Zavrieť

Porady

063 Realizovateľné cenné papiere a podiely

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

  063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný stav na strane MD

  Za realizovateľné cenné papiere a podiely sú považované cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cennými papiermi určenými na obchodovanie na verejnom trhu, ani cenné papiere držané do doby splatnosti, ani cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ani v spoločnosti s podstatným vplyvom. Z tohto následne vyplýva, že ide o cenné papiere, ktoré majú majetkovú povahu a nezakladajú ani ovládanie ani podstatný vplyv, čo možno odvodiť aj z charakteristiky o ich účtovaní uvedenom v § 14 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92.

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  063/701
  2.Nadobudnutie realizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene:

  063/043

  a) zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku

  063/043

  b) priamym nákupom

  063/211, 221

  c) z poskytnutého preddavku

  063/053
  3.Upísanie vkladov v spoločnosti s nepodstatným vplyvom

  063/367
  4.Zvýšenie hodnoty akcií základe zvýšenia základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie:
  a) bez výmeny akcií

  063/415

  b) s výmenou akcií:
  1. stiahnutie akcií

  378/063

  2. vydanie nových akcií vo vyššej menovitej hodnote

  063/378, 415
  5.Zníženie hodnoty akcií na základe zníženia základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie:
  a) bez výmeny akcií

  415/063

  b) s výmenou akcií:
  1. stiahnutie akcií

  378/063
  2. vydanie nových akcií vo vyššej menovitej hodnote

  063, 415/378
  6.Nárok upisovateľa akcií do a. s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upisovanie neúčinné

  378/063
  7.Ďalšie upísanie nových akcií a vkladov

  063/367
  8.Zmena reálnej hodnoty realizovateľných CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania) do 31. 12. 2004
  a) zvýšenie ocenenia

  063 AÚ/414

  b) zníženie ocenenia

  414/063 AÚ
  9.Zmena reálnej hodnoty realizovateľných CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia od 1. 1. 2005 sa účtuje:

  a) zvýšenie ocenenia

  063 AÚ/664

  b) zníženie ocenenia

  564/063 AÚ
  10.Tvorba opravnej položky v prípade prechodného zníženia ocenenia realizovateľných CP a podielov (§ 18 ods. 3 Postupov účtovania):

  579/096

  a) upresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie

  ± 579/± 096

  b) zrušenie opravnej položky

  096/679
  11.Kurzové rozdiely pri preceňovaní realizovateľných CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania) sú súčasťou reálneho ocenenia:
  a) pasívny kurzový rozdiel – zvyšuje reálnu hodnotu

  063 AÚ/663

  b) aktívny kurzový rozdiel – znižuje reálnu hodnotu

  563/063 AÚ
  12.Predaj realizovateľných CP a podielov:
  a) úbytok realizovateľných CP a vkladov

  561/063

  b) výnos z predaja

  221, 378/661

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  13.Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov i z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti:
  a) úbytok realizovateľných CP a vkladov

  568/063

  b) podiel na likvidačnom zostatku (priznaný nárok brutto)

  378/665

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  14.Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s. r. o.:
  a) úbytok podielov

  568/063

  b) nárok na vyrovnací podiel

  378/665

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  15.Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene:
  a) kurzový rozdiel aktívny

  563/063

  b) kurzový rozdiel pasívny

  063/663
  16.Zúčtovanie chýbajúcich cenných papierov na základe výsledkov inventarizácie, podaný návrh na umorovacie konanie

  063 A2/063 A1
  17.Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

  702/063
  Naposledy upravil Daska : 10.07.05 at 11:00

  ivo_b je offline (nepripojený) ivo_b

  ivo_b
  Postupy účtovania PÚ
  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

  § 14
  Zásady pre členenie cenných papierov a podielov a ich účtovanie
  ...
  (7) Ako realizovateľný cenný papier a podiel sa účtuje cenný papier a podiel, ktorý nie je cenným papierom na obchodovanie, cenným papierom držaným do doby splatnosti, cenným papierom a podielom v ovládanej osobe, cenným papierom a podielom v spoločnosti s podstatným vplyvom.
  ...
  (11) Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

  063 Realizovateľné cenné papiere a podiely

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.