Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Autor Iveta Matlovičová   06.10.22
Od 1.1.2023 sa zavádza nový typ dohody - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela č. 248/2022 Z.z. Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1.2023. Hlavným účelom zavedenia tohto nového druhu dohody je zjednodušenie zamestnávania sezónnych pracovníkov a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa. Zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa spočíva v zavedení výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti a to formou tzv. odvodovej odpočítateľnej položky pre sezónne práce.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

​Dohoda o pracovnej činnosti je jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré upravuje Zákonník práce. Od 1.1.2023 sa v Zákonníku práce zavádza osobitná "kategória" tohto druhu dohody s názvom "DPČ na výkon sezónnej práce", ktorú bude môcť zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom len na výkon sezónnej práce. Podľa § 228a ods. 1 Zákonníka práce na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac:
--> 10 hodín týždenne - kedy ide o "štandardnú" dohodu o pracovnej činnosti" alebo
--> 520 hodín v kalendárnom roku, ak pôjde o výkon sezónnej práce podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce - kedy ide o "dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce".

Rozdiel oproti ostatným dohodám spočíva v tom, že podmienka výnimočnosti sa tento druh nevzťahuje, rozhodujúci je charakter vykonávaných prác. Pod pojmom sezónna práca sa rozumie výkon pracovnej činnosti, ktorá:

  • je závislá od striedania ročných období,
  • každý rok sa opakuje a
  • nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku.

Druhy sezónnej práce vykonávané v sektore poľnohospodárstva, v sektore cestovného ruchu, v potravinárstve a v lesnom hospodárstve, na základe ktorých bude môcť zamestnanec vykonávať zárobkovú činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, sú taxatívne vymenované v prílohe č. 1b Zákonníka práce: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20230101.html#prilohy.priloha-priloha_c_1b_k_zakonu_c_311_2001_z_z

Základné charakteristiky DPČ na výkon sezónnej práce

1./ Zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne zamestnať pracovníkov na krátkodobú sezónnu prácu (napríklad na zber úrody jahôd) a uzatvorí s nimi na výkon prác dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa § 228a ods. 1 písm. b) ZP, dohoda musí byť po takýmto názvom aj označená.

2./
Rozsah prác, na ktorý sa dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uzatvára, nesmie presiahnuť 520 hodín v kalendárnom roku (t.j. v čase od 1.1. do 31.12.), pričom výkon sezónnej práce v hodinách pre toho istého zamestnávateľa sa bude spočítavať, a nesmie presiahnuť zákonný limit.

3./
Dohodu možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov a priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

4./ Obdobne ako pri "klasickej" dohode o pracovnej činnosti aj pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce platí, že zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť dohodu písomne, inak je neplatná. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

5./ V dohode o pracovnej činnosti musia byť uvedené povinné náležitosti, ku ktorým patrí:  • dohodnutá práca, kedy môže ísť len o sezónne práce taxatívne vymenované v prílohe č. 1b Zákonníka práce,
  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu, pričom odmena za vykonanú prácu je podľa § 228a ods. 5 Zákonníka práce splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala,
  • dohodnutý rozsah pracovného času, kedy priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (dohodu možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov).

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Zamestnanec, ktorý bude vykonávať pracovnú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, bude od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistený na všetky poistenia zamestnanca [nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) a poistenie v nezamestnanosti]. Keďže bude nemocensky poistený, bude sa považovať aj za zamestnanca na účely poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
​Pre takéhoto zamestnanca bude v podobe odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci zavedená výnimka z platenia poistného na starobné poistenie (SP) a poistenie v nezamestnanosti (PvN). Odvodová odpočítateľná položka predstavuje sumu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Ak sa bude OOP-SP uplatňovať v roku 2023, tak sa uplatní vo výške 605,50 € [1/2 z PMM za rok 2021 = 1/2 z 1 211 € = 605,50 €]. Odvodová odpočítateľná položka sa pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uplatní pri platbe poistného automaticky, takže zamestnanec nemá povinnosť o jej uplatnenie žiadať zamestnávateľa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Riešenie témy "DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Riešenie témy "DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Riešenie témy "DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Riešenie témy "DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Riešenie témy "DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

Riešenie témy "DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu