Zavrieť

Porady

zamenna zmluva - byt za byt

ahojte, prosim poslal by mi niekto zamennu zmluvu? menime byt za byt, plus doplatok. dakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  luigi72 je offline (nepripojený) luigi72

  luigi72
  Byt je nehnuteľnosť ako každá iná. Podľa § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka (OZ) nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojné so zemou pevným základom.
  Podľa § 118 ods. 2 OZ predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť aj byty a nebytové priestory. Zámenná zmluva sú vlastne dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľnosti spojené do jedného kontraktu.
  Podľa § 588 OZ z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
  Právna úprava zámennej zmluvy je riešená v § 611 OZ. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa podľa tohto paragrafu primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.
  Keďže vo vašom prípade ide o zámenu bytov, použijete aj § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, ktorý upravuje zmluvu o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome.
  V kazdom prípade odporúcam takúto zmluvu dat vyhotovit u právnika.

  cs-cs je offline (nepripojený) cs-cs

  cs-cs
  V prípade výmeny bytov vo vlastníctve, je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 611 Občianského zákonníka, v ktorom je upravená zámenná zmluva. Zámenná zmluva je inštitút, prostredníctvom ktorého si jej účastníci, vlastníci veci, môžu vymeniť jednu vec za inú vec. Predmetom výmeny prostredníctvom zámennej zmluvy, môžu byť veci hnuteľné aj nehnuteľné, a aj byty. Zámenná zmluva v prípade výmeny bytov musí byť vyhotovená v písomnej forme. Na zámennú zmluvu sa primerane použijú ustanovenia Občianského zákonníka o kúpnej zmluve, musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka o právnych úkonoch a musí obsahovať náležitosti podľa zák.č.182/93 Z.z. v znení zmien v prípadoch, podliehajúcich režimu uvedeného zákona. Každá zmluvná strana ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, sa považuje za predávajúceho a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúceho. Zámenná zmluva nadobudne platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami, pričom podpisy musia byť úradne overené. Vecnoprávnu účinnosť nadobudne zmluva vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Vkladom vlastníckeho práva k vymieňaným bytom do katastra nehnuteľností, sa jej účastníci stanú vlastníkmi vymieňaných bytov. Z uvedeného vyplýva, že zámennú zmluvu treba predložiť katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu ako listinu v prílohe návrhu na začatie konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Za konanie sa platí správny poplatok.
  VZOR ZMLUVYprosím upraviť podľa svojich podmienok.

  Zámenná zmluva


  I.

  Zmluvné strany  meno: ………………………………
  rodné číslo: ………………………...
  trvalý pobyt: ……………………….
  Č. OP………………………………

  a manžel:

  meno: ……………………………..
  rodné číslo: ……………………….
  trvalý pobyt: ……………………...
  č. OP ……………………………..


  a


  meno: ……………………………..
  rodné číslo: ……………………….
  trvalý pobyt: ………………………
  č. OP ……………………………..

  a manželka:

  meno: ……………………………..
  rodné číslo: ……………………….
  trvalý pobyt: ………………………
  č. OP………………………………


  Uzatvárajú medzi sebou túto zámennú zmluvu:


  II.
  ........................................... je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – bytu nachádzajúceho sa na ....poschodí domu zapísaného na LV ..........Okres:........... Obec:......... kat. územie:........... súpisné číslo ............. vo vchode č .... na ulici.............. .
  Dom sa nachádza na pozemku – parcelné číslo ............, o výmere ......m² druh pozemku zastavané plochy zapísanom tiež na LV.......... Okres:........ Obec:....... kat. územie:........

  ...................... je zároveň podielovou spoluvlastníčkou spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zastavaného domom, pričom veľkosť jej podielu je .....................


  III.
  ........................ a .................... sú užívateľmi .... – izbového družstevného bytu č.... na .... poschodí v bloku ............. na ...............ulici ........v..........


  IV.
  Popis bytov
  1. Popis bytového priestoru vlastníka ....................
  Byt sa nachádza ........................Pozostáva z ........obytných miestností, kuchyne, balkóna a pivnice
  Celková podlahová plocha je.............m². Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie – vodovodné, elektrické a plynové prípojky.

  2.Popis spoločných častí domu
  Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, povala, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, zvislé, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

  3.Popis spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku
  Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, sušiareň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, okná, dvere, odkvapové žľaby, odkvapové zvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa prevádzaný byt nachádza.
  Pozemok je zapísaný na LV ..........., Okres:........... Obec:........... kat. územie:......... parcelné číslo:.............

  Byt, ktorého užívateľmi sú .................a................pozostáva:
  1. Popis bytového priestoru vlastníka ....................
  Byt sa nachádza ........................Pozostáva z ........obytných miestností, kuchyne, balkóna a pivnice
  Celková podlahová plocha je.............m². Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie – vodovodné, elektrické a plynové prípojky.

  2.Popis spoločných častí domu
  Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, povala, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, zvislé, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

  3.Popis spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku
  Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, sušiareň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, okná, dvere, odkvapové žľaby, odkvapové zvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa prevádzaný byt nachádza.
  Pozemok je zapísaný na LV......., Okres: ......... Obec:........ kat. územie:........... parcelné číslo:.......

  V.

  Predmet zmluvy

  ..................................( vlastník) prenecháva byt manželom.................do vlastníctva a užívania a manželia...................prevádzajú členské práva v družstve na manželov.................Súčasťou členských práv v družstve je aj právo užívať byt.............
  Odmena za prevod bytu do vlastníctva je prevod členských práv v družstve.


  VI.
  Hodnota nehnuteľnosti
  Hodnota nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve ................... bola s ohľadom na znalecký posudok vypracovaný znalcom ........dňa........pod č.......... stanovená na ............ Sk. / slovom ........................../


  VII.
  Prehlásenie o vadách
  Vlastník nehnuteľnosti.......... vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorú prevádza neviaznu žiadne ťarchy, dlhy ani vecné bremená ani žiadne iné právne vady. Ďalej vyhlasuje, že na nehnuteľnosti nie sú žiadne vady, na ktoré by mal povinnosť upozorniť druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany potvrdzujú, že so stavom nehnuteľností sa oboznámili obhliadkou na mieste samom a tento stav im je známy.


  VIII.
  Nadobudnutie vlastníckeho práva a užívacieho práva
  ......................... a ....................... sa stanú vlastníkmi nadobúdanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností, ktorý vedie Správa katastra v .......................
  Na základe tejto zmluvy možno zapísať vklad do katastra nehnuteľností na LV č. ..........
  V rovnakom termíne vznikne užívacie právo na byt...............manželom.........a............. . .


  IX.
  Záverečné ustanovenia.
  Účastníci zmluvy sa dohodli, že táto zmluva zaväzuje a nadobúda platnosť a účinnosť dňom zápisu vlastníckeho práva do katastra..
  Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každý účastník zmluvy obdrží jedno vyhotovenie.
  Každý z účastníkov vyhlasuje, že predmet všetkých záväzkov, povinností a podmienok, na ktorých plnenie sa zaviazali v tejto zmluve je dostatočne určitý a zrozumiteľný
  Každý z účastníkov vyhlasuje, že, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny úkon, že nikoho neuviedol do omylu a že táto zmluva obsahuje slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu účastníkov zmluvy, ktorú títo prejavili bez tiesne, bez nápadne nevýhodných podmienok.

  Každý z účastníkov vyhlasuje, že, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny úkon, že si túto zmluvu dôkladne prečítal, jej obsahu porozumel a na znak súhlasu so všetkým horeuvedeným to potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.


  V .................. . . / . . 200 .

  .................................................. ............ .................................................. ......  ……………………………………….. …………………………………..

  jao je offline (nepripojený) jao

  jao
  Dobry den.

  Chcem Vas poprosit potrebujem nieco podobne ale menil by som pozemok zabyt.Zatial neviem ci budu alebo nebudu doplatky.
  Je nutne a musia byt sucastou k zmluve aj znalecke posudky s vycislenim ceny,hodnoty nehnutelnosti?Je tovobec pravne mozne menit pozekom zabyt?
  Dakujem
  Naposledy upravil jao : 12.05.13 at 10:09

  zamenna zmluva - byt za byt

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.