Zavrieť

Porady

Autor - platca DPH - predaj vlastných programov do zahraničia

Dobrý deň,

prosím Vás o radu týkajúcu sa fakturácie a DPH. Som autor počítačových programov a túto činnosť vykonávam ako "slobodné povolanie" - som evidovaný na DÚ, v zdravotnej poisťovni a dobrovolne v Soc. poisťovni. V novembri tohto roku moje príjmy prekročili zákonom stanovenú hranicu, takže sa idem zaregistrovať ako platca DPH.

Spolupracujem s dvomi zahraničnými firmami, pričom jedna je v členskom štáte EÚ a druhá je mimo EÚ. S týmito firmami mám uzatvorenú zmluvu, v ktorej im udeľujem právo na predaj môjho programu v ich krajine, pričom im fakturujem za dohodnuté obdobie dohodnutú sumu. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o predaj tovaru ani služby ale o autorskú odmenu za poskytnutie nehmotného práva, prosím Vás o radu :
  • či a kedy sa na mojich faktúrach do zahraničia má vyskytovať DPH ?
  • aký dátum dodania "tovaru/služby" mám uvádzať ?
  • Vzniknú mi nejaké ďalšie povinnosti v súvislosti s mojim platcovstvom DPH ?
Vopred ďakujem za všetky odpovede.
Usporiadat
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
PalkoC
Dobrý deň,

prosím Vás o radu týkajúcu sa fakturácie a DPH. Som autor počítačových programov a túto činnosť vykonávam ako "slobodné povolanie" - som evidovaný na DÚ, v zdravotnej poisťovni a dobrovolne v Soc. poisťovni. V novembri tohto roku moje príjmy prekročili zákonom stanovenú hranicu, takže sa idem zaregistrovať ako platca DPH.

Spolupracujem s dvomi zahraničnými firmami, pričom jedna je v členskom štáte EÚ a druhá je mimo EÚ. S týmito firmami mám uzatvorenú zmluvu, v ktorej im udeľujem právo na predaj môjho programu v ich krajine, pričom im fakturujem za dohodnuté obdobie dohodnutú sumu. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o predaj tovaru ani služby ale o autorskú odmenu za poskytnutie nehmotného práva, prosím Vás o radu :
  • či a kedy sa na mojich faktúrach do zahraničia má vyskytovať DPH ?
  • aký dátum dodania "tovaru/služby" mám uvádzať ?
  • Vzniknú mi nejaké ďalšie povinnosti v súvislosti s mojim platcovstvom DPH ?
Vopred ďakujem za všetky odpovede.
§15 Z DPH
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

(8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú

a) reklamné služby,
b) poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,
c) bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,
d) prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, poskytnutie práv na predmety priemyselného vlastníctva a poskytnutie podobných majetkovo využiteľných práv,
e) pridelenie zamestnancov,
f) nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov
g) telekomunikačné služby,
h) služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
i) elektronicky dodávané služby,
j) prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,
k) poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.

V zmysle zvýrazneného poskytuješ službu. Miestom dodania týchto služieb je krajina odberateľa.
V prípade dodania do inej krajiny EU, je rozhodujúce, či osoba, ktorej fakturuješ podniká (či je platcom DPH, alebo nie ťa v tomto prípade nemusí zaujímať).
V prípade dodania do tretích krajín (mimo EU) nemusí byť odberateľ ani podnikateľom.

Na faktúrach do spomenutých štátov uvedieš odvolávku na §15/7,8 v zmysle kt. je miestom dodania služby krajina (sídlo) odberateľa. Tieto fa nebudú predmetom dane na Slovensku. Nesmú však ďalej poskytovať tvoj softvér späť na územie SR.

Dátum dodania služby:
§19 Z DPH
(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca. .......... . Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.

§ 73
Faktúra pri dodaní služby
do iného členského štátu
(1) Pri dodaní služby, pri ktorej vzniká povinnosť platiť daň zákazníkovi v inom členskom štáte, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby.

(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal, ak mu bolo pridelené,
c) členský štát, do ktorého sa služba dodáva,
d) poradové číslo faktúry,
e) dátum, keď bola služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
f) dátum vyhotovenia faktúry,
g) rozsah a druh dodanej služby,
h) cenu služby,
i) odkaz na § 15 alebo § 16, podľa ktorého je miestom dodania služby iný členský štát.


Ďalšie povinnosti:
Minimálne viesť evidencie podľa §70 Z DPH a vyhotovovať a podávať daňové priznania v zmysle § 78 Z DPH.

V tvojom prípade by som však ešte skontroloval povinnosť registrácie k DPH v zmysle § 4 odst.9 Z DPH
9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
0 0
PalkoC PalkoC

PalkoC je offline (nepripojený) PalkoC

Milá (-ý) Benka,

Ďakujem Ti veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, najviac ma potešil posledný odsek, kde cituješ zo zákona : "Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku", takže ak tomu dobre rozumiem, príjmy od zahraničných firiem do toho rátať nemusím ? Osobne by som totiž radšej zostal neplatca a tu sa javí možnosť ...

Vopred ďakujem za kladné potvrdenie
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
PalkoC
Milá (-ý) Benka,

Ďakujem Ti veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, najviac ma potešil posledný odsek, kde cituješ zo zákona : "Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku", takže ak tomu dobre rozumiem, príjmy od zahraničných firiem do toho rátať nemusím ? Osobne by som totiž radšej zostal neplatca a tu sa javí možnosť ...

Vopred ďakujem za kladné potvrdenie
Zájdi za skúseným účtovníkom alebo poradcom, bez toho aby som videl doklady ti jednoznačnú odpoveď nedám.
0 0
PalkoC PalkoC

PalkoC je offline (nepripojený) PalkoC

Ďakujem za odpoveď, momentálne je Porada moja jediná možnosť, rozhodnúť sa o registrácii musím do dvoch dní. Zrejme to bude tak, ako je napísané do "obratu" sa budú rátať už iba príjmy z tuzemska. Napr. na stránkach http://openiazoch.zoznam.sk v informáciach o zmenách v zákone o DPH som našiel toto :

"Spresňuje sa definícia obratu na účely dane z pridanej hodnoty. Obratom sa rozumejú výnosy (príjmy) z dodávaných tovarov a služieb „v tuzemsku“ okrem vymedzených výnosov (príjmov) oslobodených od dane. Do obratu sa teda zahŕňajú len tuzemské dodania."

Keďže moje faktúry boli pre zahraničnú firmu, ktorej som udelil právo na predaj vlastného programu pre zákazníkov v ich krajine, verím, že podľa tohto znenia ich do obratu (1 500 000,-) započítavať nemusím.
0 0
PalkoC PalkoC

PalkoC je offline (nepripojený) PalkoC

Mohol by mi to prosím niekto potvrdiť ?
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
S vysokou mierou pravdepodobnosti máš pravdu.
0 0
PalkoC PalkoC

PalkoC je offline (nepripojený) PalkoC

Ako naši politici - "Tvrdím to s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou"
Ale vážne - ďakujem !

A mohol by mi to potvrdiť aj niekto ďalší ?
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Palko, ak Ti to napísal benka a potvrdila to ALBO - tak ver tomu, že majú pravdu
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
PalkoC
Ako naši politici - "Tvrdím to s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou"
Ale vážne - ďakujem !

A mohol by mi to potvrdiť aj niekto ďalší ?
Jeden známy mi povedal: Najprv zákon, potom huba.

Aby som dal jednoznačnu odpoveď musím vidieť podklady, na základe kt. sa mám rozhodnúť. Preto bola moja odpoveď nie jednojednoznačná.
Naposledy upravil Milan Benka : 19.12.06 at 06:10
0 0
PalkoC PalkoC

PalkoC je offline (nepripojený) PalkoC

Benka, Muška, ALBO,

ďakujem Vám za pomoc a rozumiem
Už sa mi párkrát stalo, že som narazil na účtovný (daňový) problém, ktorý mi každý, koho som sa pýtal, vysvetlil inak , tak som si to chcel overiť u viacerých a urobiť z toho nejaký "aritmetický priemer"

Ako pekne by nám bolo, keby sme mali jednoduché zákony, ktoré by nepotrebovali vysvetlivky. Niečo ako "nepokradneš", "nezabiješ" a pod.
A všetci by ich aj dodržovali.

Prepáčte, akosi som sa rozcitlivel mimo témy.

Ešte raz Vám všetkým veľmi ďakujem !!!
0 0
Soňurka Soňurka

Soňurka je offline (nepripojený) Soňurka

začiatočník v účtovníctve, amatér, nadšenec PORADY ...viac
Prajem pekný večer všetkým
Veľmi pekne Vás prosím o pomoc, resp. moji priatelia, ktorí mi poslali otázku:

sme s.r.o. a máme potencionálneho zákazníka v Austrálii, sme plátcovia DPH a zákazník má klasickú živnosť v Austrálii, ideme mu predávať služby, jedná sa o výrobu www stránky.
Sme povinní vystaviť faktúru s dph?

Ďakujem za pomoc a za Váš čas
0 0
vikinka vikinka

vikinka je offline (nepripojený) vikinka

Softvérové služby sú súčasťou služieb uvedených v § 15 ods.8 zák.o DPH.Pre tieto služby platí,že miesto dodania a tým aj štát,v ktorom má byť DPH odvedená sa určí podľa § 15 ods.7,ak táto služba jo poskytnutá podnikateľovi z iného člen.štátu na využitie v danom čl.štáte,potom miesto dodania služby je v štáte odberateľa.Aj keď soft.služby sú fyzicky vykonávané v SR,miesto dodania je v štáte odberateľa.Takže fa.bude vystavená bez DPH.
0 0
Soňurka Soňurka

Soňurka je offline (nepripojený) Soňurka

začiatočník v účtovníctve, amatér, nadšenec PORADY ...viac
Vikinka ďakujem veľmi pekne a posielam bodík
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Prosím Vás otázočka ak platca DPH predáva (jednorazovo, nemá to v predmete činnosti)platcovi DPH www. stránku nemyslím tvorbu ale konkrétne napr. www.ohen.sk ako to riešiť z pohľadu DPH o ktorý paragraf sa prípadne oprieť.
0 0
Metodik Metodik

Metodik je offline (nepripojený) Metodik

prispievateľ do odborných časopisov, večný odporca nelogických výkladov zákona ...viac
K Palkovi C !!! - pozor, ja by som až tak jednoznačne netvrdila, že sa tam nezarátavajú faktúry vystavené na zahraničné firmy. Po odsekom " z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku " je potrebné rozumieť, že do obratu sa nezarátavajú dodávky tovarov a služieb ktoré nemajú miesto dodania na území SR. Kedykoľvek môžeš vystaviť faktúru na zahraničnú osobu s miestom dodania na Slovensku ( napr. školenie), aj dodávky tovaru do zahraničia majú miesto dodania na Slovensku ale v zmylse §43 ich od dane oslobodzuješ, čiže do obratu vstupujú. Toto si množstvo daňovníkov neuvedomuje. Záver- to že vystavíš faktúru do zahraničia , ešte neznamená že ju nezahrnieš do obratu.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Mikolajova Pozri príspevok
Prosím Vás otázočka ak platca DPH predáva (jednorazovo, nemá to v predmete činnosti)platcovi DPH do EU Belgicka www. stránku nemyslím tvorbu ale konkrétne napr. www.ohen.sk ako to riešiť z pohľadu DPH o ktorý paragraf sa prípadne oprieť.
Prosím Vás neviete náhodou poradiť k tejto problematike?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Pomenujte si, čo predávate? Nie je to vlastne odstúpenie práva užívať predmetnú stránku? Uzatvorili ste zmluvu? S akým predmetom? Ak nie, čo je vlastne predmetom predaja?

Vy si to musíte pomenovať, lebo len Vy máte o tom vedomosť. Potom bude možné poradiť.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Dá sa povedať, že áno, dodávateľ, ktorého tovar predávame chce odkúpiť stránku www, ktorú máme registrovanú na Slovensku, žiaľ zmluva zatiaľ nie je uzatvorená, ale asi sa jedná o odstúpenie práva užívať predmetnú stránku. Ja by som im to mala fakturovať no žiaľ neviem si s týmto poradiť.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Mikolajova Pozri príspevok
Dá sa povedať, že áno, dodávateľ, ktorého tovar predávame chce odkúpiť stránku www, ktorú máme registrovanú na Slovensku, žiaľ zmluva zatiaľ nie je uzatvorená, ale asi sa jedná o odstúpenie práva užívať predmetnú stránku. Ja by som im to mala fakturovať no žiaľ neviem si s týmto poradiť.
Fakturujete na Slovensku? Tj. slovenskému subjektu, alebo osobe identifikovanej na daň v inom členskom štáte?
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Osobe v inom členskom štáte platcovi DPH.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať