Zavrieť

Porady

Príslušenstvo ku vzniknutej škode- ušlý zisk, pri nedodržaní kúpnej zmluvy prevodu pozemkov

Na základe uzavretej kúpnej zmluvy o prevode majetku - pozemkov na mňa, v štandartnej forme. s povinnosťou pridržiavať sa prejavu - úmyslu odpredať pozemok až do zápisu na mňa, bez uvedenia a dohody finančných sankcií za nedodržanie zmluvy predávajúcim, predávajúci neodstránil závady vkladu, nespolupracopval a spôsobil /a nevivinil sa/ že sa pozemky na mňa nepreviedli. Ja som ale na základe perspektívy budúceho vlastníctva /pri obvyklom chode udalostí/ uzavrel zmluvu o budúcej zmluve so záujemcom o časť tých pozemkov, s tým, že ak sa stanem vlastníkom, tak mu časť odpredám za určitú / vyššiu sumu peňazí ako som nakúpil/. Tým, že som sa nestal vlastníkom, nemal som čo predať záujemcovi a tak som si nerozšíril množstvo svojho finančného majetku, a teda mi vznikla škoda - ušlý zisk. Podal som žalobu na ten ušlý zisk /odo dňa možného zápisu môjho vlastníctva/ a žiadal som aj príslušenstvo. Bolo mi to ale nejako /ako neprávnikovi/ vysvetlené, že toto príslušenstvo k tomu nepatrí, že to je špecifická škoda, žiadanie príslušenstva ak nebolo vopred dohodnuté /alebo sankcií/ a mohlo by to spôsobiť neúspech v spore a nakoniec ho advokát nepožiadal.
Vďaka Vám vopred za pre laika zrozumiteľné vysvetlenie.
3 komentárov     zbaliť
buchač Podľa ustanovenia § 42 Občianskeho zákonníka sa poškodenému uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Pod ušlým ziskom rozumieme ujmu vyjadriteľnú v peniazoch, spočívajúcu v nerozmnožení majetku poškodeného v rozsahu, v akom by došlo k jeho rozšíreniu pri pravidelnom a očakávanom chode vecí, nebyť škodovej udalosti.
nepravnik Vďaka za informáciu, prosím , toto mi je jasné, ale ťažisko problému je príslušenstvo ku vzniknutej škode - v tomto prípade ušlého zisku - či je oprávnené ho požadovať a či jeho požadovanie nespôsobí iné problémy, inú kvalifikáciu alebo nejaký iný problém, ktorý negatívne zmení, alebo zmarí úspech v spore.
buchač Sme sa asi nepochopili.
Môj osobný (laický) názor je ten, že o ušlý zisk v tomto prípade nejde....a o príslušenstvo už vôbec nie.

O ušlom zisku by sme sa mohli baviť, ak by išlo o nejakého realitného agenta...lebo u neho je to PRAVIDELNÝ a OČAKÁVANÝ chod vecí...

Tu ide o jednorázový príjem z predaja nehnuteľnosti.
Každá zmluva na predaj/kúpu nehnuteľnosti zvykne mať aj zmluvnú pokutu, ktorá istí predaj/kúpu...a ak nedôjde k naplneniu zmluvy, tak pokuta pripadne v prospech oprávneného.

Takže, ak je zmluvná pokuta zakomponovaná do zmluvy, túto si ju vymáhaj a nie ušlý zisk....a kľudne aj na súde.

P.S.:
Pozrel som si tvoj profil...máš tam viacero tém, kde sa venuješ nehnuteľnostiam.
Nie je mi ale jasné, prečo to robíš, keď sa do toho nerozumieš.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Úroky z omeškania môžeš žiadať odo dňa výzvy k úhrade, resp. od podania na súd.
  11 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  nepravnik Ďakujem Vám, ale asi by som poprosil o špecifickejšie vyjadrenie hlavne k otázke, : či v mojom popisovanom prípade teda pri vzniknutom ušlom zisku z dôvodu nemožnosti zrealizovať predaj majetku, ktorý som mal oprávnene nadobudnúť podľa KZ, bez sankcií predávajúcemu za nedodržanie KZ, či sa k tomu dajú uplatňovať príslušenstvo - napr. úroky z omeškania, a ak áno, ako to vplýva na samotnú istinu v spore. Vďaka vopred
  Mária27 On ti musí zaplatiť ušlý zisk = preukázaný rozdiel cien, ktorý si nezískal. Túto sumu od neho žiadaš.
  Ak ti túto sumu nezaplatí hneď, je ti dlžníkom - a tu vznikajú úroky z omeškania, ktoré môžeš žiadať od výzvy na úhradu do zaplatenia.
  To nemá nič spoločné s pôvodnou zmluvou. Ide o to, že súd môže trvať roky a ty strácaš úroky z tej sumy (napr. nemáš ju na termínovanom vklade). Ak ti dlžnú sumu priznajú, tak aj úroky z omeškania (z neskorej platby).
  nepravnik Opätovne ďakujem, dovoľujem si /aby som sa dozvedel čo najpresnejšie odpovede/ popísať problém podrobnejšie.
  Preukázaný rozdiel cien /ušlý zisk/ ktorý som nezískal, som presne vyčíslil a v podanej žalobe som žiadal toto zaplatiť. Nežiadal som však v /podanej/ žalobe zaplatiť aj príslušenstvo. Dôvody spočívajú v domnienke, že sa to rýchlo vyrieši, mojej neznalosti, vypracoval som žalobu sám /nie som právnik/ a mal som za to, že to nejak automaticky vyplynie z konania ako pri iných sporoch čo som vtedy počul. Bohužial spor ešte nie je právoplatne skončený.
  /11 rokov/

  Musím však pripomenúť, že v zmluve o prevode majetku - nehnuteľnosti bolo iba podpísané vyhlásenie :

  Článok x. Vyhlásenia
  Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav kupovaných nehnuteľností a v takom stave ich preberá do držby a užívania ku dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, rozumejú zmluve, ich prejavy sú slobodné a neuzatvárajú zmluvu v tiesni.

  Článok xx.
  Účastníci zmluvy berú na vedomie, že vlastníctvo na kupujúceho prejde až povolením vkladu do katastra a dovtedy sú viazaní svojimi zmluvnými prejavmi. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, po jednom pre predávajúceho a Katastrálny úrad a dve pre kupujúceho.

  V zmluve už ďalej nebola zvlášť napísaná -zakotvená žiadna povinnosť, že ak predávajúci odstúpi od zmluvy, alebo neprevedie majetky, alebo inak zmarí, alebo nebude spolusúčinný pri odstraňovaní závad bude musieť za to platiť pokutu, alebo úroky a podobné. Ja som predávajúceho priamo, zvlášť mimo konania nevyzýval k zaplateniu príslušenstva.

  Po všetkých mojich márnych zmierlivých prosbách a žiadostiach o spoluprácu s predávajúcim na odstránenie niektorých závad vytknutých v prerušení vkladu, nakoniec Katastrálny úrad konanie definitívne zastavil. Napriek tomu som sa snažil dohodnúť s predávajúcim aby mi to predsa len previedol /na vysvetlenie a ospravedlnenie zmierlivosti v mojom konaní je to, že predávajúci bol z rodiny/ . Vzhľadom k tomu, že tak nebol ochotný urobiť podal som v nepremlčacej lehote žalobu. s požiadavkou zaplatiť mi presne vyčíslený ušlý zisk. Príslušenstvo som nespomenul.

  Po prvom zamietnutí žaloby však už môj advokát v závere odvolania navrhol súdu zaplatiť ušlý zisk a požiadal aj o príslušenstvo a trovy.
  Po druhom zamietnutí žaloby advokát pripomenul že sme žiadali uhradiť ušlý zisk s príslušenstvom, a v závere odvolania požiadal o vrátenie na ďalšie konanie a rozhodnutie.

  Odvolací súd to aj vrátil, pričom usmernil OS aby vec doriešil v intenciách jeho právneho názoru.
  OS dokončil konanie, prebehli záverečné reči a onedlho bude rozsudok. Vzhľadom k tomu, že podľa mojich dôkazov, vyvrátení argumentov strany predávajúceho som takmer presvedčený, že podľa môjho názoru budem mať úspech.
  A tu je ten problém - teda otázka:
  Advokát v záverečnej reči žiadal "zaplatiť ušlý zisk bez príslušenstva"
  Ako som v úvode otázky písal, bolo mi to ale nejako /ako neprávnikovi/ vysvetlené, že toto príslušenstvo k tomu nepatrí, že som ho nežiadal, že to je špecifická škoda a žiadanie príslušenstva ak nebolo vopred dohodnuté /alebo sankcií/ a mohlo by to spôsobiť neúspech v spore. Priznám sa ešte stále tomu nerozumiem, no a preto som s nádejou na pomoc pri vysvetlení tu v porade.
  Ospravedlňujem sa za obťažovanie a ďakujem vopred.
  Mária27 Ak ste nezmenili petit, malo by to príslušenstvo tam byť. Záverečná reč nie je zmenou petitu (návrhu).
  Inak vôbec nechápem, prečo to právnik povedal, Príslušenstvo nemôže zmeniť nárok, maximálne by mohlo byť príslušenstvo zamietnuté, ak by bol ušlý zisk uznaný. Ušlý zisk sa dokazuje - dúfam, že ste doložili ako dôkaz zmluvu o tom pripravenom predaji s vyššou sumou.
  nepravnik Ďakujem za reakciu, Petit,, teda uvedený v podanej žalobe spred 11 - tich rokov som nezmenil, tam ale nebolo uvedená požiadavka príslušenstva, iba v prvom odvolaní mi už advokát požiadal aj o príslušenstvo. Nespochybniteľne som listinnými dôkazmi preukázal ušlý zisk a dokonca to potvrdil svedeckou výpoveďou aj na pojednávaní samotný budúci kupujúci.
  Súhlasím s Vami, ani ja nechápem prečo to na záver pojednávania v záverečnej reči uviedol advokát. Vysvetlenie /zo strany advokáta/ zatiaľ nechápem, respektíve nemám ho opreté o presné paragrafy, alebo výklady zákonov alebo judikátov. Skôr než sa nepresvedčím o správnosti, alebo nesprávnosti toho nepožiadania o príslušenstvo a neopriem ho o paragrafy, judikáty, výklady a názory odborníkov a možnosti zmeniť niečo, neviem reagovať, Dokazovanie bolo ukončené a bol daný termín vyhlásenia rozsudku. Bohužiaľ rozsudok bude za dva týždne, a ide o nie malú sumu takže nemám veľa času. /s vtipom poviem že už ani v živote/
  Ďakuje za odpoveď a za pomoc.
  Mária27 Ak by súd vyhlásil rozsudok s príslušenstvom, pre istotu ho do troch dní vyčíslite. Súd má už teraz vyčísliť sám všetko, čo zo spisu vyplýva, ale zvyčajne vyčísli len trovy konania tak, ako si myslí Veľa šťastia!
  nepravnik Ďakujem za želanie,
  nepravnik Dobré ránko, dovoľujem si vrátiť sa k mojej otázke,, respektíve k poslednej časti /ktorú zopakujem/ :
  Bolo mi to ale nejako /ako neprávnikovi/ vysvetlené, že toto príslušenstvo k tomu nepatrí, že to je špecifická škoda, žiadanie príslušenstva ak nebolo vopred dohodnuté /alebo sankcií/ a mohlo by to spôsobiť neúspech v spore a nakoniec ho advokát nepožiadal.
  Podľa § 519 OZ - "Právo veriteľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka nie je dotknuté; pri omeškaní s plnením peňažného dlhu možno však náhradu škody požadovať, l e n p o k i a ľ n i e j e k r y t á ú r o k m i z o m e š k a n i a a l e b o
  p o p l a t k o m z o m e š k a n i a".

  Tak ako som písal, v zmluve neboli dojednané žiadne sankcie.
  Ak by som vraj ako veriteľ požadoval úroky z omeškania, a nebolo to v pôvodnom petite žaloby, tak na ne nemám nárok. Dodatočne požiadané príslušenstvo v dvoch odvolaniach by sa vraj musel súd s tým nejako sa vysporiadať a alebo ho uznesením od súhlasiť, alebo zamietnuť. To sa však do konca dokazovania a záverečných rečí nestalo. Tak sa vraj nakoniec súd vyjadrí - vynesie rozsudok iba vo veci uplatnenia škody.
  Ďalej mi bolo povedané, že ak by mi aj odsúhlasili príslušenstvo, tak sa vraj výška príslušenstva odrátava zo škody, a v prípade prevýšenia výšky príslušenstva mi nárok na škodu zanikne.
  Ako laik sa mi to ťažko chápe, prosím pokúste sa mi to vysvetliť, ďakujem Vám pekne.
  nepravnik Dobrý deň, je šanca na odpoveď? díki
  nepravnik Prehral som, spor, z iných dôvodov,
  nepravnik Podal som odvolanie na KS
    zbaliť

  Príslušenstvo ku vzniknutej škode- ušlý zisk, pri nedodržaní kúpnej zmluvy prevodu pozemkov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.