Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023

Autor Jana Motyčková   13.11.23
V roku 2023 došlo k zmenám v sporiacej fáze starobného dôchodkového sporenia, väčšina zmien platí od 1.5.2023.


Automatická prvá účasť na SDS

Od 1.5.2023 vzniká poistencom automaticky prvá účasť na SDS dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia, ak osoba nedovŕšila 40 rokov.
Zmluvu o SDS musí poistenec uzatvoriť do 180 dní, ak tak neurobí, SDS mu určí SP. Takýto sporiteľ môže do 730 dní odo dňa prvého vzniku účasti na SDS doručiť SP písomné oznámenie (úradne overený podpis alebo podpísané v SP), že nechce byť zúčastnený na SDS. Postavenie sporiteľa mu zanikne spätne od vzniku prvej účasti. Toto je možné urobiť len raz. Následne sporiteľ najneskôr pred dovŕšením 40 rokov môže znovu uzatvoriť zmluvu o SDS, odo dňa uzatvorenia zmluvy o SDS mu vznikne postavenie sporiteľa.

U poistenca, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1.5.2023 sa postupuje podľa zákona platného do 30.4.2023.
Odporúčanie – ak prvá účasť vznikne len z dôvodu vykonávania zamestnania s nízkym príjmom, je vhodné zrušiť prvú účasť na SDS. Následne uzatvoriť zmluvu o SDS je vhodné, ak FO začne vykonávať zárobkovú činnosť s bežným príjmom (VZ).


Dobrovoľné príspevky na SDS a počet fondov

Sporiteľ môže dobrovoľne prispievať do II. piliera len na základe vlastného rozhodnutia, bez potreby dodatku k zmluve alebo nahlasovania DSS.
DSS môže umožniť sporenie vo viac ako 2 fondoch naraz.


Predvolená investičná stratégia (PIS)
Predvolená investičná stratégia (PIS) je nastavenie pomeru rozloženia majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde (IF) a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (DF) v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.

Rozloženie majetku v PIS
Sporiteľ v PIS vo veku do 50 rokov (50 r. platí pre rok 2023) musí mať 100 % čistej hodnoty svojho majetku v IF. Ak sa zvýši dôchodkový vek o rok (pozn. zrejme myslený všeobecný dôchodkový vek, nezmyslená formulácia v zákone), vek do kedy musí byť celý majetok v IF sa zvýši o rok.
Od dovŕšenia 50 rokov a každého ďalšieho roku sa podiel hodnoty jeho majetku v IF znižuje o 4 percentuálne body v prospech podielu hodnoty jeho majetku v DF:
- vo veku 50 rokov 96 % v IF a 4 % v DF
- vo veku 51 rokov 92 % v IF a 8 % v DF
- vo veku 52 rokov 88 % v IF a 12 % v DF
- vo veku 53 rokov 84 % v IF a 16 % v DF
- vo veku 54 rokov 80 % v IF a 20 % v DF
- vo veku 55 rokov 76 % v IF a 24 % v DF
- vo veku 56 rokov 72 % v IF a 28 % v DF
- vo veku 57 rokov 68 % v IF a 32 % v DF
- vo veku 58 rokov 64 % v IF a 36 % v DF
- vo veku 59 rokov 60 % v IF a 40 % v DF
- vo veku 60 rokov 56 % v IF a 44 % v DF
- vo veku 61 rokov 52 % v IF a 48 % v DF
- vo veku 62 rokov 48 % v IF a 52 % v DF
- vo veku 63 rokov 44 % v IF a 56 % v DF
- vo veku 64 rokov 40 % v IF a 60 % v DF
- vo veku 65 rokov 36 % v IF a 64 % v DF
- vo veku 66 rokov 32 % v IF a 68 % v DF
- vo veku 67 rokov 28 % v IF a 72 % v DF
- vo veku 68 rokov 24 % v IF a 76 % v DF
- vo veku 69 rokov 20 % v IF a 80 % v DF
- vo veku 70 rokov 16 % v IF a 84 % v DF
...


Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa v PIS nezodpovedá uvedenému pomeru, je DSS povinná bez zbytočného odkladu odo dňa dovŕšenia príslušného veku (alebo odo dňa doručenia prejavu vôle, že sporiteľ chce byť zúčastnený v PIS), previesť tomuto sporiteľovi ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do DF; podmienka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v DF sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu.
Pomer IF : DF nemôže byť po dni prevodu zmenený v neprospech DF inak, ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky.
Pomer platenia príspevkov sporiteľa v PIS do jednotlivých dôchodkových fondov zodpovedá pomeru rozloženia majetku.

Koho sa týka PIS
Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii (PIS) je sporiteľ,
- ktorému vznikla prvá účasť na SDS, odo dňa vzniku prvej účasti na SDS alebo
- ktorý doručí DSS písomný prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle do DSS (zvyčajne je možné cez elektronický prístup).
Sporiteľ môže kedykoľvek ukončiť účasť v PIS a to odo dňa doručenia písomného prejavu vôle nebyť zúčastnený v PIS do DSS, resp. zmenou pomeru sporenia v jednotlivých fondoch.
+ prechodné ustanovenia


Sporiteľ, ktorý nie je v PIS
Sporiteľ, ktorý nie je v PIS :
- môže v rovnakom čase sporiť v 2 dôchodkových fondoch alebo vo viac ako 2 fondoch, ak sa na tom s DSS dohodne, a
- musí mať v DF minimálne taký podiel čistej hodnoty majetku aký by mal, ak by bol sporiteľom v PIS (napr. vo veku 50 rokov min. 4 %).
Ak takýto sporiteľ písomne oznámi DSS (resp. cez elektronický prístup), že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v DF, minimálny podiel čistej hodnoty jeho majetku v DF môže byť polovičný (napr. vo veku 50 rokov 2 %).


Ako to bolo do 30.4.2023
Pred zmenou zákona si sporiteľ volil rozloženie majetku vo fondoch (v r. 2013 boli všetci presunutí do dlhopisových fondov, ak neprejavili záujem o nepresunutie). Pritom od veku 52 rokov musel mať sporiteľ najmenej 10 % majetku v dlhopisovom garantovanom fonde a každý ďalší rok sa percento majetku v DF zvyšovalo o 10 % - vo veku 61 rokov to už bolo 100 %. Sporiteľ mal možnosť písomne oznámiť DSS, aby sa príslušné percento znížilo na polovicu.


Prechodné ustanovenia
DSS do 28.2.2023 informovala sporiteľov o ich možnostiach v súvislosti s PIS.
Sporitelia, ktorým boli presunuté prostriedky do DF v r. 2013 na základe všeobecného presunu a od r. 2013 nevykonali žiaden presun medzi dôchodkovými fondami a ak neprejavili opačnú vôľu do 31.5.2023 :


  • narodení po roku 1968 - od 1.7.2023 sa stali „automaticky“ sporiteľmi v PIS
  • narodení do roku 1968 vrátane - od 1.7.2023 sú ich povinné príspevky pripisované na IF (ak sporiteľ nevykoná zmenu). Sporiteľom v PIS sa stanú, ak pomer majetku v DF a IF zodpovedá pomeru v PIS.

Ostatní sporitelia sa mohli stať sporiteľmi PIS od 1.7.2023, ak do 31.5.2023 doručili DSS prejav vôle byť v PIS.
Každý sporiteľ sa môže stať sporiteľom v PIS na základe prejavu vôle byť zúčastnený v PIS, odo dňa jeho doručenia DSS.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

1
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023

Riešenie témy "Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023

Riešenie témy "Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu