Zavrieť

Porady

Finančná kontrola

TBMB TBMB

TBMB je offline (nepripojený) TBMB

Dobrý večer, prosím Vás, mate niekto skúsenosť s finančnou kontrolou v roz. org.Akým spôsobom sa to robí. ma niekto k dispozícii vnútornú smernicu o vykonavani fin. kontro. Ďakujem.
Usporiadat
Olice Olice

Olice je offline (nepripojený) Olice

TBMB Pozri príspevok
Dobrý večer, prosím Vás, mate niekto skúsenosť s finančnou kontrolou v roz. org.Akým spôsobom sa to robí. ma niekto k dispozícii vnútornú smernicu o vykonavani fin. kontro. Ďakujem.
Máš na mysli predbežnú, priebežnú a následnú finančnú kontrolu ?
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
guard guard

guard je offline (nepripojený) guard

Pokiaľ pracuješ v rozpočtovej organizácii, týka sa ťa predbežná a priebežná finančná kontrola. Predbežnou finančnou kontrolou musí byť overená každá finančná operácia, ktorou je príjem alebo výdaj finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, ale aj právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy (čiže je to vlastne skoro celá činnosť organizácie). Najlepšie je, ak si dáte vyrobiť pečiatku, ktorou budete pečiatkovať všetky doklady, kde je finančná kontrola vyžadovaná. Na pečiatke by malo byť uvedené, že ide o oprávnenie k finančnej operácii a predbežná kontrola je realizovaná v súlade zo zákonom č. 502/2001 Z.z. § 9, ďalej či ide o príjem alebo výdavok zrealizovaný v súlade s rozpočtom, so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom majetkovej povahy v hodnote .......Sk, zodpovedný zamestnanec, funkčná a ekonomická klasifikácia, vedúci, dátum (tu si treba dať pozor, aby dátum nebol neskorší ako je deň realizácia fin. operácie). Priebežnou fin. kontrolou sa overuje úplnosť a preukáznosť dokladov súvisiacich s kontrolovanou fin. operáciou. Môže ich byť niekoľko do roka a z každej treba vyhotoviť písomný záznam.
0 0
Olice Olice

Olice je offline (nepripojený) Olice

Máme vypracovanú smernicu na vykonávanie finančnej kontroly, ale je to dosť rozsiahle a nemám to uložené v PC ani na nosiči, aby som Ti to mohol priložiť v súbore. Skús si zadať v Googli financna kontrola a Data Centrum tam má zverejnenú smernicu na finančnú kontrolu, nazri do nej, bude to dobrá pomôcka pri vypracovávaní tej Vašej.
0 0
TBMB TBMB

TBMB je offline (nepripojený) TBMB

Ďakujem Vám za radu. V našej org. mame fin. kontrolu. Pracovník,ktorý ma pridelené financie na projekt si ju podpisuje sám, ako za efektívnosť, hospodárnosť, ...
Ja ju podpíšem z hľadiska rozpočtu. Môže to byť takto, alebo to musí byť iný pracovník, nie ten čo má projekt. Financie ktoré sa použijú na réžiu, t.j. energie ad. podpisuje ved. ekonom. odd. a nad 30.000,- Sk riaditeľ. Môže to byť takto. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem
0 0
adi11 adi11

adi11 je offline (nepripojený) adi11

Máte kontrolu zo Správy finančnej kontroly - Brat.? Keď áno tak oni kontrolujú všetko čo sa týka príjmov a výdavkov a vôbec hospodárenia s prostriedkami rozpočtov. aj mimorozpočt., a taktiež všetky projekty.
0 0
adi11 adi11

adi11 je offline (nepripojený) adi11

Chcem ešte doplniť, že kontrolujú hlavne účelovo pridelené finančné prostriedky, či bol splnený účel použitia.V prípade, že nie, tak sa postupuje podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Neviem, čo by si ešte chcela vedieť ? pýtaj sa my sme mali aj tento rok kontrolu aj pred dvoma rokmi SFK.
0 0
guard guard

guard je offline (nepripojený) guard

TBMB, môže to tak byť ako to robíte a bolo by dobre, keby ste si to dali aj do smernice.
0 0
ZlaticaB ZlaticaB

ZlaticaB je offline (nepripojený) ZlaticaB

Chcela by som sa spýtať, ak učtujem v neziskovej organizácií je tiež potrebné každú fin. operáciu opatriť pečiatkou priebežná finančná kontrola alebo sa to týka iba rozpočtových org. a čo príspevkové org.?
0 0
Olice Olice

Olice je offline (nepripojený) Olice

ZlaticaB Pozri príspevok
Chcela by som sa spýtať, ak učtujem v neziskovej organizácií je tiež potrebné každú fin. operáciu opatriť pečiatkou priebežná finančná kontrola alebo sa to týka iba rozpočtových org. a čo príspevkové org.?
Finančnú kontrolu je potrebné vykonať vtedy ak nakladáte s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami orgánu verejnej správy. A povedala by som, že nie opatriť pečiatkou priebežná finančná kontrola, ale predbežná finančná kontrola. A nemusí to byť len pečiatka, ale kľudne to môže byť text napísaný rukou, že sa postupovalo podľa toho, ktorého zákona.
Ak sa mýlim, tak ma prosím opravte.
0 0
anika anika

anika je offline (nepripojený) anika

Ak ešte máš záujem o smernicu ja ju momentálne po zohľadnení
pripomienok z kontroly tvorím.
Anika
0 0
ZlaticaB ZlaticaB

ZlaticaB je offline (nepripojený) ZlaticaB

Ja by som tiež mala záujem o takúto smernicu.
0 0
kunkelovaa kunkelovaa

kunkelovaa je offline (nepripojený) kunkelovaa

Aj ja poprosím, ak sa dá, poslať smernicu. Ďakujem.
0 0
anika anika

anika je offline (nepripojený) anika

S m e r n i c a

na zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly


- 1 -

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Smernica na zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej a priebežnej finančnej
nej kontroly upravuje v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnú-
tornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej
kontrole“).

2. Cieľom jednotného systému finančného riadenia a finančnej kontroly na xxxxxxx
xxxxxxxxx je zabezpečenie dodržiavania všeobecne Záväzných práv-
nych predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení
s verejnými a vlastnými prostriedkami školy.

3. Vedúcimi zamestnancami pre účely tejto smernice sa rozumejú vedúci zamestnanci
podľa zákona o verejnej službe.

4. Zamestnancami pre účely tejto smernice sa rozumejú zamestnanci vo verejnej službe,
ktorí sú v pracovnom pomere v xxxxxxxxxxxxxxx
Článok 2
Základné pojmy

1. Finančným riadením sa rozumie súhrn postupov xx pri zodpovednom
a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole
verejných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné
využívanie.

2. Finančnou operáciou sa rozumie príjem alebo použitie verejných prostriedkov
v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých
práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Právnym
úkonom je napr. oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, zmluva,
resp. dohoda, uzatvorená ......xy , objednávka. Iným úkonom majetkovej povahy je
úkon, ktorý má dopad na evidenciu o majetku školy (napr. vyraďovanie
a likvidáciu majetku, náhrada škody, atď.)

3. Verejnými prostriedkami sa rozumejú prostriedky štátneho rozpočtu a prostriedky
rozpočtovej organizácie.

4. Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti
alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.


- 2 -

5. Efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu
k disponibilným verejným prostriedkom.

6. Účinnost'ou sa rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným
výsledkom činnosti vzhl'adom na použité verejné prostriedky.

7 Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom
o finančnej kontrole a osobitnými predpismi overuje:

a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,

b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami,

c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami,

d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií
o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,

e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou
a na odstránenie príčin ich vzniku.

8. Predbežnou finančnou kontrolou xy overuje každú svoju finančnú operáciu.

9. Priebežnou finančnou kontrolou xy overuje finančné operácie, vybrané
riaditeľom xy

Článok 3
Zodpovednosť riaditeľa ......... a zamestnancov .............

