Zavrieť

Porady

LEASING AUTO OMEGA

Máme auto na leasing 36 splátok doklad Leasingová zmluva

nadobúdacia cena je 1.200.000,-
Základ zdan.plenie 1.008.403,40
DPH 19% 191.596,60
---------------------------------
poplatok za prevod 100,-
DPH 19% 19,-
-----------------------------------
leasingová cena 1.306.651,20
Základ zdan.plnenia 1.098.026,50
DPH 19% 208.624,70

Doklad zálohová faktúra

záloha za zmluvný poplatok 658.887,50
---------------------------------------
Splátky leasingu

75.687.50
Poprosila by som niekoho ako zaúčtovať tieto platby nemám skúsenosť
Usporiadat
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) (platiteľ DPH):
definícia FP podľa ZoDP §2/s

V deň prijatia majetku obstarávaného formou finančného prenájmu(leasingu) účtuješ celú výšku istiny 042/474.
Poplatok za uzavretie zmluvy 042/321,379 (podľa toho či máš faktúru...)
DPH z poplatku 343/321,379.
Zaradenie do používania 022/042.
Zaplatenie prvej zvýšenej splátky 474/211,221.
DPH z 1. zvýš. splátky 343/211,221.

V deň splatnosti dohodnutých platieb podľa splátkového kalendára účtuješ takto:
splatný finančný náklad (finančná prirážka, úrok podľa ZoDP §19/3/o) 562/474,
DPH z istiny + DPH z fin. činnosti 343/474,
príp. poistné (ak je v spl. kal.) 568/474.
Úhrada dohodnutých splátok podľa spl. kalendára 474/221.

Pozor pri účtovaní decembrovej splátky je treba časovo rozlíšiť splatný finančný náklad (rozpočítať podľa dní, viď Zákon o účt. §3/1).

Toto je účtovanie pri strojoch a nákl. autách s možnosťou odpočtu DPH.
Ak účtuješ os. autom. M1, pri ktorom nie je nárok na odpočet DPH (ZDPH §49/7/a), vtedy sa príslušná DPH účtuje do nákladov, na účet 548 (DPH je daň. nákladom - ZoDP §19/3/k. DPH nie je súčasťou OC- ZoDP §25/6).

Dôležité je vytvoriť si analytiku ku každému leasingu zvlášť kvôli kontrole. Na konci roka mi zostáva na účte 474 nesplatená istina podľa spl. kalendára. Vtedy viem, že som účtovala správne.

Ďalej je dôležité vedieť, že výška odpisu (ZoDP §19/3/a,§26/8)sa vypočíta rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na kal. mesiac doby prenájmu a účtujú sa mesačne 551/082. Takže do skončenia prenájmu majetok odpíšeš.
Naposledy upravil Aljok : 22.08.07 at 06:33 Dôvod: doplnenie odkazov na §§
2 0
marcelaStanakova marcelaStanakova

marcelaStanakova je offline (nepripojený) marcelaStanakova

ĎAKUJEM PEKNE už som prestala dúfať , že mi niekto takto odpovie.
Poviem popravde nemali sme ešte na leasing doposiaľ nič tak som sa o to ani neazujímala ale prišlo aj na mňa.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Aljok Pozri príspevok
Účtovanie leasingu (platiteľ DPH):

V deň prijatia majetku obstarávaného formou finančného prenájmu(leasingu) účtuješ celú výšku istiny 042/474.
Poplatok za uzavretie zmluvy 042/321,379 (podľa toho či máš faktúru...)
DPH z poplatku 343/321,379.
Zaradenie do používania 022/042.
Zaplatenie prvej zvýšenej splátky 474/211,221.
DPH z 1. zvýš. splátky 343/211,221.

V deň splatnosti dohodnutých platieb podľa splátkového kalendára účtuješ takto:
splatný finančný náklad (finančná prirážka) 562/474,
DPH z istiny + DPH z fin. činnosti 343/474,
príp. poistné (ak je v spl. kal.) 568/474.
Úhrada dohodnutých splátok podľa spl. kalendára 474/221.

Pozor pri účtovaní decembrovej splátky je treba časovo rozlíšiť splatný finančný náklad (rozpočítať podľa dní).

Toto je účtovanie pri strojoch a nákl. autách s možnosťou odpočtu DPH.
Ak účtuješ os. autom. M1, pri ktorom nie je nárok na odpočet DPH, vtedy sa príslušná DPH účtuje do nákladov, na účet 548 (DPH z istiny), na účet 568 (DPH z fin. činnosti).

Dôležité je vytvoriť si analytiku ku každému leasingu zvlášť kvôli kontrole. Na konci roka mi zostáva na účte 474 nesplatená istina podľa spl. kalendára. Vtedy viem, že som účtovala správne.

Ďalej je dôležité vedieť, že výška odpisu sa vypočíta rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na kal. mesiac doby prenájmu a účtujú sa mesačne 551/082. Takže do skončenia prenájmu majetok odpíšeš.
Aj DPH z finančnej činnosti sa účtuje na 548
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

evina Pozri príspevok
Aj DPH z finančnej činnosti sa účtuje na 548
Ďakujem. Opravujem....
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

evina Pozri príspevok
Aj DPH z finančnej činnosti sa účtuje na 548
Ja mám na to odlišný názor. § 52 ods. 5 Postupov PÚ znie:
(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.
DPH prislúchajúca splátke istiny, ktorá v zmysle § 25 ods. 6 ZoDP nie je súčasťou obstarávacej ceny, sa účtuje na účet 548. Finančný prenájom ako taký je však služba, úhradou za túto službu je práve finančné navýšenie. A keďže v zmysle citovanéhu ustanovenia PPÚ sa príslušná daň účtuje na rovnaký účet nákladov ako služba, účtovanie DPH z finančnej časti splátky na účet 548 podľa mňa nie je v súlade s predpismi. Diskutabilné je podľa mňa hádam iba to, ktorý účet považovať za vecne príslušný účet nákladov - či 518 (keďže ide o prenájom ), 568 (leasing sa považuje za finančnú službu) alebo 562 (tu sa účtuje prvotný náklad, ku ktorému sa DPH bez nároku na odpočet vzťahuje). Ja osobne pokladám za najsprávnejšiu poslednú možnosť a DPH z finančného navýšenia účtujem na účet 562A.
Naposledy upravil andrej_rv : 21.08.07 at 21:00
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

andrej_rv Pozri príspevok
Ja mám na to odlišný názor. § 52 ods. 5 Postupov PÚ znie:
(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.
DPH prislúchajúca splátke istiny, ktorá v zmysle § 25 ods. 6 ZoDP nie je súčasťou obstarávacej ceny, sa účtuje na účet 548. Finančný prenájom ako taký je však služba, úhradou za túto službu je práve finančné navýšenie. A keďže v zmysle citovanéhu ustanovenia PPÚ sa príslušná daň účtuje na rovnaký účet nákladov ako služba, účtovanie DPH z finančnej časti splátky na účet 548 podľa mňa nie je v súlade s predpismi. Diskutabilné je podľa mňa hádam iba to, ktorý účet považovať za vecne príslušný účet nákladov - či 518 (keďže ide o prenájom ), 568 (leasing sa považuje za finančnú službu) alebo 562 (tu sa účtuje prvotný náklad, ku ktorému sa DPH bez nároku na odpočet vzťahuje). Ja osobne pokladám za najsprávnejšiu poslednú možnosť a DPH z finančného navýšenia účtujem na účet 562A.
Môj názor:
V prvom rade by som upresnila presne pojem ako má byť - finančný úrok, resp. z hľadiska nájomcu finančný náklad.
Ďalej vychádzam z chápania leassingu po r. 2004, kde
podľa novely majetok obstarávaný formou finančného lízingu odpisuje lízingový nájomca.

Pomôžem si citáciami zo stránky ČSOB Leasing /samozrejme netvrdím, že to je zákon, ale ten poznáme/
"Pri lízingových zmluvách uzatvorených po 1. 1. 2004 sa mení filozofia zahŕňania nájomného pri finančnom lízingu do daňových nákladov. Lízingový nájomca si zahrnie počas doby trvania lízingovej zmluvy do daňových nákladov 100% hodnoty nájomného, avšak na rozdiel od súčasného postupu vo forme:
  • odpisov do výšky 100% hodnoty istiny (súčasťou odpisovanej istiny je aj hodnota prvej zvýšenej splátky, jej časové rozlíšenie preto stráca opodstatnenie),
  • nákladových úrokov,
  • poistného.
Odpisy aj nákladové úroky pre daňové účely účtuje lízingový nájomca rovnomerne (napr. ak je zmluva uzatvorená v októbri, v príslušnom kalendárnom roku budú zaúčtované 3/36 z celkovej hodnoty), avšak na rôznych účtoch."

Pýtam sa - môžme tu hovoriť o službe v pravom slova zmysle? /nebudem rozpisovať, ale určite chápeš ako to myslím., alebo o účtovaní majetku obstaraného formou finančného prenájmu.?
ČSOB Leasing ďalej píše:
Novela jednoznačne stanovuje, že DPH nie je súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného leasingu a to bez ohľadu na to, o aký predmet ide, teda ani pri osobných vozidlách. Z toho vyplýva, že DPH nie je v žiadnom prípade súčasťou odpisov. Pri úžitkových vozidlách, nákladných vozidlách a strojoch si nájomca uplatní odpočet DPH, pri osobných vozidlách DPH zaúčtuje jednorazovo, v celej sume, ako ostatný prevádzkový náklad (účet 548).
Keďže podľa zákona o DzP
pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u nájomcu nie je daň z pridanej hodnoty, teda ju neodpisujem prostredníctvom 551 mne tu vychádza správny účet 548 ako ostatné náklady na hospodársku činnosť.

P.s. Ja osobne ani v jednom splátkovom kalendári na leassing po 1.1.2004 nemám osobitne rozpísanú DPH zvlášť k istine a zvlášť k finančnému úroku, ale základ dane tvorí práve súčet týchto položiek a DPH je vyčíslená spolu, takže ani podľa mňa splátkový kalendár mi nedáva možnosť túto DPH zaúčtovať presne podľa dokladu na dva účty /musela by som rozpočítavať/.

Naposledy upravil evina : 21.08.07 at 21:49
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Skúsim reagovať .
Novela jednoznačne stanovuje, že DPH nie je súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného leasingu a to bez ohľadu na to, o aký predmet ide, teda ani pri osobných vozidlách. Z toho vyplýva, že DPH nie je v žiadnom prípade súčasťou odpisov. ...Keďže podľa zákona o DzP pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u nájomcu nie je daň z pridanej hodnoty, teda ju neodpisujem prostredníctvom 551 mne tu vychádza správny účet 548 ako ostatné náklady na hospodársku činnosť
Veď ja tvrdím presne to isté (hneď v 1.vete po citácii z Postupov). Ale to, že DPH nie je pri leasingu súčasťou obstarávacej ceny, sa vzťahuje podľa mňa len na DPH vzťahujúcu sa na majetok obstarávaný finančným prenájmom. A majetkom, resp. tým, čo sa účtuje na majetkové účty, je len obstarávacia cena vozidla u prenajímateľa, teda istina. Na 548 v zmysle uvedeného teda podľa mňa patrí len DPH z 1.zvýšenej splátky istiny a DPH z ostaných splátok istiny.
Pýtam sa - môžme tu hovoriť o službe v pravom slova zmysle?
Podľa mňa určite áno. Vo formulácii "finančný prenájom" je podľa mňa ťažisko na slove "prenájom". A to je jednoznačne službou. Na účet 518 - do služieb - sa predsa leasing účtoval ešte "po starom". Nakoniec, za službu sa považuje aj v zmysle zákona o DPH.
Podľa mňa to pojmovo síce skomplikovali tým "finančným úrokom" i účtovaním na účet 562, ale keby nešlo predsa len o službu, tak sa teraz vôbec nemáme o čom baviť -> úrok ako taký nepodlieha dani z pridanej hodnoty a teda ak by nešlo o službu, tak na to finančné navýšenie by sa žiadna DPH nemala počítať.
No a keďže "finančný úrok" nie je zložkou majetku (obstarávacej ceny) ale (podľa mňa) z hľadiska nájomcu úhradou za službu prenájmu, alikvotná DPH bez nároku na odpočet nepatrí na účet 548, ale sa v súlade s § 52 od. 5 PPÚ má zaúčtovať na vecne príslušný nákladový účet (518?, 568?, 562?).
Otázniky sú tam preto, že som videl všetky 3 účtovania. Daňováci (DR Košice) uvádzajú 568, monotomatická e-publikácia z Verlag Dashofer uvádza 562 a v niektorom Poradcovi som videl aj 518 .
P.S. Ja som tiež videl zopár zmlúv, v niektorých je DPH spolu, v niektorých sa uvádza osobitne za istinu a osobitne za finančné navýšenie. Prípadné rozčlenenie pre potreby účtovania by nemal byť žiadny problém.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

DPH z poplatku za uzavretie zmluvy: 568/474
DPH zo zvýšenej splátky: 548/474
DPH z istiny napr.1.zvýšenej splátky: 548/474
DPH z úroku 1.splátky:568/474
0 0
seda seda

seda je offline (nepripojený) seda

Dobrý deň, aj ja mám 1x leasing /úžitkové vozidlo/ a chcela by som si niečo overiť. Pozrela som si Vaše predchádzajúce príspevky a veľmi mi pomohli. Ja by som sa len chcela opýtať, že či dobre rozmýšľam v prípade zálohy na auto.
Uhr. záloha na vozidlo: 379.610,- 052/211
DF za zvýšenú splátku vopred podľa LZ: bez DPH 319.000,- 474/321
19% DPH 60.610,- 343/321 a odrátaná záloha 379.610,- 321/052. Neviem ale ten účet 052 mi nesedí. Myslíte, že je to O.K?
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Prečítaj si pozorne príspevok č. 2
0 0
seda seda

seda je offline (nepripojený) seda

Ďakujem. Dúfam, že som ho čítala pozorne, keďže sme uhradili záloha na vozidlo 30.7. z pokladne som to zaúčtovala 052/211. Dňa 22.8. mi prišla DF na zvýšenú splátku vopred podľa LZ s 0,- Sk, tak ju zaúčtujeme 474/321 a 343/321 a odúčtujem zálohu 321/052 a ostatné podľa č.2.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

betka Pozri príspevok
DPH z poplatku za uzavretie zmluvy: 568/474
DPH zo zvýšenej splátky: 548/474
DPH z istiny napr.1.zvýšenej splátky: 548/474
DPH z úroku 1.splátky:568/474
Prešla som viacero materiálov, v ktorom dá sa povedať je účtovanie DPH z finančného úroku pol na pol 548, 568. Účet 548 sa vyskytuje skôr v tej prvej časovej časti účtovania leassingu po novom.
Posledné najčerstvejšie účtovanie som našla v časopise Dane a Účtovníctvo 5/2007 a je tam uvedené tak ako napísala Betka
P.s. 568 pri finančnom úroku by som ešte brala, ale prečo pri poplatku za uzavretie zmluvy?
Naposledy upravil evina : 24.08.07 at 09:13
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

evina Pozri príspevok
Prešla som viacero materiálov, v ktorom dá sa povedať je účtovanie DPH z finančného úroku pol na pol 548, 568. Účet 548 sa vyskytuje skôr v tej prvej časovej časti účtovania leassingu po novom.
Aj ja som si prešiel materiály. Len účet 548 sa na účtovanie neodpočítateľnej DPH uvádzal predovšetkým bezprostredne po zverejnení zmeny v účtovaní finančného prenájmu.
Vo vtedy platnom znení Postupov PÚ sa k účtovaniu DPH vzťahoval § 52 ods. 4 až 7. Ako účtovať DPH, u ktorej nevzniká nárok na odpočet, však žiadne z vtedajších ustanovení Postupov neriešilo. Po pripomienkach o nejednoznačnosti účtovania DPH vraj MF SR vydalo k tejto problematike usmernenie (asi) pod číslom 13 953/2004-74, v zmysle ktorého sa má DPH bez nároku na odpočet vzťahujúca sa k nájomnému (úroku) účtovať na účet 568. (Preto "vraj" a "asi", lebo zatiaľ som na znenie tohoto usmernenia nenatrafil). Pravdepodobne na základe tohoto usmernenia je najčastejšie v literatúre a rôznych metodických materiáloch uvádzané účtovanie DPH k finančnému úroku u leasingu osobného automobilu na účet 568.
Na rozdiel od obdobia tesne po zmene spôsobu účtovania finančného prenájmu je problematika účtovania DPH bez nároku na odpočet už riešená priamo v platnom znení Postupov účtovania PÚ v § 52 ods. 5 a 7:
(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.
(7) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu30e) , pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,30b) je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny. (Zahrnutie DPH do OC je však u finančného prenájmu vylúčená osobitným predpisom - § 25 ods. 6 ZoDP, preto sa v súlade s § 68 ods. 7 PPÚ účtuje na účet 548).
V zmysle § 30b ods. 9 PPÚ sa u nájomcu splatný finančný náklad (finančný úrok, leasingová prirážka) účtuje na ťarchu účtu 562 – Úroky. Vecne príslušným účtom (aj pre účely aplikácie § 52 ods. 9 pre zaúčtovanie DPH vzťahujúcej sa k tomuto úroku) je preto podľa môjho názoru účet 562.
Mne aj po opätovnom preštudovaní dostupnej literatúry (ale najmä platného znenia Postupov PÚ) to vychádza stále tak, že pri účtovaní neodpočítateľnej DPH z leasingových splátok osobného automobilu M1 je potrebné DPH vzťahujúcu sa k istine účtovať na účet 548 a DPH vzťahujúcu sa k finančnému úroku na účet účtovnej skupiny 56 (najsprávnejšie na 562).
Posledné najčerstvejšie účtovanie som našla v časopise Dane a Účtovníctvo 5/2007 a je tam uvedené tak ako napísala Betka
V príspevkoch k účtovaniu finančného prenájmu spravidla chýba odvolávka na nejaký predpis alebo usmernenie, prečo je použitý príslušný účet (napr. 568), čo podľa mňa výpovednú a najmä argumentačnú hodnotu takéhoto zdroja dosť znižuje. Ja totiž okrem toho, že "ako" čítam ešte radšej aj "prečo" .
P.S. Asi si počkáme na prípadný názor k tejto problematike na nového DRAK-a (samozrejme ak to bude pre odborníkov oblasť, ktorej budú chcieť venovať svoj čas ).
Naposledy upravil andrej_rv : 24.08.07 at 11:30
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Súhlasím, Evina, výklady sú nejednoznačné.

Ak pozriem postupy, malo by to byť na účte 548, nie 568:

70(6) Na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

A poplatok za uzatvorenie zmluvy predstavuje v tomto prípade náklad súvisiaci s obstaraním majetku. (teda DPH by malo byť 548)

???? Kde je pravda? Prikláňam sa teraz k 548.

Tu je dobrá téma na pochopenie 548, 568, i keď ide o poistné.....
http://www.porada.sk/t50724-poisteni...+hospod%E1rsku
0 0
NICOLETTA NICOLETTA

NICOLETTA je offline (nepripojený) NICOLETTA

Čo myslíte, treba na konci roka rozdeliť záväzok z fin.prenájmu evid.na účte 474 na krátkodobý (teda splatný do konca nasled.UO) a dlhodobý? Ide mi o vykázanie v súvahe na r.100 alebo r. 111?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

NICOLETTA Pozri príspevok
Čo myslíte, treba na konci roka rozdeliť záväzok z fin.prenájmu evid.na účte 474 na krátkodobý (teda splatný do konca nasled.UO) a dlhodobý? Ide mi o vykázanie v súvahe na r.100 alebo r. 111?
Áno treba
0 0
NICOLETTA NICOLETTA

NICOLETTA je offline (nepripojený) NICOLETTA

Dakujem Evina, myslela som si to ale potrebovala som to potvrdit.
0 0
Zlata Zlata

Zlata je offline (nepripojený) Zlata

[quote=Aljok;516282]Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) (platiteľ DPH):


Pozor pri účtovaní decembrovej splátky je treba časovo rozlíšiť splatný finančný náklad (rozpočítať podľa dní, viď Zákon o účt. §3/1).

Dobrý deň, prosím o radu:

Splatnosť decembrovej splátky bola 29.12. ale uhradená až v januári.
Ako mám postupovať pri časovom rozlíšení finančného nákladu?
0 0
megyzah megyzah

megyzah je offline (nepripojený) megyzah

Prosím môžete aj niekto mne poradiť ohľadom leasingu? Faktúru za kúpu auta na finančný leasing v PÚ riadne zaevidujete v knihe záväzkov? Keď som si totiž pozrela ako sa má účtovať leasing, tak vidím, že samotné platby vôbec nejdú cez účet 321 ale cez 474. A to bude asi ten môj problém, pretože ja som faktúru za leasing zaúčtovala do knihy prijatých faktúr , platby som však účtovala cez 474 tak ako je to tu napísané vyššie v príspevku a presne o túto sumu mi nesedí zostatok neuhradených faktúr na 321 a ten čo mám vykázaný v knihe prijatých faktúr.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

megyzah Pozri príspevok
Prosím môžete aj niekto mne poradiť ohľadom leasingu? Faktúru za kúpu auta na finančný leasing v PÚ riadne zaevidujete v knihe záväzkov? Keď som si totiž pozrela ako sa má účtovať leasing, tak vidím, že samotné platby vôbec nejdú cez účet 321 ale cez 474. A to bude asi ten môj problém, pretože ja som faktúru za leasing zaúčtovala do knihy prijatých faktúr , platby som však účtovala cez 474 tak ako je to tu napísané vyššie v príspevku a presne o túto sumu mi nesedí zostatok neuhradených faktúr na 321 a ten čo mám vykázaný v knihe prijatých faktúr.
Presne to je Tvoja chyba. Leassing, a teda aj záväzok z neho je celý na účte 474.
Kúpa auta - je na účte 474.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať