Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

OOP - "klasická" od 1.1.2023

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

OOP - "klasická" od 1.1.2023

Autor Iveta Matlovičová   06.10.22
Od 1.1.2023 rozlišujeme v sociálnom poistení dva typy "výnimiek" z platenia poistného, po novom tzv. odvodové odpočítateľné položky:


I. Odvodová odpočítateľná položka (OOP - SP), kedy ide o nový typ „výnimky“ z platenia poistného z príjmu plynúceho z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorá sa bude uplatňovať najviac vo výške 50% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov [§ 138b zákona - výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti].

II. Odvodová odpočítateľná položka (OOP), ktorá nahrádza inštitút odvodovej výnimky u študentov (pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov) a u dôchodcov (pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti), ktorá sa bude uplatňovať najviac vo výške 200 € [§ 227a zákona - výnimka z platenia poistného na starobné a invalidné poistenie, a u zamestnávateľa naviac aj výnimka z platenia poistného do rezervného fondu solidarity)],


ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA U ŠTUDENTOV A DÔCHODCOV (OOP)

Vybrané skupiny dohodárov (študenti a dôchodcovia) si môžu aj po 1.1.2023 určiť dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie (avšak dôchodkovo poistení budú), t.j. uplatnia si tzv. odvodovú odpočítateľnú položku (OOP podľa § 227a) . Študenti a dôchodcovia (pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov, a dôchodcovia pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti) budú z dohody, v rámci ktorej si uplatnia OOP, dôchodkovo poistení nepretržite, t.j. od vzniku do zániku dohody. Z tohto dôvodu je zamestnávateľ povinný od 1.1.2023 prihlásiť do registra poistencov na dôchodkové poistenie už aj dohodárov s uplatnenou výnimkou OOP podľa § 227a zákona; na prihlásenie bude môcť zamestnávateľ použiť kódy 7 a 8 pri DBPŠ, 3 a 4 pri DVP, 5 a 6 pri DPČ (poznámka: dohodu so vznikom po 31.12.2022 už nebude možné prihlásiť bez dôchodkového poistenia).

Upozornenie: Ak dohodár - študent alebo dôchodca s vymedzeným druhom dôchodku si chce uplatňovať právo na OOP od 1.1.2023 (na už existujúcu dohodu pred 1.1.2023), je potrebné, aby si uplatnil tento nárok počas obdobia platnosti právnej úpravy, t. j. do 31.12.2022. Ak si právo na OOP uplatní počas januára 2023, právne účinky nastanú od 1.2.2023.

Od 1.1.2023 už zamestnávateľ nebude sledovať prekročenie hraničnej sumy príjmu vo výške 200 € za kalendárny mesiac a podávať tak prihlášku resp. odhlášku z dôvodu vzniku, resp. zániku dôchodkového poistenia ako to bolo u dohodára s odvodovou výnimkou do 31.12.2022. Všetky dohody, ktoré vznikli po 31.12.2022 a všetky prechádzajúce dohody budú mať pri vykazovaní poistného za obdobie po 31.12.2022 (aj pri uplatnení OOP) vykázané dôchodkové poistenie (aj keď v niektorých prípadoch bude vymeriavací základ 0 €). Od 1.1.2023 tak kódy 33, 44, 55, 66, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 strácajú svoju platnosť; ich použitie zostane zachované len pre prípady, keď bude zamestnancovi zúčtovaný príjem za obdobie pred 1.1.2023 a pre dodatočné splnenie oznamovacích povinností za obdobie do 31.12.2022. Základné charakteristiky OOP po 1.1.2023 sú nasledovné:

A./ OOP možno uplatňovať priebežne v zúčtovacom období vždy len na jednu dohodu. Dohodár, ktorý bude mať v jednom kalendárnom mesiaci viac dohôd za sebou, si bude môcť určiť len jednu dohodu, pri ktorej si bude OOP uplatňovať. Uvedené vyplýva z ust. § 227a ods. 1 novely zákona: "Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky počas zúčtovacieho obdobia. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje právo na určenie dohody podľa prvej vety, je povinný určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.“ Zmena oproti stavu platného do 31.12.2022 spočíva v tom, že dohodár nebude mať už povinnosť predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si chce OOP uplatniť, a že si ju v tom istom kalendárnom mesiaci súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa, nakoľko zamestnávatelia si budú sledovať uplatnenie OOP v registri, ktorý je Sociálna poisťovňa povinná viesť.

B./ OOP si dohodár môže uplatniť odo dňa vzniku právneho vzťahu dohody, ak oznámi zamestnávateľovi uplatnenie OOP najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu (dohody), inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec oznámi zamestnávateľovi uplatnenie OOP. Dohodár s OOP môže zmeniť uplatňovanie OOP na inú dohodu, ale najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené uplatňovanie OOP pri konkrétnej dohode.

C./ OOP sa bude uplatňovať prostredníctvom tlačiva RLFO, ktoré doručuje do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ. Pri vzniku, resp. zániku OOP sa bude vychádzať z dátumu, ktorý dohodár oznámil zamestnávateľovi. Zamestnávateľ bude mať povinnosť oznámiť sociálnej poisťovni:
o začiatok uplatňovania OOP zamestnancom,
o koniec uplatňovania OOP zamestnancom; dátum „do“ nesmie byť vyšší ako posledný deň v mesiaci, v ktorom zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni OOP; uvedené sa nevzťahuje na RLFO-prihláška. Takto postupovať môže zamestnávateľ iba na RLFO-zmena.

Oznamovaciu povinnosť musí zamestnávateľ splniť najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom dohodár písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení/ukončení uplatňovania OOP. Zamestnávateľ bude povinný plniť si túto povinnosť na tlačive RLFO, ktoré sa dopĺňa o dve nové políčka: "Dátum oznámenia uplatnenia OOP dohodárom" a "Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP dohodárom".
Plnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľom je pre ukončenie uplatňovania práva na OOP zamestnancom sekundárne. Rozhodujúci je dátum, ktorým dohodár oznámil zamestnávateľovi ukončenie uplatňovania OOP. V prípade, ak skončí dohoda a zamestnávateľ nenahlásil skončenie OOP (nesplnil si oznamovaciu povinnosť), tak OOP automaticky končí zánikom dohody. Ak by zamestnávateľ dodatočne nahlásil spätný zánik OOP, zánik OOP sa spätne zmení.

Príklad: Dohoda vznikla 1.2.2023. V tento deň si zamestnanec uplatnil aj OOP, ktorú zamestnávateľ včas uviedol na RLFO. Ukončenie OOP „dohodár“ oznámil zamestnávateľovi dňa 16.2.2023. Kedy je OOP je ukončená, ak zamestnávateľ oznámil ukončenie OOP až 17.5.2023?
Rozhodujúci je dátum, ktorým dohodár oznámil zamestnávateľovi ukončenie uplatňovania OOP. Keďže zamestnanec oznámil zamestnávateľovi ukončenie OOP dňa 16.2.2023, OOP bude ukončená dňom 28.2.2023. Uvedené platí napriek tomu, že zamestnávateľ nepostupoval v súlade so zákonom a oznámil Sociálnej poisťovni ukončenie OOP až 17.5.2023.

Príklad: Dohoda vznikla 1.2.2023. Tento deň si zamestnanec uplatnil aj OOP, ktorú zamestnávateľ včas uviedol na RLFO. Dohodár ku dňu 30.4.2023 zaslal zamestnávateľovi oznámenie o ukončení uplatňovania OOP, avšak zamestnávateľ to opomenul Sociálnej poisťovni nahlásiť. Dohoda zanikla 31.5.2023 a zamestnávateľ odhlásil dohodára k tomuto dňu. Kedy je OOP ukončená, ak zamestnávateľ dňa 15.6.2023 dodatočne spätne nahlásil ukončenie OOP?
OOP automaticky zanikla k 31.5.2023, t.j. dňom skončenia dohody. Ak zamestnávateľ dodatočne spätne nahlásil ukončenie OOP ku dňu 30.4.2023 (ktorú zamestnávateľ opomenul Sociálnej poisťovni v zákonom stanovenej lehote), dátum ukončenia OOP sa dodatočne zmení na 30.4.2023.

Upozornenie: Zamestnávateľ nebude môcť oznámiť začiatok alebo skončenie uplatnenia práva zamestnanca (OOP) viac ako mesiac dopredu. Dôvodom je zachovanie integrity a hodnovernosti registra OOP. Bude možné oznámiť začiatok alebo skončenie uplatnenia práva zamestnanca na OOP aj spätne, avšak len do „medzery“, kde nie je už existujúci iný prekrývajúci sa záznam v registri OOP.

Ak na jedno obdobie budú uplatnené dve OOP súčasne, prednosť má ten zamestnávateľ, ktorý nahlásil OOP skôr, bez ohľadu na to, že dohodár si u neho uplatnil OOP neskôr.

Príklad: Dohoda vznikla vo štvrtok 5.1.2023 a v tento deň aj dohodár oznámil zamestnávateľovi ALFA uplatnenie OOP. Piatok je 6.1.2023 je sviatok, sobota je 7.1.2023 a nedeľa je 8.1.2023. Zamestnávateľ ALFA oznámil SP začiatok uplatňovania OOP až v pondelok 9.1.2023 (najneskôr v prvý pracovný deň). Dňa 9.1.2023 zasielal aj RLFO, nakoľko iba tento deň nastal reálny výkon činnosti. Ten istý dohodár uzatvoril v sobotu 7.1.2023 dohodu so zamestnávateľom BETA, ktorý v ten istý deň oznámil začiatok uplatňovania OOP aj Sociálnej poisťovni, a zaslal RLFO. Nakoľko register OOP ešte OOP neevidoval, tak OOP u zamestnávateľa BETA akceptoval.

D./ OOP je najviac 200 € za kalendárny mesiac. Ak príjem z dohody s OOP bude nižší ako 200 €, suma OOP v tomto mesiaci sa bude rovnať sume dosiahnutého príjmu. OOP sa bude uplatňovať bez ohľadu na dĺžku trvania právneho vzťahu, t.j. trvania dôchodkového poistenia v príslušnom kalendárnom mesiaci (t.j. obdobne ako odvodová výnimka do 31.12.2012). OOP sa bude uplatňovať pri platení poistného zamestnancom a aj jeho zamestnávateľa. To znamená, že dohodár s uplatnenou OOP s príjmom do 200 € mesačne a jeho zamestnávateľ nebudú platiť poistné nasledovne:
o zamestnanec nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie),
o zamestnávateľ nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie), a naviac poistné do rezervného fondu solidarity.
V prípade, ak príjem dohodára s OOP je vyšší ako 200 € za kalendárny mesiac, OOP sa prejaví vo forme zníženia vymeriavacieho základu zamestnanca a aj jeho zamestnávateľa o OOP v sume 200 €. Poistné na dôchodkové poistenie a u zamestnávateľa aj poistné do rezervného fondu solidarity bude platené len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a OOP.

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA (PRAVIDELNÁ MESAČNÁ ODMENA)
Druh poistenia
Zamestnanec
Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
1,4%
1,4%
Starobné poistenie
neplatí, resp. znížené
Invalidné poistenie
neplatí, resp. znížené
Poistenie v nezamestnanosti
1%
1%
Rezervný fond solidarity
neplatí, resp. znížené
Garančné poistenie
0,25 %
Úrazové poistenie
0,8 %
ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA (NEPRAVIDELNÁ ODMENA)
Druh poistenia
Zamestnanec
Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
neplatí
Starobné poistenie
neplatí, resp. znížené
Invalidné poistenie
neplatí, resp. znížené
Poistenie v nezamestnanosti
neplatí
Rezervný fond solidarity
neplatí, resp. znížené
Garančné poistenie
0,25 %
Úrazové poistenie
0,8 %

E./ zmeny v registri poistencov spočívajú v tom, že všetky typy dohodárov sú od 1.1.2023 dôchodkovo poistení nepretržite, t.j. od vzniku do zániku dohody; z tohto dôvodu sa ruší povinnosť zamestnávateľa prihlasovať, či odhlasovať dohodára na/z dôchodkové poistenie, pri prekročení hraničnej výšky príjmu (zákonná hranica vo výške 200 €); ruší sa platnosť typov zamestnancov, ktoré sa vzťahujú na výnimku: tzn. typy pre prihlásenie / odhlásenie dôchodkového poistenia ako aj špeciálne typy na MV alebo VP za obdobie, kedy zamestnanec mal výnimku, ale napriek tomu mu vzniklo dôchodkové poistenie. Tieto typy zostávajú v číselníkoch a systém ich bude kontrolovať vtedy, kedy je ich možné použiť (len na obdobie pred rokom 2023).

F./ zavádza sa nový register OOP ako jediný zdroj výnimky (OOP), ktorý je povinná viesť Sociálna poisťovňa; Sociálna poisťovňa je povinná evidovať v registri poistencov osobitne fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a osobitne uplatňovanie OOP. Zamestnávateľovi sprístupní informácie potrebné na uplatnenie OOP jeho zamestnancom (dohodárom) bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov alebo oznámenia o uplatnení OOP; pri prihlasovaní zamestnanca na OOP systém nedovolí uložiť RLFO, pokiaľ daný právny vzťah už má v registri OOP prekrývajúci sa záznam.

NOVÉ OZNAMOVACIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA, ZAMESTNANCA A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Od 1.1.2023 je Sociálna poisťovňa povinná viesť evidenciu uplatňovaných OOP a to na základe údajov zasielaných zamestnávateľom prostredníctvom tlačiva RLFO. Sociálna poisťovňa bude na základe tejto evidencie sprístupňovať zamestnávateľovi informáciu o nemožnosti uplatnenia OOP, ak je už uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode (prednosť bude mať tá prihláška, ktorá bola podaná do registra poistencov ako prvá v porovnaní s inými prihláškami podanými na iné súbežné dohody, na ktoré mohla byť OOP uplatnená). V praxi to znamená, že ak zamestnávateľ prihlasuje (oneskorene) dohodára s OOP a Sociálna poisťovňa z evidencie uplatňovaných OOP zistí, že si tento dohodár v rovnakom období zúčtovacieho obdobia už OOP uplatňuje z inej dohody, informuje o tejto skutočnosti zamestnávateľa s upozornením, že do ukončenia uplatňovania existujúcej OOP sa nemôže v prihlasovanom právnom vzťahu OOP uplatniť s poukázaním na zásadu, v zmysle ktorej si dohodár v rovnakom čase v zúčtovacom období môže uplatniť OOP len z jednej dohody. V nadväznosti na tieto legislatívne úpravy zavádza novela zákona o sociálnom poistení od 1.1.2023 zmeny v oznamovacích povinnostiach pre sociálnu poisťovňu, pre zamestnávateľa a pre zamestnanca:
· Sociálna poisťovňa je povinná viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidovať fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a osobitne evidovať uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky [§ 226 ods. 1 písm. e)],
· zamestnávateľ má povinnosť oznámiť pobočke SP začiatok uplatňovania OOP a ukončenie uplatňovania OOP zamestnancom a to najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 227a ods. 2, t.j. zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že si začal uplatňovať/ukončil si uplatňovanie práva na OOP [§ 231 ods. 1 písm. d)],
· zamestnávateľ má povinnosť vykazovať zamestnancov (dohodárov) na MVP a VPP len jedným typom, bez ohľadu na záznam v registri OOP; systém bude kontrolovať správnosť uvádzania VZ a poistného z titulu OOP voči registru OOP (správnosť zníženia / nezníženia o výšku „výnimky“ z platenia poistného).
· Sociálna poisťovňa je povinná sprístupniť zamestnávateľovi informácie potrebné na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky jeho zamestnancom bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia alebo oznámenia o uplatnení práva [§ 226 ods. 1 písm. o) bod 2].
· zamestnanec - dohodár je povinný na účely uplatnenia OOP a./ písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva na OOP, b./ písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo na OOP § [227a ods. 2]; zároveň sa ruší povinnosť zamestnanca - dohodára s OOP predkladať čestné vyhlásenie za účelom uplatnenia/neuplatňovania OOP u viacerých zamestnávateľov v rovnakom čase [vypustenie § 227a ods. 2 písm. c) zákona].

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE OOP - "klasická" od 1.1.2023

Riešenie témy "OOP - "klasická" od 1.1.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná