Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daňové termíny r. 2023

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daňové termíny r. 2023

Autor Iveta Matlovičová   10.12.22
Vyhlásenie na zdanenie príjmov
do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania

Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto nároky sa u zamestnávateľa uplatňujú na základe vyhlásenia na tlačive predpísanom FR SR s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" (ďalej len „Vyhlásenie zdanenie príjmov ").
Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nárok na daňový bonus si môžu uplatniť nielen zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere, ale všetci daňovníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, z ktorej im plynie zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP"), t. j. aj zamestnanci pracujúci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutári, konatelia, spoločníci atď. Všetky príjmy zo závislej činnosti sú na uvedený účel rovnocenné.
Ak má zamestnávateľ u zamestnanca v priebehu zdaňovacieho obdobia prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi vyhlásenie na zdanenie príjmov. Ak zamestnanec podá vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania. V takomto prípade, však musí byť splnená podmienka, že si rovnaké nároky neuplatnil v rovnakom kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa. Ak zamestnanec podá vyhlásenie neskôr, v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ bude môcť prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca (§ 36 ods. 1 ZDP).


Upozornenie: Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13.12.2022 o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti určilo pre zdaňovacie obdobie roku 2023 vzor tlačiva [VYH36v20, ktoré bolo vydané Oznámením č. 21/DZPaU/2019.

Vystaviť potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2022
do 10.2.2023/do 10.3.2023

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a doručiť v zákonnej lehote zamestnancovi doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Ide o tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021“ (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“), ktorého vzor vydáva Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi:
 • do 10. februára 2023 na žiadosť zamestnanca, ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o jeho vystavenie do 6. februára 2022 (nakoľko 5. február pripadol na neďelu); ide o zamestnancov, ktorí požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa (zamestnávateľ vydá potvrdenie len na základe žiadosti zamestnanca, pričom súčasná právna úprava formu žiadosti neupravuje)
 • do 10. marca 2023 bez žiadosti zamestnanca, ak zamestnávateľ nebude tomuto zamestnancovi vykonávať ročné zúčtovanie, nakoľko zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (zamestnávateľ vydá potvrdenie o zdaniteľných príjmoch bez žiadosti zamestnanca).Upozornenie: Na zdaňovacie obdobie roku 2022 Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13.12.2022 o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti tieto vzory tlačiva "POT39_5v22“, "POT39_5v22júl-december“, "POT39_5v22/daňový bonus“. Použitie prvých dvoch vzorov tlačív „POT39_5v22“ a „POT39_5v22júl-december“ sa za zdaňovacie obdobie 2022 akceptuje, ak boli zamestnávateľom vystavené pre zamestnanca, ktorý si po 30.06.2022 neuplatnil daňový bonus za mesiace júl až december 2022. Ak si zamestnanec u svojho zamestnávateľa uplatnil daňový bonus aspoň za jeden z mesiacov júl až december 2022, potom zamestnávateľ tomuto zamestnancovi za zdaňovacie obdobie 2022 vystaví potvrdenie podľa § 39 ods. 5 ZDP (opravné potvrdenie) na tlačive, ktorého vzor „POT39_5v22/daňový bonus" (viď príloha).


Podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022
do 15.2.2023

Zamestnávateľ je povinný do 15.2.2023 prijímať od svojich (aj bývalých) zamestnancov vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2022“ (ďalej len „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“), na základe ktorého majú zamestnanci možnosť požiadať zamestnávateľa o vysporiadanie daňovej povinnosti z ročných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú aj ich prílohy. Žiadosť sa považuje za povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Finančné riaditeľstvo SR.
Zamestnanec môže doručiť zamestnávateľovi vyplnenú „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" nielen v písomnej forme, ale po vzájomnej dohode so zamestnávateľom aj elektronickou formou (napr. e-mailom). Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na doručení žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania elektronickými prostriedkami nedohodnú, stále zostáva v platnosti možnosť podať žiadosť aj v listinnej forme.

Upozornenie: Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13.12.2022 určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti určuje za zdaňovacie obdobie roku 2022 nový vzor tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania [ZIA38v2022]". Nakoľko ide o záväzný vzor tlačiva, pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022 možno použiť len „nový“ vzor žiadosti (viď príloha).


Vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2022
do 31.3.2023

Zamestnávateľ je povinný do tohto termínu vykonať ročné zúčtovanie a výpočet dane za zamestnancov, ktorí o to písomne požiadali do 15. februára 2023 a neboli povinní sami podať daňové priznanie (splnili zákonom určené podmienky, čo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania čestne prehlásili). Ak zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uviedol, že chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) na osobitné účely podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je na tento účel povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona „Potvrdenie o zaplatení dane“ [(ktoré zamestnanec predkladá príslušnému správcovi dane (akémukoľvek, najvhodnejšie však miestne príslušnému podľa miesta trvalého pobytu)]. Zamestnanec sa môže rozhodnúť venovať 2% resp. 3% podiel zaplatenej dane najneskôr do 1. mája 2023 (nakoľko 30. apríl pripadol na nedeľu).

Vydať potvrdenie o zaplatení dane
do 17.4.2023 (nakoľko 15.4. pripadá na sobotu)

Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, a v žiadosti požiadal aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane, potvrdenie je zamestnávateľ povinný vystaviť. Potvrdenie je povinnou prílohou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorá zodpovedá sume 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, na základe ktorého zamestnanec môže, najneskôr do 1. mája 2023 (nakoľko 30. apríl pripadol na nedeľu) u správcu dane vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

Upozornenie: Za zdaňovacie obdobie roku 2022 určilo Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13.12.2022 určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti vzor tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby [V2Pv21_1]", ktorý bol vydanýOznámením č. 35/DZPaU/2021/I zo dňa 5.11.2021. Pre zdaňovacie obdobie roku 2022 určilo Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13.12.2022 o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti vzor tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov [V2Pv18_P]", ktorý bol vydaný Oznámením č. 683788/2018 na zdaňovacie obdobie roku 2018.

Vydať doklad o vykonanom zúčtovaní a doplnený doklad o jeho vykonaní
do 1.5.2023 (nakoľko 30.4.pripadol na nedeľu)

Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní na tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti“. Ide o povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Ministerstvo financií SR. Za zdaňovacie obdobie roku 2022 určuje Ministerstvo financií SR nový vzor tlačiva. Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancovi:
 • ​doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 1. mája 2023 (nakoľko 30. apríl pripadol na neďelu) alebo
 • doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti zamestnanca, kedy ide o doklad doplnený o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, príp. preplatku, daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie (strana č. 2 dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní).


Upozornenie: Za zdaňovacie obdobie 2022 určilo Ministerstvo financií SR na základe Oznámenia č. MF/017108/2022-721 nový vzor tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti" (viď príloha).
Predložiť hlásenie o vyúčtovaní dane

do 1.5.2023 (nakoľko 30.4. pripadol na nedeľu)

Zamestnávateľ je povinný predložiť miestne príslušnému správcovi dane „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a daňovom bonuse na zaplatené úroky“ (ďalej len „Hlásenie o dani“) do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ide o povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Ministerstvo financií SR.

Upozornenie: Za zdaňovacie obdobie 2022 Ministerstvo financií SR na základe Oznámenia č. MF/017108/2022-721určilo nový vzor tlačiva „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky [HLASENIEv22_1]." (viď príloha)Predložiť mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
vždy do konca nasledujúceho mesiaca za sledované obdobie

Zamestnávateľ je povinný predložiť miestne príslušnému správcovi dane „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac“ (ďalej len „Mesačný prehľad o dani“) do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ide o povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Ministerstvo financií SR.

Upozornenie: Na zdaňovacie obdobie 2023 Ministerstvo financií SR určilo na základe Oznámenia č. MF/017108/2022-721 vzor tlačiva „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky [PREHLADv19_1]", ktoré bolo uverejnené Oznámením MF SR č. MF/016579/2018-721 na zdaňovacie obdobie roku 2019.


Zúčtovať preplatok na dani, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
do 31.5.2023

Zamestnávateľ je povinný najneskôr pri zúčtovaní výplat za apríl 2023 (májové výplatné termíny) vrátiť zamestnancovi preplatok dane (rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov), vyplatiť daňový bonus na dieťa, príp. daňový bonus na zaplatené úroky a zamestnaneckú prémiu

Zúčtovanie daňového nedoplatku medzi zamestnancom a zamestnávateľom (§ 38 ods. 7 zákona)
do konca zdaňovacieho obdobia 2023

Zamestnávateľ je povinný zraziť zamestnancovi daňový nedoplatok presahujúci sumu 5 € najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2023. Zákon však ustanovuje výnimky, kedy má zamestnávateľ povinnosť zraziť zamestnancovi aj nedoplatok v sume 5 € alebo v sume nižšej ako 5 € (t.j. aj 0,01 €): • zamestnanec sa rozhodol poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) na osobitné účely a v takomto prípade je potrebné uhradiť nedoplatok na dani najneskôr do 1. mája 2023 (nedoplatok na dani sa zrazí najneskôr v zúčtovaní výplat za mesiac marec 2023)
 • zamestnanec v ročnom zúčtovaní uplatňoval nárok na daňový bonus na dieťa, príp. daňový bonus na zaplatené úroky a v takomto prípade je potrebné nedoplatok na dani uhradiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2023.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf Rocne hlasenie o dani za rok 2022_v22_1.pdf (93.4 KB, 40 videní)
 • File Type: pdf RZD za rok 2022.pdf (250.5 KB, 38 videní)
 • File Type: docx 3-Ziadost-o-vyk-RZD-ZIA38_v22_1docx.docx (41.0 KB, 43 videní)
 • File Type: pdf 3-Potvrdenie2-s bonusom.pdf (115.5 KB, 48 videní)

 • 4
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Daňové termíny r. 2023

  Riešenie témy "Daňové termíny r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Daňové termíny r. 2023

  Riešenie témy "Daňové termíny r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Daňové termíny r. 2023

  Riešenie témy "Daňové termíny r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Daňové termíny r. 2023

  Riešenie témy "Daňové termíny r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Daňové termíny r. 2023

  Riešenie témy "Daňové termíny r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu