Zavrieť

Porady

Konštantné symboly

milí poraďáci, kto z vás má po ruke prehľad konšt.symbolov? Alebo link na stránku, kde sú uverejnené? Určite by sme to privítali viacerí...Vrelá vďaka
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  bodliak je offline (nepripojený) bodliak

  bodliak
  z www.nbs.sk

  Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2002 z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku

  Braňo je offline (nepripojený) Braňo

  Braňo
  Trieda 0 - platby za tovar a služby
  000X - platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010X)
  010X - platby za poľnohospodárske výrobky
  030X - platby za služby
  0508 - platba šekom za predaný tovar a poskytnuté služby
  0608 - platba platobnou kartou za predaný tovar a poskytnuté služby

  Trieda 1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu
  101X - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
  111X - administratívne a iné poplatky a platby
  121X - kapitálové príjmy
  131X - príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z predaja majetkových účastí štátu
  201X - ostatné príjmy
  301X - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
  311X - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce
  321X - cestovné výdavky
  331X - energie, voda a komunikácie
  341X - materiál a služby
  351X - dopravné
  361X - rutinná a štandardná údržba
  371X - nájomné za prenájom
  381X - ostatné tovary a služby
  391X - bežné transfery na rovnakej úrovni
  401X - dávky sociálneho zabezpečenia
  411X - dávky sociálnej pomoci
  421X - štátne sociálne dávky
  431X - ostatné bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
  441X - dávky štátnym zamestnancom
  451X - dotácie nefinančným subjektom
  461X - náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
  471X - náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej Republiky za sprivatizovaný majetok
  481X - bežné transfery do tuzemských finančných inštitúcií
  491X - bežné transfery na rôznej úrovni
  501X - bežné transfery do zahraničia
  511X - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
  521X - obstarávanie kapitálových aktív
  531X - kapitálové transfery na rovnakej úrovni
  541X - kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
  551X - kapitálové transfery nefinančným subjektom
  561X - kapitálové transfery na rôznej úrovni
  571X - kapitálové transfery do zahraničia
  581X - poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku
  591X - splácanie domácej istiny, splácanie výnosov z cenných papierov
  601X - splácanie istiny do zahraničia
  611X - prevod bežných výdavkov
  621X - prevod kapitálových výdavkov

  Trieda 2 - platby za dodávky investičnej povahy
  002X - platby za dodávky investičnej povahy
  072X - príspevky na združenú výstavbu

  Trieda 3 - mzdové a ostatné osobné náklady
  003X - prostriedky na mzdy
  013X - zrážky z miezd
  093X - dávky sociálneho zabezpečenia

  Trieda 4 - príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov
  114X - bežná záloha
  134X - doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
  154X - dodatočné daňové priznanie
  174X - vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb)
  194X - zúčtovanie rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčné pôžitky, zrážky daní a zabezpečenie dane
  214X - dodatočne vyrubená daň
  234X - zníženie oslobodenia
  254X - neoprávnený nárok spotrebnej dane z motorovej nafty u poľnohospodárov z kontroly
  274X - odvod neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu vyrubených iným orgánmi štátnej správy
  294X - paušálna daň podľa § 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
  314X - penále z kontroly
  334X - penále zo správy
  354X - penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
  374X - penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
  394X - penále neoprávneného nároku spotrebnej dane z motorovej nafty poľnohospodárom
  494X - vrátenie dane - nepriame dane
  514X - zvýšenie dane
  534X - nárok na odpočet dane
  574X - dodatočné daňové priznanie
  594X - zvýšenie dane - daňová inšpekcia
  614X - dodatočná platba z daňovej inšpekcie
  634X - pokuta z kontroly
  654X - pokuta zo správy
  674X - pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
  694X - pokuty vyrubené daňovým orgánom, ktoré nie sú príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu
  714X - penále z daňovej inšpekcie
  734X - úrok pri odklade platenia
  754X - exekučné náklady
  774X - úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenie preplatku
  794X - blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
  814X - platba (účtovaná súčasne s predpisom)
  854X - vratky Ministerstva obrany Slovenskej republiky
  874X - platba na vyrovnanie preplatku

  Trieda 5 - ostatné finančné platby
  005l - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu 1) s označením ???B"
  005X - penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd (okrem platieb pod symbolom 0051)
  205X - nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
  305X - predaj cenných papierov
  405X - vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť menovitej hodnoty (istiny)
  505X - ostatné obchody s cennými papiermi
  015X - hospodárstvo operatívne výdavky
  025X - platby v Sk určené na úhrady do zahraničia
  035X - platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
  055X - finančné platby ostatné
  1559 - výplaty z vkladov obyvateľstva
  255X - úhrady poistných plnení poisťovňami
  355X - platby poistného poisťovniam
  4559 - výplaty z vkladov obyvateľstva prostredníctvom platobnej karty
  085X - prechodne poskytnuté pôžičky
  0959 - výplaty hotovosti poštám ???B"
  1959 - výplaty hotovosti bankám ???B"

  Trieda 6 - prevody medzi účtami toho istého klienta
  006X - prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
  016X - splátky úverov a pôžičiek
  0468 - prevod prostriedkov z platobného systému SIPS do platobného systému RTGS
  0568 - prevod prostriedkov z platobného systému RTGS do platobného systému SIPS
  096X - ostatné prevody

  Trieda 7 - pokladničné príjmy
  007X - tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
  017X - tržby za poskytnuté služby
  0379 - ostatné príjmy
  1379 - vklady obyvateľstva (vrátane depozitných certifikátov a vkladových certifikátov a vkladových listov)
  0479 - vrátené mzdy
  0579 - vrátené hotovosti na nákup
  1979 - vklady v hotovosti na účty pôšt ???B"
  2979 - vklady v hotovosti na účty bánk ???B"

  Trieda 8 - rezerva

  Trieda 9 - vzťahy bánk ku klientom ???B"
  0098 - automatické prevody zostatkov
  1098 - prevody zostatkov zrušených účtov
  209X - nákup cenných papierov
  309X - predaj cenných papierov
  409X - vyplácanie výnosov z cenných papierov
  0198 - regulácia zostatkov účtov
  0298 - ostatné prevody
  0398 - poskytnuté úvery
  0498 - splátky úverov a pôžičiek
  0598 - zúčtovanie úrokov
  269X - devízové operácie nákup
  369X - devízové operácie predaj
  0898 - zúčtovanie ceny za peňažné služby
  189X - zúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou
  0998 - zúčtovanie súpisiek poštových poukážok

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.