1. Riaditeľ ......xy podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole zodpovedá za:

a) zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov
vykonávajúcich finančnú kontrolu,

b) vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia,

c) prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou
a na odstránenie príčin ich vzniku, určenie zamestnancov zodpovedných za
nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatnenie opatrení voči nim podľa
osobitného predpisu (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, resp.
Zákonník práce).

- 3 -

2. Zamestnancov na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly poveruje
riaditeľ ..........xy.

3. Predbežnou finančnou kontrolou riaditeľ poverí jedného zamestnanca školy na
kalendárny rok.

4. Priebežnou kontrolou riaditeľ poverí dvoch zamestnancov školy na kalendárny rok.


Poverení zamestnanci predbežnou a priebežnou finančnou kontrolou postupujú
v súlade s ustanoveniami §1 ods. 1 a §4 zákona 502/2001 Z.z. a sú zodpovední za:

a) vytvorenie, dodržiavanie a rozvíjanie systému finančného riadenia zabezpečujúceho
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a pri iných činnostiach,

b) vytvorenie postupov finančného riadenia tak, aby zabezpečilo transparentné
posudzovanie a finančnú kontrolu prípravy a realizácie finančných operácií,

c) vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole,

d) prípravu a realizáciu finančných operácií xy tak, aby bola dodržaná zásada
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
a vlastnými prostriedkami,

e) zabezpečovanie prípravy a realizácie finančných operácií v súlade so schváleným
rozpočtom xy............ s uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení
s verejnými a vlastnými prostriedkami,

f) zabezpečovanie dodržiavania príslušných ustanovení tejto smernice na prípravu,
vydávanie a aktualizáciu riadiacich aktov xy........

g) zabezpečovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných
ustanovení Organizačného poriadku ...................

h) priebežné prehodnocovanie a aktualizovanie vnútorných smerníc a rozhodnutí riaditeľa
................. upravujúcich postupy, prípravu a realizáciu finančných operácií vo väzbe na
uplatňovanie zákona o finančnej kontrole,

3) Zodpovednosť zamestnanca za rozpočet a správu majetku ukladá riaditeľ ............
podriadenému zamestnancovi /účtovník, hospodár/ v popisoch pracovnej činnosti,
čím sa podľa zákona o finančnej kontrole stáva zodpovedným aj za vykonávanie
predbežnej finančnej kontroly.

- 4 -

Článok 4
Zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v podmienkach ..............

1) Predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti sa overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným
rozpočtom, uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
a vlastnými prostriedkami a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2) Jednotlivé rozhodnutia riaditeľa .................., ako vnútorné riadiace akty finančného riadenia, upravu-
júce prípravu a realizáciu finančných operácií, povinnosti a postupy zamestnancov zodpoved-
ných za úsek rozpočtu, verejného obstarávania, správy majetku ........., účtovníctva, prípadne
ďalších úsekov činností ........... pri hospodárnom, efektívnom a účinnom vynakladaní verejných
a vlastných prostriedkov, tvoria systém finančného riadenia na ............ Cieľom tohto systému
je vytvoriť na ........... prostredníctvom vnútorných riadiacich aktov také podmienky, aby sa na
príprave a realizácii každého finančného výdavku podieľali najmenej dvaja zamestnanci.

3) Vedenie školy zabezpečí, aby pri všetkých finančných operáciách predbežná finančná kontrola zahŕňala celý súbor postupov a činností, ktoré je potrebné vykonať v procese ich prípravy na realizáciu, týkajúcich sa overenia finančného krytia v rozpočte, dodržanie podmienok pre verejné obstarávanie, výberu dodávateľa, zadania objednávky, prípravy a uzatvorenia zmluvy, preberania plnení od dodávateľa (kontrola dodávky), účtovníctva, evidencie a správy majetku ............, prípadne ďalších právnych úkonov peňažných výdavkov. Pre tieto operácie je charakteristické, že predbežná finančná kontrola sa z časového hľadiska realizuje v dvoch fázach, a to pred záväzkom (pred podpisom zmluvy alebo objednávky)
a pred uskutočnením úhrady tj. platby.

4) Predbežná finančná kontrola sa vykoná podpisom na príjmovom, resp. výdavkovom doklade,
krycom liste došlej a vydanej faktúre, návrhu na zaradenie zamestnanca a rekapitulácii výplat.

5) Predbežná finančná kontrola finančných operácií na ........... sa realizuje podľa platných
vnútorných smerníc viacerými kontrolnými úkonmi a postupmi. Každý kontrolný úkon
vykonaný v jej priebehu musí byť prevedený zamestnancom zodpovedným za rozpočet,
verejné obstarávanie a správu majetku ........ ďalej len ("vecne príslušný zamestnanec") .


Článok 5
Predbežná finančná kontrola

I.
Etapa prípravy finančnej operácie

1) Predbežná finančná kontrola v etape prípravy finančnej operácie (do podpísania zmluvy
alebo objednávky) je zameraná na oblasť plánovania, rozpočtovania, verejného obstará-
vania, uzatvárania zmlúv alebo iných úkonov majetkovej povahy.

- 5 –

2) Zoznam určených osôb na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na ........ je uvedený
v článku 3 odsek 3.

3) Vecne príslušný zamestnanec podľa ods. 2 tohto článku overuje pripravovanú finančnú
operáciu (podľa jej druhu) najmä z hľadiska

a) súladu so schváleným rozpočtom .............. a so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

b) hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti,

c) súladu s verejným obstarávaním na ..........., uskutočňovaného podľa zákona NR SR
č. 25/2006 Z.. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

d) súladu s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

f) súladu s uzatvorenou zmluvou, resp. iným rozhodnutím riaditeľa . .. o hospodárení
s verejnými a vlastnými prostriedkami.

4) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzuje vecne príslušný zamestnanec.

5) Po vykonaní predbežnej finančnej kontroly všetkými vecne príslušnými zamestnancami
podľa schválených postupov pre pripravovanú finančnú operáciu, sa návrh pripravovanej
finančnej operácie spravidla vo forme zmluvy a objednávky predkladá riaditeľovi ......

II.
Etapa realizácie finančnej operácie

1) Predbežná finančná kontrola v etape realizácie operácie (pred jej ukončením formou
príjmu alebo výdavku finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne) je
zameraná na oblasť plnenia na základe uzatvorených zmlúv, resp. iných úkonov
majetkovej povahy, účtovníctva , výkazníctva a správy majetku . .....

2) Vecne príslušní zamestnanci poverení na výkon predbežnej finančnej kontroly overujú
realizovanú finančnú operáciu z hľadiska:

a) vecného plnenia,

b) číselnej správnosti a finančných podmienok ustanovených v zmluve alebo objednávke,
resp. v inom rozhodnutí (súlad so zákonom č. 431/2002 Z. z.. o účtovníctve v platnom
znení a v súlade s opatreniami MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007,
s uzatvorenou zmluvou alebo objednávkou, resp. iným rozhodnutím o hospodárení
s verejnými a vlastnými prostriedkami),

c) evidencie o majetku (súlad so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov a so zákonom č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve).

- 6 -

3) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v etape realizácie finančnej operácie potvrdzuje
vecne príslušný zamestnanec na kontrolnom liste, súvisiacom s realizovanou finančnou
operáciou.

4) Po vykonaní predbežnej finančnej kontroly všetkými vecne príslušnými poverenými zamest-
nancani ..... sa účtovný doklad predkladá riaditeľovi ............. na podpis. Finančnú operáciu
podpisuje, tj. udeľuje súhlas s úhradou riaditeľ .............

5) O vykonaní predbežnej finančnej kontroly vecne príslušní zamestnanci vedú vlastnú
evidenciu v rozsahu Vyhlášky MF SR č.517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch
finančných kontrol za účelom jej spracovania.III.
Nedostatky zistené pri výkone predbežnej finančnej kontroly

1) Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať bez jej overenia predbežnou
finančnou kontrolou.

2) Vecne príslušný zamestnanec na výkon predbežnej finančnej kontroly je povinný zastaviť
finančnú operáciu, ak pri výkone predbežnej finančnej kontroly zistil závažné nedostatky.

