Zavrieť

Porady

Odpis pohľadávok do nákladov.

Ku dňu 30.11.2007 budeme evidovať 5-pohľadávok po lehote splatnosti 1-rok, v sume asi 600.000,- Sk. Naša spoločnosť vie, že tieto pohľadávky sú nedobitné, nakoľko spoločnoasť už zanikla. Nechceme sa s týmito pohľadávkami ťahať na súd, lebo poplatky na súdne trovy atd by boli asi 56.000,- co vieme, že už by sme zas nikdy nevideli a ležali by niekde ladom.
No potrebovala by som poradiť, ako postupovať pri odpisani tychto pohľadávok, či treba tvoriť aj nejake opravne položky, alebo ich môžem odpísať k 31.12.2007 všetky do nákladov-t.j. Daňových.
Prosím poradte mi ak ma niekto skusenosti s podobným prípadom.
Usporiadat
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
môžeš odpísať do nákladov, lebo v decembri už sú splnené podmienky na tvorbu OP v 100% výške. A také pohľadávky sa môžu aj trval odpísať.
Viď ZDP §19, 20
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Opravujem svoj príspevok - viď Ingi.Ale nepôjde o daňový náklad, ale pôjde o pripočítateľnú položku ak sa chcú úplne odpísať. Opravná položka asi nemá význam - je to len dočasné riešenie - aby sa ponížili výnosy, keďže pohľadávky neboli zaplatené. Úplne odpísať do nákladov - daňových je možné,ak na dlžníka bol vyhlásený konkurz, a pre nedostatok majetku sa pohľadávka nedá vyrovnať. Vtedy je pri účtovaní dôležitou súčasťou doklad o rozhodnutí súdu.
Naposledy upravil Orsz : 21.09.07 at 05:34
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

Orsz Pozri príspevok
Ale nepôjde o daňový náklad, ale pôjde o pripočítateľnú položku ak sa chcú úplne odpísať. Opravná položka asi nemá význam - je to len dočasné riešenie - aby sa ponížili výnosy, keďže pohľadávky neboli zaplatené. Úplne odpísať do nákladov - daňových je možné, ak na dlžníka bol vyhlásený konkurz, a pre nedostatok majetku sa pohľadávka nedá vyrovnať. Vtedy je pri účtovaní dôležitou súčasťou doklad o rozhodnutí súdu.
Erika, musím sa zastať Kejky, pravdepodobne si nepostrehla súvislosť medzi § 20 ods.14 písm. d) a § 19 ods.2 písm. h) bod 5 ZoDP, podľa ktorých je možné pohľadávky uvedené v otázke zadávateľky aj daňovo odpísať k 31.12.2007. Priblížim:
Podľa § 19 ods.2 písm.h) bod 5 ZoDP je možné uznať ako daňový výdavok aj odpis rizikových pohľadávok, ktoré spĺňajú podmienky pre tvorbu daňovo uznaných opravných položiek vytvorených do výšky 100% podľa § 20 ods.14 ZoDP, pričom §20 ods.14 sa týka iba pohľadávok vzniknutých od 01.01.2004 (vyplýva to z § 52 ods.18 ZoDP), pričom:
-je riziko, že dlžník tieto pohľadávky neuhradí
-pohľadávky boli zahrnuté do príjmov
-od splatnosti pohľadávok uplynulo viac ako 12 mesiacov.

Uvedené podmienky sú podľa zadávateľky otázky splnené (za predpokladu, že pohľadávky boli zahrnuté do príjmov) a preto ich odpis k 31.12.2007 bude daňovým výdavkom.
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

V každom prípade som v tomto opatrná - ako dokážem, že pohľadávka je riziková? - mala by som mať nejaký podklad, pretože môžu byť rôzne dôvody, prečo odberateľ neuhradí svoju pohľadávku - aj osobné medzi firmami, a nie vždy to znamená, že krachuje. No neviem,.......
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

Orsz Pozri príspevok
V každom prípade som v tomto opatrná - ako dokážem, že pohľadávka je riziková? - mala by som mať nejaký podklad, pretože môžu byť rôzne dôvody, prečo odberateľ neuhradí svoju pohľadávku - aj osobné medzi firmami, a nie vždy to znamená, že krachuje. No neviem,.......
ahojte, ja mám podobný problém. Máme jedného odberateľa, ktorý nám dlží na pohľadávkach cca 1 milión Sk (je to už aj vrátane úrokov z omeškania). Vieme, že nám ich nikdy nezaplatí. Nešiel síce do konkurzu, ani nezrušil firmu, ale tá firma je nečinná. Konateľ/majiteľ firmy prepustil všetkých zamestnancov, predal jediné auto, ktoré mal v majetku a sám sa zamestnal ako robotník v jednej firme. Keby sme ho aj dali na súd, nič z toho nezískame, iba čo zaplatíme súdne poplatky, pretože tá firma nemá žiaden majetok, iba dlhy
90% tých našich pohľadávok sú už 12 mesiacov po splatnosti, resp. k 31.12.2007 budú. Chcela som na ne tvoriť 100% opravnú položku, ale ako som čítala príspevok od ingi, môžem ich aj úplne odpísať do daňových nákladov? Tiež som bola presvedčená, že potrebujem mať najprv nejaký doklad v rukách, že tie pohľadávky nikdy nebudú uhradené, ale keď nemusím budem rada, ak sa budú dať na konci roka odpísať
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

Inak videli ste tento článok z HN zo dňa 12.9.2007?


Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od januára.
Oslobodenie úrokov medzi združenými spoločnosťami členských štátov Európskej únie (Smernica rady 2003/49/ES) sa má týkať aj prípadov, keď ich vypláca alebo konečným príjemcom je stála prevádzkareň právnickej osoby so sídlom v EÚ. Podobne oslobodenie vybraných príjmov (kultúrne a priemyselné licenčné poplatky, nájomné) medzi združenými spoločnosťami členských štátov Európskej únie sa má týkať aj prípadov, keď ich vypláca alebo konečným príjemcom je stála prevádzkareň právnickej osoby so sídlom v EÚ.
Medzi zdaniteľné príjmy zahraničných osôb (nerezidentov) sa zaraďujú aj príjmy spoločníka obchodnej spoločnosti zo zníženia základného imania a príjmy z úhrady pohľadávky nadobudnutej postúpením.
Základ dane
Do základu dane sa nezahŕňa investičná dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch. Táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby daňového odpisovania majetku a vo výške daňových odpisov. Podľa prechodných ustanovení sa má rozdiel z dôvodu zmeny zákona zahrnúť do základu dane rovnomerne do konca roku 2009.
Vypúšťa sa časové rozlišovanie poskytnutého alebo prijatého preddavku v jednoduchom účtovníctve. Preddavky budú ovplyvňovať základ dane v čase ich zaplatenia alebo prijatia v súlade so zásadami jednoduchého účtovníctva.
Súčasťou základu dane u dlžníka účtujúceho v podvojnom účtovníctve je výška premlčaného záväzku alebo jeho nesplatená časť v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho premlčaniu. Premlčacia doba je 4 roky podľa § 397 Obchodného zákonníka alebo 3 roky podľa § 101 Občianskeho zákonníka.
Vypúšťa sa test pri predaji cenných papierov, ktorý ako jednu z troch výnimiek umožňoval zahrnúť stratu do základu dane pri odchýlke do 10 % od priemerného kurzu. Strata z predaja cenných papierov sa bude uznávať len v zostávajúcich dvoch prípadoch ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.
Opravné položky
Významná zmena sa týka tvorby opravných položiek k rizikovým pohľadávkam (§ 20 ods. 14 zákona). Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do výnosov, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov, sa zahrnie do daňových nákladov len do výšky 30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva. Podľa prechodných ustanovení sa rozdiel z titulu zmeny zákona zahrnie do základu dane rovnomerne do konca roku 2009.
Žiadnu daňovú opravnú položku nemožno tvoriť k pohľadávke nadobudnutej postúpením a k pohľadávke, ktorú je možné vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.
Odpis pohľadávky vo výške 100 % sa uznáva, ak pri pohľadávke zahrnutej do výnosov bolo vo veci vymáhania tejto pohľadávky ukončené súdne konanie alebo správne konanie alebo exekučné konanie a veriteľ bol riadnym účastníkom konania a plnil si všetky povinnosti potrebné na uplatnenie svojho práva.
Odpis pohľadávky vo výške 50 % sa uznáva v prípade, ak pohľadávka spĺňa podmienku na tvorbu opravnej položky podľa § 20 ods. 14 (riziková pohľadávka, zahrnutá do výnosov, po lehote splatnosti nad 12 mesiacov, menovitá hodnota bez príslušenstva), a súčasne sa považuje za premlčanú.
Neuznáva sa strata z predaja pohľadávky. Do daňových nákladov sa uznáva menovitá hodnota pohľadávky do výšky príjmu z jej predaja, resp. zaplatená obstarávacia cena kúpenej pohľadávky.
Ruší sa jedna z tradičných daňových rezerv, a to - rezerva na odmeny a prémie vrátane poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca. Tento náklad bude daňovým nákladom až v čase skutočného vyplatenia odmien. Opätovne sa zavádza tzv. zákaz nízkej kapitalizácie, ktorý už v minulosti v slovenskom daňovom práve existoval. Ustanovuje sa limit pre maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek zo zahraničia. Nedaňovým nákladom budú úroky z úverov a pôžičiek, ktoré presiahnu štvornásobok vlastného imania.
Daňová strata
Právny nástupca môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca spoločnosť a jej právny nástupca spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť a súčasne, ak účelom tohto zrušenia nie je znížiť alebo vyhnúť sa daňovej povinnosti. Týmto ustanovením sa má zamedziť účelovým fúziám ziskových a stratových spoločností, ktorých zámerom je daňová optimalizácia.
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

sta Pozri príspevok
ahojte, ja mám podobný problém. Máme jedného odberateľa, ktorý nám dlží na pohľadávkach cca 1 milión Sk (je to už aj vrátane úrokov z omeškania). Vieme, že nám ich nikdy nezaplatí. Nešiel síce do konkurzu, ani nezrušil firmu, ale tá firma je nečinná. Konateľ/majiteľ firmy prepustil všetkých zamestnancov, predal jediné auto, ktoré mal v majetku a sám sa zamestnal ako robotník v jednej firme. Keby sme ho aj dali na súd, nič z toho nezískame, iba čo zaplatíme súdne poplatky, pretože tá firma nemá žiaden majetok, iba dlhy
90% tých našich pohľadávok sú už 12 mesiacov po splatnosti, resp. k 31.12.2007 budú. Chcela som na ne tvoriť 100% opravnú položku, ale ako som čítala príspevok od ingi, môžem ich aj úplne odpísať do daňových nákladov? Tiež som bola presvedčená, že potrebujem mať najprv nejaký doklad v rukách, že tie pohľadávky nikdy nebudú uhradené, ale keď nemusím budem rada, ak sa budú dať na konci roka odpísať
Teraz koncom roka budú semináre na daň z príjmu vo veľkom množstve - skús nejaký navštíviť, a spýtať sa tam na konkrétny problém. Ja sa chystám tiež, niekedy v novembri, mám aj ja nejaké nevymožiteľné pohľadávky, keďže nereagujú na upomienky, ale bohužiaľ neviem, z akého dôvodu nezaplatili, keďže sú z rôznych kútov Slovenska a nedá sa s nimi ani skontaktovať - práve v tomto vidím ten problém.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

Orsz Pozri príspevok
Teraz koncom roka budú semináre na daň z príjmu vo veľkom množstve - skús nejaký navštíviť, a spýtať sa tam na konkrétny problém. Ja sa chystám tiež, niekedy v novembri, mám aj ja nejaké nevymožiteľné pohľadávky, keďže nereagujú na upomienky, ale bohužiaľ neviem, z akého dôvodu nezaplatili, keďže sú z rôznych kútov Slovenska a nedá sa s nimi ani skontaktovať - práve v tomto vidím ten problém.
Ďakujem ja už som tiež prihlásená na školenie k DzP, tak dúfam,že sa dočkám odpovede. Máme totiž materskú firmu v ČR, ktorá nás tlačí do toho, aby sme šli na súd, ale ja v tom nevidím nič len ďalšie výdavky, ktoré nám nikto nepreplatí
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Aj ja mám ten pocit. Určite sa k tejto problematike ešte vrátime - do konca roka to musím vyriešiť aj ja, takže ak to budem vedieť, určite to dám aj sem na poradu . Prípadne ty.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Mne z toho vyplýva, že rok 2007 bude asi posledným rokom, ked sa vcelku bezbolestne bude môcť firma zbaviť rizikových pohľadávok do 100%. Samozrejme treba mať na pamati, že musí ísť o pohľadávky po 1.1.,2004, nie staršie. A netýka sa to príslušenstva, len nominálnej hodnoty.
vzhľadom na prechodné ustanovenia - vid nasledujúci príspevok - upravujem svoj príspevok.
Naposledy upravil KEJKA : 23.09.07 at 16:33
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

sta Pozri príspevok
Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od januára...
Ďakujeme sta za aktualizáciu .
Prikladám link "Návrhu" zo stránky MFSR:
http://www.finance.gov.sk/Documents/...lastny_mat.rtf

Po prečítaní "Návrhu" mám však obavu, že ak bude novela schválená v navrhovanom znení, ani tento rok sa takýchto rizikových pohľadávok nebudeme môcť zbaviť, nakoľko podľa nových prechodných ustanovení budeme postupovať "po novom" už pri zostavovaní ÚZ za rok 2007.
Citujem z návrhu:


„52d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008


(1) Daňovník, ktorému bolo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia do 31. decembra 2006, použije primerane ustanovenia zákona platného do 31. decembra 2006.
(2) Daňovník, ktorý postupoval podľa § 17 ods. 12 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2007, upraví základ dane najneskôr do 31. decembra 2008 o poskytnutý alebo prijatý preddavok na tovar, služby alebo iné plnenia, aj keď nedošlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení do skončenia zdaňovacieho obdobia roka 2007, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý alebo poskytnutý.
(3) Ustanovenia § 17 ods. 3 písm. f) a ods. 29, § 19 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. h), § 20 ods. 4, 8, 14 a 15 v znení účinných od 1. januára 2008, sa použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2007.
.
.
.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

Tak včera som bola na školení k Zákonu o Dani z príjmu Návrh novely zákona je už v čítaní v parlamente a ak prejde, tak by mal byť schválený k 30.12.2007, pričom niektoré § a hlavne tie ohľadom tvorby opravných položiek budú platiť už pre rok 2007 bohužiaľ Na ministerstve financií sa vraj zhodli na tom, že obdobie 12 mesiacov pre odpísanie pohľadávky je veľmi krátky čas tak ho predĺžili...

.
0 0
Januška Januška

Januška je offline (nepripojený) Januška

Pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2004, teda do príjmov boli zahrnuté do roku 2003 a splatné boli po 31.12.2001 sa nedajú odpísať, dá sa na ne tvoriť len opravná položka v zmysle §25 ods 1 písm.v) Zákona 366/99, § 24 ods 2 prísm. s) a viď § 52 ods 18 Zákona 595/2003.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sta Pozri príspevok
Tak včera som bola na školení k Zákonu o Dani z príjmu Návrh novely zákona je už v čítaní v parlamente a ak prejde, tak by mal byť schválený k 30.12.2007, pričom niektoré § a hlavne tie ohľadom tvorby opravných položiek budú platiť už pre rok 2008 2007 bohužiaľ Na ministerstve financií sa vraj zhodli na tom, že obdobie 12 mesiacov pre odpísanie pohľadávky je veľmi krátky čas tak ho predĺžili...

.
Začínam mať mierny chaos v opravných položkách k pohľadávkam,môžete mi prosím poradiť s týmto?:
V r. 2007 vytvorím 100% OP k pohľadávkam, ktoré mám už viac ako 12 mesiacov po splatnosti. Môžem ich k 31.12.2007 na základe § 19 ods.2. písm.h) odpísať z účtovníctva?
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

sta Pozri príspevok
Začínam mať mierny chaos v opravných položkách k pohľadávkam,môžete mi prosím poradiť s týmto?:
V r. 2007 vytvorím 100% OP k pohľadávkam, ktoré mám už viac ako 12 mesiacov po splatnosti. Môžem ich k 31.12.2007 na základe § 19 ods.2. písm.h) odpísať z účtovníctva?
Určite áno, ale iba do 31.12.2007. Našťastie nebol schválený pôvodný návrh ZoDP, konkrétne § 52 d), ktorý som citovala v príspevku č. 12.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

ok, takže tie pohľadávky odpíšem zápisom 391/311, keďže som na ne tvorila 100% OP. A môžem to isté spraviť s pohľadávkami, na ktoré som vytvorila 100% OP už v roku 2006? + odpíšem ich aj s príslušenstvom (úroky z omeškania)?
0 0
Danila Danila

Danila je offline (nepripojený) Danila

Poraďácky odpadlík:)))))
sta Pozri príspevok
ok, takže tie pohľadávky odpíšem zápisom 391/311, keďže som na ne tvorila 100% OP. A môžem to isté spraviť s pohľadávkami, na ktoré som vytvorila 100% OP už v roku 2006? + odpíšem ich aj s príslušenstvom (úroky z omeškania)?
Z dôvodu trvalého vyradenia pohľadávky z účtovníctva v roku 2007 účtuješ 391/311 aj o opravnej položke z roku 2006.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

ďakujem

Už je tu zasa to obdobie,kedy sa o všetkom potrebujem uistiť

Len ma ešte straší novela zákona o DzP, podľa ktorej sa bude upravovať ZD kvôli daňovej uzanteľnosti vytvorených OP v roku 2008. Platí to aj pre odpis pohľadávky?
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

sta Pozri príspevok
ďakujem

Už je tu zasa to obdobie,kedy sa o všetkom potrebujem uistiť

Len ma ešte straší novela zákona o DzP, podľa ktorej sa bude upravovať ZD kvôli daňovej uzanteľnosti vytvorených OP v roku 2008. Platí to aj pre odpis pohľadávky?
Odpis pohľadávky okrem ostatných prípadov podľa § 19 ods. 2 písm. h) a i) v r. 2008 bude možný podľa vsunutého nového písm. r) (§ 19 ods. 2), a to do výšky OP, ktorá by bola uznaná za daň. výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo 14.
§ 20 ods. 4 sa týka bánk,...
§ 20 ods. 14 bol tiež novelizovaný a podľa neho bude tvorba OP k rizikovým pohľadávkam (zahrnutým do výnosov) daňovým výdavkom (DV), ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
- dhšia ako 12 mesiacov - DV do výšky 20%
- dlhšia ako 24 mesiacov - DV do výšky 50%
- dhšia ako 36 mesiacov - DV do výšky 100%,
čo sa nebude týkať postúpených alebo započítateľných pohľadávok.

Takže daňovo bude možné celkom odpísať takúto pohľadávku, ak od jej splatnosti uplynuli 3 roky.
0 0
Petra29 Petra29

Petra29 je offline (nepripojený) Petra29

Januška Pozri príspevok
Pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2004, teda do príjmov boli zahrnuté do roku 2003 a splatné boli po 31.12.2001 sa nedajú odpísať, dá sa na ne tvoriť len opravná položka v zmysle §25 ods 1 písm.v) Zákona 366/99, § 24 ods 2 prísm. s) a viď § 52 ods 18 Zákona 595/2003.
Je toto pravda? Ja mám už vytvorené OP na tieto pohľadávky 100%, 75% aj daňovo uznaných za minulé roky. Tento rok sa slávnostne chystám na ich odpis, lebo mi tam "strašia" pekne dlho. Myslela som, že môžem odpísať 391/311. Čo vy na to?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať