale musí byť zneškodnený v čistiarni odpadových vôd (viď §36 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z.).
Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.
Navrhujem:
- vykonať fyzickú kontrolu realizácie žumpy jej tesnosti s doložením certifikátu,
- preveriť zneškodňovanie odpadovej vody v ČOV,
- odobrať vzorky pôdy na rozbor.

2. Zrážková voda

Dažďová voda zo strechy prístavby (parcela č.10/2) steká žľabom do suda, z ktorého je v 2/3 napojená hadica a vyvedená popod zem k plotu susediaceho pozemku parcela č.13. Odtiaľ kanálikom preteká na môj pozemok č.10/3.

Voda z povrchového odtoku musí byť likvidovaná na vlastnom pozemku. Vodný zákon
č. 364/2004 Z. z. stanovuje, že ak sa jedná o všeobecné používanie vôd podľa § 18
(t. j. používanie vôd na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám, pričom jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sa rozumejú záchytné priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch).

Uvedenú situáciu som pripravený nahlásiť:
- Slovenskej inšpekcii životného prostredia,
- Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie
- OR PZ Zvolen
- upovedomiť médiá

K uvedenému podnetu bola zvolaná komisia ochrany verejného poriadku (KOVP)

Moje stanovisko:
Nesúhlasím so záverom komisie ochrany verejného poriadku. Správa bola zmanipulovaná v prospech druhej strany a nie sú tam uvedené fakty a moje pripomienky. Komisia vlastne nič nezistila...
Jedná sa o tri rôzne veci: Vypúšťanie žumpy (septiku) – trativod, stekanie dažďovej vody a vypúšťanie odpadovej vody na cudzí pozemok.
Na začiatku stretnutia ma p. XZ poučovala o sopečnom podloží obce a snažila sa odviezť pozornosť od riešenia skutočného problému zahmlievaním (vysoká spodná voda, výskyt krtonôžky atď). Potom sa spýtala, že ako dlho tu bývam (rozumel som tomu tak, že čo vlastne chcem mám dať pokoj). Do novostavby bungalov som sa nasťahoval v januári 2019.
V dome XY, XZ č.108 na parcele č.10/2 list vlastníctva č.671 bývajú od roku 2012 tri generácie obyvateľov (4 dospelé osoby a deti). Priznali, že nevyvážajú obsah žumpy do ČOV. Na moju otázku prečo tak robia odpovedali: žumpu majú pôvodnú, ako dom kúpili v r.2012. Nedostane sa k ním cisterna ČOV a preto obsah žumpy vypúšťajú do kanála pred domom, ktorý ústi do miestneho potoka. Uviedli, že do žumpy dávajú tablety (aktivátor septikov).
Moja otázka starostke: môžu takto vypúšťať obsah žumpy? Odpoveď “Áno”.
Kontrolná otázka starostke: môžem aj ja vypúšťať žumpu do potoka? Odpoveď “Nie”
Upozornil som obyvateľov domu XY a XZ, že keď im dostane vypúšťacia hadica z čerpadla pred dom do kanála, môžu obsah žumpy napustiť do cisterny ČOV cez horný poklop a odviezť (žiadna reakcia, lebo to treba zaplatiť cca 80 EUR).
Člen KOVP poznamenal, že v potoku boli dva druhy rakov, nasadili ryby a všetko vyhynulo.
Moja otázka na neho: Môžem si dať urobiť domovú čističku odpadových vôd? Odpoveď: “Nie”.
Otázka starostke: Prečo nemá dedina kanalizáciu? Odpoveď: dedina má len 400 obyvateľov a do ČOV v inej obci sa nemôžme napojiť, lebo s tým uvedená obec nesúhlasí.
Mám podozrenie, že zo žumpy je urobený trativod a je potrebné vykonať jej kontrolu tesnosti. Splašková voda z kúpania, umývania stále tečie na môj pozemok.
Pri stretnutí so starostkou pred vykonaním ústneho pojednávania na obecnom úrade mi povedala, že obyvatelia domu XY a XZ dostanú pokutu, ale nakoniec „zmenila“ názor.

Zápisnica bez zaevidovania mi bola vložená do poštovej schránky.
Na otázku p. XZ, že ako som prišiel na to, že je to voda od nich a že je to splašková voda som neodpovedal. Vedela, že to tak je, ale zisťovala či mám dôkazy.
Starostke som poslal dôkazné fotografie, ale mám aj video z miesta vytekajúcej vody z ich pozemku, tak ako som popísal. Voda doslovne vyviera na jednom mieste pri plote aj vtedy, keď je všade sucho.
Terén je mierne svahovitý na ktorom je postavený môj bungalov. Pôvodne tam bola lúka a stromy. Vtedy nikomu neprekážalo nezodpovedné nakladanie s odpadovou a dažďovou vodou.
Môj dom je postavený pod domom XY a XZ.
Vec chcem riešiť cestou SIŽP a jeden výtlačok zašlem na ministerstvo ŽP, aby sa sťažnosť neminula účinku.
Z môjho laického pohľadu sa jedná o trestný čin neoprávneného nakladania s nebezpečným odpadom pre životné prostredie a spolupáchateľstvo starostky obce. Takmer všetky domy popri potoku majú vývody ústiace do potoka. To starostke taktiež nevadí...

Ďakujem! ŠM
Naposledy upravil Rakytov : 05.04.22 at 12:15 Dôvod: Ako mám ďalej postupovať?
buchač ...a otázka znie ako ???
Rakytov Ako mám ďalej postupovať?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  pavol54 je teraz online pavol54

  pavol54
  Slovenská inšpekcia životného prostredia nerieši fyzické osoby ale to čo porušujú právnické osoby.

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Práva spojené s vlastníctvom nehnuteľností podľa OZ

  Podľa § 123 OZ je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
  Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

  Povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľností podľa OZ

  Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
  ráva spojené s vlastníctvom nehnuteľností podľa OZ
  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-...i-spojene-s-v/

  Inak povedané :
  1. Vyzval by som suseda na odstránenie stavu
  2. Ak by k nemu nedošlo, podal by som žalobu na súd.

  ==========================
  Moja otázka na neho: Môžem si dať urobiť domovú čističku odpadových vôd? Odpoveď: “Nie”.
  ----------------------------------------------
  Ako vybaviť povolenie na ČOV
  Povolenie na ČOV

  Budúci majiteľ malej ČOV (čistiarne odpadových vôd) musí požiadať Odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu o vydanie vodoprávneho rozhodnutia na vodnú stavbu (požiada o vyjadrenie k zámeru stavby). Okresný úrad vydá rozhodnutie, kde zohľadňuje ochranu vodných pomerov a za akých podmienok je možné uskutočniť a užívať ČOV.
  http://www.ekoprogres.sk/ako-vybavit-povolenie-na-cov

  mari2x je offline (nepripojený) mari2x

  mari2x
  "Vec chcem riešiť cestou SIŽP "- - vedúca odboru kontroly Kyra Nejaká si asi pred 15 rokmi myslela, že ide ku mne na kontrolu, ale nakoniec sme sa dohodli, že IBA na kávu
  ivka70 05.04.22 10:31 odstránil(a) z Porady

  Podnet na podozrenie zo znečisťovania vodných zdrojov a životného prostredia

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.