3) V prípade, ak zistené nedostatky nie sú závažného charakteru (tj. formálne nedostatky),
vráti vecne príslušný zamestnanec návrh finančnej operácie na doplnenie prípadne
na opravu.

4) Závažným nedostatkom je najmä nesúlad so schváleným rozpočtom, uzatvorenou
zmluvou, resp., iným rozhodnutím o hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami,
ako aj súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ak navrhovaná finančná
operácia je nehospodárna, neefektívna alebo neúčinná.

5) V prípade, ak vecne príslušný zamestnanec predbežnou finančnou kontrolou zistí závažné
nedostatky, je povinný vyhotoviť stručný písomný záznam, (v ktorom opíše priebeh vykona-
nanej predbežnej kontroly, predmet overovania a zistené skutočnosti) a bezodkladne
predložiť originál záznamu riaditeľovi ...............

6) Riaditeľ ....... prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov zistených predbežnou finančnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, určuje zamestnancov zodpovedných
za nedostatky zistené predbežnou finančnou kontrolou a uplatňuje opatrenia voči nim
podľa osobitných predpisov (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, resp. Zákonník
práce).


- 7 -

Článok 6
Priebežná finančná kontrola

I.
Výkon priebežnej finančnej kontroly

1. Priebežná finančná kontrola sa vykonáva v etape prípravy a realizácie vybraných
finančných operácií (čl. 3 odst. 4 tejto smernice). Riaditeľ školy na finančné operácie
písomne určí dvoch zamestnancov školy v priamej riadiacej pôsobnosti na jej vykonanie.

2. Priebežná finančná kontrola sa vykoná na škole dvakrát ročne.

3. Vykonávaním priebežnej finančnej kontroly sa zabezpečuje zvýšenie účinnosti predbežnej
finančnej kontroly tým, že vybraná finančná operácia je v priebehu vykonávania pred-
bežnej finančnej kontroly kontrolovaná priebežne aj zamestnancom inej organizačnej
jednotky, a to najmä z hľadiska dodržania odborných, technických, právnych a iných
požiadaviek, ktoré by pripravovaná finančná operácia mala spĺňať.

4. Priebežnou finančnou kontrolou so zameraním na odborné, technické, právne a iné
skutočnosti sa overuje

a) úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou
finančnou operáciou,

b) hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť realizácie finančnej operácie, jej súlad so
schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení
s verejnými a vlastnými prostriedkami a súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,

c) vykonanie predbežnej finančnej kontroly .

5. V prípade, ak priebežnou finančnou kontrolou zamestnanci nezistili žiadne nedostatky,
vyhotovia z takejto kontroly stručný písomný záznam, v ktorom opíšu priebeh vykonanej
priebežnej finančnej kontroly, predmet overovania a zistené skutočnosti. Tento záznam
predložia riaditeľovi ............, ktorý ich na vykonanie kontroly určil.

6. Záznamy z vykonaných priebežných finančných kontrol sa zakladajú do osobitnej zložky,
ktorá slúži na preukazovanie vykonávania priebežnej finančnej kontroly v prípade
overovania uplatňovania zákona o finančnej kontrole a ako podklad pre vypracovanie ročnej
správy o výsledku finančných kontrol podľa § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.

- 8 –
II.
Nedostatky zistené pri výkone priebežnej finančnej kontroly

1. Ak zamestnanci, ktorí vykonali priebežnú finančnú kontrolu, zistili pri jej výkone závažné nedostatky, sú povinní vyhotoviť stručný písomný záznam, v ktorom opíšu priebeh vykonanej priebežnej finančnej kontroly, predmet overovania a zistené skutočnosti a bezodkladne predložia originál záznamu riaditeľovi .............

2. Riaditeľ ........... prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov zistených priebežnou finančnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, určuje zamestnancov zodpovedných za
nedostatky zistené priebežnou finančnou kontrolou a uplatňuje opatrenia voči nim podľa
osobitných predpisov (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, resp. Zákonník práce).

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Riaditeľ ........... oboznámi s obsahom tejto smernice všetkých svojich podriadených
zamestnancov a zabezpečí jej realizáciu v praxi odo dňa účinnosti.

2. Všetci zamestnanci sú povinní smernicu dodržiavať.

3. Na základe evidencie vedenej podľa článku 5 – časti II, odst. 5 a článku 6 – časť I, odst. 5
sa spracuje ročná správa o výsledkoch finančných kontrol, správa o počte vykonaných
predbežných a priebežných finančných kontrol a zistených nedostatkov za predchádzajúci
rok vždy do 25. januára bežného roka.

4. Poverení zamestnanci sú povinní pravidelne prehodnocovať, priebežne aktualizovať
a vypracovávať nové vnútorné smernice a riadiace akty tak, aby vytvárali a rozvíjali systém finančného riadenia na ........ v súlade so zákonom o finančnej kontrole.

5. Riaditeľ zabezpečí, aby poverení zamestnanci predbežnou a priebežnou finančnou kontrolou sa dôkladne oboznámili so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornou audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom 165/2008 Z.z., s Vyhláškou MF SR 517/2001 o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol a so Smernicou na zebezpečenie vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly .............

6. Nedodržanie tejto smernice sa považuje za závažné previnenie podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov alebo porušenie pracovnej disciplíny podľa Zákonníka práce.

7. Táto smernica nadobúda účinnost' dňom 1. júla 2008.Vypracovala: Riaditeľ školy:
Naposledy upravil anika : 12.06.08 at 16:51
0 0
blazonko blazonko

blazonko je offline (nepripojený) blazonko

Ahojte, možno blbá otázka, ale ja tej financnej kontrole nijako neviem pochopit.
Napr.
Predbežnú kontrolu: Ja ako ekonóm.
Priebežnú kontrolu: riaditeľ
Správne alebo nie?
0 0
judita1971 judita1971

judita1971 je offline (nepripojený) judita1971

blazonko Pozri príspevok
Ahojte, možno blbá otázka, ale ja tej financnej kontrole nijako neviem pochopit.
Napr.
Predbežnú kontrolu: Ja ako ekonóm.
Priebežnú kontrolu: riaditeľ
Správne alebo nie?

ani ja tomu neviem prísť na chuť, ako môžem vykonávať predbežnú kontrolu ?
veď dostávam už len papiere, ktoré mám podpísať, aby všetko bolo OK, neviem o tom, žeby som mohla niekedy ovplyvniť čo kúpia.
0 0
anika anika

anika je offline (nepripojený) anika

Môže to byť aj takto, alebo budú poverení iní zamestnanci, nie je dôležité či to chápeme alebo nie, ale to, že to vyžaduje zákon a dátum, ktorý je tam napísaný, to znamné, že predbežná kontrola dátum pred alebo v deň nákupu a priebežná kontrola námatkovite len niektoré veci a dátum, kedy bola vykonaná.
0 0
Olice Olice

Olice je offline (nepripojený) Olice

Veď práve, tým, že to podpíšeš vykonávaš vlastne predbežnú finančnú kontrolu a všetci tí, ktorí žiadanku, objednávku, faktúru podpísali pred Tebou taktiež vykonávajú predbežnú finančnú kontrolu.
Vlastne svojim podpisom potvrdzujú, že finančná operácia bola vykonaná v súlade s príslušnými nariadeniami (napr. či je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzavretými zmuvami, zákon o účtovníctve.....)

Vykonávanie predbežnej fi. kontroly potvrdzujú osoby podpisom na doklade súvisiacom s pripravovanou fi. operáciou, pričom sú povinní uviesť konkrétny krátky text objasňujúci, čo bolo predmetom overenia, napríklad: navrhovaná fi. operácia je v súlade s rozpočtom, výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom, atď.

Priebežnú finančnú kontrolu vykonávaš vtedy, keď dostaneš ústny alebo písomný pokyn od nadriadeného, že je potrebné vykonať priebežnú finančnú kontrolu na konkrétnu vec, či bolo napríklad pri obstarávaní PC postupované v súlade s platnými predpismi (napr. výberové konanie, či bolo postupované v súlade so zákonom o účtovníctve, obchodný zákonník.....)

Povinnosťou zamestnancov, ktorí sú poverení výkonom priebežnej fin. kontroly je v prípade zistenia nedostatkov písomne (formou správy) oznámiť túto skutočnosť vedúcemu organizácie, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Priebežnou fin. kontrolou sa vlastne overuje úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov a tiež, či bola vykonaná predbežná fin. kontrola.
0 0
007gituska 007gituska

007gituska je offline (nepripojený) 007gituska

predbežná a priebežná finančná kontrola. pokúsim sa čo najjednoduchšie.
predbežná kontrola:
- overuje sa ňou súlad so schváleným rozpíočtom, s osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami na základe osobitných predpisov alebo s internými aktmi riadenia
- túto kontrolu v podstate vykonáva každý zamestnanec. uvediem príklad: idete kupovať písací stôl. znamená to, že v prvom rade musíte mať prostriedky v rozpočte - predb. kontrolu robí rozpočtár - potvrdí, že prostriedky máte. o kúpu stola musí niekto požiadať - predb. kontrolu urobí napr. vedúci oddelenia, nadriadený zamestnanca, pre ktorého sa stôl kupuje. urobíte prieskum trhu, t.j. zistíte, kde je ten stôl najlacnejší - predb. kontrolu urobil zamestnanec, ktorý robil prieskum trhu. stôl vám privezú - niekto ho preberie. aj ten urobil predb. kontrolu, lebo podpísal dodací list, v ktorom potvrdzuje, že došlo to, čo ste si objednali. stôl dáte zamestnancovi do kancelárie - ďalšia predbežná kontrola - majetkár zapíše do invent. súpisu kancelárie, ... pri úhrade faktúry zase účtovníčka robí predbežnú kontrolu, lebo pri úhrade kontroluje na aký účet posiela peniaze, ...
- predbežných kontrol je spravidla viac ako finančných operácií
- predbežnou kontrolou overujete rôzne skutočnosti pred uskutočnením určitej operácie ale aj počas jej realizácie
najjednoduchší spôsob ako poveriť zamestnancov výkonom predbežnej kontroly je doplniť náplň práce ďalším bodom napr.: vykonáva predbežnú kontrolu činností uvedených vyššie /myslím tým okruh činností, ktoré má uvedené vo svojej pracovnej náplni/

priebežnou kontrolou overujete vybrané operácie. to znamená, že nie všetky. robia sa na písomný pokyn štatutára, ale povinnosť vykonávať priebežné kontroly môžete mať zapracované aj v organizačnom poriadku. vybrané operácie znamená, že napr. pri rekonštrukcii telocvične riaditeľ školy poverí zástupcu, aby vykonal priebežnú kontrolu či dodávateľ realizuje rekonštrukciu v súlade s uzatvorenou zmluvou a či sú vyfakturované práce aj skutočne vykonané. týmto spôsobom vlastne zabezpečuje, aby sa predišlo tomu, že až po ukončení rekonštrukcie sa zistí, že nebolo urobené to alebo ono.
0 0
susann2 susann2

susann2 je offline (nepripojený) susann2

blazonko Pozri príspevok
Ahojte, možno blbá otázka, ale ja tej financnej kontrole nijako neviem pochopit.
Napr.
Predbežnú kontrolu: Ja ako ekonóm.
Priebežnú kontrolu: riaditeľ
Správne alebo nie?
Ja mám tiež problém s predbežnou finančnou kontrolou. Zákon o finančnej kontrole bol s účinnosťou od 1.6.2008 doplnený č.165/2008. Predbežnú finančnú kontrolu nemôže vykonávať štatutárny zástupca ani účtovník. My sme malá organizácia, v ktorej ja robím ekonómku, rozpočtárku, účtovníčku a vôbec všetku administratívnu prácu. Vykonávam aj prebežnú finančnú kontrolu. Okrem mňa a riaditeľa nemá o tejto práci nikto ani len tušenie. Nevedeli sme ako to vyriešiť, aby to bolo v súlade so zákonom. Uzavreli sme to tak, že sa budeme v prípade kontroly tváriť, že o tom zákone nevieme.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať