Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

DB na zaplatené úroky od roku 2024

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

DB na zaplatené úroky od roku 2024

Autor Jana Motyčková   04.01.24
Zákon o dani z príjmu bol novelizovaný zákonom č. 508/2023 Z.z.. Táto novela upravuje podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky od roku 2024 (prvýkrát v RZD alebo DP za rok 2024).

Pri zmluvách o úvere na bývanie uzatvorených do 31.12.2023 sa pri uplatňovaní DB na zaplatené úroky z úveru na bývanie postupuje naďalej aj po roku 2023 podľa zákona platného do roku 2023 (50 % úrokov, najviac zo sumy 50.000 €, max 400 € ročne, nesleduje sa spôsob využitia nehnuteľnosti ...).

Pri zmluvách o úveroch na bývanie uzatvorených po roku 2023 pri DB na zaplatené úroky dochádza k týmto zmenám :
- ruší sa obmedzenie najviac zo sumy 50.000 €, čiže DB sa bude týkať aj úrokov z vyššej sumy úveru na bývanie
- DB bude možné uplatniť, len ak išlo o kúpu nehnuteľnosti, ktorá slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu daňovníka alebo k vlastnému trvalému bývaniu daňovníka spolu s blízkymi osobami (nemožno ani časť dotknutej nehnuteľnosti prenajať, používať na podnikanie, napr. kanceláriu a pod.)
- priemerný mesačný príjem žiadateľa spolu so spoludlžníkmi za rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu musí byť najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie. Priemerný mesačný príjem je 1/12 súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 zákona o dani z príjmov a osobitný základ dane z príjmov podľa § 7 a §51e. Ak je viac spoludlžníkov spočíta sa príslušný príjem všetkých spoludlžníkov deleno počet spoludlžníkov deleno 12.
- maximálna suma DB je vo výške 1200 € ročne (pôvodne 400 €). Výška DB na zaplatené úroky je 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 1200 € ročne. Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, zohľadňuje sa len pomerná časť z 1200 € pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov úročenia v roku, počnúc mesiacom kedy sa začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako sa postupuje v roku, kedy uplynula päťročná lehota, počas ktorej má daňovník nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie, pričom posledným mesiacom je mesiac, v ktorom päťročná lehota skončila.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež