Zavrieť

Porady

Materské centrá - účtovanie v PÚ

Pre všetkých,ktorí účtujú Materské centrum čiže organizáciu nezriadenú za účelom podnikania, účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva mám nasledovný návrh:..............
Rozdiskutujme si v téme dosť zložité účtovanie/môj názor/ v tejto NO. Téma sa nijako nebude líšiť od ostatných,klásť budeme otázky a aj na ne odpovedať. Rozdiel bude iba v tom, že ak sa v zaúčtovaní jednotlivej operácie zhodne minimálne 5 diskutujúcich, vložím toto riešenie do prvého príspevku tejto témy. Bude na zvážení každého ,či si tiež zvolí vo svojom účtovaní takýto postup.
Pre tých,ktorí sa na takýto odporúčaný postup účtovania jednotlivých operácií nespoľahnú,ostáva naďalej možnosť preklikať sa cez otázky a odpovede k tej, ktorú budú považovať za správnu.

P.S.Uľahčime si prácu,iní nám ju neuľahčia.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Na vkladanie odporúčaných účtovných operácií.

  Otázka: victoria
  Problematika materských centier mi nie je celkom jasná na akom princípe fungujú. Z čoho financujú všetky svoje výdavky ? Môžete mi to prosím objasniť ? Ďakujem :-)


  Odpovedá: Melnick MC sú spravidla občianske združenia,ich príjem tvoria členské príspevky,dotácie,dary, financie z projektov EU,príspevky z podielu zaplatenej dane/doteraz 2%/ a vlastná doplnková podnikateľská aktivita.

  .................................................. ..............................
  Naposledy upravil Melnick : 28.11.06 at 18:44

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Ideme na to:

  Dotácia od ESF...........................221/346
  Použitie dotácie..........................346/691

  .................................................. .........................
  Naposledy upravil Melnick : 28.11.06 at 18:45

  tori je offline (nepripojený) tori

  tori
  Účtujem v JÚ chránené dielne a APZ, tak neviem, či mi pomôžeš, no každopádne ti veľmi pekne ďakujem.

  dadia1 je offline (nepripojený) dadia1

  dadia1
  tiež učtujem v jednoduchom účtovníctve. takze by mi tiež viacej pomohlo niečo take. škoda.

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  A čo tak založiť novú tému? Veď tam by sme to mohli robiť úplne rovnako. Ibaže by sa tam rozpitvávalo JÚ v neziskovkách.
  Najhoršie na našej práci je to,že aj keď niečo robíme už rutinne,zrazu zapochybujeme a často nás potom maličkosti zdržiavajú pri práci. A táto forma ubezpečenia sa,že aj iní to robia ako ja,je aspoň pre mňa ,dosť upokojujúca.

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Takže idem pridať novú tému a riadiť sa budeme rovnako ako v tej založenej na PÚ.

  Ešte jedna poznámka : Po čase by som svoje príspevky, ktoré sú informačného charakteru a neskôr budú už zbytočné a iba budú zapĺňať tému, vymazala.
  Ide napríklad o tento príspevok,ktorý koncom januára 2007 vymažem. To už by sme mali byť rozbehnuté.

  Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

  Marianna01
  Opatrenie
  Ministerstva financií Slovenskej republiky
  z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92,
  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky
  (FS č. 20/2003)

  v znení
  oznámenia o oprave textu opatrenia MF SR č. 24501/2003-92
  (FS č. 3/2004)

  a v znení
  opatrenia MF SR z 24.novembra 2004 č. MF/10717/2004-74
  (FS č. 14/2004)
  a v znení
  opatrenia MF SR z 23. novembra 2005 č. MF/24523/2005-313
  (FS č. 10/2005)
  Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje :


  § 1


  Základné ustanovenie


  1. Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania, o dni uskutočnenia účtovného prípadu, o účtovných metódach určujúcich spôsoby oceňovania a ich použitia, o zásadách pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, o odpisovaní, o zásadách pre tvorbu a použitie rezerv, o zásadách pre členenie majetku a záväzkov, o zásadách pre vytváranie analytických účtov a o rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie1), štátne fondy1), obce2) a vyššie územné celky3) (ďalej len „rozpočtová organizácia“) a pre príspevkové organizácie1).
  2. Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie je prílohou k tomuto opatreniu.


  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  § 2

  Deň uskutočnenia účtovného prípadu

  1. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.
  2. Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností4) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.
   1. § 2a
  (1) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností
  a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
  b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
  c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.


  § 3

  Rámcová účtová osnova

  1. Rámcová účtová osnova obsahuje členenie až na úroveň syntetických účtov, okrem účtovej skupiny 20 – Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice a účtovej skupiny 22 – Účty Štátnej pokladnice, ktoré používa účtovná jednotka, ktorou je Štátna pokladnica.
  2. V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú v súlade s § 4.  § 4


  Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom


  (1) Pri vytváraní analytických účtov k syntetickým účtom sa zohľadňujú tieto hľadiská :
  1. členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb, ak sa nevedie analytická evidencia a miesta jeho umiestnenia, vrátane členenia podľa doby použiteľnosti, dohodnutej doby splatnosti na dlhodobý s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a krátkodobý s dobou použiteľnosti jeden rok alebo kratšou,
  2. členenie cenných papierov podľa druhov a emitentov,
  3. členenie pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roka vrátane a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok, ak sa nevedie analytická evidencia,
  4. členenie záväzkov podľa jednotlivých veriteľov a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roka vrátane a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok, ak sa nevedie analytická evidencia,
  5. členenie na slovenskú menu a cudziu menu,
  6. členenie podľa položiek účtovnej závierky vrátane členenia podľa poznámok,
  7. členenie podľa položiek rozpočtovej klasifikácie podľa osobitného predpisu1) ,
  g) členenie podľa rozpočtovej klasifikácie1), ak sa nevedie analytická evidencia,
  1. členenie podľa charakteru činnosti1) ,
  2. členenie na účely podľa osobitných predpisov5) ,
  3. iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky.


  § 5

  Zásady účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie za vykonávanú podnikateľskú činnosť a v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie


  1. Náklady a výnosy sa účtujú v rozpočtových organizáciách za vykonávanú podnikateľskú činnosť a v príspevkových organizáciách, podľa týchto zásad :
   1. náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,
   2. opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov,
   3. významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov,
   4. náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.
  2. Náklady (výdavky), ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako :
   1. náklady budúcich období na účte 381,
   2. výdavky budúcich období na účte 383.
  3. Výnosy (príjmy), ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako :
   1. výnosy budúcich období na účte 384,
   2. príjmy budúcich období na účte 385.
  4. Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a obdobie, ktorého sa týkajú.
  5. Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť časového rozlišovania.
  § 6

  Účtovanie kurzových rozdielov

  1. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona.
  2. Kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri platbe záväzku, inkase pohľadávky a predaji dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtujú
   1. na účtoch pohľadávok, záväzkov a finančného majetku a na ťarchu účtu 545 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 645 – Kurzové zisky, v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou za podnikateľskú činnosť,
   2. na účtoch pohľadávok, záväzkov a finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 430 – Finančné náklady a na účtoch pohľadávok za rozpočtové príjmy so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov a 216 – Zúčtovanie daňových a colných príjmov v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou za hlavnú činnosť; na účtoch 430 – Finančné náklady a 215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov a 216 – Zúčtovanie daňových a colných príjmov sa účtujú kurzové rozdiely na samostatných analytických účtoch osobitne pre kurzové zisky a osobitne pre kurzové straty.
  3. Kurzové rozdiely zistené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú
   1. na účtoch účtovej triedy 2, účtoch pohľadávok a záväzkov, úverov a návratných finančných výpomocí a na ťarchu účtu 545 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 645 – Kurzové zisky v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou za podnikateľskú činnosť,
   2. na účtoch účtovej triedy 2, účtoch pohľadávok a záväzkov, úverov a návratných finančných výpomocí so súvzťažným zápisom na účte 430 – Finančné náklady a na účtoch pohľadávok za rozpočtové príjmy na ťarchu alebo v prospech účtu 215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov a 216 – Zúčtovanie daňových a colných príjmov v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou za hlavnú činnosť; na účtoch 430 – Finančné náklady a 215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov a 216 – Zúčtovanie daňových a colných príjmov sa účtujú kurzové rozdiely na samostatných analytických účtoch osobitne pre kurzové zisky a osobitne pre kurzové straty.
  4. Pri účtovaní štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtujú kurzové rozdiely v prospech alebo na ťarchu účtu 922 – Ostatné osobitné fondy na samostatných analytických účtoch osobitne pre kurzové zisky a osobitne pre kurzové straty, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
  5. Pri účtovaní poskytovania prostriedkov z rozpočtu Európskej únie sa v rozpočtovej organizácii v rozsahu, ktorý určuje vnútorný predpis účtovnej jednotky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú kurzové rozdiely v prospech alebo na ťarchu účtu 918 – Ostatné finančné fondy na samostatných analytických účtoch osobitne pre kurzové zisky a osobitne pre kurzové straty.
  (6) Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov, a to do výnosov alebo nákladov alebo na účte 909 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
  (7) Kurzové rozdiely pri podielových cenných papieroch a vkladoch, oceňovaných metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 8 zákona, sú súčasťou ocenenia metódou vlastného imania.


  § 7

  Vnútroorganizačné účtovníctvo


  1. Vnútroorganizačné účtovníctvo možno organizovať
   1. v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 a 6,
   2. v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 7 a 8,
   3. kombináciou postupov podľa písmen a) a b).
  2. Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci tried 7 a 8 alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.
  3. Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.  Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

  § 8

  Otvorenie účtovných kníh


  1. Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi podľa § 16 zákona. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 962 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 961 – Začiatočný účet súvahový.
  2. Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 961 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných súvahových účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.
  3. Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovaný v prospech alebo na ťarchu účtu 962 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový.
  4. Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých účtovných metód účtujú ako prvý účtovný prípad bežného účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtov účtovej skupiny 93.
  5. Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový.
  6. Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový.


  § 9

  Uzavretie účtovných kníh


  1. Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.
  2. Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 – Náklady rozpočtových organizácií vynaložené na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových organizácií sa účtujú na ťarchu účtu 963 – Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií sa účtujú v prospech účtu 963 – Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.
  3. Konečné stavy účtov 211 a 213 účtovej skupiny 21 a účtu 234 účtovej skupiny 23 a účtov účtovej triedy 4 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia.
  4. (4) Konečné stavy účtov 214, 215, 216 a 219 účtovej skupiny 21 a účtov 235 a 237 účtovej skupiny 23 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia.
  5. Konečné stavy účtov 217 a 218 účtovej skupiny 21 sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.
  6. Konečné zostatky ostatných súvahových účtov sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu účtu 962 – Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku. Preúčtovaním konečných zostatkov účtov 963, 964, 965 a 933 na účet 962 sa uzatvoria účtovné knihy.
  7. Pri uzavretí účtovných kníh sa
   1. zisťujú obraty jednotlivých účtov,
   2. zisťujú konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, konečné zostatky ostatných súvahových účtov a konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 6,
   3. zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,
   4. zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov.
  1. Pri uzatvorení účtovných kníh sú údaje účtu 962 – Konečný účet súvahový, účtu 963 – Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie účtovnej závierky v príspevkových organizáciách.
  2. Pri uzatvorení účtovných kníh sú údaje účtu 962 – Konečný účet súvahový, účtu 963 – Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, účtu 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia, účtu 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia, účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtových organizáciách.
  § 10

  Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve


  1. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
  2. Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov z činnosti, ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591 a 595.
  3. Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov – účtovný výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.


  § 11

  Účtovanie dane z príjmov


  1. Daň z príjmov sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 59 – Daň z príjmov.
  2. Daň z príjmov v účtovnom období (ďalej len „splatná daň“) sa účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.
  3. Dodatočne platená daň z príjmov sa účtuje na účte 595 – Dodatočne platená daň z príjmov. Na ťarchu účtu 595 sa účtuje dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a v prospech tohto účtu sa účtuje nárok na vrátenie dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.


  § 12
  Účtovanie inventarizačných rozdielov


  1. Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
  2. Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov s výnimkou
   1. schodku peňažných prostriedkov a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,
   2. chýbajúcich cenných papierov, ktorých úbytok sa vykáže na analytickom účte cenné papiere v umorovacom konaní ak sa začne umorovacie konanie,
   3. prebytku odpisovaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech príslušného účtu oprávok v reprodukčnej obstarávacej cene,
   4. prebytku neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku,
   5. prebytku materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby, ktorý sa účtuje na účet 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií; to platí len na účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou.
  3. Ak je prebytok materiálu a tovaru preukázateľne vzniknutý z chybného účtovania pri vyskladnení, účtuje sa v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci jej hlavnej činnosti v prospech účtu 410 – Materiálové náklady pri nakupovanom materiále a v prospech účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií pri tovare; v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci jej podnikateľskej činnosti sa prebytok materiálu a tovaru preukázateľne vzniknutý z chybného účtovania pri vyskladnení účtuje v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.


  § 13
  Zásady pre tvorbu a použitie rezerv


  1. Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva sa účtuje v očakávanej výške záväzku, pričom pri spôsobe jej tvorby a použití sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
  2. V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou za vykonávanú podnikateľskú činnosť a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou za vykonávanú podnikateľskú činnosť sa tvoria rezervy podľa osobitného predpisu6).
  3. Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.
  4. Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov.
  5. Ak sa plnenie uskutočňuje v cudzej mene, rezerva sa účtuje aj v tejto mene. Kurzové rozdiely sa účtujú obdobne ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.
  6. Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad.
  7. Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.
  8. Rezervy nemajú aktívny zostatok.
  § 14
  Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek


  1. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti na ťarchu nákladov a tvoria sa k účtom majetku, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázateľné a nie je trvalého charakteru.
  2. Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalé. Ak ide o trvalé zníženie hodnoty majetku, účtuje sa toto zníženie na ťarchu nákladov.
  3. Opravné položky sa tvoria k
   1. pohľadávkam,
   2. cenným papierom držaným do splatnosti,
   3. podielovým cenným papierom a podielom, ktoré nie sú ocenené metódou vlastného imania,
   4. dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,
   5. zásobám.
  4. Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
  5. Opravné položky k účtom majetku v cudzích menách sa účtujú v cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzích menách sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia majetku v cudzích menách, ku ktorým sa vzťahujú.
  6. Opravné položky sa netvoria
   1. na zvýšenie hodnoty majetku nad výšku ocenenia v účtovníctve,
   2. k záväzkom,
   3. k majetku oceňovaného reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania.
  7. Pri inventarizácii opravných položiek sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť, pričom na opravné položky sa vzťahuje dokladová inventúra. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad pri vyhlásení konkurzu na majetok niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
  8. Opravné položky nemajú aktívny zostatok.
  (9) Ak sa na niektorý dôvod zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, neúčtuje sa súčasne tvorba opravnej položky.
  (10) V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou za vykonávanú podnikateľskú činnosť a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou za vykonávanú podnikateľskú činnosť sa tvoria opravné položky podľa osobitného predpisu6).
  Zásady pre členenie majetku a záväzkov


  § 15
  Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov
  1. Z časového hľadiska sa majetok účtovnej jednotky člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok a záväzky účtovnej jednotky na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky, pričom
   1. dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,
   2. krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok,
   3. dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,
   4. krátkodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.
  2. Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odseku 1, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.
  3. Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty.
  4. Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.


  § 16
  Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie
  1. Dlhodobý majetok sa člení na
   1. dlhodobý nehmotný majetok,
   2. dlhodobý hmotný majetok,
   3. dlhodobý finančný majetok,
   4. dlhodobé pohľadávky.
  2. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
   1. pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
   2. samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom7) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
   3. pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
  1. základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich ocenenie,
  2. otvárky nových lomov, pieskovísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnú do vstupnej obstarávacej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
  3. technické rekultivácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak 8),
  4. technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako ustanovuje osobitný predpis7),
  5. technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako ustanovuje osobitný predpis7) vykonané a odpisované nájomcom,
  6. technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako ustanovuje osobitný predpis7).
  1. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom7) pre hmotný majetok a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.
  2. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dobré meno obchodnej spoločnosti, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom7) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
  3. Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.
  4. Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú
   1. cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom a ostatné podielové cenné papiere a podiely,
   2. pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,
   3. cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové listy a termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti,
   4. umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.
  5. Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
  6. Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú
   1. zásoby, vrátane náhradných dielcov,
   2. krátkodobý finančný majetok účtovaný na účtoch účtovej triedy 2,
   3. drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov,
   4. drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby.
  § 17
  Zásady pre členenie cenných papierov


  1. Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na
   1. cenné papiere s pevným výnosom, a to
  1. s pevnou úrokovou mierou,
  2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,
   1. cenné papiere s premenlivým výnosom.
  1. Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere“), sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na
   1. podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,
   2. podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,
   3. ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).
  2. Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere
   1. určené na obchodovanie,
   2. určené na predaj,
   3. držané do splatnosti,
   4. nadobudnuté v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie.
  3. Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.
  4. Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.
  5. Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti.


  § 18
  Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie


  1. Derivát je finančný nástroj, ktorým je zmluva, podľa ktorej vzniká finančné aktívum jednej účtovnej jednotky a spravidla finančný záväzok inej účtovnej jednotky a spĺňa tieto podmienky :
   1. jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu od úverového hodnotenia (ratingu) alebo od úverového indexu alebo v závislosti od podobnej premennej,
   2. nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny úverových a trhových faktorov,
   3. je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.
  2. Za deriváty sa nepovažujú
   1. repo obchody, ktorými sú úvery, pôžičky so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžičky cenných papierov zabezpečené prevodom hotovosti, predaje cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákupy cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,
   2. zmluvy o nákupe, predaji, nájme hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, napríklad poľnohospodárske produkty, nerastné suroviny vrátane ropy, drahé kovy, energia, keď jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvy o komoditách uzavreté na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,
   3. poistné zmluvy alebo obvyklé zmluvy, ktoré vyžadujú úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.
  3. Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na
   1. pevné termínované operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,
   2. opcie, z ktorých nadobúdateľovi plynie úžitok, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu nadobúdateľa.
  4. Deriváty sa sledujú na podsúvahových účtoch, účtujú na súvahových účtoch a výsledkových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania alebo ukončenia, uplatnenia práva, predaja alebo spätného nákupu. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy. Na podsúvahových účtoch sa deriváty sledujú odo dňa dohodnutia derivátu do dňa ich vysporiadania.
  5. Súvahové pohľadávky a záväzky sa v analytickej evidencii členia podľa jednotlivých derivátov. Na súvahových účtoch sa u pevných termínovaných operácií účtujú až zmeny reálnej hodnoty ako pohľadávka alebo záväzok na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií. Pri opciách sa nákup opcie sleduje na samostatnom analytickom účte k účtu 378 – Iné pohľadávky a predaj opcie (vystavená opcia) na samostatnom analytickom účte k účtu 379 – Iné záväzky. Na týchto účtoch sa tiež účtujú zmeny reálnych hodnôt opcií. Zmeny reálnej hodnoty derivátov sa účtujú podľa povahy na ťarchu alebo v prospech účtov 373, 378, 379 so súvzťažným zápisom na účte 909 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Pri realizácii obchodu sa vysporiadajú oceňovacie rozdiely. Ak sa uplatní nákupná opcia, jej cena je súčasťou obstarávacej ceny aktíva. V ostatných prípadoch sa obstarávacia cena opcie účtuje do nákladov alebo výnosov.
  Účtovné metódy

  § 19
  Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
  1. Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch majetku.
  2. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje
   1. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,
   2. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý odpisovaný hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok, ktorý sa účtuje so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok; neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok novozistený pri inventarizácii, ktorý sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku,
   3. dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady.
  3. Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise7) a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako
   1. technické zhodnotenie,
   2. služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,
   3. náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.
  4. Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.
  5. O trvalom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu.
  (6) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.


  § 20


  Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob

  1. Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.
  2. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.
  3. Nevyfakturované dodávky sa účtujú v ocenení podľa uzavretej zmluvy, dodacieho listu alebo kvalifikovaným odhadom.
  4. Zásoby nadobudnuté bezodplatne a prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa účtujú v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou.
  5. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa účtujú v ocenení vlastnými nákladmi, ktoré sa ocenia v skutočnej výške alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.
  6. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov podľa § 33. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.


  § 21

  Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní cenných papierov


  1. Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.
  2. Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov, napríklad prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.
  3. Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad sa účtuje
   1. pri dlhopisoch s kupónmi, postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi ich menovitou hodnotou a ich čistou obstarávacou cenou, a to obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne o dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,
   2. pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.
  4. Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka a mimoriadna účtovná závierka spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úroky sú súčasťou účtov, v ktorých sa aktíva a záväzky účtujú.
  5. Pri cenných papieroch držaných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie sa ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov napríklad prémie alebo diskont.
  6. Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.
  7. Reálna hodnota cenného papiera sa určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.
  8. Reálna hodnota cenného papiera určeného kvalifikovaným odhadom sa rovná
   1. miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,
   2. súčasnej hodnote cenného papiera, ak ide o dlhopisy a zmenky.
  9. Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch :
   1. emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,
   2. na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,
   3. bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,
   4. bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.
  10. Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky.
  11. Podielové cenné papiere sa oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na hodnotu, ktorá zodpovedá miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka majetkovú účasť alebo majetkový podiel, ktorý účtovná jednotka spravuje (ďalej len „oceňovacia metóda vlastného imania“), okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti. Podielové cenné papiere sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou cenou. Hodnota goodwillu zahrnutá v obstarávacej cene sa prevedie na účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Podielové cenné papiere sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona oceňovacou metódou vlastného imania. Ocenenie podielového cenného papiera sa zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate obchodnej spoločnosti.
  § 22

  Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
  1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.
  2. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
  3. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.
  4. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.
  5. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje aj jednorázovo, ak ide o dlhodobý drobný nehmotný majetok a dlhodobý drobný hmotný majetok.
  6. Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.
  7. Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé koruny hore sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtov 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku alebo 470 – Odpisy a zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 a v prospech účtu 211. V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou sa súčasne účtuje tvorba fondu reprodukcie na ťarchu účtu 901 a v prospech účtu 916 – Fond reprodukcie, ak sú odpisy zdrojom fondu reprodukcie.
  Osobitné ustanovenia o postupoch účtovania

  § 23

  V účtovných jednotkách sa účtuje na účtoch týchto účtových tried
  1. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,
  2. Účtová trieda 1 – Zásoby,
  3. Účtová trieda 2 – Vzťahy z rozpočtového hospodárenia, rozpočtové účty a ostatné finančné účty,
  4. Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,
  5. Účtová trieda 4 – Náklady rozpočtových organizácií,
  6. Účtová trieda 5 – Náklady rozpočtových organizácií vynaložené na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových organizácií,
  7. Účtová trieda 6 – Výnosy z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií,
  8. Účtová trieda 7 – Vnútroorganizačné účtovníctvo,
  9. Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo,
  10. Účtová trieda 9 – Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé záväzky, úvery a pôžičky, rezervy, uzávierkové a podsúvahové účty.


  Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

  § 24

  1. V účtovej triede 0 sa účtuje o
   1. dlhodobom nehmotnom majetku,
   2. dlhodobom hmotnom majetku,
   3. obstaraní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku,
   4. poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,
   5. dlhodobom finančnom majetku,
   6. oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku,
   7. opravných položkách k dlhodobému majetku.
  2. V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku a ďalej najmä o
   1. kúpenom dlhodobom hnuteľnom majetku, ktorého vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,
   2. kúpenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom vlastníctvo kupujúci nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností5) a do nadobudnutia vlastníctva kupujúci nehnuteľnosť užíva,
   3. majetku v nájme, ktorý sa odpisuje za podmienok ustanovených v osobitnom predpise7),
  1. technickom zhodnotení v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom a ktoré odpisuje za podmienok ustanovených v osobitnom predpise7),
  2. technickej rekultivácii, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako je účtovná jednotka,
  e) dlhodobom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.


  Účtovanie obstarania dlhodobého majetku

  § 25

  1. Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a majú zabezpečené všetky technické funkcie potrebné na používanie a spĺňajú všetky podmienky podľa osobitných predpisov v oblasti stavebnej, ekologickej, požiarnej, bezpečnostnej a hygienickej.
  2. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtov 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.
  3. Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku, ak na takto nadobudnutý majetok budú vynaložené obstarávacie náklady.
  4. Na účtoch účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.
  5. V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou sa pri obstaraní dlhodobého majetku účtuje súčasne použitie zdrojov fondu reprodukcie.
  § 26

  Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku
  1. Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely.
  2. Ak sú súčasťou výdavkov (nákladov) súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku aj výdavky (náklady) na zhotovenie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov, vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, sledujú sa tieto náklady na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.
  3. Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú výdavky (náklady) na všetky navrhované riešenia.


  § 27

  Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku


  1. Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na
   1. prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,
   2. prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie7), dopravné, montážne práce a clo,
   3. zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
   4. náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov9) a platby za ekologickú ujmu10) v súvislosti s výstavbou,
   5. úhrada výdavkov (nákladov) účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia11)
  2. Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú výdavky (náklady), ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to
   1. úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním majetku,
   2. penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,
   3. výdavky (náklady) na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
   4. výdavky (náklady) na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
   5. výdavky (náklady) na biologickú rekultiváciu,
   6. výdavky (náklady) súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,
   7. výdavky (náklady) na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,
   8. výdavky (náklady) na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,
   9. dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu nie sú výdavkami na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
  3. Náklady nájomcu na uvedenie veci do pôvodného stavu po skončení nájmu, sa jednorázovo odpíšu na ťarchu nákladov.
  § 28

  Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  1. Pri účtovaní vyraďovania hmotného majetku sa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovanej v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu účtuje do nákladov na novú stavbu.
  2. Pri účtovaní čiastočnej likvidácie jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku môže byť naďalej využívaná. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri účtovaní vyradenia časti súboru hnuteľných vecí.
  3. Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitných predpisov12) účtuje sa jednorázový odpis obstarávacej ceny do nákladov a ako úplne odpísaný sa bezodplatne prevedie nadobúdateľovi, ktorý ho neodpisuje.
  4. Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný sa účtuje na ťarchu účtov
   1. 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku,
   2. 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,
   3. 548 – Manká a škody,
   4. 546 – Dary.
  5. Zostatková cena majetku podľa odseku 4 sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 916 – Fond reprodukcie v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou, ak je zostatková cena majetku podľa osobitného predpisu zdrojom fondu.
  6. Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný sa účtuje na ťarchu účtu
   1. 470 – Odpisy a zostatková cena dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku,
   2. 460 – Manká a škody.
  7. Zostatková cena podľa odseku 6 sa v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.
  8. Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v prospech účtov účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a na ťarchu účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotného majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.
  9. Vyradenie neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku.
  10. Pri zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa suma účtovaná na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku zaúčtuje na ťarchu účtu 480 – Iné náklady alebo 549 – Iné ostatné náklady, ak ide o škodu účtuje sa na ťarchu účtu 460 – Manká a škody alebo 548 – Manká a škody v príspevkovej organizácii a pri podnikateľskej činnosti v rozpočtovej organizácii.


  § 29

  Účtovanie dlhodobého finančného majetku


  1. O dlhodobom finančnom majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, a to na účet
   1. 061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe,
   2. 062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,
   3. 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,
   4. 067 – Dlhodobé pôžičky,
   5. 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.
  2. V priebehu obstarávania dlhodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.
  3. Cenné papiere, ktoré vyjadrujú väčšinový alebo rozhodujúci podiel sa účtujú na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe alebo 062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva.
  4. Na účte 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do doby splatnosti.
  5. Na účte 067 – Dlhodobé pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám.
  6. Na účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä
   1. ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré sa neúčtujú na účtoch 061 a 062,
   2. dlhové cenné papiere obstarané v priamych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.
  7. Predaj finančného majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, účtuje na ťarchu účtu 553 – Predané cenné papiere a podiely. Súčasne sa účtuje úbytok cenných papierov na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu príslušného fondu účtovnej jednotky, na ťarchu ktorého boli pôvodne obstarané.
  8. Predaj finančného majetku, ktorý účtovná jednotka nadobudla bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 06 –Dlhodobý finančný majetok.
  § 30
  1. Na účte 012 – Nehmotné výsledky výskumu a vývoja sa účtujú úspešné výsledky duševnej práce, ktoré nie sú predmetom priemyselných, autorských a iných oceniteľných práv. Na tomto účte sa o nich účtuje, ak sa
   1. kúpili samostatne a nie sú súčasťou dodávky dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenia,
   2. vytvorili vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo opakovaného predaja, ak nejde o výsledky na zákazku alebo o súčasť dodávky dlhodobého hmotného majetku.
  1. Softvér sa účtuje na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je
   1. kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
   2. vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním a alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
  2. Na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, predmety priemyselných práv a iné výsledky tvorivej činnosti, ktoré sú predmetom oceniteľných práv.
  3. Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1 až 3. Na tomto účte sa účtuje aj goodwill.
  4. Dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na príslušný účet účtových skupín 02 a 03, a to na účet :
   1. 021 – Stavby,
   2. 022 – Stroje, prístroje a zariadenia,
   3. 023 – Dopravné prostriedky,
   4. 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov,
   5. 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá,
   6. 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok,
   7. 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok,
   8. 031 – Pozemky,
   9. 032 – Umelecké diela a zbierky,
   10. 033 – Predmety z drahých kovov.
  5. O umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa právnych predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, sa účtuje na účet 032 – Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.
  6. Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou podľa odseku 6
   1. predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty podľa osobitného predpisu12),
   2. historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu13),
   3. pamiatkový fond podľa osobitného predpisu14),
   4. literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu15).
  7. Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 7 sa vzťahujú osobitné predpisy16).


  § 31


  Pri účtovaní technického zhodnotenia odpisovaného nájomcom podľa osobitného predpisu7) sa pri zániku nájomnej zmluvy postupuje
  takto :
  1. v účtovníctve nájomcu sa účtuje zostatková cena technického zhodnotenia na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku alebo účtu 470 a v prospech účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku,
  2. v účtovníctve prenajímateľa sa účtuje technické zhodnotenie na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok alebo 01 – Dlhodobý nehmotný majetok a v prospech účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku.
  § 31 a

  Účtovanie finančného prenájmu

  1. Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie
  1. finančným prenájmom nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak počas dohodnutej doby finančného prenájmu, nájomca užíva prenajatý majetok za jednorázovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb uhrádzaných počas dohodnutej doby nájmu majetku,
  2. dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, po zaplatení ktorej na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,
  3. istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.
  (2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.
  (3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky alebo 430 – Finančné náklady.
  (4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky alebo 430 – Finančné náklady.
  (5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:
  a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 alebo účtu 470,
  b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.
  (6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu
  a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne
  b) účtu 549 – Iné ostatné náklady alebo účtu 480 - Iné náklady.“.
  Účtová trieda 1 – Zásoby

  § 32

  Účtovanie zásob
  1. V účtovej triede 1 – Zásoby sa účtuje materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.
  2. Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál sa účtuje materiál, ktorý zahŕňa najmä suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania, pričom
   1. ako suroviny sa účtujú veci, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
   2. ako pomocné látky sa účtujú veci, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,
   3. ako prevádzkové látky sa účtujú veci, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,
   4. ako náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,
   5. ako obaly sa účtujúveci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom účtujú sa ako obaly.
  3. Na účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby sa účtuje nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom
   1. o nedokončenej výrobe sa účtuje pri produktoch, ktoré prešli jednou alebo viacerými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovými výrobkami,
   2. o polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje pri oddelene evidovaných produktoch, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese,
   3. o výrobkoch sa účtuje pri predmetoch vlastnej výroby určených na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky,
   4. ako zásoby zvierat sa účtujú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, psy a podobne.
  4. Na účtoch účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtuje o tom, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva s na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.
  5. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B účtovania zásob. Spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu a účtovná jednotka nie je v likvidácii alebo v konkurze. Spôsobom B sa neúčtuje obstaranie a úbytok tovaru v hlavnej činnosti rozpočtových organizácií.
  6. Spôsobom A sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto :
   1. v priebehu účtovného obdobia sa zložky ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci podnikateľskej činnosti v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a v rozpočtovej organizácii v prospech účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií a na ťarchu príslušných účtov zásob,
   2. prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa v účtovnej jednotke účtuje v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru,
   3. spotreba materiálu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci podnikateľskej činnosti na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 554 – Predaný materiál a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou sa spotreba materiálu účtuje na ťarchu účtu 410 – Materiálové náklady a predaj materiálu na ťarchu účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií so súvzťažným zápisom na účte 112 – Materiál na sklade; hodnota predaného tovaru v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci podnikateľskej činnosti sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou na ťarchu účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií so súvzťažným zápisom na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach,
   4. pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru účtujú na ťarchu účtu 548 – Manká a škody alebo 460 – Manká a škody alebo v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií, ak ide o prebytky; ak možno preukázať, že prebytok materiálu vznikol nesprávnym účtovaním spotreby materiálu účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu alebo 410 – Materiálové náklady; ak možno preukázať, že prebytok tovaru vznikol nesprávnym zaúčtovaním predaného tovaru účtujú sa inventarizačné rozdiely v prospech účtu 504 – Predaný tovar alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií; úbytky materiálu do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo 410 – Materiálové náklady a úbytky tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.
  7. Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto :
   1. v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou a v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci podnikateľskej činnosti alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií,
   2. vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 alebo 211 a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby,
   3. pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtu 548 – Manká a škody alebo 460 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií, ak ide o prebytky; úbytky zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – zmeny stavu vnútroorganizačných zásob alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.
  8. Spôsobom B sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto :
   1. v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy alebo účtu 410 – Materiálové náklady so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy alebo účtu 410 – Materiálové náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupina 62 – Aktivácia alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií,
   2. pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu alebo 410 – Materiálové náklady a začiatočný stav účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar; stav zásob zistený v skladovej evidencii sa účtuje pri materiály na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu alebo 410 – Materiálové náklady a pri tovare na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 504 – Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 548 – Manká a škody alebo 460 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok materiálu sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy alebo 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií alebo v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu alebo 410 – Materiálové náklady a na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade; prebytok tovaru sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtu 504 – Predaný tovar a na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach.
  9. Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto :
   1. v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 – Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 alebo účtovej triedy 4,
   2. pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob alebo účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií; stav zásob zistený podľa skladovej evidencie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob alebo účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií; manká sa účtujú na ťarchu účtu 548 – Manká a škody alebo 460 – Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob alebo účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.
  10. Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.
  11. Pri uzavretí účtovných kníh sa pri spôsobe A aj B účtovania zásob účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste.
  12. Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.
  13. Ak sa použije spôsob A účtovania zásob možno nákupy materiálu účtovať priamo na účet 112 – Materiál na sklade, nákupy zvierat na účet 124 – Zvieratá a nákupy tovaru na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach.
  14. Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnú jednotku sa sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa zaznamenáva miesto ich uloženia.
  15. O sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob.
  16. Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané od iných subjektov alebo dodané účtovnej jednotke omylom a informácie o konsignačnom sklade sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.
  17. Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci podnikateľskej činnosti alebo v účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou účtuje prostredníctvom účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru.
  18. Prirodzené úbytky zásob sa účtujú do spotreby bez zaúčtovania na sklad v rozsahu, ktorý určuje vnútorný predpis účtovnej jednotky, ktorým sa určili normy prirodzených úbytkov zásob.


  § 33

  Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 1
  1. Na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.
  2. Na účte 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.
  3. Na účte 119 – Materiál na ceste sa účtujú vyúčtovania za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu17).
  4. Na účte 121 – Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch. Na účte 121 – Nedokončená výroba sa pri spôsobe B účtovania zásob účtuje len pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.
  5. Na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.
  6. Na účte 123 – Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.
  7. Na účte 124 – Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.
  8. Na kalkulačnom účte 131 – Obstaranie tovaru sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.
  9. Na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri aktivovanom tovare sa na tomto účte účtuje v ocenení uvedenom pri účte 123 – Výrobky. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.
  10. Na účte 139 – Tovar na ceste sa účtujú vyúčtovania za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu18).
  11. V prospech účtu 191 – Opravná položka k materiálu sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám súvzťažne k účtu 559 – Tvorba opravných položiek. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám sa účtuje na ťarchu účtu 191 – Opravná položka k materiálu súvzťažne k účtu 659 – Zúčtovanie opravných položiek.


  § 34

  Účtovanie zásob v analytickej evidencii
  1. Analytická evidencia sa vedie podľa druhov alebo podľa skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača. V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob.
  2. Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.
  Účtová trieda 2 – Vzťahy z rozpočtového hospodárenia, rozpočtové účty a ostatné finančné účty


  § 35


  1. Na účtoch účtovej triedy 2 sa účtuje o finančných vzťahoch z rozpočtového hospodárenia, o rozpočtových účtoch, o vzťahu k účtom klientov štátnej pokladnice, o peniazoch a finančných bankových účtoch, o krátkodobom finančnom majetku, o návratných finančných výpomociach, o krátkodobých bankových úveroch a ostatných prijatých výpomociach.
  2. Účet finančného majetku v cudzích menách sa vedie v účtovníctve v slovenských korunách aj v cudzích menách.
  § 36

  Účtová skupina 20 – Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice
  1. Na účtoch účtovej skupiny 20 sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica.
  2. V rámci účtovej skupiny 20 sa účtuje o príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu, o zúčtovaní príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, o stave a pohybe prostriedkov na účtoch úverového krytia štátneho rozpočtu a o stave a pohybe prostriedkov na ostatných účtoch klientov štátnej pokladnice.


  § 37

  Účtová skupina 21 – Finančné vzťahy z rozpočtového hospodárenia
  1. V účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia sa účtujú v prospech účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií najmä
  a) príjem rozpočtových prostriedkov na vkladový výdavkový rozpočtový účet so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 232,
   1. odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktoré sa účtujú na ťarchu nákladov účtovej triedy 4 – Náklady rozpočtových organizácií a súvzťažne v prospech účtov účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku,
   2. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou v rámci hlavnej činnosti, aktivácia materiálu, služieb a tovaru, zásoby vlastnej výroby v rámci hlavnej činnosti v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku,
   3. priame použitie zdrojov z osobitných účtov na úhradu výdavkov, ak sa prostriedky nepoužili prostredníctvom príjmov a výdavkov rozpočtu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu príslušného zdroja.
  1. V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou sa na ťarchu účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií účtuje najmä
  a) tvorba zdrojov k uhradenému dlhodobému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku,
   1. zníženie stavu zásob vlastnej výroby v rámci hlavnej činnosti účtovnej jednotky, ktorá je rozpočtovou organizáciou súvzťažne v prospech príslušných účtov zásob vlastnej výroby,
   2. vrátenie rozpočtových prostriedkov z vkladového výdavkového rozpočtového účtu súvzťažne v prospech účtu 232 – Vkladový výdavkový rozpočtový účet.
  1. V účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, sa účtujú na ťarchu účtu 212 – Poskytnutie prostriedkov na výdavky rozpočtovej organizácie rozpočtové prostriedky poskytnuté na vkladový výdavkový rozpočtový účet rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) so súvzťažným zápisom v prospech účtu 231 – Základný bežný účet. V prospech účtu 212 sa účtuje suma realizovaných výdavkov rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 218 – Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov a vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov z vkladového výdavkového rozpočtového účtu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 231 – Základný bežný účet.
  2. Na ťarchu účtu 213 – Transfery sa účtujú najmä príspevky príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, transfery občianskym združeniam a nadáciám, dotácie nefinančným subjektom (právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom), bežné transfery na rôznej úrovni a bežné transfery medzinárodným organizáciám.
  (5) V prospech účtu 214 – Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtujú sumy daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov ku dňu vzniku nároku na ich zaplatenie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov.
  1. V prospech účtu 215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov sa účtujú sumy nedaňových príjmov účtovnej jednotky bez ohľadu na ich skutočné inkaso so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu v účtovej triede 3.
  2. V prospech účtu 216 – Zúčtovanie daňových a colných príjmov sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou sumy daňových príjmov na ich zaplatenie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 317 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné.
  3. V prospech účtu 217 – Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtujú príjmy realizované v súhrne za obec alebo vyšší územný celok, ak boli prijaté na základný bežný účet.
  4. Na ťarchu účtu 218 – Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov sa účtujú výdavky realizované v súhrne za obec alebo vyšší územný celok, ak boli uhradené zo základného bežného účtu.
  5. Na ťarchu účtu 219 – Zúčtovanie prevodov rozpočtových príjmov sa účtuje priznanie prevodu inkasovaných rozpočtových príjmov z vkladového príjmového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku na ich základný bežný účet v priebehu účtovného obdobia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 348


  § 38

  Účtová skupina 22 – Účty Štátnej pokladnice


  V rámci účtovej skupiny 22 sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov v slovenskej mene a v cudzej mene na účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na účtoch bánk.
  § 39

  Účtová skupina 23 – Rozpočtové účty
  (1) Na účte 231 – Základný bežný účet sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov na bežných účtoch obce alebo vyššieho územného celku s výnimkou prostriedkov na samostatných účtoch ich mimorozpočtových peňažných fondov a prostriedkov z podnikateľskej činnosti, o ktorých sa účtuje v účtovej skupine 24. Ak má účtovná jednotka otvorený kontokorentý účet, na ktorom môže byť v rámci dohodnutého úverového limitu aj pasívny zostatok, aktívny zostatok účtu sa vykazuje v účtovnej závierke (súvahe) v majetku a pasívny zostatok sa vykazuje ako krátkodobý bankový úver. Nemôže sa vykazovať v majetku s mínusovým znamienkom.
  (2) Na účte 232 – Vkladový výdavkový rozpočtový účet sa účtuje o prostriedkoch na bankových účtoch určených na realizáciu rozpočtových výdavkov. Na ťarchu účtu 232 a v prospech účtu 211 sa účtuje príjem prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom na výdavky ich rozpočtových organizácií. V prospech účtu 232 sa účtujú výdavky so súvzťažným zápisom na ťarchu rôznych účtov podľa druhu výdavkov. V prospech účtu 232 a na ťarchu účtu 211 sa účtuje vrátenie nepoužitých prostriedkov vkladového výdavkového rozpočtového účtu.
  (3)V prospech účtu 234 – Výdavkový rozpočtový účet sa účtuje realizácia všetkých rozpočtových výdavkov.
  (4) Na ťarchu účtu 235 – Príjmový rozpočtový účet sa účtujú rozpočtové príjmy. Na tomto účte sa účtuje najmä o prostriedkoch rozpočtových príjmových účtov štátneho rozpočtu s výnimkou daňových a colných príjmov, o ktorých sa účtuje na účte 237.
  (5) Na účte 236 – Príjmový vkladový rozpočtový účet sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov na príjmových rozpočtových účtoch v účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie obce alebo vyššieho územného celku, z ktorých sa prijaté príjmy prevádzajú v priebehu účtovného obdobia na základný bežný účet obce alebo vyššieho územného celku. Prijaté príjmy sa účtujú na ťarchu účtu 236. Rozpočtové príjmy určené k prevodu na základný bežný účet sa účtujú v prospech účtu 348 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 219. Skutočne realizovaný prevod z bankového účtu sa účtuje na ťarchu účtu 348 a v prospech účtu 236.
  (6) Na ťarchu účtu 237 – Príjmové rozpočtové účty daňových príjmov a colných príjmov sa účtujú rozpočtové príjmy prijaté na príslušné príjmové rozpočtové účty štátneho rozpočtu.


  § 40

  Účtová skupina 24 – Ostatné bankové účty


  1. Na účte 241 – Bežný účet sa účtuje o peňažných prostriedkoch podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií, o peňažných prostriedkoch príspevkovej organizácie na bankových účtoch.
  2. Na účte 242 – Bežné účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov na účtoch peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov.
  3. Na účte 243 – Bežné účty finančných fondov sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov na účtoch finančných fondov, napríklad vo všetkých účtovných jednotkách o účte sociálneho fondu. V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou sa na tomto účte účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov na účtoch rezervného fondu a fondu reprodukcie, ak nie sú prostriedky finančných fondov sústredené na bežnom účte.
  4. Na účte 245 – Ostatné bežné účty účtujú účtovné jednotky, ktorými sú rozpočtové organizácie stave a pohybe cudzích prostriedkov napríklad združených prostriedkov, prostriedkov miezd prevedených na konci účtovného obdobia a ďalších finančných prostriedkov.
  5. Na účte 246 – Bežné účty osobitných fondov sa v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov osobitných fondov tvorených v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  (6) Na účte 248 sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou stav a pohyb peňažných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie vedených na osobitných bežných účtoch podľa osobitného predpisu1). Na tomto účte sa účtuje aj stav a pohyb peňažných prostriedkov na osobitnom účte vedenom v mene Európskej komisie.
  1. Ak má účtovná jednotka zriadený vkladový bankový účet v devízových prostriedkoch, sleduje sa na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom účtových skupín 23 a 24.
  2. Na účtoch účtových skupín 23 a 24 sa účtuje na základe oznámenia banky o prijatých alebo prevedených platbách. Pri účtoch týchto účtových skupín zachytávaných na jednom syntetickom účte ak sa používa viac bankových účtov používa sa pre každý z nich samostatný analytický účet.

  § 41

  Účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok

  Krátkodobý finančný majetok
  1. Na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtujú cenné papiere, ktoré sú držané za účelom vykonania obchodu na tuzemskej burze a zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom horizonte. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých cenných papierov, emitentov a peňažnej meny.
  2. Na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje stav, obstaranie, úbytok cenných papierov úverovej povahy, ktoré sa držia za účelom obchodovania na verejnom trhu. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých cenných papierov, emitentov a peňažnej meny.
  3. Na účte 255 – Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy, ktoré môže účtovná jednotka držať podľa osobitného predpisu18).
  4. Na účte 256 – Ostatné cenné papiere sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti a ostatné realizovateľné cenné papiere, napríklad nakúpené opčné listy. Ak sú nakúpené opčné listy držané až do dňa uplatnenia prednostného práva, bez ohľadu, či právo bolo alebo nebolo uplatnené, účtujú sa v tento deň do nákladov takto :
   1. na ťarchu účtu 430 – Finančné náklady, ak ide o účtovnú jednotku ktorou je rozpočtová organizácia,
   2. na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady, ak ide o účtovnú jednotku, ktorou je príspevková organizácia alebo o podnikateľskú činnosť rozpočtovej organizácie,
  bez ohľadu, či právo uplatnené bolo alebo nie.
  1. Na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku sa účtujú v priebehu obstarávania jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov, ak ide o krátkodobý finančný majetok.


  § 42

  Účtová skupina 26 - Peniaze


  1. Na účte 261 – Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov, prijatých namiesto hotových peňazí a poukážok na zaúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozity, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcom. K jednotlivým účtovným prípadom sa vyhotovujú pokladničné doklady. Na analytických účtoch sa vedie stav a pohyb valút, šekov a poukážok na zaúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.
  2. Účet 262 – Peniaze na ceste sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie prevodov medzi jednotlivými bankovými účtami účtovnej jednotky.
  3. Na účte 263 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do používania, napríklad poštové známky, diaľničné známky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu pred ich vydaním, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do používania. Ako ceniny sa účtujú i nakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania. Ceniny zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.


  § 43

  Návratné finančné výpomoci


  1. Na účte 271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke, ktorej rozpočet je súčasťou verejného rozpočtu1).
  2. Na účte 272 – Prijaté návratné finančné výpomoci sa účtujú návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu1).
  3. Na účtoch 273 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkovým organizáciám, 274 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľských subjektom a 275 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám sa účtujú poskytnuté výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých subjektov.
  4. Na účte 277 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám sa účtujú poskytnuté výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých osôb.


  § 44

  Krátkodobé bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
  1. Na účte 281 – Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti do jedného roka. V účtovnej jednotke, ktorou je obec a vyšší územný celok sa prijatý úver účtuje na ťarchu
   1. účtu 231 – Základný bežný účet, ak suma vo výške poskytnutého úveru je prevedená na základný bežný účet,
   2. účtu 321 – Dodávatelia, ak banka uhrádza jednotlivé faktúry priamo z úverového účtu sa v tomto prípade k účtu 281 vedú analytické účty podľa rozpočtovej klasifikácie.
  2. Pri vykonaných splátkach úverov sa triedenie podľa rozpočtovej klasifikácie zohľadní pri účte 281 – Krátkodobé bankové úvery.
  3. V účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia sa účtuje poskytnutý úver na účte 241 – Bežný účet, ak sa úver prevedie bankou na tento účet; ak sú z úverového účtu priamo hradené faktúry účtuje sa takýto úver na účet 321 – Dodávatelia.
  4. Na účte 282 – Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Poskytnutie úveru sa účtuje v prospech účtu 282 – Eskontné úvery a na ťarchu príslušného bankového účtu účtovnej jednotky. Odovzdanie zmenky banke na eskont sa účtuje na ťarchu účtu 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere a v prospech účtu 312 – Zmenky na inkaso. Po prijatí avíza od banky o vykonanej úhrade zmenky alebo cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada poskytnutého úveru zápisom na ťarchu účtu 282 a v prospech účtu 313.
  5. Na účte 283 – Emitované krátkodobé dlhopisy sa účtuje o krátkodobých dlhopisoch, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka. U emitenta sa účtujú krátkodobé dlhopisy v prospech tohoto účtu a na ťarchu účtu 375 – Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou.
  6. Na účte 289 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie účtuje o prijatých pôžičkách poskytnutých od iných osôb ako bánk.


  § 45

  Účtová skupina 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
  1. Na účtoch účtovej skupiny 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa účtujú opravné položky ocenenia krátkodobého finančného majetku vedeného na účtoch účtovej skupiny 25 a pri poklese, ktorý nie je trvalého charakteru.
  2. Na účtoch účtovej skupiny 29 sa účtuje zrušenie opravných položiek, ak sa pominú dôvody na ich vytvorenie.  Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

  § 46

  Pohľadávky

  1. Na účte 311 – Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.
  2. Na účte 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje príjem zmeniek cudzích a zmeniek cudzích na vlastný rad od odberateľov a od iných dlžníkov.
  3. Na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj za iné cenné papiere odovzdané na eskont banke. V prospech tohoto účtu sa účtuje zmenka a iné cenné papiere bankou inkasované a zmenka a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou.
  4. Na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.
  5. Na účte 315 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové sa účtuje o rozpočtových príjmoch od právnických osôb a od fyzických osôb.
  6. Na účte 316 – Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči dodávateľom. V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou sa na tomto účte účtujú preddavky poskytnuté vnútroorganizačnej jednotke.
  7. Na účte 317 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné sa účtuje o nároku a znížení daňových alebo colných pohľadávokv účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtová organizácia.
  (8) Na účte 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov sa účtujú rozpočtové daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov.


  § 47

  Postup účtovania zmenky
  1. Zmenka ako cenný papier sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou a účtuje sa na účtoch účtových skupín 06 a 25.
  2. O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom účtuje na účte 312 – Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 – Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 – Zmenky na úhradu alebo 958 – Dlhodobé zmenky na úhradu.
  3. Predaj zmenky ako platobného prostriedku sa účtuje v prospech účtu 312 – Zmenky na inkaso.
  4. Pri eskonte zmenky bankou sa zmenka prevedie na účet 313 – Pohľadávky za ekontované cenné papiere v ocenení jej menovitou hodnotou zníženou o diskont. V účtovnej jednotke, ktorá je príjemcom sa súčasne účtuje jej záväzok voči banke v prospech účtu 282 – Eskontné úvery alebo 951 – Dlhodobé bankové úvery až do doby, keď zmenkový dlžník splatí eskontovanú zmenku.
  5. Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo prevodom (indosamentom) zmenky, s výnimkou eskontu, sa účtuje na podsúvahových účtoch, a to do dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky.
  § 48

  Záväzky
  1. Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky.
  2. Na účte 322 – Zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vydané účtovnou jednotkou a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom, kde zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je kratší ako jeden rok.
  3. Na účte 324 – Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od účtovnej jednotky, ktorá je odberateľom pred splnením záväzku voči nemu.
  4. Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uplatnené reklamácie odberateľmi.


  § 49

  Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami


  1. na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia voči zamestnancom, alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.
  2. Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.
  3. Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.
  4. V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo 450 alebo na ťarchu účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci. Na ťarchu účtu 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa účtujú nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 331 – Zamestnanci.


  § 50

  Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie
  1. Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov. Pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov.
  2. Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.
  (3) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Na účte 343 –Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení alebo zvýšení dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daň z pridanej hodnoty v účtovej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19a), so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 a 1.
  (4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.
  (5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu19c), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19b) je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.
  1. Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje
   1. v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 – Odberatelia, 316 – Ostatné pohľadávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 378 – Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtovných triedach 0, 1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo v prospech iných osôb,
   2. na ťarchu tohto účtu odvod dane alebo preddavkové sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní,
   3. na ťarchu tohoto účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči colnému úraduso súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 954 – Záväzky z nájmu, 959 – Ostatné dlhodobé záväzky,
   4. tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal colnému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie,
  e) daň podľa osobitných predpisov19),
  f) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky.
  1. Na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje priznanie dotácie, príspevku alebo návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev. Priznanie príspevku na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 916 – Fond reprodukcie. Priznanie príspevku na bežné výdavky sa účtuje v príspevkovej organizácii v prospech účtu 691 – Príspevok na bežné výdavky. Priznanie dotácie sa účtuje súčasne s jej príjmom. V prospech účtu sa účtuje príjem dotácie. Na tomto účte sa účtujú aj ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu.
  2. Na ťarchu účtu 348 – Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných celkov sa účtuje priznanie dotácie, príspevku alebo návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Priznanie príspevku na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohoto účtu a v prospech účtu 916 – Fond reprodukcie. Priznanie príspevku na bežné výdavky sa účtuje v prospech účtu 691 – Príspevok na bežné výdavky. Priznanie dotácie sa účtuje súčasne s jej príjmom. V prospech účtu sa účtuje príjem dotácie. Na tomto účte sa účtujú aj ostatné záväzky voči rozpočtu obce a vyššieho územného celku.
  3. Na účte 349 – Príspevky z rozpočtu Európskych spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom Európskych spoločenstiev sa účtuje prijatie prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev na osobitné účty podľa osobitného predpisu1) a ich zúčtovanie.
  § 51

  Pohľadávky voči združeniu  Na účte 358 – Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu20). Na tomto účte neúčtujú pohľadávky účtovne jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.
  § 52

  Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
  1. Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti.
  2. Na účte 368 – Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu21). Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.


  § 53

  Iné pohľadávky a záväzky


  1. Na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií sa účtujú pohľadávky a záväzky.
  2. Na účte 374 – Pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev sa účtujú pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev.
  3. Na účte 375 – Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je emitentom dlhopisov
   1. na ťarchu tohto účtu sa účtuje upísanie dlhodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 953 – Emitované dlhopisy, ktoré emitovala účtovná jednotka a upísanie krátkodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 283 – Emitované krátkodobé dlhopisy.
   2. v prospech tohoto účtu splácanie dlhopisov.
  4. Na účte 376 – Záväzky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev sa účtujú záväzky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev.
  5. Na účtoch 378 – Iné pohľadávky a 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na účtoch pohľadávok a záväzkov uvedených v účtovej triede 3, napríklad sa tu účtuje
   1. pohľadávka na náhradu škody od zodpovednej osoby so súvzťažným zápisom na účte 215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov, ak táto pohľadávka súvisí s hlavnou činnosťou rozpočtovej organizácie; ak súvisí s podnikateľskou činnosťou rozpočtovej organizácie a s činnosťou príspevkovej organizácie, účtuje sa v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy,
   2. záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 460 – Manká a škody, ak tento záväzok súvisí s hlavnou činnosťou rozpočtovej organizácii; ak súvisí s podnikateľskou činnosťou rozpočtovej organizácie a s činnosťou príspevkovej organizácie, účtuje sa na ťarchu účtu 548 – Manká a škody,
   3. pohľadávka z nájmu majetku podľa osobitného predpisu7),
   4. záväzok voči colnému orgánu na úhradu cla a daní vyberaných pri dovoze,
   5. nákup a predaj opcií.


  § 54

  Prechodné účty aktív a pasív


  1. Na účtoch 381 – Náklady budúcich období, 383 – Výdavky budúcich období, 384 – Výnosy budúcich období alebo 385 – Príjmy budúcich období sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, ktorých výška, dôvod ich vzniku a účtovné obdobie je účtovnej jednotke známe. Ak účtovnej jednotke nie je známa ich výška, účtuje sa toto časové rozlíšenie na účtoch 388 – Odhadné účty aktívne a 389 – Odhadné účty pasívne v odhadnutej výške nákladov a výnosov v dvoch alebo viacerých po sebe idúcich účtovných obdobiach.
  2. Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
  3. Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, manká a škody.
  4. Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad vopred platené nájomné, predplatné. Náklady budúcich období sa účtujú na príslušný účet nákladov v účtovej triede 5 v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.
  5. Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil. Účtujú sa tu len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške. Účtuje sa tu napríklad nájomné platené pozadu, prémie a odmeny platené po uplynutí roka.
  6. Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy vopred prijatých paušálov na zabezpečenie servisných služieb so súvzťažným zápisom na ťarchu finančných účtov alebo na ťarchu účtov účtovej triedy 6, ak sa už na tieto účty účtovali. Výnosy budúcich období sa účtujú v období, s ktorým hospodársky súvisia.
  7. Na účet 385 – Príjmy budúcich období sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, a doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky.
  8. Na účte 388 – Odhadné účty aktívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú aktívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklé pohľadávky a výnos z týchto položiek patrí do toho účtovného obdobia alebo je tento výnos preukázateľnou protipoložkou k účtovaným nákladom. Ide napríklad o pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní v dôsledku poistných udalostí, ak ešte nebola poskytnutá poistná náhrada a do dátumu uzavierania účtovných kníh nebola známa konečná výška poistnej náhrady. Účtujú sa tu aj výnosové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie alebo toto bankové vyúčtovanie bolo chybné, ako aj odhad súm poplatkov za nájom licencií alebo iných majetkových práv, ak nie je ešte známa výška poplatkov.
  9. Účtovné prípady uvedené v odseku 8 sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtov 649 – Iné ostatné výnosy, 644 – Úroky, 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
  10. Na účte 389 – Odhadné účty pasívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú pasívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklý záväzok napríklad nevyfakturované dodávky. Na tomto účte sa v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie alebo v účtovných jednotkách vykonávajúcich podnikateľskú činnosť účtujú aj nákladové úroky, s výnimkou úrokov z omeškania, ktoré neboli zahrnutú do bankového vyúčtovania za dané účtovné obdobie alebo je bankové vyúčtovanie chybné, alebo ak nie je možné pri uzatváraní účtovných kníh určiť konečnú výšku záväzkov zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 544 – Úroky, 549 – Iné ostatné náklady alebo na ťarchu účtov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Na tomto účte sa účtujú aj nevyfakturované dodávky v priebehu účtovného obdobia.
  § 55

  Opravná položka k pohľadávkam, vnútorné zúčtovanie a spojovací účet pri združení

  1. Na účte 391 – Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba opravnej položky na ťarchu účtu 559 – Tvorba opravných položiek, zníženie opravnej položky alebo zrušenie v prospech účtu 659 – Zúčtovanie opravných položiek.
  2. Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú najmävzťahy
   1. medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácii účtovného systému účtovnej jednotky; tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok,
   2. medzi hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou vykonávanou obcou alebo vyšším územným celkom.
  3. Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa účtujú účtovné prípady pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba a jeden z účastníkov združenia21a) je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia. Na tomto účte sa účtuje u správcu združenia a jednotlivých účastníkoch združenia o vložených prostriedkoch a o operáciách združenia. Účtovanie na tomto účte sa usporiada tak, aby jednotlivý účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.  Účtová trieda 4 – Náklady rozpočtových organizácií

  § 56  1. V tejto účtovej triede sa účtujú prevádzkové náklady v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou. Neúčtujú sa tu náklady spojené s vykonávaním podnikateľskej činnosti, náklady na obstaranie dlhodobého majetku a dotácie, príspevky a iné transfery.
  2. V účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie sa účtuje o všetkých nákladoch spojených s prevádzkou hlavnej činnosti na syntetických účtoch účtovej triedy 4 – Náklady rozpočtových organizácií.


  § 57

  Materiálové náklady


  1. Na účte 410 – Materiálové náklady sa účtujú najmä náklady na elektrickú energiu, paru, plyn, vodu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu a náklady na pohostenie a dary. Náklady na pohostenie a dary poskytované domácim aj zahraničným hosťom zahŕňajú spotrebu predmetov reprezentačnej povahy.
  2. Pri spôsobe A účtovania zásob sa na ťarchu účtu 410 – Materiálové náklady účtuje spotreba materiálu a inventarizačný rozdiel do noriem prirodzených úbytkov zásob materiálu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 112 – Materiál na sklade. Do spotreby materiálu sa nezahŕňa predaný materiál a tovar v obstarávacej cene a poddodávky.
  3. Pri spôsobe B účtovania zásob
   1. v priebehu účtovného obdobia sa účtujú na ťarchu účtu 410 – Materiálové náklady zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob materiálu so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov zúčtovacích vzťahov alebo finančných účtov,
   2. pri uzavretí účtovných kníh sa na ťarchu účtu 410 – Materiálové náklady účtuje začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade a konečný stav zásob materiálu zistený inventarizáciou sa účtuje na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade so súvzťažným zápisom v prospech účtu 410 – Materiálové náklady.


  § 58

  Služby


  Na účte 420 – Služby sa účtujú najmä náklady na služby, nájomné, cestovné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, prepravné, štandardná údržba, náklady na poplatky a karty, vložné na školenie, štúdie, expertízy, posudky a provízie, ostatné osobné náklady, zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poplatky platené podľa osobitných predpisov napríklad poplatky správne, miestne, súdne, notárske, za uloženie odpadov, vypúšťanie vôd do vodných tokov a prídel do sociálneho fondu.
  § 59

  Finančné náklady


  Na účet 430 – Finančné náklady sa účtujú najmä náklady na splácanie úrokov z úverov, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov, vládnych obligácií a podobne, poplatky súvisiace s úvermi, napríklad manipulačné poplatky, provízie, poistné na zabezpečenie finančných operácií. Ďalej sa na tomto účte účtuje napríklad disážio z emitovaných dlhopisov, náklady na precenenie cenných papierov, náklady na krátkodobý finančný majetok, kurzové rozdiely a náklady peňažného styku napríklad bankové výdavky za vedenie účtov.
  § 60

  Mzdové náklady
  Na účet 440 – Mzdové náklady sa účtujú všetky požitky a mzdové (platové) nároky zamestnancov. Do mzdových nákladov sa zahŕňajú najmä mzdy a náhrady mzdy, naturálna mzda ak je súčasťou mzdy, príplatky a odmeny.
  § 61

  Náklady na zdravotné a sociálne poistenie


  Na účet 450 – Náklady na zdravotné a sociálne poistenie sa účtuje najmä poistné hradené zamestnávateľom do zdravotných poisťovní a poistné do Sociálnej poisťovne, a to nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie na starobné a invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie, ktoré je príjmom rezervného fondu Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne a výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie.
  § 62

  Manká a škody


  1. Na účte 460 – Manká a škody sa účtujú
   1. manká a škody na dlhodobom majetku,
   2. manká a škody.
  2. Výška mánk a škôd sa účtuje nezávisle na tom, akú výšku mánk a škôd sú povinné nahradiť iné osoby. Náhrady mánk a škôd sa na tomto účte neúčtujú.
  3. Na účte 460 sa neúčtuje o vzniknutom schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa vždy účtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe a o sume chýbajúcich cenných papierov, ak v súlade s právnymi predpismi boli obstarané na ťarchu rozpočtových prostriedkov. Od začatia umorovacieho konania sa tieto položky účtujú v oddelenej analytickej evidencii k príslušnému syntetickému účtu účtových skupín 06 a 25.
  4. Pri vyradení poškodeného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v dôsledku škody a manka sa účtuje na tomto účte zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.
  § 63

  Odpisy a zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
  Na ťarchu účtu 470 – Odpisy a zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku sa účtujú účtovné odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Na tomto účte sa v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou v rámci hlavnej činnosti účtuje zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v pri predaji alebo vyradení, okrem škody, ktorý nie je úplne odpísaný.


  § 64

  Iné náklady
  Na účte 480 – Iné náklady sa účtujú najmä sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a štátne sociálne dávky, odstupné, odchodné, cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom, náhrad mzdy a platu svedkom, prísediacim a darcom krvi a napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Na tomto účte sa účtujú aj ostatné náklady, ktoré nemožno zaradiť na príslušné účty účtovej triedy 4.


  Účtová trieda 5 - Náklady rozpočtových organizácií vynaložené na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových organizácií


  § 65


  1. V účtovej triede 5 sa účtujú
   1. v účtovných jednotkách, ktoré sú rozpočtové organizácie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti,
   2. v účtovných jednotkách, ktoré sú príspevkovými organizáciami náklady spojené s ich hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou.
  2. V účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia sa tu neúčtujú prevádzkové náklady rozpočtových organizácií. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú náklady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.
  3. Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo nákladoch účtovaných podľa iných dokladov budú zahrnuté také sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad sumy za súkromné telefónne hovory, prepravné, nájomné, za dodávky elektrickej energie je možné postupovať tak, že ak sa
   1. nároky, ktoré majú uhradiť zamestnanci prípadne iné účtovné jednotky zistia pred zaúčtovaním príslušných vyúčtovaní (faktúr), sumy takýchto nárokov sa účtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
   2. nezistia tieto sumy pred zaúčtovaním príslušných vyúčtovaní (faktúr), účtujú sa na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch účtovej triedy 3 sa znížia náklady v účtovej triede 5.


  § 66


  Obsahové vymedzenie účtových skupín účtovej triedy 5
  1. Na účtoch účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy sa účtuje v závislosti na zvolenom spôsobe účtovania o zásobách spôsobom A alebo spôsobom B.
  2. Pri uplatnení spôsobu A sa postupuje takto :
   1. v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predaného tovaru sa bežne účtujú na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,
   2. pri uzavieraní účtovných kníh sa prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zistených pri inventarizácii a účtovným stavom na príslušných účtoch zásob účtujú podľa svojho charakteru v súlade s postupmi účtovania v účtovej triede 1 – Zásoby.
  3. Pri uplatnení spôsobu B sa postupuje takto :
   1. v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, sa účtujú na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar,
   2. pri uzavieraní účtovných kníh začiatočné stavy účtov 112 – Materiál na sklade a 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa účtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar; konečné stavy zásob materiálu a tovaru podľa skladovej evidencie sa účtujú na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade a 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar; prehľad o stave a pohybe zásob ako aj, mankách, prebytkoch, škodách a prirodzených úbytkoch poskytuje skladová evidencia.
  4. Na účtoch 502 – Spotreba energie a 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy.
  5. Na účtoch účtovej skupiny 51 – Služby sa účtujú náklady za externé služby. Výnimku tvorí účet 513 – Náklady na reprezentáciu, kde sa účelovo sústreďujú náklady, ktoré sa týkajú reprezentácie a kde sa účtujú aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie. Na účte 518 – Ostatné služby sa účtuje drobný nehmotný majetok, ktorý účtovná jednotka účtovala v súlade s týmto opatrením.
  6. Na účtoch účtovej skupiny 52 – Osobné náklady sa účtuje takto :
   1. na účte 521 – Mzdové náklady sa účtujú všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v brutto sumách; do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy,
   2. na účte 524 – Náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie sa účtuje zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie na starobné a invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie ktoré je príjmom rezervného fondu Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom v zákonom stanovenej výške,
   3. na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie sa účtujú záväzky vyplývajúce z tohto poistenia,
   4. na účte 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov21),
   5. na účte 528 – Ostatné sociálne náklady sa účtuje aj odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov22).
  7. Na účtoch účtovej skupiny 53 – Dane a poplatky sa účtujú dane, odvody a poplatky.
  8. Na účtoch účtovej skupiny 54 – Ostatné náklady sa účtujú
   1. na ťarchu účtu 541 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sumy záväzkov bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené, zmluvné pokuty a úroky z omeškania, poplatky z omeškania, penále a iné sankcie zo zmluvných vzťahov,
   2. na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále sa účtujú pokuty a penále podľa osobitných predpisov22) bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené,
   3. na ťarchu účtu 543 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky,
   4. na účte 544 – Úroky sa účtujú úroky voči bankám,
   5. na ťarchu účtu 545 – Kurzové straty sa účtujú kurzové rozdiely, ktoré vznikajú na účtoch pohľadávok a záväzkov pri inkase alebo platbe a na finančných účtoch, účtových skupín 24, 25 a 26 pri uzavieraní účtovných kníh,
   6. na ťarchu účtu 546 – Dary sa účtuje bezodplatné odovzdanie majetku,
   7. na ťarchu účtu 548 – Manká a škody sa účtujú manká na majetku okrem schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe, sumy chýbajúcich cenných papierov; náhrady manka a škody sa účtujú v prospech účtov 649 – Iné ostatné výnosy; ak sú určené normy prirodzených úbytkov zásob, o týchto úbytkoch sa neúčtuje na účte 548. Úbytky zásob v rámci určených noriem prirodzených úbytkov sa účtujú podľa charakteru zásob na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,
   8. na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady sa účtujú ostatné položky, ktoré nie sú účtované na predchádzajúcich účtoch.
  9. Na účtoch účtovej skupiny 55 – Odpisy, predaný majetok, rezervy a opravné položky sa účtuje takto :
   1. na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie za podnikateľskú činnosť a v účtovných jednotách, ktorými sú príspevkové organizácie odpisy, zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia,
   2. na ťarchu účtu 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v účtovných jednotkách , ktorými sú rozpočtové organizácie za podnikateľskú činnosť a v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie jeho zostatková cena; zostatková cena dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku vyradeného v dôsledku škôd sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Manká a škody,
   3. na účte 553 – Predané cenné papiere a podiely sa účtuje úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok, 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie, 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie a 256 – Ostatné cenné papiere v ocenení vedenom na týchto účtoch a 385 – Príjmy budúcich období pri predaji dlhových cenných papierov, ku ktorým je na účet 385 účtovaný prijatý alikvotný výnosový úrok; zároveň sa účtuje obstarávacia cena cenných papierov a podielov na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku alebo účtu 902 – Fond obežných aktív a v prospech príslušného fondu, na ktorého ťarchu boli pôvodne obstarané.
   4. na účte 554 – Predaný materiál sa účtuje úbytok materiálu v ocenení obstarávacou cenou,
   5. na ťarchu účtu 556 – Tvorba zákonných rezerv sa účtuje tvorba rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 941,
   6. na ťarchu účtu 559 – Tvorba opravných položiek sa účtuje súvzťažne v prospech príslušných opravných účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam.
  10. Na účtoch účtovej skupiny 59 – Daň z príjmov sa účtuje takto :
   1. na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov sa účtuje výška splatnej dane z príjmov podľa daňového priznania, ako aj daň z príjmov vyberaná zrážkou, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov v účtovných jednotkách v rámci podnikateľskej činnosti,
   2. na ťarchu účtu 595 – Dodatočne platená daň z príjmov sa účtuje dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a v prospech tohto účtu nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 v účtovných jednotkách v rámci podnikateľskej činnosti,
   3. na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov sa účtuje zrážková daň podľa osobitného predpisu7) v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 24 – Ostatné bankové účty v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie.
  Účtová trieda 6 - Výnosy z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií


  § 67


  1. V účtovej triede 6 sa účtuje
   1. v účtovných jednotkách, ktoré sú rozpočtové organizácie výnosy, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti,
   2. v účtovných jednotkách, ktoré sú príspevkovými organizáciami výnosy spojené s ich hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou.
  2. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.
  3. Opravy výnosov minulých účtovných období sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 6.
  § 68


  Obsahové vymedzenie účtových skupín triedy 6
  1. V prospech účtov účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a za tovar sa účtujú tržby, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo na ťarchu finančných účtov.
  2. Na účtoch účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob sa účtujú
   1. prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby, zmeny stavu zásob vyplývajúce z inventarizácie zásob nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat na konci účtovného obdobia alebo príslušného mesiaca v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob so súvzťažným zápisom na príslušné účty v účtovej triede 1; ak je hodnota zásob na konci účtovného obdobia vyššia ako na začiatku obdobia, účtuje sa rozdiel v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 alebo na ťarchu príslušných účtov tejto účtovej skupiny,
   2. vlastné výrobky použité na reprezentáciu a na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu.
  3. V prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob alebo účtu 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob.
  4. V prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje služba uskutočnená vo vlastnej réžii so súvzťažný zápisom na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu, účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účtu 501 – Spotreba materiálu alebo na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, ak ide o použitie vnútroorganizačných služieb na účely reprezentácie účtovnej jednotky.
  5. V prospech účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
  6. V prospech účtu 641 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtujú napríklad
   1. zmluvné pokuty a úroky z omeškania,
   2. poplatky z omeškania,
   3. penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov.
  7. V prospech účtu 643 – Platby za odpísané pohľadávky sa účtuje inkaso pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov. Na tento účet sa účtujú aj výnosy z postúpených pohľadávok.
  8. V prospech účtu 644 – Úroky sa účtujú úroky prijaté od banky a od iných dlžníkov.
  9. V prospech účtu 645 – Kurzové zisky sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
  10. V prospech účtu 648 – Zúčtovanie fondov sa účtuje zníženie fondov.
  11. V prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy sa účtuje nárok na úhradu manka a škody od fyzických osôb a právnických osôb, prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a ostatné výnosy nezaúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny.
  12. V účtovej skupine 65 – Tržby z predaja majetku, rezervy a opravné položky sa účtuje takto :
   1. v prospech účtu 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 316 – Ostatné pohľadávky.
   2. v prospech účtu 652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú dividendy, úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 316 – Ostatné pohľadávky,
   3. v prospech účtu 653 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtuje predaj cenných papierov, účtovaných na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok alebo 25 – Krátkodobý finančný majetok, so súvzťažným zápisom na účte 316 – Ostatné pohľadávky,
   4. v prospech účtu 654 – Tržby z predaja materiálu sa účtujú čiastky vyúčtované odberateľom za predaný materiál,
   5. v prospech účtu 655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva krátkodobého finančného majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok,
   6. v prospech účtu 656 – Zúčtovanie zákonných rezerv sa účtuje rozpustenie rezervy, použitie rezervy alebo zníženie rezervy, ak pominú dôvody, na ktoré bola vytvorená, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 941 – Rezervy,
   7. v prospech účtu 659 – Zúčtovanie opravných položiek sa účtuje čiastočné alebo úplné rozpustenie opravných položiek, keď pominú dôvody, pre ktoré boli vytvorené, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku alebo na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam.
  13. Na účtoch účtovej skupiny 69 – Príspevok na bežné výdavky sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie príspevok na bežné výdavky v súlade s osobitným predpisom1).


  Účtová trieda 9

  Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé záväzky, úvery a pôžičky, rezervy, uzávierkové a podsúvahové účty


  § 69

  Majetkové fondy
  1. Na účte 901 – Fond dlhodobého majetku sa účtuje najmä
   1. bezodplatné prevzatie dlhodobého majetku,
   2. prevod zdrojov na prefinancovaný dlhodobý majetok.
  2. V účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie sa účtuje prevod zdrojov na prefinancovaný dlhodobý majetok na ťarchu účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií na príslušných účtoch účtovej triedy 0 a v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a ak bol prefinancovaný z úveru, prevod zdrojov sa účtuje vo výške splátok úveru.
  3. V účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie sa účtuje použitie zdrojov k
   1. dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 916 – Fond reprodukcie,
   2. dlhodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 914 – Fond rezervný.
  4. Na účte 902 – Fond obežného majetku sa účtujú zdroje krytia obežného majetku hlavnej činnosti účtovných jednotiek, najmä
   1. k bezodplatne prevzatému obežnému majetku,
   2. k nakúpenému krátkodobému finančnému majetku, ktorý je uhradený z peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov alebo z rezervného fondu príspevkových organizácií v súlade s osobitným predpisom1).
  5. Zdroje krytia obežného majetku, ktorý sa používa pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, sa účtujú na účte 903.
  6. Na účte 909 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov sa účtuje podľa § 18.
  § 70

  Finančné a peňažné fondy
  1. Na účte 914 – Fond rezervný sa v účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia účtuje tvorba a použitie rezervného fondu v súlade s osobitným predpisom1). Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia sa účtuje v prospech účtu 914 a na ťarchu účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
  1. Na účte 916 – Fond reprodukcie sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie tvorba a použitie fondu v súlade s platnými právnymi predpismi.
  2. Na účte 917 – Peňažné fondy sa v účtovných jednotkách, ktorými sú obce a vyššie územné celky účtuje tvorba a použitie peňažných fondov vrátene rezervného fondu v súlade s osobitným predpisom1). Tvorba peňažných fondov z prebytku hospodárenia sa účtuje v prospech účtu 917 a na ťarchu účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov. Na účte 917 sa vedú analytické účty podľa jednotlivých druhov peňažných fondov.
  3. Na účte 918 – Ostatné finančné fondy sa účtuje najmä tvorba a použitie združených prostriedkov.


  § 71

  Osobitné fondy
  1. Tvorba a použitie prostriedkov štátnych fondov sa účtuje na účte 921 – Štátne fondy.
  2. Tvorba a použitie ostatných osobitných fondov sa účtuje na účte 922 – Ostatné osobitné fondy.


  § 72

  Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií, z činnosti príspevkových organizácií a prevod zúčtovania príjmov a výdavkov obcí a vyšších územných celkov
  1. Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtuje na účte 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Na účte 931 sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Účet 931 nemá ku dňu uzatvoria účtovných kníh zostatok. Neuhradená strata alebo nerozdelený zisk predchádzajúceho účtovného obdobia sa účtuje na účet 932 – Nerozdelený zisk a neuhradená strata z minulých rokov so súvzťažným zápisom účte 931.
  2. Konečné stavy účtov 217 a 218 sa prevedú na konci účtovného obdobia pri uzavretí účtovných kníh na účet 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov. Ak má účet 933 pasívny zostatok, môže sa tento zostatok preúčtovať v nasledujúcom účtovnom období v prospech účtov peňažných fondov v súlade s pravidlami pre tvorbu peňažných fondov a pre použitie prebytku hospodárenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu1). Ak má účet 933 aktívny zostatok, môže sa tento zostatok účtovať v nasledujúcom účtovnom období na ťarchu peňažných fondov, ak obec a vyšší územný celok má vytvorené peňažné fondy, v súlade s pravidlami pre úhradu schodku hospodárenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu1). Ku zmene zostatku účtu 933 dochádza najmä pri uzavretí účtovných kníh po účtovaní konečných stavov účtov 217 a 218 za bežné účtovné obdobie.
  § 73

  Rezervy súvisiace s podnikateľskou činnosťou rozpočtových organizácií a s činnosťou príspevkových organizácií
  Na účte 941 – Rezervy sa účtuje tvorba a použitie rezerv súvisiacich s podnikateľskou činnosťou rozpočtových organizácií a s činnosťou príspevkových organizácií v súlade s § 13.
  § 74

  Dlhodobé záväzky, bankové úvery a pôžičky


  1. Na účtoch účtovej skupiny 95 – Dlhodobé záväzky, bankové úvery a pôžičky sa účtuje o
   1. úveroch, ktoré majú dlhodobý charakter, o dlhodobých bankových úveroch, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek,
   2. dlhodobých pôžičkách a záväzkoch z obchodného alebo neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
  2. Na účte 951 – Dlhodobé bankové úvery sa účtuje stav a pohyb dlhodobých úverov, ktoré sa poskytujú príspevkovým organizáciám, obciam alebo vyšším územným celkom. Splátky úveru sa účtujú
   1. v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie so súvzťažným zápisom na účte 241 alebo 243; ak ide o splátky úveru poskytnutého na obstaranie dlhodobého majetku súčasne sa účtuje tvorby zdroja krytia dlhodobého majetku v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a na ťarchu účtu 916 – Fond reprodukcie,
   2. v účtovných jednotkách, ktorými sú obce alebo vyššie územné celky, zo základného bežného účtu v prospech účtu 231 a na ťarchu účtu 951; ak ide o splátky úveru poskytnutého na obstaranie dlhodobého majetku súčasne sa účtuje tvorba zdroja krytia dlhodobého majetku v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a na ťarchu účtu 211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.
  (3) Na účte 952 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu podľa osobitného predpisu24a).
  (4) Na účte 953 – Emitované dlhopisy sa účtuje u emitenta dlhopisov vydanie dlhodobých dlhopisov vo výške emisie súvzťažne s účtom 375 – Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou.
  (5) Na účte 954 – Záväzky z prenájmu sa účtuje záväzok, ktorý vznikne účtovnej jednotke pri prenájme dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý vytvára súbor zahrňujúci zároveň veci hnuteľné a veci nehnuteľné a ktorý je využívaný nájomcom ako celok na základe písomnej zmluvy. Záväzok voči prenajímateľovi sa účtuje vo výške zostatkovej ceny prenajatého dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku. O výšku odpisov sa znižuje záväzok voči prenajímateľovi. V prospech tohto účtu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01, 02, alebo 03 sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech tohto účtu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu nákladov. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka sa v prospech tohto účtu účtuje aj pomerná časť nesplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu nákladov.
  (5) Na účte 954 – Záväzky z prenájmu sa účtujú dlhodobé záväzky z prenájmu majetku vrátane finančného prenájmu.
  (6) Na účte 955 – Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.
  (7)Na účte 958 – Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky.
  (8)Na účte 959 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v iných účtoch účtovej skupiny 95 – Dlhodobé záväzky, bankové úvery a pôžičky určený samostatný syntetický účet.  § 75

  Uzávierkové účty

  Na účtoch 961 – Začiatočný účet súvahový, 962 – Konečný účet súvahový, 963 – Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia a 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia sa účtuje podľa § 8 a 9.
  § 76

  Podsúvahové účty


  1. Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách , a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.
  2. Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä
   1. prijaté depozitá a hypotéky,
   2. prenajatý majetok,
   3. majetok prijatý do úschovy,
   4. zásoby prijaté na spracovanie,
   5. prísne zúčtovateľné tlačivá,
   6. materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia,
   7. program 222,
   8. deriváty,
   9. záväzky zo zmluvných pokút a úrokov z omeškania,
   10. pohľadávky zo zmluvných pokút a úrokov z omeškania,
   11. odpísané pohľadávky,
   12. poskytnuté záruky a iné pohľadávky,
   13. prijaté záruky,
   14. pohľadávky z poskytnutých záruk,
   15. záväzky z lízingu,
   16. pohľadávky z lízingu,
   17. pohľadávky z pevných termínovaných operácií,
   18. záväzky z pevných termínovaných operácií,
   19. pohľadávky z opcií,
   20. záväzky z opcií.


  Prechodné a záverečné ustanovenia

  § 77


  1. Zmenky účtované na účte 312 – Zmenky na inkaso vydané do 31.decembra 2002 sa účtujú do ich splatnosti podľa účtovných postupov platných do 31.decembra 2002.
  2. Dlhopisy nadobudnuté do 31.decembra 2002 sa účtujú do ich doby splatnosti podľa účtovných postupov platných do 31.decembra 2002; to neplatí pre kupónové dlhopisy, ktoré sa účtujú podľa predpisov platných do 31.decembra 2002 do splatnosti najbližšieho kupónu.
  3. O majetku obstaranom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzavretej do 31.decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak nedôjde k zmene zmluvných podmienok pri odpisovaní.
  (4) Zostatok účtu 912 – Fond sociálny sa preúčtuje na účet 952 – Záväzky zo sociálneho fondu.
  § 78


  Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23 340/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným premetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 742/2002 Z. z. ).
  § 79

  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
  Ivan Mikloš
  podpredseda vlády a minister financií  Príloha k opatreniu č. 24501 /2003-92


  Rámcová účtová osnova
  pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
  Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

  01 – Dlhodobý nehmotný majetok


  012 – Nehmotné výsledky výskumu a vývoja
  013 – Softvér
  014 – Oceniteľné práva
  018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok
  019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
  02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný


  021 – Stavby
  022 – Stroje, prístroje a zariadenia
  023 – Dopravné prostriedky
  025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
  026 – Základné stádo a ťažné zvieratá
  028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok
  029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
  03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný


  031 – Pozemky
  032 – Umelecké diela a zbierky
  033 – Predmety z drahých kovov
  04 – Obstaranie dlhodobého majetku


  041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
  042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
  043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku
  05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok


  051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
  052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
  06 – Dlhodobý finančný majetok


  061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
  062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
  063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
  067 – Dlhodobé pôžičky
  069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok
  07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku


  072 – Oprávky k nehmotným výsledkom výskumu a vývoja
  073 – Oprávky k softvéru
  074 – Oprávky k oceniteľným právam
  078 – Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku
  079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
  08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku


  081 – Oprávky k stavbám
  082 – Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam
  083 – Oprávky k dopravným prostriedkom
  085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
  086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
  088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku
  089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
  09 – Opravné položky k dlhodobému majetku


  091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
  092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
  093 – Opravná položka k dlhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
  094 – Opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku
  095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom
  096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku


  Účtová trieda 1 – Zásoby


  11 – Materiál


  111 – Obstaranie materiálu
  112 – Materiál na sklade
  119 – Materiál na ceste


  12 – Zásoby vlastnej výroby


  121 – Nedokončená výroba
  122 – Polotovary vlastnej výroby
  123 – Výrobky
  124 – Zvieratá
  13 – Tovar


  131 – Obstaranie tovaru
  132 – Tovar na sklade a v predajniach
  139 – Tovar na ceste
  19 – Opravné položky k zásobám


  191 – Opravná položka k materiálu
  192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe
  193 – Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
  194 – Opravná položka k výrobkom
  195 – Opravná položka k zvieratám
  196 – Opravná položka k tovaru

  Účtová trieda 2 – Vzťahy z rozpočtového hospodárenia, rozpočtové účty a ostatné finančné účty


  20 – Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice
  21 – Finančné vzťahy z rozpočtového hospodárenia


  211 – Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií
  212 – Poskytnutie prostriedkov na výdavky rozpočtovej organizácie
  213 – Transfery
  214 –Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
  215 – Zúčtovanie nedaňových príjmov
  216 – Zúčtovanie daňových a colných príjmov
  217 – Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných celkov
  218 – Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov
  219 – Zúčtovanie prevodov rozpočtových príjmov
  22 – Účty štátnej pokladnice  23 – Rozpočtové účty


  231 – Základný bežný účet
  232 – Vkladový výdavkový rozpočtový účet
  233 – Výdavkový rozpočtový účet kapitálových výdavkov
  234 – Výdavkový rozpočtový účet
  235 – Príjmový rozpočtový účet
  236 – Príjmový vkladový rozpočtový účet
  237 – Príjmové rozpočtové účty daňových príjmov a colných príjmov
  24 – Ostatné bankové účty


  241 – Bežný účet
  242 – Bežné účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov
  243 – Bežné účty finančných fondov
  245 – Ostatné bežné účty
  246 – Bežné účty osobitných fondov
  247 – Bežné účty daňových a colných príjmov
  248 – Osobitné bežné účty prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev
  25 – Krátkodobý finančný majetok


  251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
  253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
  255 – Vlastné dlhopisy
  256 – Ostatné cenné papiere
  259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku
  26 – Peniaze


  261 – Pokladnica
  262 – Peniaze na ceste
  263 – Ceniny
  27 – Návratné finančné výpomoci


  271 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného rozpočtu
  272 – Prijaté návratné finančné výpomoci v rámci verejného rozpočtu
  273 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkovým organizáciám
  274 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
  275 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
  277 – Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám
  28 – Krátkodobé bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci


  281 – Krátkodobé bankové úvery
  282 – Eskontné úvery
  283 – Emitované krátkodobé dlhopisy
  289 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
  29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku


  291 – Opravná položka k majetkovým cenným papierom
  293 – Opravná položka k dlhovým cenným papierom

  Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy  31 – Pohľadávky


  311 – Odberatelia
  312 – Zmenky na inkaso
  313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
  314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
  315 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové
  316 – Ostatné pohľadávky
  317 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné
  318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov
  32 – Záväzky


  321 – Dodávatelia
  322 – Zmenky na úhradu
  324 – Prijaté preddavky
  325 – Ostatné záväzky
  33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami


  331 – Zamestnanci
  333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
  335 – Pohľadávky voči zamestnancom
  336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
  34 – Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

  341 – Daň z príjmov
  342 – Ostatné priame dane
  343 – Daň z pridanej hodnoty
  345 – Ostatné dane a poplatky
  346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
  348 – Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných celkov
  349 – Príspevky z rozpočtu Európskych spoločenstiev a zúčtovanie s rozpočtom Európskych spoločenstiev
  35 – Pohľadávky voči združeniu


  358 – Pohľadávky voči združeniu
  36 – Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov


  367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
  368 – Záväzky voči združeniu
  37 – Iné pohľadávky a záväzky


  373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií
  374 – Pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev
  375 – Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou
  376 – Záväzky voči rozpočtu Európskych spoločenstiev
  378 – Iné pohľadávky
  379 – Iné záväzky
  38 – Prechodné účty aktív a pasív


  381 – Náklady budúcich období
  383 – Výdavky budúcich období
  384 – Výnosy budúcich období
  385 – Príjmy budúcich období
  388 – Odhadné účty aktívne
  389 – Odhadné účty pasívne
  39 – Opravná položka k pohľadávkam, vnútorné zúčtovanie a spojovací účet pri združení


  391 – Opravná položka k pohľadávkam
  395 – Vnútorné zúčtovanie
  396 – Spojovací účet pri združení  Účtová trieda 4 – Náklady rozpočtových organizácií  41 – Materiálové náklady


  410 – Materiálové náklady
  42 – Služby


  420 – Služby
  43 – Finančné náklady


  430 – Finančné náklady
  44 – Mzdové náklady


  440 – Mzdové náklady
  45 – Náklady na zdravotné a sociálne poistenie


  450 – Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
  46 – Manká a škody


  460 – Manká a škody
  47 – Odpisy a zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku


  470 – Odpisy a zostatková cena dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
  48 – Iné náklady


  480 – Iné náklady  Účtová trieda 5 – Náklady rozpočtových organizácií vynaložené na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových organizácií
  50 – Spotrebované nákupy


  501 – Spotreba materiálu
  502 – Spotreba energie
  503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
  504 – Predaný tovar
  51 – Služby


  511 – Opravy a udržovanie
  512 – Cestovné
  513 – Náklady na reprezentáciu
  518 – Ostatné služby
  52 – Osobné náklady


  521 – Mzdové náklady
  524 – Náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie
  525 – Ostatné sociálne poistenie
  527 – Zákonné sociálne náklady
  528 – Ostatné sociálne náklady
  53 – Dane a poplatky


  531 – Cestná daň
  532 – Daň z nehnuteľnosti
  538 – Ostatné dane a poplatky
  54 – Ostatné náklady


  541 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
  542 – Ostatné pokuty a penále
  543 – Odpis pohľadávky
  544 – Úroky
  545 – Kurzové straty
  546 – Dary
  548 – Manká a škody
  549 – Iné ostatné náklady


  55 – Odpisy, predaný majetok, rezervy a opravné položky


  551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
  552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
  553 – Predané cenné papiere a podiely
  554 – Predaný materiál
  556 – Tvorba zákonných rezerv
  559 – Tvorba opravných položiek
  59 – Daň z príjmov


  591 – Splatná daň z príjmov
  595 – Dodatočne platená daň z príjmov


  Účtová trieda 6 – Výnosy z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií  60 – Tržby za vlastné výkony a za tovar


  601 – Tržby za vlastné výrobky
  602 – Tržby z predaja služieb
  604 – Tržby za predaný tovar
  61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob


  611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
  612 – Zmena stavu zásob polotovarov
  613 – Zmena stavu zásob výrobkov
  614 – Zmena stavu zvierat
  62 – Aktivácia


  621 – Aktivácia materiálu a tovaru
  622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
  623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
  624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
  64 – Ostatné výnosy


  641 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
  642 – Ostatné pokuty a penále
  643 – Platby za odpísané pohľadávky
  644 – Úroky
  645 – Kurzové zisky
  648 – Zúčtovanie fondov
  649 – Iné ostatné výnosy


  65 – Tržby z predaja majetku, rezervy a opravné položky


  651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
  652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
  653 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
  654 – Tržby z predaja materiálu
  655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku
  656 – Zúčtovanie zákonných rezerv
  659 – Zúčtovanie opravných položiek
  69 – Príspevok na bežné výdavky


  691 – Príspevok na bežné výdavky
  Účtová trieda 7 – Vnútroorganizačné účtovníctvo


  Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo


  Účtová trieda 9 – Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé záväzky, úvery a pôžičky, rezervy, uzávierkové a podsúvahové účty
  90 – Majetkové fondy


  901 – Fond dlhodobého majetku
  902 – Fond obežného majetku
  903 – Fond podnikateľskej činnosti
  909 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
  91 – Finančné a peňažné fondy


  914 – Fond rezervný
  916 – Fond reprodukcie
  917 – Peňažné fondy obce alebo vyššieho územného celku
  918 – Ostatné finančné fondy
  92 – Osobitné fondy


  921 – Štátne fondy
  922 – Ostatné osobitné fondy
  93 – Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií, z činnosti príspevkových organizácií a prevod zúčtovania príjmov a výdavkov obcí a vyšších územných celkov


  931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
  932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
  933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov
  94 – Rezervy


  941 – Rezervy
  95 – Dlhodobé záväzky, bankové úvery a pôžičky


  951 – Dlhodobé bankové úvery
  952 – Záväzky zo sociálneho fondu
  953 – Emitované dlhopisy
  954 – Záväzky z prenájmu
  955 – Dlhodobé prijaté preddavky
  958 – Dlhodobé zmenky na úhradu
  959 – Ostatné dlhodobé záväzky
  96 – Uzávierkové účty


  961 – Začiatočný účet súvahový
  962 – Konečný účet súvahový
  963 – Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
  964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia
  965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia
  97 až 99 Podsúvahové účty


  971 – 998 – podsúvahové účty
  999 – Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom


  1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  3) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
  zákona č. 445/2001 Z. z.

  4) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z .

  5)Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

  6 ) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

  7) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

  8) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  9) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 58/2003 Z. z.

  10) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

  11) Zákon č. 70/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  12) Zákon č. 115 /1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  13 )Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

  14) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

  15) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

  16) Zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z. , zákon č. 49/2002 Z. z., zákon č. 618/2003 Z. z.

  17) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

  18) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

  19a) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2004 Z. z.

  19b) § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.

  19c) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z.

  19) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

  20 )§ 829 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

  21a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z.

  21 )Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  22 )Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

  24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Marianka,mala som na mysli skôr účtovanie v MC- občianskych združeniach. Nie v rozpočtových ani príspevkových organizáciách.

  victoria je offline (nepripojený) victoria

  victoria
  A materské centrá patria do akej kategórie ? Oni nie sú príspevkovými organizáciami ? Z čoho teda žijú ak nie z príspevkov ? Sú iba obyčajná neziskovka ?

  victoria je offline (nepripojený) victoria

  victoria
  Problematika materských centier mi nie je celkom jasná na akom princípe fungujú. Z čoho financujú všetky svoje výdavky ? Môžete mi to prosím objasniť ? Ďakujem :-)

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  MC sú spravidla občianske združenia,ich príjem tvoria členské príspevky,dotácie,dary, financie z projektov EU a vlastná doplnková podnikateľská aktivita.

  Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

  Marianna01
  Majočka, ja účtujem detské integračné centrum - a tí dostávajú aj rozpočtové prostriedky, pritom sú neziskovka. Takže to možno niekomu pomôže.

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Súhlasím Marianka,ibaže ich ÚO sú odlišné,aby sme sa potom navzájom nemýlili.

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  Finančný prenájom-leasing automobilu-účtovanie u nájomcu
  /pri poskytnutom preddavku/

  1.Obstarávacia cena auta podľa zmluvy......... 023 / 954
  2.Záloha na splátky................................... 314 / 221
  3.Poplatok za vystavenie zmluvy.................. 549 /321,325,379
  4.Mesačné odpisy...................................... 551 /083
  5.Splátka nájomného :
  ..a/výška odpisov.......................................954 /321,325,379
  ..b/finančná marža/úroky/............................544 /321,325,379
  ..c/odúčtovanie zálohy na splátky.................321,325,379/ 314

  .................................................. ..........................................

  Finančný prenájom-leasing automobilu- účtovanie u nájomcu
  /pri 1. zvýšenej splátke/

  1.Obstarávacia cena auta podľa zmluvy.........023 / 954
  2. 1. zvýšená splátka.................................954 / 221
  3.Poplatok za vystavenie zmluvy..................549 / 321,325,379
  4.Mesačné odpisy..................................... 551 / 083
  5.Splátka nájomného:
  ..a/ pomerná časť istiny.............................954 / 321,325,379
  ..b/ finančná marža/úroky/.........................544 / 321,325,379


  .................................................. .........................................
  Dovolím si pridať príspevok od nois
  noisDobry den, rozhodol som sa tento rok urobit podvojne uctovnictvo sam pre Obcianske Zdruzenie (OZ). Chcem sa vas opytat ci uctujem jednotlive polozky spravne. Prestudoval som si celkom podrobne toto forum a niekedy som bohuzial nenasiel to co som potreboval, preto som si vsetko zhrnul a chcel by som pocut vas odborny nazor. Za kazdu radu vopred dakujem.

  Dopredu upozornujem, ze vsetky operacie idu LEN cez bankovy ucet, cez pokladnu minuly rok nepresla ani koruna.

  Otvorenie pokladnice:

  211 001 / 961 000

  Otvorenie BU:

  221 001 / 961 000

  Pohladavky - faktury:

  311 000 / 602 000 (FA)
  221 001 / 311 000 (BV)

  Kreditne uroky na BU:

  221 001 / 662 000 (BV) 221 001 / 644 000

  Dary od fyzickych osob:

  221 001 / 646 000 (BV) 221 001 / 663 000
  Zavazky - faktury:

  518 000 / 321 000 (FA)
  321 000 / 221 001 (BV)

  Platby za poskytnute odborne clanky fyzickym osobam:

  521 000 / 321 000 (ID)
  321 000 / 221 001 (BV) 518 xxx / 221 001

  Bankove poplatky:

  538 000 / 221 001 (BV)

  Legenda:

  BV - bankovy vypis
  BU - bankovy ucet
  OZ - obcianske zdruzenie
  ID - interny doklad
  FA - faktura
  Pozmenené / netvrdím,že správne/ účty.
  Naposledy upravil Melnick : 03.09.07 at 21:10

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.